Mr. Pak's 생활영어(21)

Nick'sgranpa 2015.06.21 08:49 조회 수 : 1762

---

<제 037 회> 어떻게 이것을 할 것인가?

 

[문] :

당신은 꼭 같은 8조각으로 잘라야 할 케이크 하나를 가지고 있다.

당신은 세 번만 자를 수 있다.

 

어떻게 이것을 할 것인가?

 

* Note : 자르고 난 뒤에 아무도 크기 때문에 불평이 없어야 한다!

 

[답] _______________

------------------------- * 정답은 “자게판 박 서방의 퀴즈(21)”에 있습니다.

.

[Q] :

You have a cake which you must cut into 8 equal pieces.

You may make only 3 cuts.

 

How will do this?

-------------------------------------------------------------

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
152 웃다 배우는 생활영어(004) 2016.03.18 Nick'sgranpa 2607
151 웃다 배우는 생활영어(003) [1] 2016.03.11 Nick'sgranpa 1831
150 웃다 배우는 생활영어(002) 2016.03.04 Nick'sgranpa 1579
149 웃다 배우는 생활영어(001) [1] 2016.02.25 Nick'sgranpa 1933
148 Mr. Pak's 생활영어(34) 2016.02.20 Nick'sgranpa 1940
147 Mr. Pak's 생활영어(33) 2016.02.13 Nick'sgranpa 1421
146 Mr. Pak's 생활영어(32) 2016.02.06 Nick'sgranpa 1150
145 Mr. Pak's 생활영어(31) [1] 2016.01.30 Nick'sgranpa 304
144 Mr. Pak's 생활영어(30) 2016.01.24 Nick'sgranpa 305
143 Mr. Pak's 생활영어(29) 2016.01.16 Nick'sgranpa 324
142 Mr. Pak's 생활영어(28) [1] 2016.01.09 Nick'sgranpa 356
141 Mr. Pak's 생활영어(27) 2015.08.02 Nick'sgranpa 2616
140 Mr. Pak's 생활영어(26) 2015.07.25 Nick'sgranpa 1772
139 Mr. Pak's 생활영어(25) 2015.07.21 Nick'sgranpa 1635
138 Mr. Pak's 생활영어(24) 2015.07.10 Nick'sgranpa 1654
137 Mr. Pak's 생활영어(23) 2015.07.04 Nick'sgranpa 1640
136 Mr. Pak's 생활영어(22) 2015.06.27 Nick'sgranpa 1625
» Mr. Pak's 생활영어(21) 2015.06.21 Nick'sgranpa 1762
134 Mr. Pak's 생활영어(20) 2015.06.14 Nick'sgranpa 409
133 Mr. Pak's 생활영어(19) 2015.06.06 Nick'sgranpa 375
132 Mr. Pak's 생활영어(18) 2015.05.30 Nick'sgranpa 398
131 Mr. Pak's 생활영어(17) 2015.05.24 Nick'sgranpa 503
130 Mr. Pak's 생활영어(16) 2015.05.16 Nick'sgranpa 437
129 Mr. Pak's 생활영어(15) [1] 2015.05.13 Nick'sgranpa 378
128 Mr. Pak's 생활영어(14) 2015.05.03 Nick'sgranpa 387
127 Mr. Pak's 생활영어(13) 2015.04.26 Nick'sgranpa 405
126 Mr. Pak's 생활영어(12) [1] 2015.04.20 Nick'sgranpa 505
125 9학년 썸머스쿨 정보 부탁드립니다. 2015.04.13 쥐니 338
124 Mr. Pak's (5)영어 발음 한마디 [1] 2015.04.12 Nick'sgranpa 484
123 Mr. Pak's 생활영어(11) 2015.04.11 Nick'sgranpa 258
122 Mr. Pak's 생활영어(10) 2015.04.04 Nick'sgranpa 302
121 Mr. Pak's (4)영어발음 한마디 2015.04.02 Nick'sgranpa 384
120 Mr. Pak's (3)영어발음 한 마디 2015.03.28 Nick'sgranpa 586
119 Mr. Pak's 생활영어(9) 2015.03.28 Nick'sgranpa 394
118 Mr. Pak's (2)영어발음 한 마디 [1] 2015.03.23 Nick'sgranpa 695
117 Mr. Pak's 생활영어(8) 2015.03.21 Nick'sgranpa 664
116 Mr. Pak's (1)영어발음 한 마디 2015.03.15 Nick'sgranpa 329
115 Mr. Pak's 생활영어(7) 2015.03.14 Nick'sgranpa 235
114 Mr. Pak's 생활영어(6) 2015.03.07 Nick'sgranpa 170
113 Mr. Pak's 생활영어(5) [1] 2015.02.28 Nick'sgranpa 318
112 Mr. Pak's 생활영어(4) [1] 2015.02.24 Nick'sgranpa 238
111 Mr. Pak's 생활영어(3) 2015.02.20 Nick'sgranpa 377
110 Mr. Pak's 생활영어(번호 없음) 2015.02.19 Nick'sgranpa 299
109 Mr. Pak's 생활영어(2) [1] 2015.02.18 Nick'sgranpa 289
108 Mr. Pak's 생활영어(1) [1] 2015.02.15 Nick'sgranpa 424
107 영어 공부 같이 하실분 [1] 2015.01.28 씨이오 514
106 생활회화 40일에 끝내자(무료)(2)! [15] 2015.01.18 Nick'sgranpa 2332
105 생활회화 40일에 끝내자(무료)! [15] 2014.11.25 Nick'sgranpa 1722
104 [무료]원어민과 영어회화 - 벨뷰 [1] file 2014.10.08 무료영어회화 1103
103 이민 1세는 영어, 2세는 한국 말(글)을 배우자! 2014.05.04 Nick'sgranpa 2300