Mr. Pak's 생활영어(24)

Nick'sgranpa 2015.07.10 19:34 조회 수 : 1709

---

 

<제 018 회> -- 5가 더 많은 것이 무엇인가?

 

* 이 문제는 얼마나 빠르게 답이 나오는지가 핵심이다.

 

[문] :

1050의 절반에,

1/5에,

1/5에 5가 더 많은 것이 무엇인가?

 

보기 :

가)24 나)25 다)26 라)28

 

* Note : 한 번 더 듣(읽)고 시간을 재어보자.

 

[답] ( )

-----------------------* 정답은 “자게판 박 서방의 퀴즈(24)”에 있습니다.

.

[Q] :

What is the number that is 5 more than the number

which is one-fifth of

one-fifth of

one-half of 1050?

---------------------------------------------------

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
152 웃다 배우는 생활영어(004) [1] 2016.03.18 Nick'sgranpa 3544
151 웃다 배우는 생활영어(003) [1] 2016.03.11 Nick'sgranpa 2328
150 웃다 배우는 생활영어(002) 2016.03.04 Nick'sgranpa 1990
149 웃다 배우는 생활영어(001) [1] 2016.02.25 Nick'sgranpa 2509
148 Mr. Pak's 생활영어(34) [1] 2016.02.20 Nick'sgranpa 2427
147 Mr. Pak's 생활영어(33) [1] 2016.02.13 Nick'sgranpa 1775
146 Mr. Pak's 생활영어(32) 2016.02.06 Nick'sgranpa 1486
145 Mr. Pak's 생활영어(31) [1] 2016.01.30 Nick'sgranpa 374
144 Mr. Pak's 생활영어(30) [1] 2016.01.24 Nick'sgranpa 354
143 Mr. Pak's 생활영어(29) [1] 2016.01.16 Nick'sgranpa 373
142 Mr. Pak's 생활영어(28) [1] 2016.01.09 Nick'sgranpa 411
141 Mr. Pak's 생활영어(27) 2015.08.02 Nick'sgranpa 2662
140 Mr. Pak's 생활영어(26) [1] 2015.07.25 Nick'sgranpa 1826
139 Mr. Pak's 생활영어(25) [1] 2015.07.21 Nick'sgranpa 1688
» Mr. Pak's 생활영어(24) [1] 2015.07.10 Nick'sgranpa 1709
137 Mr. Pak's 생활영어(23) 2015.07.04 Nick'sgranpa 1674
136 Mr. Pak's 생활영어(22) 2015.06.27 Nick'sgranpa 1657
135 Mr. Pak's 생활영어(21) 2015.06.21 Nick'sgranpa 1790
134 Mr. Pak's 생활영어(20) [1] 2015.06.14 Nick'sgranpa 455
133 Mr. Pak's 생활영어(19) 2015.06.06 Nick'sgranpa 411
132 Mr. Pak's 생활영어(18) 2015.05.30 Nick'sgranpa 441
131 Mr. Pak's 생활영어(17) 2015.05.24 Nick'sgranpa 534
130 Mr. Pak's 생활영어(16) 2015.05.16 Nick'sgranpa 493
129 Mr. Pak's 생활영어(15) [2] 2015.05.13 Nick'sgranpa 438
128 Mr. Pak's 생활영어(14) 2015.05.03 Nick'sgranpa 420
127 Mr. Pak's 생활영어(13) 2015.04.26 Nick'sgranpa 463
126 Mr. Pak's 생활영어(12) [1] 2015.04.20 Nick'sgranpa 576
125 9학년 썸머스쿨 정보 부탁드립니다. 2015.04.13 쥐니 367
124 Mr. Pak's (5)영어 발음 한마디 [1] 2015.04.12 Nick'sgranpa 566
123 Mr. Pak's 생활영어(11) 2015.04.11 Nick'sgranpa 289
122 Mr. Pak's 생활영어(10) 2015.04.04 Nick'sgranpa 326
121 Mr. Pak's (4)영어발음 한마디 2015.04.02 Nick'sgranpa 448
120 Mr. Pak's (3)영어발음 한 마디 2015.03.28 Nick'sgranpa 633
119 Mr. Pak's 생활영어(9) 2015.03.28 Nick'sgranpa 419
118 Mr. Pak's (2)영어발음 한 마디 [1] 2015.03.23 Nick'sgranpa 753
117 Mr. Pak's 생활영어(8) 2015.03.21 Nick'sgranpa 691
116 Mr. Pak's (1)영어발음 한 마디 2015.03.15 Nick'sgranpa 393
115 Mr. Pak's 생활영어(7) 2015.03.14 Nick'sgranpa 254
114 Mr. Pak's 생활영어(6) 2015.03.07 Nick'sgranpa 192
113 Mr. Pak's 생활영어(5) [1] 2015.02.28 Nick'sgranpa 369
112 Mr. Pak's 생활영어(4) [1] 2015.02.24 Nick'sgranpa 277
111 Mr. Pak's 생활영어(3) 2015.02.20 Nick'sgranpa 440
110 Mr. Pak's 생활영어(번호 없음) 2015.02.19 Nick'sgranpa 351
109 Mr. Pak's 생활영어(2) [1] 2015.02.18 Nick'sgranpa 348
108 Mr. Pak's 생활영어(1) [1] 2015.02.15 Nick'sgranpa 477
107 영어 공부 같이 하실분 [1] 2015.01.28 씨이오 577
106 생활회화 40일에 끝내자(무료)(2)! [15] 2015.01.18 Nick'sgranpa 2443
105 생활회화 40일에 끝내자(무료)! [16] 2014.11.25 Nick'sgranpa 1836
104 [무료]원어민과 영어회화 - 벨뷰 [1] file 2014.10.08 무료영어회화 1161
103 이민 1세는 영어, 2세는 한국 말(글)을 배우자! 2014.05.04 Nick'sgranpa 2330