Mr. Pak's 생활영어(18)

Nick'sgranpa 2015.05.30 07:35 조회 수 : 422

---

.

<제 015 회> 세 개의 숫자

 

[문] :

그 숫자를 서로 곱하였을 때와 합하였을 때 그 값이 같은 세 숫자는 무엇들인가?

 

[답] (  ) (  ) (  )

-------------------- * 정답은 “자게판 박 서방의 퀴즈(18)”에 있습니다.

[Q] :

What are three single digits whose sum is the same as that of the digits multiplied?

-------------------------------------------------------

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
153 전국 NO.1 색기발랄한 그녀들의 집합소 new 2017.06.28 노블스타 1
152 웃다 배우는 생활영어(004) [1] 2016.03.18 Nick'sgranpa 3124
151 웃다 배우는 생활영어(003) [1] 2016.03.11 Nick'sgranpa 2116
150 웃다 배우는 생활영어(002) 2016.03.04 Nick'sgranpa 1813
149 웃다 배우는 생활영어(001) [1] 2016.02.25 Nick'sgranpa 2244
148 Mr. Pak's 생활영어(34) [1] 2016.02.20 Nick'sgranpa 2238
147 Mr. Pak's 생활영어(33) [1] 2016.02.13 Nick'sgranpa 1612
146 Mr. Pak's 생활영어(32) 2016.02.06 Nick'sgranpa 1336
145 Mr. Pak's 생활영어(31) [1] 2016.01.30 Nick'sgranpa 351
144 Mr. Pak's 생활영어(30) [1] 2016.01.24 Nick'sgranpa 339
143 Mr. Pak's 생활영어(29) [1] 2016.01.16 Nick'sgranpa 359
142 Mr. Pak's 생활영어(28) [1] 2016.01.09 Nick'sgranpa 395
141 Mr. Pak's 생활영어(27) 2015.08.02 Nick'sgranpa 2640
140 Mr. Pak's 생활영어(26) [1] 2015.07.25 Nick'sgranpa 1803
139 Mr. Pak's 생활영어(25) [1] 2015.07.21 Nick'sgranpa 1669
138 Mr. Pak's 생활영어(24) [1] 2015.07.10 Nick'sgranpa 1689
137 Mr. Pak's 생활영어(23) 2015.07.04 Nick'sgranpa 1660
136 Mr. Pak's 생활영어(22) 2015.06.27 Nick'sgranpa 1643
135 Mr. Pak's 생활영어(21) 2015.06.21 Nick'sgranpa 1779
134 Mr. Pak's 생활영어(20) [1] 2015.06.14 Nick'sgranpa 439
133 Mr. Pak's 생활영어(19) 2015.06.06 Nick'sgranpa 395
» Mr. Pak's 생활영어(18) 2015.05.30 Nick'sgranpa 422
131 Mr. Pak's 생활영어(17) 2015.05.24 Nick'sgranpa 522
130 Mr. Pak's 생활영어(16) 2015.05.16 Nick'sgranpa 469
129 Mr. Pak's 생활영어(15) [2] 2015.05.13 Nick'sgranpa 417
128 Mr. Pak's 생활영어(14) 2015.05.03 Nick'sgranpa 407
127 Mr. Pak's 생활영어(13) 2015.04.26 Nick'sgranpa 434
126 Mr. Pak's 생활영어(12) [1] 2015.04.20 Nick'sgranpa 553
125 9학년 썸머스쿨 정보 부탁드립니다. 2015.04.13 쥐니 354
124 Mr. Pak's (5)영어 발음 한마디 [1] 2015.04.12 Nick'sgranpa 535
123 Mr. Pak's 생활영어(11) 2015.04.11 Nick'sgranpa 275
122 Mr. Pak's 생활영어(10) 2015.04.04 Nick'sgranpa 317
121 Mr. Pak's (4)영어발음 한마디 2015.04.02 Nick'sgranpa 423
120 Mr. Pak's (3)영어발음 한 마디 2015.03.28 Nick'sgranpa 623
119 Mr. Pak's 생활영어(9) 2015.03.28 Nick'sgranpa 410
118 Mr. Pak's (2)영어발음 한 마디 [1] 2015.03.23 Nick'sgranpa 733
117 Mr. Pak's 생활영어(8) 2015.03.21 Nick'sgranpa 681
116 Mr. Pak's (1)영어발음 한 마디 2015.03.15 Nick'sgranpa 368
115 Mr. Pak's 생활영어(7) 2015.03.14 Nick'sgranpa 251
114 Mr. Pak's 생활영어(6) 2015.03.07 Nick'sgranpa 185
113 Mr. Pak's 생활영어(5) [1] 2015.02.28 Nick'sgranpa 358
112 Mr. Pak's 생활영어(4) [1] 2015.02.24 Nick'sgranpa 269
111 Mr. Pak's 생활영어(3) 2015.02.20 Nick'sgranpa 420
110 Mr. Pak's 생활영어(번호 없음) 2015.02.19 Nick'sgranpa 335
109 Mr. Pak's 생활영어(2) [1] 2015.02.18 Nick'sgranpa 329
108 Mr. Pak's 생활영어(1) [1] 2015.02.15 Nick'sgranpa 461
107 영어 공부 같이 하실분 [1] 2015.01.28 씨이오 557
106 생활회화 40일에 끝내자(무료)(2)! [15] 2015.01.18 Nick'sgranpa 2401
105 생활회화 40일에 끝내자(무료)! [16] 2014.11.25 Nick'sgranpa 1796
104 [무료]원어민과 영어회화 - 벨뷰 [1] file 2014.10.08 무료영어회화 1145