Mr. Pak's 생활영어(19)

Nick'sgranpa 2015.06.06 18:01 조회 수 : 445

 

---

<제 036 회> 당신은 어떻게 해야 할까요?

 

[문] :

당신은 어떤 숲 속에서 호랑이들로 둘러싸여

당신 자신을 방어할 아무 것도 없는 상태에 있다고 상상 해보면

.

당신은 어떻게 해야 할까요?

.

보기 :

가) 불을 붙일 성냥, 라이터 등을 휴대 하고 있는지 찾는다.

나) 가만히 누워 죽은 척 한다.

다) 기어서 뒤로 도망간다.

라) 정답이 없다.

.

[답] ( ) 만일 라)를 택하면 설명?

 

-------------------- * 정답은 “자게판 박 서방의 퀴즈(19)”에 있습니다.

[Q] :

Imagine you are in the middle of a forest surrounded by tigers you have nothing to defend yourself what do you do?

----------------------------------------

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
152 웃다 배우는 생활영어(004) [3] 2016.03.18 Nick'sgranpa 4551
151 웃다 배우는 생활영어(003) [1] 2016.03.11 Nick'sgranpa 2747
150 웃다 배우는 생활영어(002) 2016.03.04 Nick'sgranpa 2356
149 웃다 배우는 생활영어(001) [1] 2016.02.25 Nick'sgranpa 3066
148 Mr. Pak's 생활영어(34) [1] 2016.02.20 Nick'sgranpa 2844
147 Mr. Pak's 생활영어(33) [1] 2016.02.13 Nick'sgranpa 2056
146 Mr. Pak's 생활영어(32) 2016.02.06 Nick'sgranpa 1838
145 Mr. Pak's 생활영어(31) [1] 2016.01.30 Nick'sgranpa 414
144 Mr. Pak's 생활영어(30) [1] 2016.01.24 Nick'sgranpa 393
143 Mr. Pak's 생활영어(29) [1] 2016.01.16 Nick'sgranpa 411
142 Mr. Pak's 생활영어(28) [1] 2016.01.09 Nick'sgranpa 448
141 Mr. Pak's 생활영어(27) 2015.08.02 Nick'sgranpa 2693
140 Mr. Pak's 생활영어(26) [1] 2015.07.25 Nick'sgranpa 1867
139 Mr. Pak's 생활영어(25) [1] 2015.07.21 Nick'sgranpa 1721
138 Mr. Pak's 생활영어(24) [1] 2015.07.10 Nick'sgranpa 1746
137 Mr. Pak's 생활영어(23) 2015.07.04 Nick'sgranpa 1706
136 Mr. Pak's 생활영어(22) 2015.06.27 Nick'sgranpa 1685
135 Mr. Pak's 생활영어(21) 2015.06.21 Nick'sgranpa 1821
134 Mr. Pak's 생활영어(20) [1] 2015.06.14 Nick'sgranpa 490
» Mr. Pak's 생활영어(19) 2015.06.06 Nick'sgranpa 445
132 Mr. Pak's 생활영어(18) 2015.05.30 Nick'sgranpa 473
131 Mr. Pak's 생활영어(17) 2015.05.24 Nick'sgranpa 567
130 Mr. Pak's 생활영어(16) 2015.05.16 Nick'sgranpa 526
129 Mr. Pak's 생활영어(15) [2] 2015.05.13 Nick'sgranpa 480
128 Mr. Pak's 생활영어(14) 2015.05.03 Nick'sgranpa 453
127 Mr. Pak's 생활영어(13) 2015.04.26 Nick'sgranpa 489
126 Mr. Pak's 생활영어(12) [1] 2015.04.20 Nick'sgranpa 617
125 9학년 썸머스쿨 정보 부탁드립니다. 2015.04.13 쥐니 405
124 Mr. Pak's (5)영어 발음 한마디 [1] 2015.04.12 Nick'sgranpa 610
123 Mr. Pak's 생활영어(11) 2015.04.11 Nick'sgranpa 319
122 Mr. Pak's 생활영어(10) 2015.04.04 Nick'sgranpa 355
121 Mr. Pak's (4)영어발음 한마디 2015.04.02 Nick'sgranpa 489
120 Mr. Pak's (3)영어발음 한 마디 2015.03.28 Nick'sgranpa 664
119 Mr. Pak's 생활영어(9) 2015.03.28 Nick'sgranpa 445
118 Mr. Pak's (2)영어발음 한 마디 [1] 2015.03.23 Nick'sgranpa 785
117 Mr. Pak's 생활영어(8) 2015.03.21 Nick'sgranpa 719
116 Mr. Pak's (1)영어발음 한 마디 2015.03.15 Nick'sgranpa 440
115 Mr. Pak's 생활영어(7) 2015.03.14 Nick'sgranpa 280
114 Mr. Pak's 생활영어(6) 2015.03.07 Nick'sgranpa 223
113 Mr. Pak's 생활영어(5) [1] 2015.02.28 Nick'sgranpa 403
112 Mr. Pak's 생활영어(4) [1] 2015.02.24 Nick'sgranpa 312
111 Mr. Pak's 생활영어(3) 2015.02.20 Nick'sgranpa 476
110 Mr. Pak's 생활영어(번호 없음) 2015.02.19 Nick'sgranpa 382
109 Mr. Pak's 생활영어(2) [1] 2015.02.18 Nick'sgranpa 388
108 Mr. Pak's 생활영어(1) [1] 2015.02.15 Nick'sgranpa 520
107 영어 공부 같이 하실분 [1] 2015.01.28 씨이오 616
106 생활회화 40일에 끝내자(무료)(2)! [15] 2015.01.18 Nick'sgranpa 2517
105 생활회화 40일에 끝내자(무료)! [16] 2014.11.25 Nick'sgranpa 1902
104 [무료]원어민과 영어회화 - 벨뷰 [1] file 2014.10.08 무료영어회화 1209
103 이민 1세는 영어, 2세는 한국 말(글)을 배우자! 2014.05.04 Nick'sgranpa 2365