Mr. Pak's 생활영어(26)

Nick'sgranpa 2015.07.25 16:03 조회 수 : 1768

---

<제 019 회> 가짜 돈

 

[문] :

어떤 사람이 보석가게에 들어가서

직원에게 $100 짜리 한 장을 주고 $75짜리 목걸이 하나를 샀다.

 

잠깐 후에 그는 그것을 반품하고 직원에게는 $20짜리 한 장을 주고 거스름으로 $5을 받고 새 시계 하나를 샀다.

 

나중에 은행에서 $100지폐와 $20지폐가 둘 다 가짜였다고 가게에 알렸다.

 

제 비용과 물품 원가 등, 기타를 무시하고,

그 가게는 얼마나 많은 손실을 보았을까요?

 

보기 :

가) $100 나) $120 다) $140 라) $160

 

[답] ( )

---------------------------* 정답은 “자게판 박 서방의 퀴즈(26)”에 있습니다.

 

[Q] :

A man went into a jewelry shop

and bought a $75 chain, giving the clerk a $100 bill.

 

He returned a few moments later and bought a new watch,

giving the clerk a $20 bill and receiving $5 in change.

 

Later, the bank told the store that both the $100 bill and the $20 bill were counterfeit.

 

Ignoring overhead, cost of merchandise, etc.,

how much money did the shop lose?

----------------------------------------------------

 

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
152 웃다 배우는 생활영어(004) 2016.03.18 Nick'sgranpa 2434
151 웃다 배우는 생활영어(003) [1] 2016.03.11 Nick'sgranpa 1756
150 웃다 배우는 생활영어(002) 2016.03.04 Nick'sgranpa 1519
149 웃다 배우는 생활영어(001) [1] 2016.02.25 Nick'sgranpa 1823
148 Mr. Pak's 생활영어(34) 2016.02.20 Nick'sgranpa 1853
147 Mr. Pak's 생활영어(33) 2016.02.13 Nick'sgranpa 1381
146 Mr. Pak's 생활영어(32) 2016.02.06 Nick'sgranpa 1088
145 Mr. Pak's 생활영어(31) [1] 2016.01.30 Nick'sgranpa 297
144 Mr. Pak's 생활영어(30) 2016.01.24 Nick'sgranpa 304
143 Mr. Pak's 생활영어(29) 2016.01.16 Nick'sgranpa 323
142 Mr. Pak's 생활영어(28) [1] 2016.01.09 Nick'sgranpa 353
141 Mr. Pak's 생활영어(27) 2015.08.02 Nick'sgranpa 2615
» Mr. Pak's 생활영어(26) 2015.07.25 Nick'sgranpa 1768
139 Mr. Pak's 생활영어(25) 2015.07.21 Nick'sgranpa 1631
138 Mr. Pak's 생활영어(24) 2015.07.10 Nick'sgranpa 1651
137 Mr. Pak's 생활영어(23) 2015.07.04 Nick'sgranpa 1639
136 Mr. Pak's 생활영어(22) 2015.06.27 Nick'sgranpa 1623
135 Mr. Pak's 생활영어(21) 2015.06.21 Nick'sgranpa 1761
134 Mr. Pak's 생활영어(20) 2015.06.14 Nick'sgranpa 409
133 Mr. Pak's 생활영어(19) 2015.06.06 Nick'sgranpa 375
132 Mr. Pak's 생활영어(18) 2015.05.30 Nick'sgranpa 394
131 Mr. Pak's 생활영어(17) 2015.05.24 Nick'sgranpa 502
130 Mr. Pak's 생활영어(16) 2015.05.16 Nick'sgranpa 435
129 Mr. Pak's 생활영어(15) [1] 2015.05.13 Nick'sgranpa 375
128 Mr. Pak's 생활영어(14) 2015.05.03 Nick'sgranpa 386
127 Mr. Pak's 생활영어(13) 2015.04.26 Nick'sgranpa 396
126 Mr. Pak's 생활영어(12) [1] 2015.04.20 Nick'sgranpa 501
125 9학년 썸머스쿨 정보 부탁드립니다. 2015.04.13 쥐니 336
124 Mr. Pak's (5)영어 발음 한마디 [1] 2015.04.12 Nick'sgranpa 478
123 Mr. Pak's 생활영어(11) 2015.04.11 Nick'sgranpa 257
122 Mr. Pak's 생활영어(10) 2015.04.04 Nick'sgranpa 302
121 Mr. Pak's (4)영어발음 한마디 2015.04.02 Nick'sgranpa 371
120 Mr. Pak's (3)영어발음 한 마디 2015.03.28 Nick'sgranpa 578
119 Mr. Pak's 생활영어(9) 2015.03.28 Nick'sgranpa 392
118 Mr. Pak's (2)영어발음 한 마디 [1] 2015.03.23 Nick'sgranpa 689
117 Mr. Pak's 생활영어(8) 2015.03.21 Nick'sgranpa 664
116 Mr. Pak's (1)영어발음 한 마디 2015.03.15 Nick'sgranpa 323
115 Mr. Pak's 생활영어(7) 2015.03.14 Nick'sgranpa 235
114 Mr. Pak's 생활영어(6) 2015.03.07 Nick'sgranpa 170
113 Mr. Pak's 생활영어(5) [1] 2015.02.28 Nick'sgranpa 312
112 Mr. Pak's 생활영어(4) [1] 2015.02.24 Nick'sgranpa 238
111 Mr. Pak's 생활영어(3) 2015.02.20 Nick'sgranpa 367
110 Mr. Pak's 생활영어(번호 없음) 2015.02.19 Nick'sgranpa 293
109 Mr. Pak's 생활영어(2) [1] 2015.02.18 Nick'sgranpa 287
108 Mr. Pak's 생활영어(1) [1] 2015.02.15 Nick'sgranpa 420
107 영어 공부 같이 하실분 [1] 2015.01.28 씨이오 507
106 생활회화 40일에 끝내자(무료)(2)! [15] 2015.01.18 Nick'sgranpa 2317
105 생활회화 40일에 끝내자(무료)! [15] 2014.11.25 Nick'sgranpa 1709
104 [무료]원어민과 영어회화 - 벨뷰 [1] file 2014.10.08 무료영어회화 1100
103 이민 1세는 영어, 2세는 한국 말(글)을 배우자! 2014.05.04 Nick'sgranpa 2294