Mr. Pak's 생활영어(26)

Nick'sgranpa 2015.07.25 16:03 조회 수 : 1843

---

<제 019 회> 가짜 돈

 

[문] :

어떤 사람이 보석가게에 들어가서

직원에게 $100 짜리 한 장을 주고 $75짜리 목걸이 하나를 샀다.

 

잠깐 후에 그는 그것을 반품하고 직원에게는 $20짜리 한 장을 주고 거스름으로 $5을 받고 새 시계 하나를 샀다.

 

나중에 은행에서 $100지폐와 $20지폐가 둘 다 가짜였다고 가게에 알렸다.

 

제 비용과 물품 원가 등, 기타를 무시하고,

그 가게는 얼마나 많은 손실을 보았을까요?

 

보기 :

가) $100 나) $120 다) $140 라) $160

 

[답] ( )

---------------------------* 정답은 “자게판 박 서방의 퀴즈(26)”에 있습니다.

 

[Q] :

A man went into a jewelry shop

and bought a $75 chain, giving the clerk a $100 bill.

 

He returned a few moments later and bought a new watch,

giving the clerk a $20 bill and receiving $5 in change.

 

Later, the bank told the store that both the $100 bill and the $20 bill were counterfeit.

 

Ignoring overhead, cost of merchandise, etc.,

how much money did the shop lose?

----------------------------------------------------

 

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
152 웃다 배우는 생활영어(004) [2] 2016.03.18 Nick'sgranpa 3927
151 웃다 배우는 생활영어(003) [1] 2016.03.11 Nick'sgranpa 2496
150 웃다 배우는 생활영어(002) 2016.03.04 Nick'sgranpa 2151
149 웃다 배우는 생활영어(001) [1] 2016.02.25 Nick'sgranpa 2733
148 Mr. Pak's 생활영어(34) [1] 2016.02.20 Nick'sgranpa 2601
147 Mr. Pak's 생활영어(33) [1] 2016.02.13 Nick'sgranpa 1909
146 Mr. Pak's 생활영어(32) 2016.02.06 Nick'sgranpa 1635
145 Mr. Pak's 생활영어(31) [1] 2016.01.30 Nick'sgranpa 395
144 Mr. Pak's 생활영어(30) [1] 2016.01.24 Nick'sgranpa 375
143 Mr. Pak's 생활영어(29) [1] 2016.01.16 Nick'sgranpa 392
142 Mr. Pak's 생활영어(28) [1] 2016.01.09 Nick'sgranpa 431
141 Mr. Pak's 생활영어(27) 2015.08.02 Nick'sgranpa 2680
» Mr. Pak's 생활영어(26) [1] 2015.07.25 Nick'sgranpa 1843
139 Mr. Pak's 생활영어(25) [1] 2015.07.21 Nick'sgranpa 1707
138 Mr. Pak's 생활영어(24) [1] 2015.07.10 Nick'sgranpa 1729
137 Mr. Pak's 생활영어(23) 2015.07.04 Nick'sgranpa 1693
136 Mr. Pak's 생활영어(22) 2015.06.27 Nick'sgranpa 1672
135 Mr. Pak's 생활영어(21) 2015.06.21 Nick'sgranpa 1809
134 Mr. Pak's 생활영어(20) [1] 2015.06.14 Nick'sgranpa 469
133 Mr. Pak's 생활영어(19) 2015.06.06 Nick'sgranpa 429
132 Mr. Pak's 생활영어(18) 2015.05.30 Nick'sgranpa 458
131 Mr. Pak's 생활영어(17) 2015.05.24 Nick'sgranpa 554
130 Mr. Pak's 생활영어(16) 2015.05.16 Nick'sgranpa 510
129 Mr. Pak's 생활영어(15) [2] 2015.05.13 Nick'sgranpa 458
128 Mr. Pak's 생활영어(14) 2015.05.03 Nick'sgranpa 436
127 Mr. Pak's 생활영어(13) 2015.04.26 Nick'sgranpa 477
126 Mr. Pak's 생활영어(12) [1] 2015.04.20 Nick'sgranpa 595
125 9학년 썸머스쿨 정보 부탁드립니다. 2015.04.13 쥐니 382
124 Mr. Pak's (5)영어 발음 한마디 [1] 2015.04.12 Nick'sgranpa 587
123 Mr. Pak's 생활영어(11) 2015.04.11 Nick'sgranpa 308
122 Mr. Pak's 생활영어(10) 2015.04.04 Nick'sgranpa 343
121 Mr. Pak's (4)영어발음 한마디 2015.04.02 Nick'sgranpa 466
120 Mr. Pak's (3)영어발음 한 마디 2015.03.28 Nick'sgranpa 648
119 Mr. Pak's 생활영어(9) 2015.03.28 Nick'sgranpa 434
118 Mr. Pak's (2)영어발음 한 마디 [1] 2015.03.23 Nick'sgranpa 770
117 Mr. Pak's 생활영어(8) 2015.03.21 Nick'sgranpa 707
116 Mr. Pak's (1)영어발음 한 마디 2015.03.15 Nick'sgranpa 413
115 Mr. Pak's 생활영어(7) 2015.03.14 Nick'sgranpa 266
114 Mr. Pak's 생활영어(6) 2015.03.07 Nick'sgranpa 206
113 Mr. Pak's 생활영어(5) [1] 2015.02.28 Nick'sgranpa 386
112 Mr. Pak's 생활영어(4) [1] 2015.02.24 Nick'sgranpa 293
111 Mr. Pak's 생활영어(3) 2015.02.20 Nick'sgranpa 456
110 Mr. Pak's 생활영어(번호 없음) 2015.02.19 Nick'sgranpa 367
109 Mr. Pak's 생활영어(2) [1] 2015.02.18 Nick'sgranpa 369
108 Mr. Pak's 생활영어(1) [1] 2015.02.15 Nick'sgranpa 495
107 영어 공부 같이 하실분 [1] 2015.01.28 씨이오 596
106 생활회화 40일에 끝내자(무료)(2)! [15] 2015.01.18 Nick'sgranpa 2478
105 생활회화 40일에 끝내자(무료)! [16] 2014.11.25 Nick'sgranpa 1863
104 [무료]원어민과 영어회화 - 벨뷰 [1] file 2014.10.08 무료영어회화 1183
103 이민 1세는 영어, 2세는 한국 말(글)을 배우자! 2014.05.04 Nick'sgranpa 2349