Mr. Pak's 생활영어(24)

Nick'sgranpa 2015.07.10 19:34 조회 수 : 1741

---

 

<제 018 회> -- 5가 더 많은 것이 무엇인가?

 

* 이 문제는 얼마나 빠르게 답이 나오는지가 핵심이다.

 

[문] :

1050의 절반에,

1/5에,

1/5에 5가 더 많은 것이 무엇인가?

 

보기 :

가)24 나)25 다)26 라)28

 

* Note : 한 번 더 듣(읽)고 시간을 재어보자.

 

[답] ( )

-----------------------* 정답은 “자게판 박 서방의 퀴즈(24)”에 있습니다.

.

[Q] :

What is the number that is 5 more than the number

which is one-fifth of

one-fifth of

one-half of 1050?

---------------------------------------------------

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
152 웃다 배우는 생활영어(004) [3] 2016.03.18 Nick'sgranpa 4420
151 웃다 배우는 생활영어(003) [1] 2016.03.11 Nick'sgranpa 2705
150 웃다 배우는 생활영어(002) 2016.03.04 Nick'sgranpa 2324
149 웃다 배우는 생활영어(001) [1] 2016.02.25 Nick'sgranpa 3015
148 Mr. Pak's 생활영어(34) [1] 2016.02.20 Nick'sgranpa 2804
147 Mr. Pak's 생활영어(33) [1] 2016.02.13 Nick'sgranpa 2028
146 Mr. Pak's 생활영어(32) 2016.02.06 Nick'sgranpa 1797
145 Mr. Pak's 생활영어(31) [1] 2016.01.30 Nick'sgranpa 409
144 Mr. Pak's 생활영어(30) [1] 2016.01.24 Nick'sgranpa 390
143 Mr. Pak's 생활영어(29) [1] 2016.01.16 Nick'sgranpa 407
142 Mr. Pak's 생활영어(28) [1] 2016.01.09 Nick'sgranpa 443
141 Mr. Pak's 생활영어(27) 2015.08.02 Nick'sgranpa 2690
140 Mr. Pak's 생활영어(26) [1] 2015.07.25 Nick'sgranpa 1863
139 Mr. Pak's 생활영어(25) [1] 2015.07.21 Nick'sgranpa 1718
» Mr. Pak's 생활영어(24) [1] 2015.07.10 Nick'sgranpa 1741
137 Mr. Pak's 생활영어(23) 2015.07.04 Nick'sgranpa 1702
136 Mr. Pak's 생활영어(22) 2015.06.27 Nick'sgranpa 1682
135 Mr. Pak's 생활영어(21) 2015.06.21 Nick'sgranpa 1818
134 Mr. Pak's 생활영어(20) [1] 2015.06.14 Nick'sgranpa 486
133 Mr. Pak's 생활영어(19) 2015.06.06 Nick'sgranpa 442
132 Mr. Pak's 생활영어(18) 2015.05.30 Nick'sgranpa 469
131 Mr. Pak's 생활영어(17) 2015.05.24 Nick'sgranpa 564
130 Mr. Pak's 생활영어(16) 2015.05.16 Nick'sgranpa 522
129 Mr. Pak's 생활영어(15) [2] 2015.05.13 Nick'sgranpa 477
128 Mr. Pak's 생활영어(14) 2015.05.03 Nick'sgranpa 449
127 Mr. Pak's 생활영어(13) 2015.04.26 Nick'sgranpa 485
126 Mr. Pak's 생활영어(12) [1] 2015.04.20 Nick'sgranpa 611
125 9학년 썸머스쿨 정보 부탁드립니다. 2015.04.13 쥐니 400
124 Mr. Pak's (5)영어 발음 한마디 [1] 2015.04.12 Nick'sgranpa 601
123 Mr. Pak's 생활영어(11) 2015.04.11 Nick'sgranpa 316
122 Mr. Pak's 생활영어(10) 2015.04.04 Nick'sgranpa 351
121 Mr. Pak's (4)영어발음 한마디 2015.04.02 Nick'sgranpa 483
120 Mr. Pak's (3)영어발음 한 마디 2015.03.28 Nick'sgranpa 658
119 Mr. Pak's 생활영어(9) 2015.03.28 Nick'sgranpa 441
118 Mr. Pak's (2)영어발음 한 마디 [1] 2015.03.23 Nick'sgranpa 781
117 Mr. Pak's 생활영어(8) 2015.03.21 Nick'sgranpa 715
116 Mr. Pak's (1)영어발음 한 마디 2015.03.15 Nick'sgranpa 431
115 Mr. Pak's 생활영어(7) 2015.03.14 Nick'sgranpa 275
114 Mr. Pak's 생활영어(6) 2015.03.07 Nick'sgranpa 217
113 Mr. Pak's 생활영어(5) [1] 2015.02.28 Nick'sgranpa 399
112 Mr. Pak's 생활영어(4) [1] 2015.02.24 Nick'sgranpa 306
111 Mr. Pak's 생활영어(3) 2015.02.20 Nick'sgranpa 469
110 Mr. Pak's 생활영어(번호 없음) 2015.02.19 Nick'sgranpa 378
109 Mr. Pak's 생활영어(2) [1] 2015.02.18 Nick'sgranpa 383
108 Mr. Pak's 생활영어(1) [1] 2015.02.15 Nick'sgranpa 513
107 영어 공부 같이 하실분 [1] 2015.01.28 씨이오 611
106 생활회화 40일에 끝내자(무료)(2)! [15] 2015.01.18 Nick'sgranpa 2513
105 생활회화 40일에 끝내자(무료)! [16] 2014.11.25 Nick'sgranpa 1892
104 [무료]원어민과 영어회화 - 벨뷰 [1] file 2014.10.08 무료영어회화 1205
103 이민 1세는 영어, 2세는 한국 말(글)을 배우자! 2014.05.04 Nick'sgranpa 2359