Mr. Pak's 생활영어(21)

Nick'sgranpa 2015.06.21 07:49 조회 수 : 1791

---

<제 037 회> 어떻게 이것을 할 것인가?

 

[문] :

당신은 꼭 같은 8조각으로 잘라야 할 케이크 하나를 가지고 있다.

당신은 세 번만 자를 수 있다.

 

어떻게 이것을 할 것인가?

 

* Note : 자르고 난 뒤에 아무도 크기 때문에 불평이 없어야 한다!

 

[답] _______________

------------------------- * 정답은 “자게판 박 서방의 퀴즈(21)”에 있습니다.

.

[Q] :

You have a cake which you must cut into 8 equal pieces.

You may make only 3 cuts.

 

How will do this?

-------------------------------------------------------------

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
152 웃다 배우는 생활영어(004) [1] 2016.03.18 Nick'sgranpa 3547
151 웃다 배우는 생활영어(003) [1] 2016.03.11 Nick'sgranpa 2329
150 웃다 배우는 생활영어(002) 2016.03.04 Nick'sgranpa 1991
149 웃다 배우는 생활영어(001) [1] 2016.02.25 Nick'sgranpa 2512
148 Mr. Pak's 생활영어(34) [1] 2016.02.20 Nick'sgranpa 2429
147 Mr. Pak's 생활영어(33) [1] 2016.02.13 Nick'sgranpa 1775
146 Mr. Pak's 생활영어(32) 2016.02.06 Nick'sgranpa 1487
145 Mr. Pak's 생활영어(31) [1] 2016.01.30 Nick'sgranpa 374
144 Mr. Pak's 생활영어(30) [1] 2016.01.24 Nick'sgranpa 355
143 Mr. Pak's 생활영어(29) [1] 2016.01.16 Nick'sgranpa 373
142 Mr. Pak's 생활영어(28) [1] 2016.01.09 Nick'sgranpa 411
141 Mr. Pak's 생활영어(27) 2015.08.02 Nick'sgranpa 2662
140 Mr. Pak's 생활영어(26) [1] 2015.07.25 Nick'sgranpa 1826
139 Mr. Pak's 생활영어(25) [1] 2015.07.21 Nick'sgranpa 1688
138 Mr. Pak's 생활영어(24) [1] 2015.07.10 Nick'sgranpa 1709
137 Mr. Pak's 생활영어(23) 2015.07.04 Nick'sgranpa 1674
136 Mr. Pak's 생활영어(22) 2015.06.27 Nick'sgranpa 1657
» Mr. Pak's 생활영어(21) 2015.06.21 Nick'sgranpa 1791
134 Mr. Pak's 생활영어(20) [1] 2015.06.14 Nick'sgranpa 455
133 Mr. Pak's 생활영어(19) 2015.06.06 Nick'sgranpa 411
132 Mr. Pak's 생활영어(18) 2015.05.30 Nick'sgranpa 441
131 Mr. Pak's 생활영어(17) 2015.05.24 Nick'sgranpa 534
130 Mr. Pak's 생활영어(16) 2015.05.16 Nick'sgranpa 493
129 Mr. Pak's 생활영어(15) [2] 2015.05.13 Nick'sgranpa 438
128 Mr. Pak's 생활영어(14) 2015.05.03 Nick'sgranpa 420
127 Mr. Pak's 생활영어(13) 2015.04.26 Nick'sgranpa 463
126 Mr. Pak's 생활영어(12) [1] 2015.04.20 Nick'sgranpa 576
125 9학년 썸머스쿨 정보 부탁드립니다. 2015.04.13 쥐니 367
124 Mr. Pak's (5)영어 발음 한마디 [1] 2015.04.12 Nick'sgranpa 566
123 Mr. Pak's 생활영어(11) 2015.04.11 Nick'sgranpa 289
122 Mr. Pak's 생활영어(10) 2015.04.04 Nick'sgranpa 326
121 Mr. Pak's (4)영어발음 한마디 2015.04.02 Nick'sgranpa 448
120 Mr. Pak's (3)영어발음 한 마디 2015.03.28 Nick'sgranpa 633
119 Mr. Pak's 생활영어(9) 2015.03.28 Nick'sgranpa 419
118 Mr. Pak's (2)영어발음 한 마디 [1] 2015.03.23 Nick'sgranpa 753
117 Mr. Pak's 생활영어(8) 2015.03.21 Nick'sgranpa 691
116 Mr. Pak's (1)영어발음 한 마디 2015.03.15 Nick'sgranpa 393
115 Mr. Pak's 생활영어(7) 2015.03.14 Nick'sgranpa 254
114 Mr. Pak's 생활영어(6) 2015.03.07 Nick'sgranpa 192
113 Mr. Pak's 생활영어(5) [1] 2015.02.28 Nick'sgranpa 369
112 Mr. Pak's 생활영어(4) [1] 2015.02.24 Nick'sgranpa 277
111 Mr. Pak's 생활영어(3) 2015.02.20 Nick'sgranpa 440
110 Mr. Pak's 생활영어(번호 없음) 2015.02.19 Nick'sgranpa 351
109 Mr. Pak's 생활영어(2) [1] 2015.02.18 Nick'sgranpa 348
108 Mr. Pak's 생활영어(1) [1] 2015.02.15 Nick'sgranpa 477
107 영어 공부 같이 하실분 [1] 2015.01.28 씨이오 577
106 생활회화 40일에 끝내자(무료)(2)! [15] 2015.01.18 Nick'sgranpa 2443
105 생활회화 40일에 끝내자(무료)! [16] 2014.11.25 Nick'sgranpa 1836
104 [무료]원어민과 영어회화 - 벨뷰 [1] file 2014.10.08 무료영어회화 1161
103 이민 1세는 영어, 2세는 한국 말(글)을 배우자! 2014.05.04 Nick'sgranpa 2330