Mr. Pak's 생활영어(21)

Nick'sgranpa 2015.06.21 08:49 조회 수 : 1812

---

<제 037 회> 어떻게 이것을 할 것인가?

 

[문] :

당신은 꼭 같은 8조각으로 잘라야 할 케이크 하나를 가지고 있다.

당신은 세 번만 자를 수 있다.

 

어떻게 이것을 할 것인가?

 

* Note : 자르고 난 뒤에 아무도 크기 때문에 불평이 없어야 한다!

 

[답] _______________

------------------------- * 정답은 “자게판 박 서방의 퀴즈(21)”에 있습니다.

.

[Q] :

You have a cake which you must cut into 8 equal pieces.

You may make only 3 cuts.

 

How will do this?

-------------------------------------------------------------

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
152 웃다 배우는 생활영어(004) [3] 2016.03.18 Nick'sgranpa 4076
151 웃다 배우는 생활영어(003) [1] 2016.03.11 Nick'sgranpa 2557
150 웃다 배우는 생활영어(002) 2016.03.04 Nick'sgranpa 2207
149 웃다 배우는 생활영어(001) [1] 2016.02.25 Nick'sgranpa 2824
148 Mr. Pak's 생활영어(34) [1] 2016.02.20 Nick'sgranpa 2674
147 Mr. Pak's 생활영어(33) [1] 2016.02.13 Nick'sgranpa 1950
146 Mr. Pak's 생활영어(32) 2016.02.06 Nick'sgranpa 1690
145 Mr. Pak's 생활영어(31) [1] 2016.01.30 Nick'sgranpa 401
144 Mr. Pak's 생활영어(30) [1] 2016.01.24 Nick'sgranpa 384
143 Mr. Pak's 생활영어(29) [1] 2016.01.16 Nick'sgranpa 398
142 Mr. Pak's 생활영어(28) [1] 2016.01.09 Nick'sgranpa 436
141 Mr. Pak's 생활영어(27) 2015.08.02 Nick'sgranpa 2685
140 Mr. Pak's 생활영어(26) [1] 2015.07.25 Nick'sgranpa 1854
139 Mr. Pak's 생활영어(25) [1] 2015.07.21 Nick'sgranpa 1712
138 Mr. Pak's 생활영어(24) [1] 2015.07.10 Nick'sgranpa 1735
137 Mr. Pak's 생활영어(23) 2015.07.04 Nick'sgranpa 1696
136 Mr. Pak's 생활영어(22) 2015.06.27 Nick'sgranpa 1676
» Mr. Pak's 생활영어(21) 2015.06.21 Nick'sgranpa 1812
134 Mr. Pak's 생활영어(20) [1] 2015.06.14 Nick'sgranpa 477
133 Mr. Pak's 생활영어(19) 2015.06.06 Nick'sgranpa 435
132 Mr. Pak's 생활영어(18) 2015.05.30 Nick'sgranpa 462
131 Mr. Pak's 생활영어(17) 2015.05.24 Nick'sgranpa 558
130 Mr. Pak's 생활영어(16) 2015.05.16 Nick'sgranpa 516
129 Mr. Pak's 생활영어(15) [2] 2015.05.13 Nick'sgranpa 467
128 Mr. Pak's 생활영어(14) 2015.05.03 Nick'sgranpa 440
127 Mr. Pak's 생활영어(13) 2015.04.26 Nick'sgranpa 481
126 Mr. Pak's 생활영어(12) [1] 2015.04.20 Nick'sgranpa 603
125 9학년 썸머스쿨 정보 부탁드립니다. 2015.04.13 쥐니 389
124 Mr. Pak's (5)영어 발음 한마디 [1] 2015.04.12 Nick'sgranpa 593
123 Mr. Pak's 생활영어(11) 2015.04.11 Nick'sgranpa 312
122 Mr. Pak's 생활영어(10) 2015.04.04 Nick'sgranpa 347
121 Mr. Pak's (4)영어발음 한마디 2015.04.02 Nick'sgranpa 469
120 Mr. Pak's (3)영어발음 한 마디 2015.03.28 Nick'sgranpa 652
119 Mr. Pak's 생활영어(9) 2015.03.28 Nick'sgranpa 438
118 Mr. Pak's (2)영어발음 한 마디 [1] 2015.03.23 Nick'sgranpa 776
117 Mr. Pak's 생활영어(8) 2015.03.21 Nick'sgranpa 711
116 Mr. Pak's (1)영어발음 한 마디 2015.03.15 Nick'sgranpa 417
115 Mr. Pak's 생활영어(7) 2015.03.14 Nick'sgranpa 270
114 Mr. Pak's 생활영어(6) 2015.03.07 Nick'sgranpa 210
113 Mr. Pak's 생활영어(5) [1] 2015.02.28 Nick'sgranpa 394
112 Mr. Pak's 생활영어(4) [1] 2015.02.24 Nick'sgranpa 299
111 Mr. Pak's 생활영어(3) 2015.02.20 Nick'sgranpa 460
110 Mr. Pak's 생활영어(번호 없음) 2015.02.19 Nick'sgranpa 371
109 Mr. Pak's 생활영어(2) [1] 2015.02.18 Nick'sgranpa 376
108 Mr. Pak's 생활영어(1) [1] 2015.02.15 Nick'sgranpa 503
107 영어 공부 같이 하실분 [1] 2015.01.28 씨이오 604
106 생활회화 40일에 끝내자(무료)(2)! [15] 2015.01.18 Nick'sgranpa 2489
105 생활회화 40일에 끝내자(무료)! [16] 2014.11.25 Nick'sgranpa 1872
104 [무료]원어민과 영어회화 - 벨뷰 [1] file 2014.10.08 무료영어회화 1191
103 이민 1세는 영어, 2세는 한국 말(글)을 배우자! 2014.05.04 Nick'sgranpa 2352