Mr. Pak's 생활영어(21)

Nick'sgranpa 2015.06.21 07:49 조회 수 : 1818

---

<제 037 회> 어떻게 이것을 할 것인가?

 

[문] :

당신은 꼭 같은 8조각으로 잘라야 할 케이크 하나를 가지고 있다.

당신은 세 번만 자를 수 있다.

 

어떻게 이것을 할 것인가?

 

* Note : 자르고 난 뒤에 아무도 크기 때문에 불평이 없어야 한다!

 

[답] _______________

------------------------- * 정답은 “자게판 박 서방의 퀴즈(21)”에 있습니다.

.

[Q] :

You have a cake which you must cut into 8 equal pieces.

You may make only 3 cuts.

 

How will do this?

-------------------------------------------------------------

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
152 웃다 배우는 생활영어(004) [3] 2016.03.18 Nick'sgranpa 4420
151 웃다 배우는 생활영어(003) [1] 2016.03.11 Nick'sgranpa 2705
150 웃다 배우는 생활영어(002) 2016.03.04 Nick'sgranpa 2324
149 웃다 배우는 생활영어(001) [1] 2016.02.25 Nick'sgranpa 3015
148 Mr. Pak's 생활영어(34) [1] 2016.02.20 Nick'sgranpa 2804
147 Mr. Pak's 생활영어(33) [1] 2016.02.13 Nick'sgranpa 2028
146 Mr. Pak's 생활영어(32) 2016.02.06 Nick'sgranpa 1797
145 Mr. Pak's 생활영어(31) [1] 2016.01.30 Nick'sgranpa 409
144 Mr. Pak's 생활영어(30) [1] 2016.01.24 Nick'sgranpa 390
143 Mr. Pak's 생활영어(29) [1] 2016.01.16 Nick'sgranpa 407
142 Mr. Pak's 생활영어(28) [1] 2016.01.09 Nick'sgranpa 443
141 Mr. Pak's 생활영어(27) 2015.08.02 Nick'sgranpa 2690
140 Mr. Pak's 생활영어(26) [1] 2015.07.25 Nick'sgranpa 1863
139 Mr. Pak's 생활영어(25) [1] 2015.07.21 Nick'sgranpa 1718
138 Mr. Pak's 생활영어(24) [1] 2015.07.10 Nick'sgranpa 1741
137 Mr. Pak's 생활영어(23) 2015.07.04 Nick'sgranpa 1702
136 Mr. Pak's 생활영어(22) 2015.06.27 Nick'sgranpa 1682
» Mr. Pak's 생활영어(21) 2015.06.21 Nick'sgranpa 1818
134 Mr. Pak's 생활영어(20) [1] 2015.06.14 Nick'sgranpa 486
133 Mr. Pak's 생활영어(19) 2015.06.06 Nick'sgranpa 442
132 Mr. Pak's 생활영어(18) 2015.05.30 Nick'sgranpa 469
131 Mr. Pak's 생활영어(17) 2015.05.24 Nick'sgranpa 564
130 Mr. Pak's 생활영어(16) 2015.05.16 Nick'sgranpa 522
129 Mr. Pak's 생활영어(15) [2] 2015.05.13 Nick'sgranpa 477
128 Mr. Pak's 생활영어(14) 2015.05.03 Nick'sgranpa 449
127 Mr. Pak's 생활영어(13) 2015.04.26 Nick'sgranpa 485
126 Mr. Pak's 생활영어(12) [1] 2015.04.20 Nick'sgranpa 611
125 9학년 썸머스쿨 정보 부탁드립니다. 2015.04.13 쥐니 400
124 Mr. Pak's (5)영어 발음 한마디 [1] 2015.04.12 Nick'sgranpa 601
123 Mr. Pak's 생활영어(11) 2015.04.11 Nick'sgranpa 316
122 Mr. Pak's 생활영어(10) 2015.04.04 Nick'sgranpa 351
121 Mr. Pak's (4)영어발음 한마디 2015.04.02 Nick'sgranpa 483
120 Mr. Pak's (3)영어발음 한 마디 2015.03.28 Nick'sgranpa 658
119 Mr. Pak's 생활영어(9) 2015.03.28 Nick'sgranpa 441
118 Mr. Pak's (2)영어발음 한 마디 [1] 2015.03.23 Nick'sgranpa 781
117 Mr. Pak's 생활영어(8) 2015.03.21 Nick'sgranpa 715
116 Mr. Pak's (1)영어발음 한 마디 2015.03.15 Nick'sgranpa 431
115 Mr. Pak's 생활영어(7) 2015.03.14 Nick'sgranpa 275
114 Mr. Pak's 생활영어(6) 2015.03.07 Nick'sgranpa 217
113 Mr. Pak's 생활영어(5) [1] 2015.02.28 Nick'sgranpa 399
112 Mr. Pak's 생활영어(4) [1] 2015.02.24 Nick'sgranpa 306
111 Mr. Pak's 생활영어(3) 2015.02.20 Nick'sgranpa 469
110 Mr. Pak's 생활영어(번호 없음) 2015.02.19 Nick'sgranpa 378
109 Mr. Pak's 생활영어(2) [1] 2015.02.18 Nick'sgranpa 383
108 Mr. Pak's 생활영어(1) [1] 2015.02.15 Nick'sgranpa 513
107 영어 공부 같이 하실분 [1] 2015.01.28 씨이오 611
106 생활회화 40일에 끝내자(무료)(2)! [15] 2015.01.18 Nick'sgranpa 2513
105 생활회화 40일에 끝내자(무료)! [16] 2014.11.25 Nick'sgranpa 1892
104 [무료]원어민과 영어회화 - 벨뷰 [1] file 2014.10.08 무료영어회화 1205
103 이민 1세는 영어, 2세는 한국 말(글)을 배우자! 2014.05.04 Nick'sgranpa 2359