Mr. Pak's 생활영어(21)

Nick'sgranpa 2015.06.21 07:49 조회 수 : 1786

---

<제 037 회> 어떻게 이것을 할 것인가?

 

[문] :

당신은 꼭 같은 8조각으로 잘라야 할 케이크 하나를 가지고 있다.

당신은 세 번만 자를 수 있다.

 

어떻게 이것을 할 것인가?

 

* Note : 자르고 난 뒤에 아무도 크기 때문에 불평이 없어야 한다!

 

[답] _______________

------------------------- * 정답은 “자게판 박 서방의 퀴즈(21)”에 있습니다.

.

[Q] :

You have a cake which you must cut into 8 equal pieces.

You may make only 3 cuts.

 

How will do this?

-------------------------------------------------------------

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
152 웃다 배우는 생활영어(004) [1] 2016.03.18 Nick'sgranpa 3268
151 웃다 배우는 생활영어(003) [1] 2016.03.11 Nick'sgranpa 2200
150 웃다 배우는 생활영어(002) 2016.03.04 Nick'sgranpa 1870
149 웃다 배우는 생활영어(001) [1] 2016.02.25 Nick'sgranpa 2328
148 Mr. Pak's 생활영어(34) [1] 2016.02.20 Nick'sgranpa 2307
147 Mr. Pak's 생활영어(33) [1] 2016.02.13 Nick'sgranpa 1664
146 Mr. Pak's 생활영어(32) 2016.02.06 Nick'sgranpa 1386
145 Mr. Pak's 생활영어(31) [1] 2016.01.30 Nick'sgranpa 362
144 Mr. Pak's 생활영어(30) [1] 2016.01.24 Nick'sgranpa 348
143 Mr. Pak's 생활영어(29) [1] 2016.01.16 Nick'sgranpa 368
142 Mr. Pak's 생활영어(28) [1] 2016.01.09 Nick'sgranpa 401
141 Mr. Pak's 생활영어(27) 2015.08.02 Nick'sgranpa 2649
140 Mr. Pak's 생활영어(26) [1] 2015.07.25 Nick'sgranpa 1817
139 Mr. Pak's 생활영어(25) [1] 2015.07.21 Nick'sgranpa 1680
138 Mr. Pak's 생활영어(24) [1] 2015.07.10 Nick'sgranpa 1701
137 Mr. Pak's 생활영어(23) 2015.07.04 Nick'sgranpa 1668
136 Mr. Pak's 생활영어(22) 2015.06.27 Nick'sgranpa 1649
» Mr. Pak's 생활영어(21) 2015.06.21 Nick'sgranpa 1786
134 Mr. Pak's 생활영어(20) [1] 2015.06.14 Nick'sgranpa 448
133 Mr. Pak's 생활영어(19) 2015.06.06 Nick'sgranpa 402
132 Mr. Pak's 생활영어(18) 2015.05.30 Nick'sgranpa 432
131 Mr. Pak's 생활영어(17) 2015.05.24 Nick'sgranpa 528
130 Mr. Pak's 생활영어(16) 2015.05.16 Nick'sgranpa 480
129 Mr. Pak's 생활영어(15) [2] 2015.05.13 Nick'sgranpa 428
128 Mr. Pak's 생활영어(14) 2015.05.03 Nick'sgranpa 414
127 Mr. Pak's 생활영어(13) 2015.04.26 Nick'sgranpa 446
126 Mr. Pak's 생활영어(12) [1] 2015.04.20 Nick'sgranpa 567
125 9학년 썸머스쿨 정보 부탁드립니다. 2015.04.13 쥐니 362
124 Mr. Pak's (5)영어 발음 한마디 [1] 2015.04.12 Nick'sgranpa 551
123 Mr. Pak's 생활영어(11) 2015.04.11 Nick'sgranpa 283
122 Mr. Pak's 생활영어(10) 2015.04.04 Nick'sgranpa 322
121 Mr. Pak's (4)영어발음 한마디 2015.04.02 Nick'sgranpa 434
120 Mr. Pak's (3)영어발음 한 마디 2015.03.28 Nick'sgranpa 628
119 Mr. Pak's 생활영어(9) 2015.03.28 Nick'sgranpa 415
118 Mr. Pak's (2)영어발음 한 마디 [1] 2015.03.23 Nick'sgranpa 745
117 Mr. Pak's 생활영어(8) 2015.03.21 Nick'sgranpa 686
116 Mr. Pak's (1)영어발음 한 마디 2015.03.15 Nick'sgranpa 376
115 Mr. Pak's 생활영어(7) 2015.03.14 Nick'sgranpa 252
114 Mr. Pak's 생활영어(6) 2015.03.07 Nick'sgranpa 187
113 Mr. Pak's 생활영어(5) [1] 2015.02.28 Nick'sgranpa 361
112 Mr. Pak's 생활영어(4) [1] 2015.02.24 Nick'sgranpa 272
111 Mr. Pak's 생활영어(3) 2015.02.20 Nick'sgranpa 427
110 Mr. Pak's 생활영어(번호 없음) 2015.02.19 Nick'sgranpa 343
109 Mr. Pak's 생활영어(2) [1] 2015.02.18 Nick'sgranpa 335
108 Mr. Pak's 생활영어(1) [1] 2015.02.15 Nick'sgranpa 466
107 영어 공부 같이 하실분 [1] 2015.01.28 씨이오 567
106 생활회화 40일에 끝내자(무료)(2)! [15] 2015.01.18 Nick'sgranpa 2413
105 생활회화 40일에 끝내자(무료)! [16] 2014.11.25 Nick'sgranpa 1811
104 [무료]원어민과 영어회화 - 벨뷰 [1] file 2014.10.08 무료영어회화 1152
103 이민 1세는 영어, 2세는 한국 말(글)을 배우자! 2014.05.04 Nick'sgranpa 2323