Mr. Pak's 생활영어(25)

Nick'sgranpa 2015.07.21 02:12 조회 수 : 1799

---

<제 039 회> 한 농부와 세 가지 짐들

 

[문] :

한 농부가 보트로 강을 건너야 한다.

 

그는 닭 한 마리, 여우 한 마리, 그리고 곡식 한 가방을 가지고 있다.

그 보트는 한번에는 세 개중 하나만 같이 건네야 할 만큼의 크기다.

 

또 문제는

닭이 그 곡식을 먹어버릴 것이기에,

곡식을 닭과 함께 둘 수 가없다.

 

그리고 여우가 닭을 잡아먹어버릴 것이기에,

여우를 닭과 같이 내버려 둘 수 없다.

 

어떻게 그가 모든 것을 안전하게 그 강을 건너게 할 수 있을까?

 

[답]

방법이 있다면, 옮기는 방법? ______________________

---------------------------* 정답은 “자게판 박 서방의 퀴즈(25)”에 있습니다.

.

[Q] :

A farmer has to cross a river in a boat.

 

He has a chicken, a fox, and a bag of grain with him.

The boat is only big enough for him to take one of the three across at a time.

 

He cannot leave the grain and the chicken alone together,

since the chicken will eat the grain.

 

And he cannot leave the fox and chicken alone together,

since the fox will eat the chicken.

 

How does he get everything safely across the river?

------------------------------------------------------

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
188 Mr. Pak's Quiz For English(036) 2019.11.29 Nick'sgranpa 21
187 Mr. Pak's Quiz For English(035) 2019.11.22 Nick'sgranpa 36
186 Mr. Pak's Quiz For English(034) 2019.11.10 Nick'sgranpa 50
185 Mr. Pak's Quiz For English(033) 2019.10.21 Nick'sgranpa 92
184 Mr. Pak's Quiz For English(032) 2019.10.08 Nick'sgranpa 126
183 Mr. Pak's Quiz For English(031) 2019.09.11 Nick'sgranpa 171
182 Mr. Pak's Quiz For English(030) 2019.08.10 Nick'sgranpa 213
181 Mr. Pak's Quiz For English(029) 2019.07.22 Nick'sgranpa 186
180 Mr. Pak's Quiz For English(028) 2019.07.10 Nick'sgranpa 210
179 Mr. Pak's Quiz For English(027) 2019.06.28 Nick'sgranpa 190
178 Mr. Pak's Quiz For English(026) 2019.06.20 Nick'sgranpa 196
177 Mr. Pak's Quiz For English(025) 2019.06.09 Nick'sgranpa 175
176 Mr. Pak's Quiz For English(024) 2019.06.05 Nick'sgranpa 146
175 Mr. Pak's Quiz For English(023) 2019.05.26 Nick'sgranpa 144
174 Mr. Pak's Quiz For English(022) 2019.05.18 Nick'sgranpa 132
173 Mr. Pak's Quiz For English(021) 2019.05.10 Nick'sgranpa 135
172 Mr. Pak's Quiz For English(020) 2019.05.05 Nick'sgranpa 145
171 Mr. Pak's Quiz For English(019) 2019.04.21 Nick'sgranpa 127
170 Mr. Pak's Quiz For English(018) 2019.04.11 Nick'sgranpa 145
169 Mr. Pak's Quiz For English(017) 2019.03.28 Nick'sgranpa 158
168 Mr. Pak's Quiz For English(016) 2019.03.09 Nick'sgranpa 178
167 Mr. Pak's Quiz For English(015) 2019.02.24 Nick'sgranpa 179
166 Mr. Pak's Quiz For English(014) 2019.02.16 Nick'sgranpa 189
165 Mr. Pak's Quiz For English(013) 2019.02.08 Nick'sgranpa 160
164 Mr. Pak's Quiz For English(012) 2019.02.02 Nick'sgranpa 162
163 Mr. Pak's Quiz For English(011) 2019.01.30 Nick'sgranpa 164
162 Mr. Pak's Quiz for English(010) 2019.01.22 Nick'sgranpa 157
161 Mr. Pak's Quiz for English(009) 2019.01.16 Nick'sgranpa 126
160 Mr. Pak's Quiz for English(008) 2019.01.07 Nick'sgranpa 140
159 Mr. Pak's Quiz For English(007) 2019.01.01 Nick'sgranpa 172
158 Mr. Pak's Quiz For English(006) 2018.12.25 Nick'sgranpa 132
157 Mr. Pak's Quiz For English(005) 2018.12.18 Nick'sgranpa 150
156 Mr. Pak's Quiz For English(004) 2018.12.12 Nick'sgranpa 152
155 Mr. Pak's Quiz For English(003) 2018.12.04 Nick'sgranpa 139
154 Mr. Pak's Quiz For English(002) 2018.11.27 Nick'sgranpa 146
153 Mr. Pak's Quiz For English(001) 2018.11.23 Nick'sgranpa 154
152 웃다 배우는 생활영어(004) 2016.03.18 Nick'sgranpa 5223
151 웃다 배우는 생활영어(003) [1] 2016.03.11 Nick'sgranpa 3048
150 웃다 배우는 생활영어(002) 2016.03.04 Nick'sgranpa 2609
149 웃다 배우는 생활영어(001) [1] 2016.02.25 Nick'sgranpa 3405
148 Mr. Pak's 생활영어(34) [1] 2016.02.20 Nick'sgranpa 3116
147 Mr. Pak's 생활영어(33) [1] 2016.02.13 Nick'sgranpa 2261
146 Mr. Pak's 생활영어(32) 2016.02.06 Nick'sgranpa 2050
145 Mr. Pak's 생활영어(31) [1] 2016.01.30 Nick'sgranpa 485
144 Mr. Pak's 생활영어(30) [1] 2016.01.24 Nick'sgranpa 458
143 Mr. Pak's 생활영어(29) [1] 2016.01.16 Nick'sgranpa 478
142 Mr. Pak's 생활영어(28) [1] 2016.01.09 Nick'sgranpa 515
141 Mr. Pak's 생활영어(27) 2015.08.02 Nick'sgranpa 2747
140 Mr. Pak's 생활영어(26) [1] 2015.07.25 Nick'sgranpa 1934
» Mr. Pak's 생활영어(25) [1] 2015.07.21 Nick'sgranpa 1799