Mr. Pak's 생활영어(12)

Nick'sgranpa 2015.04.20 02:21 조회 수 : 678

---

<제 012 회> 왕 과 말(馬)


[문] :

어떤 왕이 그의 지휘 하에 약간의 군인들과 말들을 가지고 있었는데

둘의 다리와 머리를 세어보니,

머리는 45, 다리는 120개임을 왕은 알 수 있었다.


그 왕의 휘하에는 얼마나 많은 말들이 있었을까?


보기 :

가) 10 마리 나) 12 " 다) 15 " 라) 17 "


[답] ( )

----------------------- * 정답은 “자게판 박 서방의 퀴즈(12)”에 있습니다.

.

[Q] :

A King had some soldiers and some horses under one's commander

by counting both the legs and heads,

the King would count 45 heads and 120 legs.


How many horses were there under the King's command ?

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
183 Mr. Pak's Quiz For English(031) 2019.09.11 Nick'sgranpa 23
182 Mr. Pak's Quiz For English(030) 2019.08.10 Nick'sgranpa 78
181 Mr. Pak's Quiz For English(029) 2019.07.22 Nick'sgranpa 89
180 Mr. Pak's Quiz For English(028) 2019.07.10 Nick'sgranpa 107
179 Mr. Pak's Quiz For English(027) 2019.06.28 Nick'sgranpa 96
178 Mr. Pak's Quiz For English(026) 2019.06.20 Nick'sgranpa 127
177 Mr. Pak's Quiz For English(025) 2019.06.09 Nick'sgranpa 128
176 Mr. Pak's Quiz For English(024) 2019.06.05 Nick'sgranpa 112
175 Mr. Pak's Quiz For English(023) 2019.05.26 Nick'sgranpa 126
174 Mr. Pak's Quiz For English(022) 2019.05.18 Nick'sgranpa 105
173 Mr. Pak's Quiz For English(021) 2019.05.10 Nick'sgranpa 106
172 Mr. Pak's Quiz For English(020) 2019.05.05 Nick'sgranpa 121
171 Mr. Pak's Quiz For English(019) 2019.04.21 Nick'sgranpa 105
170 Mr. Pak's Quiz For English(018) 2019.04.11 Nick'sgranpa 119
169 Mr. Pak's Quiz For English(017) 2019.03.28 Nick'sgranpa 125
168 Mr. Pak's Quiz For English(016) 2019.03.09 Nick'sgranpa 143
167 Mr. Pak's Quiz For English(015) 2019.02.24 Nick'sgranpa 155
166 Mr. Pak's Quiz For English(014) 2019.02.16 Nick'sgranpa 160
165 Mr. Pak's Quiz For English(013) 2019.02.08 Nick'sgranpa 132
164 Mr. Pak's Quiz For English(012) 2019.02.02 Nick'sgranpa 142
163 Mr. Pak's Quiz For English(011) 2019.01.30 Nick'sgranpa 140
162 Mr. Pak's Quiz for English(010) 2019.01.22 Nick'sgranpa 135
161 Mr. Pak's Quiz for English(009) 2019.01.16 Nick'sgranpa 100
160 Mr. Pak's Quiz for English(008) 2019.01.07 Nick'sgranpa 104
159 Mr. Pak's Quiz For English(007) 2019.01.01 Nick'sgranpa 146
158 Mr. Pak's Quiz For English(006) 2018.12.25 Nick'sgranpa 108
157 Mr. Pak's Quiz For English(005) 2018.12.18 Nick'sgranpa 123
156 Mr. Pak's Quiz For English(004) 2018.12.12 Nick'sgranpa 120
155 Mr. Pak's Quiz For English(003) 2018.12.04 Nick'sgranpa 116
154 Mr. Pak's Quiz For English(002) 2018.11.27 Nick'sgranpa 115
153 Mr. Pak's Quiz For English(001) 2018.11.23 Nick'sgranpa 125
152 웃다 배우는 생활영어(004) 2016.03.18 Nick'sgranpa 5209
151 웃다 배우는 생활영어(003) [1] 2016.03.11 Nick'sgranpa 3035
150 웃다 배우는 생활영어(002) 2016.03.04 Nick'sgranpa 2589
149 웃다 배우는 생활영어(001) [1] 2016.02.25 Nick'sgranpa 3386
148 Mr. Pak's 생활영어(34) [1] 2016.02.20 Nick'sgranpa 3107
147 Mr. Pak's 생활영어(33) [1] 2016.02.13 Nick'sgranpa 2252
146 Mr. Pak's 생활영어(32) 2016.02.06 Nick'sgranpa 2039
145 Mr. Pak's 생활영어(31) [1] 2016.01.30 Nick'sgranpa 471
144 Mr. Pak's 생활영어(30) [1] 2016.01.24 Nick'sgranpa 448
143 Mr. Pak's 생활영어(29) [1] 2016.01.16 Nick'sgranpa 467
142 Mr. Pak's 생활영어(28) [1] 2016.01.09 Nick'sgranpa 501
141 Mr. Pak's 생활영어(27) 2015.08.02 Nick'sgranpa 2743
140 Mr. Pak's 생활영어(26) [1] 2015.07.25 Nick'sgranpa 1927
139 Mr. Pak's 생활영어(25) [1] 2015.07.21 Nick'sgranpa 1788
138 Mr. Pak's 생활영어(24) [1] 2015.07.10 Nick'sgranpa 1813
137 Mr. Pak's 생활영어(23) 2015.07.04 Nick'sgranpa 1749
136 Mr. Pak's 생활영어(22) 2015.06.27 Nick'sgranpa 1729
135 Mr. Pak's 생활영어(21) 2015.06.21 Nick'sgranpa 1863
134 Mr. Pak's 생활영어(20) [1] 2015.06.14 Nick'sgranpa 543