Mr. Pak's 생활영어(21)

Nick'sgranpa 2015.06.21 08:49 조회 수 : 1761

---

<제 037 회> 어떻게 이것을 할 것인가?

 

[문] :

당신은 꼭 같은 8조각으로 잘라야 할 케이크 하나를 가지고 있다.

당신은 세 번만 자를 수 있다.

 

어떻게 이것을 할 것인가?

 

* Note : 자르고 난 뒤에 아무도 크기 때문에 불평이 없어야 한다!

 

[답] _______________

------------------------- * 정답은 “자게판 박 서방의 퀴즈(21)”에 있습니다.

.

[Q] :

You have a cake which you must cut into 8 equal pieces.

You may make only 3 cuts.

 

How will do this?

-------------------------------------------------------------

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
152 웃다 배우는 생활영어(004) 2016.03.18 Nick'sgranpa 2448
151 웃다 배우는 생활영어(003) [1] 2016.03.11 Nick'sgranpa 1761
150 웃다 배우는 생활영어(002) 2016.03.04 Nick'sgranpa 1523
149 웃다 배우는 생활영어(001) [1] 2016.02.25 Nick'sgranpa 1828
148 Mr. Pak's 생활영어(34) 2016.02.20 Nick'sgranpa 1858
147 Mr. Pak's 생활영어(33) 2016.02.13 Nick'sgranpa 1382
146 Mr. Pak's 생활영어(32) 2016.02.06 Nick'sgranpa 1092
145 Mr. Pak's 생활영어(31) [1] 2016.01.30 Nick'sgranpa 297
144 Mr. Pak's 생활영어(30) 2016.01.24 Nick'sgranpa 304
143 Mr. Pak's 생활영어(29) 2016.01.16 Nick'sgranpa 323
142 Mr. Pak's 생활영어(28) [1] 2016.01.09 Nick'sgranpa 353
141 Mr. Pak's 생활영어(27) 2015.08.02 Nick'sgranpa 2615
140 Mr. Pak's 생활영어(26) 2015.07.25 Nick'sgranpa 1768
139 Mr. Pak's 생활영어(25) 2015.07.21 Nick'sgranpa 1632
138 Mr. Pak's 생활영어(24) 2015.07.10 Nick'sgranpa 1652
137 Mr. Pak's 생활영어(23) 2015.07.04 Nick'sgranpa 1639
136 Mr. Pak's 생활영어(22) 2015.06.27 Nick'sgranpa 1623
» Mr. Pak's 생활영어(21) 2015.06.21 Nick'sgranpa 1761
134 Mr. Pak's 생활영어(20) 2015.06.14 Nick'sgranpa 409
133 Mr. Pak's 생활영어(19) 2015.06.06 Nick'sgranpa 375
132 Mr. Pak's 생활영어(18) 2015.05.30 Nick'sgranpa 394
131 Mr. Pak's 생활영어(17) 2015.05.24 Nick'sgranpa 503
130 Mr. Pak's 생활영어(16) 2015.05.16 Nick'sgranpa 435
129 Mr. Pak's 생활영어(15) [1] 2015.05.13 Nick'sgranpa 376
128 Mr. Pak's 생활영어(14) 2015.05.03 Nick'sgranpa 386
127 Mr. Pak's 생활영어(13) 2015.04.26 Nick'sgranpa 396
126 Mr. Pak's 생활영어(12) [1] 2015.04.20 Nick'sgranpa 502
125 9학년 썸머스쿨 정보 부탁드립니다. 2015.04.13 쥐니 336
124 Mr. Pak's (5)영어 발음 한마디 [1] 2015.04.12 Nick'sgranpa 478
123 Mr. Pak's 생활영어(11) 2015.04.11 Nick'sgranpa 257
122 Mr. Pak's 생활영어(10) 2015.04.04 Nick'sgranpa 302
121 Mr. Pak's (4)영어발음 한마디 2015.04.02 Nick'sgranpa 372
120 Mr. Pak's (3)영어발음 한 마디 2015.03.28 Nick'sgranpa 578
119 Mr. Pak's 생활영어(9) 2015.03.28 Nick'sgranpa 392
118 Mr. Pak's (2)영어발음 한 마디 [1] 2015.03.23 Nick'sgranpa 689
117 Mr. Pak's 생활영어(8) 2015.03.21 Nick'sgranpa 664
116 Mr. Pak's (1)영어발음 한 마디 2015.03.15 Nick'sgranpa 323
115 Mr. Pak's 생활영어(7) 2015.03.14 Nick'sgranpa 235
114 Mr. Pak's 생활영어(6) 2015.03.07 Nick'sgranpa 170
113 Mr. Pak's 생활영어(5) [1] 2015.02.28 Nick'sgranpa 313
112 Mr. Pak's 생활영어(4) [1] 2015.02.24 Nick'sgranpa 238
111 Mr. Pak's 생활영어(3) 2015.02.20 Nick'sgranpa 367
110 Mr. Pak's 생활영어(번호 없음) 2015.02.19 Nick'sgranpa 294
109 Mr. Pak's 생활영어(2) [1] 2015.02.18 Nick'sgranpa 287
108 Mr. Pak's 생활영어(1) [1] 2015.02.15 Nick'sgranpa 420
107 영어 공부 같이 하실분 [1] 2015.01.28 씨이오 507
106 생활회화 40일에 끝내자(무료)(2)! [15] 2015.01.18 Nick'sgranpa 2318
105 생활회화 40일에 끝내자(무료)! [15] 2014.11.25 Nick'sgranpa 1709
104 [무료]원어민과 영어회화 - 벨뷰 [1] file 2014.10.08 무료영어회화 1100
103 이민 1세는 영어, 2세는 한국 말(글)을 배우자! 2014.05.04 Nick'sgranpa 2295