Mr. Pak's 생활영어(19)

Nick'sgranpa 2015.06.06 18:01 조회 수 : 376

 

---

<제 036 회> 당신은 어떻게 해야 할까요?

 

[문] :

당신은 어떤 숲 속에서 호랑이들로 둘러싸여

당신 자신을 방어할 아무 것도 없는 상태에 있다고 상상 해보면

.

당신은 어떻게 해야 할까요?

.

보기 :

가) 불을 붙일 성냥, 라이터 등을 휴대 하고 있는지 찾는다.

나) 가만히 누워 죽은 척 한다.

다) 기어서 뒤로 도망간다.

라) 정답이 없다.

.

[답] ( ) 만일 라)를 택하면 설명?

 

-------------------- * 정답은 “자게판 박 서방의 퀴즈(19)”에 있습니다.

[Q] :

Imagine you are in the middle of a forest surrounded by tigers you have nothing to defend yourself what do you do?

----------------------------------------

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
152 웃다 배우는 생활영어(004) 2016.03.18 Nick'sgranpa 2677
151 웃다 배우는 생활영어(003) [1] 2016.03.11 Nick'sgranpa 1857
150 웃다 배우는 생활영어(002) 2016.03.04 Nick'sgranpa 1609
149 웃다 배우는 생활영어(001) [1] 2016.02.25 Nick'sgranpa 1974
148 Mr. Pak's 생활영어(34) 2016.02.20 Nick'sgranpa 1977
147 Mr. Pak's 생활영어(33) 2016.02.13 Nick'sgranpa 1436
146 Mr. Pak's 생활영어(32) 2016.02.06 Nick'sgranpa 1167
145 Mr. Pak's 생활영어(31) [1] 2016.01.30 Nick'sgranpa 307
144 Mr. Pak's 생활영어(30) 2016.01.24 Nick'sgranpa 306
143 Mr. Pak's 생활영어(29) 2016.01.16 Nick'sgranpa 324
142 Mr. Pak's 생활영어(28) [1] 2016.01.09 Nick'sgranpa 360
141 Mr. Pak's 생활영어(27) 2015.08.02 Nick'sgranpa 2616
140 Mr. Pak's 생활영어(26) 2015.07.25 Nick'sgranpa 1773
139 Mr. Pak's 생활영어(25) 2015.07.21 Nick'sgranpa 1637
138 Mr. Pak's 생활영어(24) 2015.07.10 Nick'sgranpa 1655
137 Mr. Pak's 생활영어(23) 2015.07.04 Nick'sgranpa 1642
136 Mr. Pak's 생활영어(22) 2015.06.27 Nick'sgranpa 1627
135 Mr. Pak's 생활영어(21) 2015.06.21 Nick'sgranpa 1763
134 Mr. Pak's 생활영어(20) 2015.06.14 Nick'sgranpa 410
» Mr. Pak's 생활영어(19) 2015.06.06 Nick'sgranpa 376
132 Mr. Pak's 생활영어(18) 2015.05.30 Nick'sgranpa 400
131 Mr. Pak's 생활영어(17) 2015.05.24 Nick'sgranpa 504
130 Mr. Pak's 생활영어(16) 2015.05.16 Nick'sgranpa 441
129 Mr. Pak's 생활영어(15) [1] 2015.05.13 Nick'sgranpa 379
128 Mr. Pak's 생활영어(14) 2015.05.03 Nick'sgranpa 389
127 Mr. Pak's 생활영어(13) 2015.04.26 Nick'sgranpa 410
126 Mr. Pak's 생활영어(12) [1] 2015.04.20 Nick'sgranpa 510
125 9학년 썸머스쿨 정보 부탁드립니다. 2015.04.13 쥐니 339
124 Mr. Pak's (5)영어 발음 한마디 [1] 2015.04.12 Nick'sgranpa 489
123 Mr. Pak's 생활영어(11) 2015.04.11 Nick'sgranpa 258
122 Mr. Pak's 생활영어(10) 2015.04.04 Nick'sgranpa 302
121 Mr. Pak's (4)영어발음 한마디 2015.04.02 Nick'sgranpa 388
120 Mr. Pak's (3)영어발음 한 마디 2015.03.28 Nick'sgranpa 592
119 Mr. Pak's 생활영어(9) 2015.03.28 Nick'sgranpa 394
118 Mr. Pak's (2)영어발음 한 마디 [1] 2015.03.23 Nick'sgranpa 696
117 Mr. Pak's 생활영어(8) 2015.03.21 Nick'sgranpa 664
116 Mr. Pak's (1)영어발음 한 마디 2015.03.15 Nick'sgranpa 332
115 Mr. Pak's 생활영어(7) 2015.03.14 Nick'sgranpa 235
114 Mr. Pak's 생활영어(6) 2015.03.07 Nick'sgranpa 170
113 Mr. Pak's 생활영어(5) [1] 2015.02.28 Nick'sgranpa 321
112 Mr. Pak's 생활영어(4) [1] 2015.02.24 Nick'sgranpa 238
111 Mr. Pak's 생활영어(3) 2015.02.20 Nick'sgranpa 382
110 Mr. Pak's 생활영어(번호 없음) 2015.02.19 Nick'sgranpa 303
109 Mr. Pak's 생활영어(2) [1] 2015.02.18 Nick'sgranpa 291
108 Mr. Pak's 생활영어(1) [1] 2015.02.15 Nick'sgranpa 426
107 영어 공부 같이 하실분 [1] 2015.01.28 씨이오 517
106 생활회화 40일에 끝내자(무료)(2)! [15] 2015.01.18 Nick'sgranpa 2338
105 생활회화 40일에 끝내자(무료)! [15] 2014.11.25 Nick'sgranpa 1732
104 [무료]원어민과 영어회화 - 벨뷰 [1] file 2014.10.08 무료영어회화 1105
103 이민 1세는 영어, 2세는 한국 말(글)을 배우자! 2014.05.04 Nick'sgranpa 2303