Mr. Pak's 생활영어(26)

Nick'sgranpa 2015.07.25 15:03 조회 수 : 1803

---

<제 019 회> 가짜 돈

 

[문] :

어떤 사람이 보석가게에 들어가서

직원에게 $100 짜리 한 장을 주고 $75짜리 목걸이 하나를 샀다.

 

잠깐 후에 그는 그것을 반품하고 직원에게는 $20짜리 한 장을 주고 거스름으로 $5을 받고 새 시계 하나를 샀다.

 

나중에 은행에서 $100지폐와 $20지폐가 둘 다 가짜였다고 가게에 알렸다.

 

제 비용과 물품 원가 등, 기타를 무시하고,

그 가게는 얼마나 많은 손실을 보았을까요?

 

보기 :

가) $100 나) $120 다) $140 라) $160

 

[답] ( )

---------------------------* 정답은 “자게판 박 서방의 퀴즈(26)”에 있습니다.

 

[Q] :

A man went into a jewelry shop

and bought a $75 chain, giving the clerk a $100 bill.

 

He returned a few moments later and bought a new watch,

giving the clerk a $20 bill and receiving $5 in change.

 

Later, the bank told the store that both the $100 bill and the $20 bill were counterfeit.

 

Ignoring overhead, cost of merchandise, etc.,

how much money did the shop lose?

----------------------------------------------------

 

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
152 웃다 배우는 생활영어(004) [1] 2016.03.18 Nick'sgranpa 3111
151 웃다 배우는 생활영어(003) [1] 2016.03.11 Nick'sgranpa 2106
150 웃다 배우는 생활영어(002) 2016.03.04 Nick'sgranpa 1805
149 웃다 배우는 생활영어(001) [1] 2016.02.25 Nick'sgranpa 2230
148 Mr. Pak's 생활영어(34) [1] 2016.02.20 Nick'sgranpa 2229
147 Mr. Pak's 생활영어(33) [1] 2016.02.13 Nick'sgranpa 1606
146 Mr. Pak's 생활영어(32) 2016.02.06 Nick'sgranpa 1333
145 Mr. Pak's 생활영어(31) [1] 2016.01.30 Nick'sgranpa 350
144 Mr. Pak's 생활영어(30) [1] 2016.01.24 Nick'sgranpa 339
143 Mr. Pak's 생활영어(29) [1] 2016.01.16 Nick'sgranpa 358
142 Mr. Pak's 생활영어(28) [1] 2016.01.09 Nick'sgranpa 395
141 Mr. Pak's 생활영어(27) 2015.08.02 Nick'sgranpa 2639
» Mr. Pak's 생활영어(26) [1] 2015.07.25 Nick'sgranpa 1803
139 Mr. Pak's 생활영어(25) [1] 2015.07.21 Nick'sgranpa 1668
138 Mr. Pak's 생활영어(24) [1] 2015.07.10 Nick'sgranpa 1689
137 Mr. Pak's 생활영어(23) 2015.07.04 Nick'sgranpa 1660
136 Mr. Pak's 생활영어(22) 2015.06.27 Nick'sgranpa 1643
135 Mr. Pak's 생활영어(21) 2015.06.21 Nick'sgranpa 1779
134 Mr. Pak's 생활영어(20) [1] 2015.06.14 Nick'sgranpa 439
133 Mr. Pak's 생활영어(19) 2015.06.06 Nick'sgranpa 395
132 Mr. Pak's 생활영어(18) 2015.05.30 Nick'sgranpa 421
131 Mr. Pak's 생활영어(17) 2015.05.24 Nick'sgranpa 522
130 Mr. Pak's 생활영어(16) 2015.05.16 Nick'sgranpa 468
129 Mr. Pak's 생활영어(15) [2] 2015.05.13 Nick'sgranpa 416
128 Mr. Pak's 생활영어(14) 2015.05.03 Nick'sgranpa 407
127 Mr. Pak's 생활영어(13) 2015.04.26 Nick'sgranpa 434
126 Mr. Pak's 생활영어(12) [1] 2015.04.20 Nick'sgranpa 552
125 9학년 썸머스쿨 정보 부탁드립니다. 2015.04.13 쥐니 354
124 Mr. Pak's (5)영어 발음 한마디 [1] 2015.04.12 Nick'sgranpa 534
123 Mr. Pak's 생활영어(11) 2015.04.11 Nick'sgranpa 275
122 Mr. Pak's 생활영어(10) 2015.04.04 Nick'sgranpa 317
121 Mr. Pak's (4)영어발음 한마디 2015.04.02 Nick'sgranpa 422
120 Mr. Pak's (3)영어발음 한 마디 2015.03.28 Nick'sgranpa 623
119 Mr. Pak's 생활영어(9) 2015.03.28 Nick'sgranpa 410
118 Mr. Pak's (2)영어발음 한 마디 [1] 2015.03.23 Nick'sgranpa 733
117 Mr. Pak's 생활영어(8) 2015.03.21 Nick'sgranpa 681
116 Mr. Pak's (1)영어발음 한 마디 2015.03.15 Nick'sgranpa 367
115 Mr. Pak's 생활영어(7) 2015.03.14 Nick'sgranpa 251
114 Mr. Pak's 생활영어(6) 2015.03.07 Nick'sgranpa 185
113 Mr. Pak's 생활영어(5) [1] 2015.02.28 Nick'sgranpa 357
112 Mr. Pak's 생활영어(4) [1] 2015.02.24 Nick'sgranpa 269
111 Mr. Pak's 생활영어(3) 2015.02.20 Nick'sgranpa 419
110 Mr. Pak's 생활영어(번호 없음) 2015.02.19 Nick'sgranpa 334
109 Mr. Pak's 생활영어(2) [1] 2015.02.18 Nick'sgranpa 328
108 Mr. Pak's 생활영어(1) [1] 2015.02.15 Nick'sgranpa 461
107 영어 공부 같이 하실분 [1] 2015.01.28 씨이오 557
106 생활회화 40일에 끝내자(무료)(2)! [15] 2015.01.18 Nick'sgranpa 2399
105 생활회화 40일에 끝내자(무료)! [16] 2014.11.25 Nick'sgranpa 1794
104 [무료]원어민과 영어회화 - 벨뷰 [1] file 2014.10.08 무료영어회화 1144
103 이민 1세는 영어, 2세는 한국 말(글)을 배우자! 2014.05.04 Nick'sgranpa 2318