Mr. Pak's 생활영어(21)

Nick'sgranpa 2015.06.21 08:49 조회 수 : 1795

---

<제 037 회> 어떻게 이것을 할 것인가?

 

[문] :

당신은 꼭 같은 8조각으로 잘라야 할 케이크 하나를 가지고 있다.

당신은 세 번만 자를 수 있다.

 

어떻게 이것을 할 것인가?

 

* Note : 자르고 난 뒤에 아무도 크기 때문에 불평이 없어야 한다!

 

[답] _______________

------------------------- * 정답은 “자게판 박 서방의 퀴즈(21)”에 있습니다.

.

[Q] :

You have a cake which you must cut into 8 equal pieces.

You may make only 3 cuts.

 

How will do this?

-------------------------------------------------------------

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
152 웃다 배우는 생활영어(004) [2] 2016.03.18 Nick'sgranpa 3821
151 웃다 배우는 생활영어(003) [1] 2016.03.11 Nick'sgranpa 2451
150 웃다 배우는 생활영어(002) 2016.03.04 Nick'sgranpa 2100
149 웃다 배우는 생활영어(001) [1] 2016.02.25 Nick'sgranpa 2669
148 Mr. Pak's 생활영어(34) [1] 2016.02.20 Nick'sgranpa 2547
147 Mr. Pak's 생활영어(33) [1] 2016.02.13 Nick'sgranpa 1870
146 Mr. Pak's 생활영어(32) 2016.02.06 Nick'sgranpa 1587
145 Mr. Pak's 생활영어(31) [1] 2016.01.30 Nick'sgranpa 382
144 Mr. Pak's 생활영어(30) [1] 2016.01.24 Nick'sgranpa 359
143 Mr. Pak's 생활영어(29) [1] 2016.01.16 Nick'sgranpa 377
142 Mr. Pak's 생활영어(28) [1] 2016.01.09 Nick'sgranpa 417
141 Mr. Pak's 생활영어(27) 2015.08.02 Nick'sgranpa 2668
140 Mr. Pak's 생활영어(26) [1] 2015.07.25 Nick'sgranpa 1830
139 Mr. Pak's 생활영어(25) [1] 2015.07.21 Nick'sgranpa 1695
138 Mr. Pak's 생활영어(24) [1] 2015.07.10 Nick'sgranpa 1714
137 Mr. Pak's 생활영어(23) 2015.07.04 Nick'sgranpa 1678
136 Mr. Pak's 생활영어(22) 2015.06.27 Nick'sgranpa 1660
» Mr. Pak's 생활영어(21) 2015.06.21 Nick'sgranpa 1795
134 Mr. Pak's 생활영어(20) [1] 2015.06.14 Nick'sgranpa 457
133 Mr. Pak's 생활영어(19) 2015.06.06 Nick'sgranpa 414
132 Mr. Pak's 생활영어(18) 2015.05.30 Nick'sgranpa 444
131 Mr. Pak's 생활영어(17) 2015.05.24 Nick'sgranpa 539
130 Mr. Pak's 생활영어(16) 2015.05.16 Nick'sgranpa 497
129 Mr. Pak's 생활영어(15) [2] 2015.05.13 Nick'sgranpa 445
128 Mr. Pak's 생활영어(14) 2015.05.03 Nick'sgranpa 424
127 Mr. Pak's 생활영어(13) 2015.04.26 Nick'sgranpa 465
126 Mr. Pak's 생활영어(12) [1] 2015.04.20 Nick'sgranpa 580
125 9학년 썸머스쿨 정보 부탁드립니다. 2015.04.13 쥐니 370
124 Mr. Pak's (5)영어 발음 한마디 [1] 2015.04.12 Nick'sgranpa 572
123 Mr. Pak's 생활영어(11) 2015.04.11 Nick'sgranpa 293
122 Mr. Pak's 생활영어(10) 2015.04.04 Nick'sgranpa 329
121 Mr. Pak's (4)영어발음 한마디 2015.04.02 Nick'sgranpa 453
120 Mr. Pak's (3)영어발음 한 마디 2015.03.28 Nick'sgranpa 635
119 Mr. Pak's 생활영어(9) 2015.03.28 Nick'sgranpa 422
118 Mr. Pak's (2)영어발음 한 마디 [1] 2015.03.23 Nick'sgranpa 755
117 Mr. Pak's 생활영어(8) 2015.03.21 Nick'sgranpa 693
116 Mr. Pak's (1)영어발음 한 마디 2015.03.15 Nick'sgranpa 396
115 Mr. Pak's 생활영어(7) 2015.03.14 Nick'sgranpa 254
114 Mr. Pak's 생활영어(6) 2015.03.07 Nick'sgranpa 194
113 Mr. Pak's 생활영어(5) [1] 2015.02.28 Nick'sgranpa 372
112 Mr. Pak's 생활영어(4) [1] 2015.02.24 Nick'sgranpa 279
111 Mr. Pak's 생활영어(3) 2015.02.20 Nick'sgranpa 444
110 Mr. Pak's 생활영어(번호 없음) 2015.02.19 Nick'sgranpa 354
109 Mr. Pak's 생활영어(2) [1] 2015.02.18 Nick'sgranpa 354
108 Mr. Pak's 생활영어(1) [1] 2015.02.15 Nick'sgranpa 482
107 영어 공부 같이 하실분 [1] 2015.01.28 씨이오 582
106 생활회화 40일에 끝내자(무료)(2)! [15] 2015.01.18 Nick'sgranpa 2461
105 생활회화 40일에 끝내자(무료)! [16] 2014.11.25 Nick'sgranpa 1845
104 [무료]원어민과 영어회화 - 벨뷰 [1] file 2014.10.08 무료영어회화 1170
103 이민 1세는 영어, 2세는 한국 말(글)을 배우자! 2014.05.04 Nick'sgranpa 2334