Mr. Pak's 생활영어(26)

Nick'sgranpa 2015.07.25 15:03 조회 수 : 1822

---

<제 019 회> 가짜 돈

 

[문] :

어떤 사람이 보석가게에 들어가서

직원에게 $100 짜리 한 장을 주고 $75짜리 목걸이 하나를 샀다.

 

잠깐 후에 그는 그것을 반품하고 직원에게는 $20짜리 한 장을 주고 거스름으로 $5을 받고 새 시계 하나를 샀다.

 

나중에 은행에서 $100지폐와 $20지폐가 둘 다 가짜였다고 가게에 알렸다.

 

제 비용과 물품 원가 등, 기타를 무시하고,

그 가게는 얼마나 많은 손실을 보았을까요?

 

보기 :

가) $100 나) $120 다) $140 라) $160

 

[답] ( )

---------------------------* 정답은 “자게판 박 서방의 퀴즈(26)”에 있습니다.

 

[Q] :

A man went into a jewelry shop

and bought a $75 chain, giving the clerk a $100 bill.

 

He returned a few moments later and bought a new watch,

giving the clerk a $20 bill and receiving $5 in change.

 

Later, the bank told the store that both the $100 bill and the $20 bill were counterfeit.

 

Ignoring overhead, cost of merchandise, etc.,

how much money did the shop lose?

----------------------------------------------------

 

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
152 웃다 배우는 생활영어(004) [1] 2016.03.18 Nick'sgranpa 3397
151 웃다 배우는 생활영어(003) [1] 2016.03.11 Nick'sgranpa 2260
150 웃다 배우는 생활영어(002) 2016.03.04 Nick'sgranpa 1920
149 웃다 배우는 생활영어(001) [1] 2016.02.25 Nick'sgranpa 2410
148 Mr. Pak's 생활영어(34) [1] 2016.02.20 Nick'sgranpa 2358
147 Mr. Pak's 생활영어(33) [1] 2016.02.13 Nick'sgranpa 1721
146 Mr. Pak's 생활영어(32) 2016.02.06 Nick'sgranpa 1429
145 Mr. Pak's 생활영어(31) [1] 2016.01.30 Nick'sgranpa 368
144 Mr. Pak's 생활영어(30) [1] 2016.01.24 Nick'sgranpa 352
143 Mr. Pak's 생활영어(29) [1] 2016.01.16 Nick'sgranpa 371
142 Mr. Pak's 생활영어(28) [1] 2016.01.09 Nick'sgranpa 406
141 Mr. Pak's 생활영어(27) 2015.08.02 Nick'sgranpa 2657
» Mr. Pak's 생활영어(26) [1] 2015.07.25 Nick'sgranpa 1822
139 Mr. Pak's 생활영어(25) [1] 2015.07.21 Nick'sgranpa 1684
138 Mr. Pak's 생활영어(24) [1] 2015.07.10 Nick'sgranpa 1706
137 Mr. Pak's 생활영어(23) 2015.07.04 Nick'sgranpa 1671
136 Mr. Pak's 생활영어(22) 2015.06.27 Nick'sgranpa 1654
135 Mr. Pak's 생활영어(21) 2015.06.21 Nick'sgranpa 1789
134 Mr. Pak's 생활영어(20) [1] 2015.06.14 Nick'sgranpa 453
133 Mr. Pak's 생활영어(19) 2015.06.06 Nick'sgranpa 406
132 Mr. Pak's 생활영어(18) 2015.05.30 Nick'sgranpa 436
131 Mr. Pak's 생활영어(17) 2015.05.24 Nick'sgranpa 533
130 Mr. Pak's 생활영어(16) 2015.05.16 Nick'sgranpa 488
129 Mr. Pak's 생활영어(15) [2] 2015.05.13 Nick'sgranpa 433
128 Mr. Pak's 생활영어(14) 2015.05.03 Nick'sgranpa 419
127 Mr. Pak's 생활영어(13) 2015.04.26 Nick'sgranpa 454
126 Mr. Pak's 생활영어(12) [1] 2015.04.20 Nick'sgranpa 572
125 9학년 썸머스쿨 정보 부탁드립니다. 2015.04.13 쥐니 366
124 Mr. Pak's (5)영어 발음 한마디 [1] 2015.04.12 Nick'sgranpa 560
123 Mr. Pak's 생활영어(11) 2015.04.11 Nick'sgranpa 288
122 Mr. Pak's 생활영어(10) 2015.04.04 Nick'sgranpa 325
121 Mr. Pak's (4)영어발음 한마디 2015.04.02 Nick'sgranpa 441
120 Mr. Pak's (3)영어발음 한 마디 2015.03.28 Nick'sgranpa 632
119 Mr. Pak's 생활영어(9) 2015.03.28 Nick'sgranpa 418
118 Mr. Pak's (2)영어발음 한 마디 [1] 2015.03.23 Nick'sgranpa 748
117 Mr. Pak's 생활영어(8) 2015.03.21 Nick'sgranpa 690
116 Mr. Pak's (1)영어발음 한 마디 2015.03.15 Nick'sgranpa 387
115 Mr. Pak's 생활영어(7) 2015.03.14 Nick'sgranpa 253
114 Mr. Pak's 생활영어(6) 2015.03.07 Nick'sgranpa 190
113 Mr. Pak's 생활영어(5) [1] 2015.02.28 Nick'sgranpa 366
112 Mr. Pak's 생활영어(4) [1] 2015.02.24 Nick'sgranpa 276
111 Mr. Pak's 생활영어(3) 2015.02.20 Nick'sgranpa 434
110 Mr. Pak's 생활영어(번호 없음) 2015.02.19 Nick'sgranpa 349
109 Mr. Pak's 생활영어(2) [1] 2015.02.18 Nick'sgranpa 343
108 Mr. Pak's 생활영어(1) [1] 2015.02.15 Nick'sgranpa 472
107 영어 공부 같이 하실분 [1] 2015.01.28 씨이오 573
106 생활회화 40일에 끝내자(무료)(2)! [15] 2015.01.18 Nick'sgranpa 2427
105 생활회화 40일에 끝내자(무료)! [16] 2014.11.25 Nick'sgranpa 1825
104 [무료]원어민과 영어회화 - 벨뷰 [1] file 2014.10.08 무료영어회화 1157
103 이민 1세는 영어, 2세는 한국 말(글)을 배우자! 2014.05.04 Nick'sgranpa 2328