Mr. Pak's 생활영어(26)

Nick'sgranpa 2015.07.25 15:03 조회 수 : 1867

---

<제 019 회> 가짜 돈

 

[문] :

어떤 사람이 보석가게에 들어가서

직원에게 $100 짜리 한 장을 주고 $75짜리 목걸이 하나를 샀다.

 

잠깐 후에 그는 그것을 반품하고 직원에게는 $20짜리 한 장을 주고 거스름으로 $5을 받고 새 시계 하나를 샀다.

 

나중에 은행에서 $100지폐와 $20지폐가 둘 다 가짜였다고 가게에 알렸다.

 

제 비용과 물품 원가 등, 기타를 무시하고,

그 가게는 얼마나 많은 손실을 보았을까요?

 

보기 :

가) $100 나) $120 다) $140 라) $160

 

[답] ( )

---------------------------* 정답은 “자게판 박 서방의 퀴즈(26)”에 있습니다.

 

[Q] :

A man went into a jewelry shop

and bought a $75 chain, giving the clerk a $100 bill.

 

He returned a few moments later and bought a new watch,

giving the clerk a $20 bill and receiving $5 in change.

 

Later, the bank told the store that both the $100 bill and the $20 bill were counterfeit.

 

Ignoring overhead, cost of merchandise, etc.,

how much money did the shop lose?

----------------------------------------------------

 

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
152 웃다 배우는 생활영어(004) [3] 2016.03.18 Nick'sgranpa 4551
151 웃다 배우는 생활영어(003) [1] 2016.03.11 Nick'sgranpa 2747
150 웃다 배우는 생활영어(002) 2016.03.04 Nick'sgranpa 2356
149 웃다 배우는 생활영어(001) [1] 2016.02.25 Nick'sgranpa 3066
148 Mr. Pak's 생활영어(34) [1] 2016.02.20 Nick'sgranpa 2844
147 Mr. Pak's 생활영어(33) [1] 2016.02.13 Nick'sgranpa 2056
146 Mr. Pak's 생활영어(32) 2016.02.06 Nick'sgranpa 1838
145 Mr. Pak's 생활영어(31) [1] 2016.01.30 Nick'sgranpa 414
144 Mr. Pak's 생활영어(30) [1] 2016.01.24 Nick'sgranpa 393
143 Mr. Pak's 생활영어(29) [1] 2016.01.16 Nick'sgranpa 411
142 Mr. Pak's 생활영어(28) [1] 2016.01.09 Nick'sgranpa 448
141 Mr. Pak's 생활영어(27) 2015.08.02 Nick'sgranpa 2693
» Mr. Pak's 생활영어(26) [1] 2015.07.25 Nick'sgranpa 1867
139 Mr. Pak's 생활영어(25) [1] 2015.07.21 Nick'sgranpa 1721
138 Mr. Pak's 생활영어(24) [1] 2015.07.10 Nick'sgranpa 1746
137 Mr. Pak's 생활영어(23) 2015.07.04 Nick'sgranpa 1706
136 Mr. Pak's 생활영어(22) 2015.06.27 Nick'sgranpa 1685
135 Mr. Pak's 생활영어(21) 2015.06.21 Nick'sgranpa 1821
134 Mr. Pak's 생활영어(20) [1] 2015.06.14 Nick'sgranpa 490
133 Mr. Pak's 생활영어(19) 2015.06.06 Nick'sgranpa 445
132 Mr. Pak's 생활영어(18) 2015.05.30 Nick'sgranpa 473
131 Mr. Pak's 생활영어(17) 2015.05.24 Nick'sgranpa 567
130 Mr. Pak's 생활영어(16) 2015.05.16 Nick'sgranpa 526
129 Mr. Pak's 생활영어(15) [2] 2015.05.13 Nick'sgranpa 480
128 Mr. Pak's 생활영어(14) 2015.05.03 Nick'sgranpa 453
127 Mr. Pak's 생활영어(13) 2015.04.26 Nick'sgranpa 489
126 Mr. Pak's 생활영어(12) [1] 2015.04.20 Nick'sgranpa 617
125 9학년 썸머스쿨 정보 부탁드립니다. 2015.04.13 쥐니 405
124 Mr. Pak's (5)영어 발음 한마디 [1] 2015.04.12 Nick'sgranpa 610
123 Mr. Pak's 생활영어(11) 2015.04.11 Nick'sgranpa 319
122 Mr. Pak's 생활영어(10) 2015.04.04 Nick'sgranpa 355
121 Mr. Pak's (4)영어발음 한마디 2015.04.02 Nick'sgranpa 489
120 Mr. Pak's (3)영어발음 한 마디 2015.03.28 Nick'sgranpa 664
119 Mr. Pak's 생활영어(9) 2015.03.28 Nick'sgranpa 445
118 Mr. Pak's (2)영어발음 한 마디 [1] 2015.03.23 Nick'sgranpa 785
117 Mr. Pak's 생활영어(8) 2015.03.21 Nick'sgranpa 719
116 Mr. Pak's (1)영어발음 한 마디 2015.03.15 Nick'sgranpa 440
115 Mr. Pak's 생활영어(7) 2015.03.14 Nick'sgranpa 280
114 Mr. Pak's 생활영어(6) 2015.03.07 Nick'sgranpa 223
113 Mr. Pak's 생활영어(5) [1] 2015.02.28 Nick'sgranpa 403
112 Mr. Pak's 생활영어(4) [1] 2015.02.24 Nick'sgranpa 312
111 Mr. Pak's 생활영어(3) 2015.02.20 Nick'sgranpa 476
110 Mr. Pak's 생활영어(번호 없음) 2015.02.19 Nick'sgranpa 382
109 Mr. Pak's 생활영어(2) [1] 2015.02.18 Nick'sgranpa 388
108 Mr. Pak's 생활영어(1) [1] 2015.02.15 Nick'sgranpa 520
107 영어 공부 같이 하실분 [1] 2015.01.28 씨이오 616
106 생활회화 40일에 끝내자(무료)(2)! [15] 2015.01.18 Nick'sgranpa 2517
105 생활회화 40일에 끝내자(무료)! [16] 2014.11.25 Nick'sgranpa 1902
104 [무료]원어민과 영어회화 - 벨뷰 [1] file 2014.10.08 무료영어회화 1209
103 이민 1세는 영어, 2세는 한국 말(글)을 배우자! 2014.05.04 Nick'sgranpa 2365