Mr. Pak's 생활영어(19)

Nick'sgranpa 2015.06.06 19:01 조회 수 : 375

 

---

<제 036 회> 당신은 어떻게 해야 할까요?

 

[문] :

당신은 어떤 숲 속에서 호랑이들로 둘러싸여

당신 자신을 방어할 아무 것도 없는 상태에 있다고 상상 해보면

.

당신은 어떻게 해야 할까요?

.

보기 :

가) 불을 붙일 성냥, 라이터 등을 휴대 하고 있는지 찾는다.

나) 가만히 누워 죽은 척 한다.

다) 기어서 뒤로 도망간다.

라) 정답이 없다.

.

[답] ( ) 만일 라)를 택하면 설명?

 

-------------------- * 정답은 “자게판 박 서방의 퀴즈(19)”에 있습니다.

[Q] :

Imagine you are in the middle of a forest surrounded by tigers you have nothing to defend yourself what do you do?

----------------------------------------

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
152 웃다 배우는 생활영어(004) 2016.03.18 Nick'sgranpa 2576
151 웃다 배우는 생활영어(003) [1] 2016.03.11 Nick'sgranpa 1815
150 웃다 배우는 생활영어(002) 2016.03.04 Nick'sgranpa 1568
149 웃다 배우는 생활영어(001) [1] 2016.02.25 Nick'sgranpa 1915
148 Mr. Pak's 생활영어(34) 2016.02.20 Nick'sgranpa 1914
147 Mr. Pak's 생활영어(33) 2016.02.13 Nick'sgranpa 1410
146 Mr. Pak's 생활영어(32) 2016.02.06 Nick'sgranpa 1130
145 Mr. Pak's 생활영어(31) [1] 2016.01.30 Nick'sgranpa 301
144 Mr. Pak's 생활영어(30) 2016.01.24 Nick'sgranpa 305
143 Mr. Pak's 생활영어(29) 2016.01.16 Nick'sgranpa 323
142 Mr. Pak's 생활영어(28) [1] 2016.01.09 Nick'sgranpa 355
141 Mr. Pak's 생활영어(27) 2015.08.02 Nick'sgranpa 2615
140 Mr. Pak's 생활영어(26) 2015.07.25 Nick'sgranpa 1771
139 Mr. Pak's 생활영어(25) 2015.07.21 Nick'sgranpa 1634
138 Mr. Pak's 생활영어(24) 2015.07.10 Nick'sgranpa 1653
137 Mr. Pak's 생활영어(23) 2015.07.04 Nick'sgranpa 1640
136 Mr. Pak's 생활영어(22) 2015.06.27 Nick'sgranpa 1624
135 Mr. Pak's 생활영어(21) 2015.06.21 Nick'sgranpa 1761
134 Mr. Pak's 생활영어(20) 2015.06.14 Nick'sgranpa 409
» Mr. Pak's 생활영어(19) 2015.06.06 Nick'sgranpa 375
132 Mr. Pak's 생활영어(18) 2015.05.30 Nick'sgranpa 397
131 Mr. Pak's 생활영어(17) 2015.05.24 Nick'sgranpa 503
130 Mr. Pak's 생활영어(16) 2015.05.16 Nick'sgranpa 436
129 Mr. Pak's 생활영어(15) [1] 2015.05.13 Nick'sgranpa 377
128 Mr. Pak's 생활영어(14) 2015.05.03 Nick'sgranpa 387
127 Mr. Pak's 생활영어(13) 2015.04.26 Nick'sgranpa 403
126 Mr. Pak's 생활영어(12) [1] 2015.04.20 Nick'sgranpa 505
125 9학년 썸머스쿨 정보 부탁드립니다. 2015.04.13 쥐니 337
124 Mr. Pak's (5)영어 발음 한마디 [1] 2015.04.12 Nick'sgranpa 481
123 Mr. Pak's 생활영어(11) 2015.04.11 Nick'sgranpa 258
122 Mr. Pak's 생활영어(10) 2015.04.04 Nick'sgranpa 302
121 Mr. Pak's (4)영어발음 한마디 2015.04.02 Nick'sgranpa 377
120 Mr. Pak's (3)영어발음 한 마디 2015.03.28 Nick'sgranpa 582
119 Mr. Pak's 생활영어(9) 2015.03.28 Nick'sgranpa 392
118 Mr. Pak's (2)영어발음 한 마디 [1] 2015.03.23 Nick'sgranpa 692
117 Mr. Pak's 생활영어(8) 2015.03.21 Nick'sgranpa 664
116 Mr. Pak's (1)영어발음 한 마디 2015.03.15 Nick'sgranpa 326
115 Mr. Pak's 생활영어(7) 2015.03.14 Nick'sgranpa 235
114 Mr. Pak's 생활영어(6) 2015.03.07 Nick'sgranpa 170
113 Mr. Pak's 생활영어(5) [1] 2015.02.28 Nick'sgranpa 316
112 Mr. Pak's 생활영어(4) [1] 2015.02.24 Nick'sgranpa 238
111 Mr. Pak's 생활영어(3) 2015.02.20 Nick'sgranpa 374
110 Mr. Pak's 생활영어(번호 없음) 2015.02.19 Nick'sgranpa 297
109 Mr. Pak's 생활영어(2) [1] 2015.02.18 Nick'sgranpa 289
108 Mr. Pak's 생활영어(1) [1] 2015.02.15 Nick'sgranpa 424
107 영어 공부 같이 하실분 [1] 2015.01.28 씨이오 512
106 생활회화 40일에 끝내자(무료)(2)! [15] 2015.01.18 Nick'sgranpa 2327
105 생활회화 40일에 끝내자(무료)! [15] 2014.11.25 Nick'sgranpa 1719
104 [무료]원어민과 영어회화 - 벨뷰 [1] file 2014.10.08 무료영어회화 1102
103 이민 1세는 영어, 2세는 한국 말(글)을 배우자! 2014.05.04 Nick'sgranpa 2299