Mr. Pak's 생활영어(26)

Nick'sgranpa 2015.07.25 15:03 조회 수 : 1828

---

<제 019 회> 가짜 돈

 

[문] :

어떤 사람이 보석가게에 들어가서

직원에게 $100 짜리 한 장을 주고 $75짜리 목걸이 하나를 샀다.

 

잠깐 후에 그는 그것을 반품하고 직원에게는 $20짜리 한 장을 주고 거스름으로 $5을 받고 새 시계 하나를 샀다.

 

나중에 은행에서 $100지폐와 $20지폐가 둘 다 가짜였다고 가게에 알렸다.

 

제 비용과 물품 원가 등, 기타를 무시하고,

그 가게는 얼마나 많은 손실을 보았을까요?

 

보기 :

가) $100 나) $120 다) $140 라) $160

 

[답] ( )

---------------------------* 정답은 “자게판 박 서방의 퀴즈(26)”에 있습니다.

 

[Q] :

A man went into a jewelry shop

and bought a $75 chain, giving the clerk a $100 bill.

 

He returned a few moments later and bought a new watch,

giving the clerk a $20 bill and receiving $5 in change.

 

Later, the bank told the store that both the $100 bill and the $20 bill were counterfeit.

 

Ignoring overhead, cost of merchandise, etc.,

how much money did the shop lose?

----------------------------------------------------

 

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
152 웃다 배우는 생활영어(004) [1] 2016.03.18 Nick'sgranpa 3694
151 웃다 배우는 생활영어(003) [1] 2016.03.11 Nick'sgranpa 2391
150 웃다 배우는 생활영어(002) 2016.03.04 Nick'sgranpa 2036
149 웃다 배우는 생활영어(001) [1] 2016.02.25 Nick'sgranpa 2578
148 Mr. Pak's 생활영어(34) [1] 2016.02.20 Nick'sgranpa 2486
147 Mr. Pak's 생활영어(33) [1] 2016.02.13 Nick'sgranpa 1823
146 Mr. Pak's 생활영어(32) 2016.02.06 Nick'sgranpa 1531
145 Mr. Pak's 생활영어(31) [1] 2016.01.30 Nick'sgranpa 378
144 Mr. Pak's 생활영어(30) [1] 2016.01.24 Nick'sgranpa 357
143 Mr. Pak's 생활영어(29) [1] 2016.01.16 Nick'sgranpa 376
142 Mr. Pak's 생활영어(28) [1] 2016.01.09 Nick'sgranpa 415
141 Mr. Pak's 생활영어(27) 2015.08.02 Nick'sgranpa 2667
» Mr. Pak's 생활영어(26) [1] 2015.07.25 Nick'sgranpa 1828
139 Mr. Pak's 생활영어(25) [1] 2015.07.21 Nick'sgranpa 1693
138 Mr. Pak's 생활영어(24) [1] 2015.07.10 Nick'sgranpa 1713
137 Mr. Pak's 생활영어(23) 2015.07.04 Nick'sgranpa 1676
136 Mr. Pak's 생활영어(22) 2015.06.27 Nick'sgranpa 1660
135 Mr. Pak's 생활영어(21) 2015.06.21 Nick'sgranpa 1794
134 Mr. Pak's 생활영어(20) [1] 2015.06.14 Nick'sgranpa 457
133 Mr. Pak's 생활영어(19) 2015.06.06 Nick'sgranpa 413
132 Mr. Pak's 생활영어(18) 2015.05.30 Nick'sgranpa 443
131 Mr. Pak's 생활영어(17) 2015.05.24 Nick'sgranpa 537
130 Mr. Pak's 생활영어(16) 2015.05.16 Nick'sgranpa 496
129 Mr. Pak's 생활영어(15) [2] 2015.05.13 Nick'sgranpa 442
128 Mr. Pak's 생활영어(14) 2015.05.03 Nick'sgranpa 423
127 Mr. Pak's 생활영어(13) 2015.04.26 Nick'sgranpa 465
126 Mr. Pak's 생활영어(12) [1] 2015.04.20 Nick'sgranpa 579
125 9학년 썸머스쿨 정보 부탁드립니다. 2015.04.13 쥐니 370
124 Mr. Pak's (5)영어 발음 한마디 [1] 2015.04.12 Nick'sgranpa 571
123 Mr. Pak's 생활영어(11) 2015.04.11 Nick'sgranpa 292
122 Mr. Pak's 생활영어(10) 2015.04.04 Nick'sgranpa 329
121 Mr. Pak's (4)영어발음 한마디 2015.04.02 Nick'sgranpa 452
120 Mr. Pak's (3)영어발음 한 마디 2015.03.28 Nick'sgranpa 635
119 Mr. Pak's 생활영어(9) 2015.03.28 Nick'sgranpa 421
118 Mr. Pak's (2)영어발음 한 마디 [1] 2015.03.23 Nick'sgranpa 755
117 Mr. Pak's 생활영어(8) 2015.03.21 Nick'sgranpa 693
116 Mr. Pak's (1)영어발음 한 마디 2015.03.15 Nick'sgranpa 395
115 Mr. Pak's 생활영어(7) 2015.03.14 Nick'sgranpa 254
114 Mr. Pak's 생활영어(6) 2015.03.07 Nick'sgranpa 194
113 Mr. Pak's 생활영어(5) [1] 2015.02.28 Nick'sgranpa 371
112 Mr. Pak's 생활영어(4) [1] 2015.02.24 Nick'sgranpa 279
111 Mr. Pak's 생활영어(3) 2015.02.20 Nick'sgranpa 444
110 Mr. Pak's 생활영어(번호 없음) 2015.02.19 Nick'sgranpa 353
109 Mr. Pak's 생활영어(2) [1] 2015.02.18 Nick'sgranpa 352
108 Mr. Pak's 생활영어(1) [1] 2015.02.15 Nick'sgranpa 479
107 영어 공부 같이 하실분 [1] 2015.01.28 씨이오 580
106 생활회화 40일에 끝내자(무료)(2)! [15] 2015.01.18 Nick'sgranpa 2455
105 생활회화 40일에 끝내자(무료)! [16] 2014.11.25 Nick'sgranpa 1840
104 [무료]원어민과 영어회화 - 벨뷰 [1] file 2014.10.08 무료영어회화 1166
103 이민 1세는 영어, 2세는 한국 말(글)을 배우자! 2014.05.04 Nick'sgranpa 2333