Mr. Pak's 생활영어(24)

Nick'sgranpa 2015.07.10 19:34 조회 수 : 1657

---

 

<제 018 회> -- 5가 더 많은 것이 무엇인가?

 

* 이 문제는 얼마나 빠르게 답이 나오는지가 핵심이다.

 

[문] :

1050의 절반에,

1/5에,

1/5에 5가 더 많은 것이 무엇인가?

 

보기 :

가)24 나)25 다)26 라)28

 

* Note : 한 번 더 듣(읽)고 시간을 재어보자.

 

[답] ( )

-----------------------* 정답은 “자게판 박 서방의 퀴즈(24)”에 있습니다.

.

[Q] :

What is the number that is 5 more than the number

which is one-fifth of

one-fifth of

one-half of 1050?

---------------------------------------------------

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
152 웃다 배우는 생활영어(004) [1] 2016.03.18 Nick'sgranpa 2773
151 웃다 배우는 생활영어(003) [2] 2016.03.11 Nick'sgranpa 1896
150 웃다 배우는 생활영어(002) 2016.03.04 Nick'sgranpa 1635
149 웃다 배우는 생활영어(001) [1] 2016.02.25 Nick'sgranpa 2012
148 Mr. Pak's 생활영어(34) [1] 2016.02.20 Nick'sgranpa 2010
147 Mr. Pak's 생활영어(33) [1] 2016.02.13 Nick'sgranpa 1459
146 Mr. Pak's 생활영어(32) 2016.02.06 Nick'sgranpa 1191
145 Mr. Pak's 생활영어(31) [1] 2016.01.30 Nick'sgranpa 312
144 Mr. Pak's 생활영어(30) [1] 2016.01.24 Nick'sgranpa 309
143 Mr. Pak's 생활영어(29) [1] 2016.01.16 Nick'sgranpa 328
142 Mr. Pak's 생활영어(28) [1] 2016.01.09 Nick'sgranpa 360
141 Mr. Pak's 생활영어(27) 2015.08.02 Nick'sgranpa 2618
140 Mr. Pak's 생활영어(26) [1] 2015.07.25 Nick'sgranpa 1774
139 Mr. Pak's 생활영어(25) [1] 2015.07.21 Nick'sgranpa 1638
» Mr. Pak's 생활영어(24) [1] 2015.07.10 Nick'sgranpa 1657
137 Mr. Pak's 생활영어(23) 2015.07.04 Nick'sgranpa 1643
136 Mr. Pak's 생활영어(22) 2015.06.27 Nick'sgranpa 1627
135 Mr. Pak's 생활영어(21) 2015.06.21 Nick'sgranpa 1763
134 Mr. Pak's 생활영어(20) [1] 2015.06.14 Nick'sgranpa 411
133 Mr. Pak's 생활영어(19) 2015.06.06 Nick'sgranpa 378
132 Mr. Pak's 생활영어(18) 2015.05.30 Nick'sgranpa 401
131 Mr. Pak's 생활영어(17) 2015.05.24 Nick'sgranpa 505
130 Mr. Pak's 생활영어(16) 2015.05.16 Nick'sgranpa 446
129 Mr. Pak's 생활영어(15) [2] 2015.05.13 Nick'sgranpa 382
128 Mr. Pak's 생활영어(14) 2015.05.03 Nick'sgranpa 391
127 Mr. Pak's 생활영어(13) 2015.04.26 Nick'sgranpa 413
126 Mr. Pak's 생활영어(12) [1] 2015.04.20 Nick'sgranpa 513
125 9학년 썸머스쿨 정보 부탁드립니다. 2015.04.13 쥐니 339
124 Mr. Pak's (5)영어 발음 한마디 [1] 2015.04.12 Nick'sgranpa 493
123 Mr. Pak's 생활영어(11) 2015.04.11 Nick'sgranpa 258
122 Mr. Pak's 생활영어(10) 2015.04.04 Nick'sgranpa 302
121 Mr. Pak's (4)영어발음 한마디 2015.04.02 Nick'sgranpa 394
120 Mr. Pak's (3)영어발음 한 마디 2015.03.28 Nick'sgranpa 599
119 Mr. Pak's 생활영어(9) 2015.03.28 Nick'sgranpa 395
118 Mr. Pak's (2)영어발음 한 마디 [1] 2015.03.23 Nick'sgranpa 699
117 Mr. Pak's 생활영어(8) 2015.03.21 Nick'sgranpa 664
116 Mr. Pak's (1)영어발음 한 마디 2015.03.15 Nick'sgranpa 338
115 Mr. Pak's 생활영어(7) 2015.03.14 Nick'sgranpa 235
114 Mr. Pak's 생활영어(6) 2015.03.07 Nick'sgranpa 170
113 Mr. Pak's 생활영어(5) [1] 2015.02.28 Nick'sgranpa 324
112 Mr. Pak's 생활영어(4) [1] 2015.02.24 Nick'sgranpa 239
111 Mr. Pak's 생활영어(3) 2015.02.20 Nick'sgranpa 389
110 Mr. Pak's 생활영어(번호 없음) 2015.02.19 Nick'sgranpa 307
109 Mr. Pak's 생활영어(2) [1] 2015.02.18 Nick'sgranpa 295
108 Mr. Pak's 생활영어(1) [1] 2015.02.15 Nick'sgranpa 427
107 영어 공부 같이 하실분 [1] 2015.01.28 씨이오 518
106 생활회화 40일에 끝내자(무료)(2)! [15] 2015.01.18 Nick'sgranpa 2345
105 생활회화 40일에 끝내자(무료)! [15] 2014.11.25 Nick'sgranpa 1742
104 [무료]원어민과 영어회화 - 벨뷰 [1] file 2014.10.08 무료영어회화 1107
103 이민 1세는 영어, 2세는 한국 말(글)을 배우자! 2014.05.04 Nick'sgranpa 2306