Mr. Pak's 생활영어(26)

Nick'sgranpa 2015.07.25 15:03 조회 수 : 1774

---

<제 019 회> 가짜 돈

 

[문] :

어떤 사람이 보석가게에 들어가서

직원에게 $100 짜리 한 장을 주고 $75짜리 목걸이 하나를 샀다.

 

잠깐 후에 그는 그것을 반품하고 직원에게는 $20짜리 한 장을 주고 거스름으로 $5을 받고 새 시계 하나를 샀다.

 

나중에 은행에서 $100지폐와 $20지폐가 둘 다 가짜였다고 가게에 알렸다.

 

제 비용과 물품 원가 등, 기타를 무시하고,

그 가게는 얼마나 많은 손실을 보았을까요?

 

보기 :

가) $100 나) $120 다) $140 라) $160

 

[답] ( )

---------------------------* 정답은 “자게판 박 서방의 퀴즈(26)”에 있습니다.

 

[Q] :

A man went into a jewelry shop

and bought a $75 chain, giving the clerk a $100 bill.

 

He returned a few moments later and bought a new watch,

giving the clerk a $20 bill and receiving $5 in change.

 

Later, the bank told the store that both the $100 bill and the $20 bill were counterfeit.

 

Ignoring overhead, cost of merchandise, etc.,

how much money did the shop lose?

----------------------------------------------------

 

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
152 웃다 배우는 생활영어(004) [1] 2016.03.18 Nick'sgranpa 2799
151 웃다 배우는 생활영어(003) [2] 2016.03.11 Nick'sgranpa 1911
150 웃다 배우는 생활영어(002) 2016.03.04 Nick'sgranpa 1647
149 웃다 배우는 생활영어(001) [1] 2016.02.25 Nick'sgranpa 2031
148 Mr. Pak's 생활영어(34) [1] 2016.02.20 Nick'sgranpa 2024
147 Mr. Pak's 생활영어(33) [1] 2016.02.13 Nick'sgranpa 1467
146 Mr. Pak's 생활영어(32) 2016.02.06 Nick'sgranpa 1200
145 Mr. Pak's 생활영어(31) [1] 2016.01.30 Nick'sgranpa 313
144 Mr. Pak's 생활영어(30) [1] 2016.01.24 Nick'sgranpa 309
143 Mr. Pak's 생활영어(29) [1] 2016.01.16 Nick'sgranpa 328
142 Mr. Pak's 생활영어(28) [1] 2016.01.09 Nick'sgranpa 360
141 Mr. Pak's 생활영어(27) 2015.08.02 Nick'sgranpa 2618
» Mr. Pak's 생활영어(26) [1] 2015.07.25 Nick'sgranpa 1774
139 Mr. Pak's 생활영어(25) [1] 2015.07.21 Nick'sgranpa 1638
138 Mr. Pak's 생활영어(24) [1] 2015.07.10 Nick'sgranpa 1658
137 Mr. Pak's 생활영어(23) 2015.07.04 Nick'sgranpa 1643
136 Mr. Pak's 생활영어(22) 2015.06.27 Nick'sgranpa 1628
135 Mr. Pak's 생활영어(21) 2015.06.21 Nick'sgranpa 1763
134 Mr. Pak's 생활영어(20) [1] 2015.06.14 Nick'sgranpa 411
133 Mr. Pak's 생활영어(19) 2015.06.06 Nick'sgranpa 378
132 Mr. Pak's 생활영어(18) 2015.05.30 Nick'sgranpa 404
131 Mr. Pak's 생활영어(17) 2015.05.24 Nick'sgranpa 505
130 Mr. Pak's 생활영어(16) 2015.05.16 Nick'sgranpa 447
129 Mr. Pak's 생활영어(15) [2] 2015.05.13 Nick'sgranpa 384
128 Mr. Pak's 생활영어(14) 2015.05.03 Nick'sgranpa 391
127 Mr. Pak's 생활영어(13) 2015.04.26 Nick'sgranpa 415
126 Mr. Pak's 생활영어(12) [1] 2015.04.20 Nick'sgranpa 515
125 9학년 썸머스쿨 정보 부탁드립니다. 2015.04.13 쥐니 339
124 Mr. Pak's (5)영어 발음 한마디 [1] 2015.04.12 Nick'sgranpa 494
123 Mr. Pak's 생활영어(11) 2015.04.11 Nick'sgranpa 258
122 Mr. Pak's 생활영어(10) 2015.04.04 Nick'sgranpa 302
121 Mr. Pak's (4)영어발음 한마디 2015.04.02 Nick'sgranpa 395
120 Mr. Pak's (3)영어발음 한 마디 2015.03.28 Nick'sgranpa 601
119 Mr. Pak's 생활영어(9) 2015.03.28 Nick'sgranpa 395
118 Mr. Pak's (2)영어발음 한 마디 [1] 2015.03.23 Nick'sgranpa 699
117 Mr. Pak's 생활영어(8) 2015.03.21 Nick'sgranpa 664
116 Mr. Pak's (1)영어발음 한 마디 2015.03.15 Nick'sgranpa 340
115 Mr. Pak's 생활영어(7) 2015.03.14 Nick'sgranpa 235
114 Mr. Pak's 생활영어(6) 2015.03.07 Nick'sgranpa 170
113 Mr. Pak's 생활영어(5) [1] 2015.02.28 Nick'sgranpa 325
112 Mr. Pak's 생활영어(4) [1] 2015.02.24 Nick'sgranpa 239
111 Mr. Pak's 생활영어(3) 2015.02.20 Nick'sgranpa 391
110 Mr. Pak's 생활영어(번호 없음) 2015.02.19 Nick'sgranpa 309
109 Mr. Pak's 생활영어(2) [1] 2015.02.18 Nick'sgranpa 296
108 Mr. Pak's 생활영어(1) [1] 2015.02.15 Nick'sgranpa 427
107 영어 공부 같이 하실분 [1] 2015.01.28 씨이오 519
106 생활회화 40일에 끝내자(무료)(2)! [15] 2015.01.18 Nick'sgranpa 2352
105 생활회화 40일에 끝내자(무료)! [15] 2014.11.25 Nick'sgranpa 1744
104 [무료]원어민과 영어회화 - 벨뷰 [1] file 2014.10.08 무료영어회화 1107
103 이민 1세는 영어, 2세는 한국 말(글)을 배우자! 2014.05.04 Nick'sgranpa 2307