Mr. Pak's 생활영어(24)

Nick'sgranpa 2015.07.10 19:34 조회 수 : 1673

---

 

<제 018 회> -- 5가 더 많은 것이 무엇인가?

 

* 이 문제는 얼마나 빠르게 답이 나오는지가 핵심이다.

 

[문] :

1050의 절반에,

1/5에,

1/5에 5가 더 많은 것이 무엇인가?

 

보기 :

가)24 나)25 다)26 라)28

 

* Note : 한 번 더 듣(읽)고 시간을 재어보자.

 

[답] ( )

-----------------------* 정답은 “자게판 박 서방의 퀴즈(24)”에 있습니다.

.

[Q] :

What is the number that is 5 more than the number

which is one-fifth of

one-fifth of

one-half of 1050?

---------------------------------------------------

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
152 웃다 배우는 생활영어(004) [1] 2016.03.18 Nick'sgranpa 2929
151 웃다 배우는 생활영어(003) [2] 2016.03.11 Nick'sgranpa 2002
150 웃다 배우는 생활영어(002) 2016.03.04 Nick'sgranpa 1722
149 웃다 배우는 생활영어(001) [1] 2016.02.25 Nick'sgranpa 2123
148 Mr. Pak's 생활영어(34) [1] 2016.02.20 Nick'sgranpa 2118
147 Mr. Pak's 생활영어(33) [1] 2016.02.13 Nick'sgranpa 1534
146 Mr. Pak's 생활영어(32) 2016.02.06 Nick'sgranpa 1250
145 Mr. Pak's 생활영어(31) [1] 2016.01.30 Nick'sgranpa 330
144 Mr. Pak's 생활영어(30) [1] 2016.01.24 Nick'sgranpa 323
143 Mr. Pak's 생활영어(29) [1] 2016.01.16 Nick'sgranpa 342
142 Mr. Pak's 생활영어(28) [1] 2016.01.09 Nick'sgranpa 378
141 Mr. Pak's 생활영어(27) 2015.08.02 Nick'sgranpa 2628
140 Mr. Pak's 생활영어(26) [1] 2015.07.25 Nick'sgranpa 1788
139 Mr. Pak's 생활영어(25) [1] 2015.07.21 Nick'sgranpa 1653
» Mr. Pak's 생활영어(24) [1] 2015.07.10 Nick'sgranpa 1673
137 Mr. Pak's 생활영어(23) 2015.07.04 Nick'sgranpa 1652
136 Mr. Pak's 생활영어(22) 2015.06.27 Nick'sgranpa 1635
135 Mr. Pak's 생활영어(21) 2015.06.21 Nick'sgranpa 1770
134 Mr. Pak's 생활영어(20) [1] 2015.06.14 Nick'sgranpa 425
133 Mr. Pak's 생활영어(19) 2015.06.06 Nick'sgranpa 386
132 Mr. Pak's 생활영어(18) 2015.05.30 Nick'sgranpa 411
131 Mr. Pak's 생활영어(17) 2015.05.24 Nick'sgranpa 515
130 Mr. Pak's 생활영어(16) 2015.05.16 Nick'sgranpa 456
129 Mr. Pak's 생활영어(15) [2] 2015.05.13 Nick'sgranpa 399
128 Mr. Pak's 생활영어(14) 2015.05.03 Nick'sgranpa 399
127 Mr. Pak's 생활영어(13) 2015.04.26 Nick'sgranpa 424
126 Mr. Pak's 생활영어(12) [1] 2015.04.20 Nick'sgranpa 534
125 9학년 썸머스쿨 정보 부탁드립니다. 2015.04.13 쥐니 346
124 Mr. Pak's (5)영어 발음 한마디 [1] 2015.04.12 Nick'sgranpa 511
123 Mr. Pak's 생활영어(11) 2015.04.11 Nick'sgranpa 266
122 Mr. Pak's 생활영어(10) 2015.04.04 Nick'sgranpa 309
121 Mr. Pak's (4)영어발음 한마디 2015.04.02 Nick'sgranpa 408
120 Mr. Pak's (3)영어발음 한 마디 2015.03.28 Nick'sgranpa 616
119 Mr. Pak's 생활영어(9) 2015.03.28 Nick'sgranpa 402
118 Mr. Pak's (2)영어발음 한 마디 [1] 2015.03.23 Nick'sgranpa 715
117 Mr. Pak's 생활영어(8) 2015.03.21 Nick'sgranpa 673
116 Mr. Pak's (1)영어발음 한 마디 2015.03.15 Nick'sgranpa 354
115 Mr. Pak's 생활영어(7) 2015.03.14 Nick'sgranpa 243
114 Mr. Pak's 생활영어(6) 2015.03.07 Nick'sgranpa 177
113 Mr. Pak's 생활영어(5) [1] 2015.02.28 Nick'sgranpa 340
112 Mr. Pak's 생활영어(4) [1] 2015.02.24 Nick'sgranpa 253
111 Mr. Pak's 생활영어(3) 2015.02.20 Nick'sgranpa 406
110 Mr. Pak's 생활영어(번호 없음) 2015.02.19 Nick'sgranpa 325
109 Mr. Pak's 생활영어(2) [1] 2015.02.18 Nick'sgranpa 312
108 Mr. Pak's 생활영어(1) [1] 2015.02.15 Nick'sgranpa 444
107 영어 공부 같이 하실분 [1] 2015.01.28 씨이오 538
106 생활회화 40일에 끝내자(무료)(2)! [15] 2015.01.18 Nick'sgranpa 2372
105 생활회화 40일에 끝내자(무료)! [15] 2014.11.25 Nick'sgranpa 1766
104 [무료]원어민과 영어회화 - 벨뷰 [1] file 2014.10.08 무료영어회화 1123
103 이민 1세는 영어, 2세는 한국 말(글)을 배우자! 2014.05.04 Nick'sgranpa 2309