Mr. Pak's 생활영어(24)

Nick'sgranpa 2015.07.10 20:34 조회 수 : 1714

---

 

<제 018 회> -- 5가 더 많은 것이 무엇인가?

 

* 이 문제는 얼마나 빠르게 답이 나오는지가 핵심이다.

 

[문] :

1050의 절반에,

1/5에,

1/5에 5가 더 많은 것이 무엇인가?

 

보기 :

가)24 나)25 다)26 라)28

 

* Note : 한 번 더 듣(읽)고 시간을 재어보자.

 

[답] ( )

-----------------------* 정답은 “자게판 박 서방의 퀴즈(24)”에 있습니다.

.

[Q] :

What is the number that is 5 more than the number

which is one-fifth of

one-fifth of

one-half of 1050?

---------------------------------------------------

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
152 웃다 배우는 생활영어(004) [2] 2016.03.18 Nick'sgranpa 3819
151 웃다 배우는 생활영어(003) [1] 2016.03.11 Nick'sgranpa 2450
150 웃다 배우는 생활영어(002) 2016.03.04 Nick'sgranpa 2099
149 웃다 배우는 생활영어(001) [1] 2016.02.25 Nick'sgranpa 2668
148 Mr. Pak's 생활영어(34) [1] 2016.02.20 Nick'sgranpa 2546
147 Mr. Pak's 생활영어(33) [1] 2016.02.13 Nick'sgranpa 1869
146 Mr. Pak's 생활영어(32) 2016.02.06 Nick'sgranpa 1586
145 Mr. Pak's 생활영어(31) [1] 2016.01.30 Nick'sgranpa 382
144 Mr. Pak's 생활영어(30) [1] 2016.01.24 Nick'sgranpa 359
143 Mr. Pak's 생활영어(29) [1] 2016.01.16 Nick'sgranpa 377
142 Mr. Pak's 생활영어(28) [1] 2016.01.09 Nick'sgranpa 417
141 Mr. Pak's 생활영어(27) 2015.08.02 Nick'sgranpa 2668
140 Mr. Pak's 생활영어(26) [1] 2015.07.25 Nick'sgranpa 1830
139 Mr. Pak's 생활영어(25) [1] 2015.07.21 Nick'sgranpa 1695
» Mr. Pak's 생활영어(24) [1] 2015.07.10 Nick'sgranpa 1714
137 Mr. Pak's 생활영어(23) 2015.07.04 Nick'sgranpa 1678
136 Mr. Pak's 생활영어(22) 2015.06.27 Nick'sgranpa 1660
135 Mr. Pak's 생활영어(21) 2015.06.21 Nick'sgranpa 1795
134 Mr. Pak's 생활영어(20) [1] 2015.06.14 Nick'sgranpa 457
133 Mr. Pak's 생활영어(19) 2015.06.06 Nick'sgranpa 414
132 Mr. Pak's 생활영어(18) 2015.05.30 Nick'sgranpa 444
131 Mr. Pak's 생활영어(17) 2015.05.24 Nick'sgranpa 539
130 Mr. Pak's 생활영어(16) 2015.05.16 Nick'sgranpa 497
129 Mr. Pak's 생활영어(15) [2] 2015.05.13 Nick'sgranpa 445
128 Mr. Pak's 생활영어(14) 2015.05.03 Nick'sgranpa 424
127 Mr. Pak's 생활영어(13) 2015.04.26 Nick'sgranpa 465
126 Mr. Pak's 생활영어(12) [1] 2015.04.20 Nick'sgranpa 580
125 9학년 썸머스쿨 정보 부탁드립니다. 2015.04.13 쥐니 370
124 Mr. Pak's (5)영어 발음 한마디 [1] 2015.04.12 Nick'sgranpa 572
123 Mr. Pak's 생활영어(11) 2015.04.11 Nick'sgranpa 293
122 Mr. Pak's 생활영어(10) 2015.04.04 Nick'sgranpa 329
121 Mr. Pak's (4)영어발음 한마디 2015.04.02 Nick'sgranpa 453
120 Mr. Pak's (3)영어발음 한 마디 2015.03.28 Nick'sgranpa 635
119 Mr. Pak's 생활영어(9) 2015.03.28 Nick'sgranpa 422
118 Mr. Pak's (2)영어발음 한 마디 [1] 2015.03.23 Nick'sgranpa 755
117 Mr. Pak's 생활영어(8) 2015.03.21 Nick'sgranpa 693
116 Mr. Pak's (1)영어발음 한 마디 2015.03.15 Nick'sgranpa 396
115 Mr. Pak's 생활영어(7) 2015.03.14 Nick'sgranpa 254
114 Mr. Pak's 생활영어(6) 2015.03.07 Nick'sgranpa 194
113 Mr. Pak's 생활영어(5) [1] 2015.02.28 Nick'sgranpa 372
112 Mr. Pak's 생활영어(4) [1] 2015.02.24 Nick'sgranpa 279
111 Mr. Pak's 생활영어(3) 2015.02.20 Nick'sgranpa 444
110 Mr. Pak's 생활영어(번호 없음) 2015.02.19 Nick'sgranpa 354
109 Mr. Pak's 생활영어(2) [1] 2015.02.18 Nick'sgranpa 354
108 Mr. Pak's 생활영어(1) [1] 2015.02.15 Nick'sgranpa 482
107 영어 공부 같이 하실분 [1] 2015.01.28 씨이오 582
106 생활회화 40일에 끝내자(무료)(2)! [15] 2015.01.18 Nick'sgranpa 2461
105 생활회화 40일에 끝내자(무료)! [16] 2014.11.25 Nick'sgranpa 1845
104 [무료]원어민과 영어회화 - 벨뷰 [1] file 2014.10.08 무료영어회화 1170
103 이민 1세는 영어, 2세는 한국 말(글)을 배우자! 2014.05.04 Nick'sgranpa 2334