Mr. Pak's 생활영어(24)

Nick'sgranpa 2015.07.10 20:34 조회 수 : 1650

---

 

<제 018 회> -- 5가 더 많은 것이 무엇인가?

 

* 이 문제는 얼마나 빠르게 답이 나오는지가 핵심이다.

 

[문] :

1050의 절반에,

1/5에,

1/5에 5가 더 많은 것이 무엇인가?

 

보기 :

가)24 나)25 다)26 라)28

 

* Note : 한 번 더 듣(읽)고 시간을 재어보자.

 

[답] ( )

-----------------------* 정답은 “자게판 박 서방의 퀴즈(24)”에 있습니다.

.

[Q] :

What is the number that is 5 more than the number

which is one-fifth of

one-fifth of

one-half of 1050?

---------------------------------------------------

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
152 웃다 배우는 생활영어(004) 2016.03.18 Nick'sgranpa 2418
151 웃다 배우는 생활영어(003) [1] 2016.03.11 Nick'sgranpa 1744
150 웃다 배우는 생활영어(002) 2016.03.04 Nick'sgranpa 1511
149 웃다 배우는 생활영어(001) [1] 2016.02.25 Nick'sgranpa 1810
148 Mr. Pak's 생활영어(34) 2016.02.20 Nick'sgranpa 1846
147 Mr. Pak's 생활영어(33) 2016.02.13 Nick'sgranpa 1376
146 Mr. Pak's 생활영어(32) 2016.02.06 Nick'sgranpa 1083
145 Mr. Pak's 생활영어(31) [1] 2016.01.30 Nick'sgranpa 297
144 Mr. Pak's 생활영어(30) 2016.01.24 Nick'sgranpa 303
143 Mr. Pak's 생활영어(29) 2016.01.16 Nick'sgranpa 322
142 Mr. Pak's 생활영어(28) [1] 2016.01.09 Nick'sgranpa 352
141 Mr. Pak's 생활영어(27) 2015.08.02 Nick'sgranpa 2613
140 Mr. Pak's 생활영어(26) 2015.07.25 Nick'sgranpa 1767
139 Mr. Pak's 생활영어(25) 2015.07.21 Nick'sgranpa 1631
» Mr. Pak's 생활영어(24) 2015.07.10 Nick'sgranpa 1650
137 Mr. Pak's 생활영어(23) 2015.07.04 Nick'sgranpa 1639
136 Mr. Pak's 생활영어(22) 2015.06.27 Nick'sgranpa 1623
135 Mr. Pak's 생활영어(21) 2015.06.21 Nick'sgranpa 1761
134 Mr. Pak's 생활영어(20) 2015.06.14 Nick'sgranpa 409
133 Mr. Pak's 생활영어(19) 2015.06.06 Nick'sgranpa 375
132 Mr. Pak's 생활영어(18) 2015.05.30 Nick'sgranpa 394
131 Mr. Pak's 생활영어(17) 2015.05.24 Nick'sgranpa 502
130 Mr. Pak's 생활영어(16) 2015.05.16 Nick'sgranpa 433
129 Mr. Pak's 생활영어(15) [1] 2015.05.13 Nick'sgranpa 375
128 Mr. Pak's 생활영어(14) 2015.05.03 Nick'sgranpa 386
127 Mr. Pak's 생활영어(13) 2015.04.26 Nick'sgranpa 396
126 Mr. Pak's 생활영어(12) [1] 2015.04.20 Nick'sgranpa 500
125 9학년 썸머스쿨 정보 부탁드립니다. 2015.04.13 쥐니 336
124 Mr. Pak's (5)영어 발음 한마디 [1] 2015.04.12 Nick'sgranpa 478
123 Mr. Pak's 생활영어(11) 2015.04.11 Nick'sgranpa 257
122 Mr. Pak's 생활영어(10) 2015.04.04 Nick'sgranpa 302
121 Mr. Pak's (4)영어발음 한마디 2015.04.02 Nick'sgranpa 370
120 Mr. Pak's (3)영어발음 한 마디 2015.03.28 Nick'sgranpa 578
119 Mr. Pak's 생활영어(9) 2015.03.28 Nick'sgranpa 391
118 Mr. Pak's (2)영어발음 한 마디 [1] 2015.03.23 Nick'sgranpa 687
117 Mr. Pak's 생활영어(8) 2015.03.21 Nick'sgranpa 664
116 Mr. Pak's (1)영어발음 한 마디 2015.03.15 Nick'sgranpa 323
115 Mr. Pak's 생활영어(7) 2015.03.14 Nick'sgranpa 234
114 Mr. Pak's 생활영어(6) 2015.03.07 Nick'sgranpa 170
113 Mr. Pak's 생활영어(5) [1] 2015.02.28 Nick'sgranpa 311
112 Mr. Pak's 생활영어(4) [1] 2015.02.24 Nick'sgranpa 238
111 Mr. Pak's 생활영어(3) 2015.02.20 Nick'sgranpa 367
110 Mr. Pak's 생활영어(번호 없음) 2015.02.19 Nick'sgranpa 293
109 Mr. Pak's 생활영어(2) [1] 2015.02.18 Nick'sgranpa 287
108 Mr. Pak's 생활영어(1) [1] 2015.02.15 Nick'sgranpa 418
107 영어 공부 같이 하실분 [1] 2015.01.28 씨이오 507
106 생활회화 40일에 끝내자(무료)(2)! [15] 2015.01.18 Nick'sgranpa 2316
105 생활회화 40일에 끝내자(무료)! [15] 2014.11.25 Nick'sgranpa 1707
104 [무료]원어민과 영어회화 - 벨뷰 [1] file 2014.10.08 무료영어회화 1099
103 이민 1세는 영어, 2세는 한국 말(글)을 배우자! 2014.05.04 Nick'sgranpa 2293