Mr. Pak's 생활영어(26)

Nick'sgranpa 2015.07.25 15:03 조회 수 : 1861

---

<제 019 회> 가짜 돈

 

[문] :

어떤 사람이 보석가게에 들어가서

직원에게 $100 짜리 한 장을 주고 $75짜리 목걸이 하나를 샀다.

 

잠깐 후에 그는 그것을 반품하고 직원에게는 $20짜리 한 장을 주고 거스름으로 $5을 받고 새 시계 하나를 샀다.

 

나중에 은행에서 $100지폐와 $20지폐가 둘 다 가짜였다고 가게에 알렸다.

 

제 비용과 물품 원가 등, 기타를 무시하고,

그 가게는 얼마나 많은 손실을 보았을까요?

 

보기 :

가) $100 나) $120 다) $140 라) $160

 

[답] ( )

---------------------------* 정답은 “자게판 박 서방의 퀴즈(26)”에 있습니다.

 

[Q] :

A man went into a jewelry shop

and bought a $75 chain, giving the clerk a $100 bill.

 

He returned a few moments later and bought a new watch,

giving the clerk a $20 bill and receiving $5 in change.

 

Later, the bank told the store that both the $100 bill and the $20 bill were counterfeit.

 

Ignoring overhead, cost of merchandise, etc.,

how much money did the shop lose?

----------------------------------------------------

 

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
152 웃다 배우는 생활영어(004) [3] 2016.03.18 Nick'sgranpa 4302
151 웃다 배우는 생활영어(003) [1] 2016.03.11 Nick'sgranpa 2658
150 웃다 배우는 생활영어(002) 2016.03.04 Nick'sgranpa 2283
149 웃다 배우는 생활영어(001) [1] 2016.02.25 Nick'sgranpa 2952
148 Mr. Pak's 생활영어(34) [1] 2016.02.20 Nick'sgranpa 2765
147 Mr. Pak's 생활영어(33) [1] 2016.02.13 Nick'sgranpa 1999
146 Mr. Pak's 생활영어(32) 2016.02.06 Nick'sgranpa 1765
145 Mr. Pak's 생활영어(31) [1] 2016.01.30 Nick'sgranpa 407
144 Mr. Pak's 생활영어(30) [1] 2016.01.24 Nick'sgranpa 387
143 Mr. Pak's 생활영어(29) [1] 2016.01.16 Nick'sgranpa 404
142 Mr. Pak's 생활영어(28) [1] 2016.01.09 Nick'sgranpa 440
141 Mr. Pak's 생활영어(27) 2015.08.02 Nick'sgranpa 2688
» Mr. Pak's 생활영어(26) [1] 2015.07.25 Nick'sgranpa 1861
139 Mr. Pak's 생활영어(25) [1] 2015.07.21 Nick'sgranpa 1716
138 Mr. Pak's 생활영어(24) [1] 2015.07.10 Nick'sgranpa 1739
137 Mr. Pak's 생활영어(23) 2015.07.04 Nick'sgranpa 1700
136 Mr. Pak's 생활영어(22) 2015.06.27 Nick'sgranpa 1680
135 Mr. Pak's 생활영어(21) 2015.06.21 Nick'sgranpa 1816
134 Mr. Pak's 생활영어(20) [1] 2015.06.14 Nick'sgranpa 482
133 Mr. Pak's 생활영어(19) 2015.06.06 Nick'sgranpa 440
132 Mr. Pak's 생활영어(18) 2015.05.30 Nick'sgranpa 466
131 Mr. Pak's 생활영어(17) 2015.05.24 Nick'sgranpa 561
130 Mr. Pak's 생활영어(16) 2015.05.16 Nick'sgranpa 520
129 Mr. Pak's 생활영어(15) [2] 2015.05.13 Nick'sgranpa 472
128 Mr. Pak's 생활영어(14) 2015.05.03 Nick'sgranpa 445
127 Mr. Pak's 생활영어(13) 2015.04.26 Nick'sgranpa 482
126 Mr. Pak's 생활영어(12) [1] 2015.04.20 Nick'sgranpa 607
125 9학년 썸머스쿨 정보 부탁드립니다. 2015.04.13 쥐니 393
124 Mr. Pak's (5)영어 발음 한마디 [1] 2015.04.12 Nick'sgranpa 597
123 Mr. Pak's 생활영어(11) 2015.04.11 Nick'sgranpa 314
122 Mr. Pak's 생활영어(10) 2015.04.04 Nick'sgranpa 349
121 Mr. Pak's (4)영어발음 한마디 2015.04.02 Nick'sgranpa 478
120 Mr. Pak's (3)영어발음 한 마디 2015.03.28 Nick'sgranpa 656
119 Mr. Pak's 생활영어(9) 2015.03.28 Nick'sgranpa 439
118 Mr. Pak's (2)영어발음 한 마디 [1] 2015.03.23 Nick'sgranpa 778
117 Mr. Pak's 생활영어(8) 2015.03.21 Nick'sgranpa 713
116 Mr. Pak's (1)영어발음 한 마디 2015.03.15 Nick'sgranpa 421
115 Mr. Pak's 생활영어(7) 2015.03.14 Nick'sgranpa 274
114 Mr. Pak's 생활영어(6) 2015.03.07 Nick'sgranpa 215
113 Mr. Pak's 생활영어(5) [1] 2015.02.28 Nick'sgranpa 396
112 Mr. Pak's 생활영어(4) [1] 2015.02.24 Nick'sgranpa 300
111 Mr. Pak's 생활영어(3) 2015.02.20 Nick'sgranpa 465
110 Mr. Pak's 생활영어(번호 없음) 2015.02.19 Nick'sgranpa 375
109 Mr. Pak's 생활영어(2) [1] 2015.02.18 Nick'sgranpa 380
108 Mr. Pak's 생활영어(1) [1] 2015.02.15 Nick'sgranpa 508
107 영어 공부 같이 하실분 [1] 2015.01.28 씨이오 609
106 생활회화 40일에 끝내자(무료)(2)! [15] 2015.01.18 Nick'sgranpa 2504
105 생활회화 40일에 끝내자(무료)! [16] 2014.11.25 Nick'sgranpa 1883
104 [무료]원어민과 영어회화 - 벨뷰 [1] file 2014.10.08 무료영어회화 1202
103 이민 1세는 영어, 2세는 한국 말(글)을 배우자! 2014.05.04 Nick'sgranpa 2356