Mr. Pak's 생활영어(25)

Nick'sgranpa 2015.07.21 02:12 조회 수 : 1802

---

<제 039 회> 한 농부와 세 가지 짐들

 

[문] :

한 농부가 보트로 강을 건너야 한다.

 

그는 닭 한 마리, 여우 한 마리, 그리고 곡식 한 가방을 가지고 있다.

그 보트는 한번에는 세 개중 하나만 같이 건네야 할 만큼의 크기다.

 

또 문제는

닭이 그 곡식을 먹어버릴 것이기에,

곡식을 닭과 함께 둘 수 가없다.

 

그리고 여우가 닭을 잡아먹어버릴 것이기에,

여우를 닭과 같이 내버려 둘 수 없다.

 

어떻게 그가 모든 것을 안전하게 그 강을 건너게 할 수 있을까?

 

[답]

방법이 있다면, 옮기는 방법? ______________________

---------------------------* 정답은 “자게판 박 서방의 퀴즈(25)”에 있습니다.

.

[Q] :

A farmer has to cross a river in a boat.

 

He has a chicken, a fox, and a bag of grain with him.

The boat is only big enough for him to take one of the three across at a time.

 

He cannot leave the grain and the chicken alone together,

since the chicken will eat the grain.

 

And he cannot leave the fox and chicken alone together,

since the fox will eat the chicken.

 

How does he get everything safely across the river?

------------------------------------------------------

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
226 Mr. Pak's Quiz For English(076) 2020.09.19 Nick'sgranpa 11
225 Mr. Pak's Quiz For English(075) 2020.09.11 Nick'sgranpa 19
224 Mr. Pak's Quiz For English(074) 2020.09.03 Nick'sgranpa 30
223 Mr. Pak's Quiz For English(073) 2020.08.26 Nick'sgranpa 44
222 Mr. Pak's Quiz For English(072) 2020.08.20 Nick'sgranpa 55
221 Mr. Pak's Quiz For English(071) 2020.08.13 Nick'sgranpa 63
220 Mr. Pak's Quiz For English(070) 2020.08.11 Nick'sgranpa 56
219 Mr. Pak's Quiz For English(069) 2020.08.01 Nick'sgranpa 76
218 Mr. Pak's Quiz For English(068) 2020.07.23 Nick'sgranpa 116
217 Mr. Pak's Quiz For English(067) 2020.07.14 Nick'sgranpa 91
216 Mr. Pak's Quiz For English(066) 2020.07.08 Nick'sgranpa 69
215 Mr. Pak's Quiz For English(065) 2020.06.28 Nick'sgranpa 77
214 Mr. Pak's Quiz For English(064) 2020.06.24 Nick'sgranpa 97
213 Mr. Pak's Quiz For English(063) 2020.06.15 Nick'sgranpa 92
212 Mr. Pak's Quiz For English(062) 2020.06.09 Nick'sgranpa 104
211 Mr. Pak's Quiz For English(061) 2020.06.02 Nick'sgranpa 117
210 Mr. Pak's Quiz For English(060) 2020.05.26 Nick'sgranpa 107
209 Mr. Pak's Quiz For English(059) 2020.05.20 Nick'sgranpa 98
208 Mr. Pak's Quiz For English(058) 2020.05.11 Nick'sgranpa 103
207 Mr. Pak's Quiz For English(057)  2020.05.06 Nick'sgranpa 104
206 Mr. Pak's Quiz For English(056) 2020.05.04 Nick'sgranpa 100
205 Mr. Pak's Quiz For English(055) [1] 2020.04.29 Nick'sgranpa 111
204 Mr. Pak's Quiz For English(054) 2020.04.29 Nick'sgranpa 101
203 Mr. Pak's Quiz For English(053) [1] 2020.04.23 Nick'sgranpa 96
202 Mr. Pak's Quiz For English(052) [1] 2020.04.16 Nick'sgranpa 109
201 Mr. Pak's Quiz For English(050) 2020.04.08 Nick'sgranpa 106
200 Mr. Pak's Quiz For English(049) 2020.04.04 Nick'sgranpa 125
199 Mr. Pak's Quiz For English(048) 2020.03.23 Nick'sgranpa 95
198 Mr. Pak's Quiz For English(047) 2020.03.19 Nick'sgranpa 107
197 Mr. Pak's Quiz For English(046) 2020.03.12 Nick'sgranpa 92
196 Mr. Pak's Quiz For English(045) 2020.03.05 Nick'sgranpa 119
195 Mr. Pak's Quiz For English(044) 2020.02.24 Nick'sgranpa 156
194 Mr. Pak's Quiz For English(043) 2020.02.17 Nick'sgranpa 115
193 Mr. Pak's Quiz For English(042) [1] 2020.02.10 Nick'sgranpa 133
192 Mr. Pak's Quiz For English(041) 2020.01.19 Nick'sgranpa 169
191 Mr. Pak's Quiz For English(040) 2020.01.09 Nick'sgranpa 179
190 Mr. Pak's Quiz For English(039) 2019.12.29 Nick'sgranpa 187
189 Mr. Pak's Quiz For English(038) [1] 2019.12.18 Nick'sgranpa 202
188 Mr. Pak's Quiz For English(036) 2019.11.29 Nick'sgranpa 197
187 Mr. Pak's Quiz For English(035) 2019.11.22 Nick'sgranpa 214
186 Mr. Pak's Quiz For English(034) 2019.11.10 Nick'sgranpa 191
185 Mr. Pak's Quiz For English(033) 2019.10.21 Nick'sgranpa 222
184 Mr. Pak's Quiz For English(032) 2019.10.08 Nick'sgranpa 212
183 Mr. Pak's Quiz For English(031) 2019.09.11 Nick'sgranpa 263
182 Mr. Pak's Quiz For English(030) 2019.08.10 Nick'sgranpa 261
181 Mr. Pak's Quiz For English(029) 2019.07.22 Nick'sgranpa 1001
180 Mr. Pak's Quiz For English(028) 2019.07.10 Nick'sgranpa 271
179 Mr. Pak's Quiz For English(027) 2019.06.28 Nick'sgranpa 256
178 Mr. Pak's Quiz For English(026) 2019.06.20 Nick'sgranpa 381
177 Mr. Pak's Quiz For English(025) 2019.06.09 Nick'sgranpa 218