Mr. Pak's 생활영어(24)

Nick'sgranpa 2015.07.10 20:34 조회 수 : 1734

---

 

<제 018 회> -- 5가 더 많은 것이 무엇인가?

 

* 이 문제는 얼마나 빠르게 답이 나오는지가 핵심이다.

 

[문] :

1050의 절반에,

1/5에,

1/5에 5가 더 많은 것이 무엇인가?

 

보기 :

가)24 나)25 다)26 라)28

 

* Note : 한 번 더 듣(읽)고 시간을 재어보자.

 

[답] ( )

-----------------------* 정답은 “자게판 박 서방의 퀴즈(24)”에 있습니다.

.

[Q] :

What is the number that is 5 more than the number

which is one-fifth of

one-fifth of

one-half of 1050?

---------------------------------------------------

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
152 웃다 배우는 생활영어(004) [3] 2016.03.18 Nick'sgranpa 4075
151 웃다 배우는 생활영어(003) [1] 2016.03.11 Nick'sgranpa 2555
150 웃다 배우는 생활영어(002) 2016.03.04 Nick'sgranpa 2207
149 웃다 배우는 생활영어(001) [1] 2016.02.25 Nick'sgranpa 2823
148 Mr. Pak's 생활영어(34) [1] 2016.02.20 Nick'sgranpa 2673
147 Mr. Pak's 생활영어(33) [1] 2016.02.13 Nick'sgranpa 1949
146 Mr. Pak's 생활영어(32) 2016.02.06 Nick'sgranpa 1690
145 Mr. Pak's 생활영어(31) [1] 2016.01.30 Nick'sgranpa 401
144 Mr. Pak's 생활영어(30) [1] 2016.01.24 Nick'sgranpa 383
143 Mr. Pak's 생활영어(29) [1] 2016.01.16 Nick'sgranpa 398
142 Mr. Pak's 생활영어(28) [1] 2016.01.09 Nick'sgranpa 436
141 Mr. Pak's 생활영어(27) 2015.08.02 Nick'sgranpa 2685
140 Mr. Pak's 생활영어(26) [1] 2015.07.25 Nick'sgranpa 1854
139 Mr. Pak's 생활영어(25) [1] 2015.07.21 Nick'sgranpa 1712
» Mr. Pak's 생활영어(24) [1] 2015.07.10 Nick'sgranpa 1734
137 Mr. Pak's 생활영어(23) 2015.07.04 Nick'sgranpa 1696
136 Mr. Pak's 생활영어(22) 2015.06.27 Nick'sgranpa 1676
135 Mr. Pak's 생활영어(21) 2015.06.21 Nick'sgranpa 1812
134 Mr. Pak's 생활영어(20) [1] 2015.06.14 Nick'sgranpa 477
133 Mr. Pak's 생활영어(19) 2015.06.06 Nick'sgranpa 435
132 Mr. Pak's 생활영어(18) 2015.05.30 Nick'sgranpa 462
131 Mr. Pak's 생활영어(17) 2015.05.24 Nick'sgranpa 557
130 Mr. Pak's 생활영어(16) 2015.05.16 Nick'sgranpa 516
129 Mr. Pak's 생활영어(15) [2] 2015.05.13 Nick'sgranpa 467
128 Mr. Pak's 생활영어(14) 2015.05.03 Nick'sgranpa 440
127 Mr. Pak's 생활영어(13) 2015.04.26 Nick'sgranpa 481
126 Mr. Pak's 생활영어(12) [1] 2015.04.20 Nick'sgranpa 602
125 9학년 썸머스쿨 정보 부탁드립니다. 2015.04.13 쥐니 389
124 Mr. Pak's (5)영어 발음 한마디 [1] 2015.04.12 Nick'sgranpa 593
123 Mr. Pak's 생활영어(11) 2015.04.11 Nick'sgranpa 312
122 Mr. Pak's 생활영어(10) 2015.04.04 Nick'sgranpa 347
121 Mr. Pak's (4)영어발음 한마디 2015.04.02 Nick'sgranpa 469
120 Mr. Pak's (3)영어발음 한 마디 2015.03.28 Nick'sgranpa 652
119 Mr. Pak's 생활영어(9) 2015.03.28 Nick'sgranpa 438
118 Mr. Pak's (2)영어발음 한 마디 [1] 2015.03.23 Nick'sgranpa 776
117 Mr. Pak's 생활영어(8) 2015.03.21 Nick'sgranpa 711
116 Mr. Pak's (1)영어발음 한 마디 2015.03.15 Nick'sgranpa 417
115 Mr. Pak's 생활영어(7) 2015.03.14 Nick'sgranpa 270
114 Mr. Pak's 생활영어(6) 2015.03.07 Nick'sgranpa 210
113 Mr. Pak's 생활영어(5) [1] 2015.02.28 Nick'sgranpa 394
112 Mr. Pak's 생활영어(4) [1] 2015.02.24 Nick'sgranpa 299
111 Mr. Pak's 생활영어(3) 2015.02.20 Nick'sgranpa 460
110 Mr. Pak's 생활영어(번호 없음) 2015.02.19 Nick'sgranpa 370
109 Mr. Pak's 생활영어(2) [1] 2015.02.18 Nick'sgranpa 376
108 Mr. Pak's 생활영어(1) [1] 2015.02.15 Nick'sgranpa 503
107 영어 공부 같이 하실분 [1] 2015.01.28 씨이오 604
106 생활회화 40일에 끝내자(무료)(2)! [15] 2015.01.18 Nick'sgranpa 2488
105 생활회화 40일에 끝내자(무료)! [16] 2014.11.25 Nick'sgranpa 1872
104 [무료]원어민과 영어회화 - 벨뷰 [1] file 2014.10.08 무료영어회화 1191
103 이민 1세는 영어, 2세는 한국 말(글)을 배우자! 2014.05.04 Nick'sgranpa 2352