Mr. Pak's 생활영어(26)

Nick'sgranpa 2015.07.25 15:03 조회 수 : 1773

---

<제 019 회> 가짜 돈

 

[문] :

어떤 사람이 보석가게에 들어가서

직원에게 $100 짜리 한 장을 주고 $75짜리 목걸이 하나를 샀다.

 

잠깐 후에 그는 그것을 반품하고 직원에게는 $20짜리 한 장을 주고 거스름으로 $5을 받고 새 시계 하나를 샀다.

 

나중에 은행에서 $100지폐와 $20지폐가 둘 다 가짜였다고 가게에 알렸다.

 

제 비용과 물품 원가 등, 기타를 무시하고,

그 가게는 얼마나 많은 손실을 보았을까요?

 

보기 :

가) $100 나) $120 다) $140 라) $160

 

[답] ( )

---------------------------* 정답은 “자게판 박 서방의 퀴즈(26)”에 있습니다.

 

[Q] :

A man went into a jewelry shop

and bought a $75 chain, giving the clerk a $100 bill.

 

He returned a few moments later and bought a new watch,

giving the clerk a $20 bill and receiving $5 in change.

 

Later, the bank told the store that both the $100 bill and the $20 bill were counterfeit.

 

Ignoring overhead, cost of merchandise, etc.,

how much money did the shop lose?

----------------------------------------------------

 

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
152 웃다 배우는 생활영어(004) 2016.03.18 Nick'sgranpa 2678
151 웃다 배우는 생활영어(003) [1] 2016.03.11 Nick'sgranpa 1857
150 웃다 배우는 생활영어(002) 2016.03.04 Nick'sgranpa 1609
149 웃다 배우는 생활영어(001) [1] 2016.02.25 Nick'sgranpa 1974
148 Mr. Pak's 생활영어(34) 2016.02.20 Nick'sgranpa 1979
147 Mr. Pak's 생활영어(33) 2016.02.13 Nick'sgranpa 1436
146 Mr. Pak's 생활영어(32) 2016.02.06 Nick'sgranpa 1168
145 Mr. Pak's 생활영어(31) [1] 2016.01.30 Nick'sgranpa 307
144 Mr. Pak's 생활영어(30) 2016.01.24 Nick'sgranpa 306
143 Mr. Pak's 생활영어(29) 2016.01.16 Nick'sgranpa 324
142 Mr. Pak's 생활영어(28) [1] 2016.01.09 Nick'sgranpa 360
141 Mr. Pak's 생활영어(27) 2015.08.02 Nick'sgranpa 2616
» Mr. Pak's 생활영어(26) 2015.07.25 Nick'sgranpa 1773
139 Mr. Pak's 생활영어(25) 2015.07.21 Nick'sgranpa 1637
138 Mr. Pak's 생활영어(24) 2015.07.10 Nick'sgranpa 1655
137 Mr. Pak's 생활영어(23) 2015.07.04 Nick'sgranpa 1642
136 Mr. Pak's 생활영어(22) 2015.06.27 Nick'sgranpa 1627
135 Mr. Pak's 생활영어(21) 2015.06.21 Nick'sgranpa 1763
134 Mr. Pak's 생활영어(20) 2015.06.14 Nick'sgranpa 410
133 Mr. Pak's 생활영어(19) 2015.06.06 Nick'sgranpa 376
132 Mr. Pak's 생활영어(18) 2015.05.30 Nick'sgranpa 400
131 Mr. Pak's 생활영어(17) 2015.05.24 Nick'sgranpa 504
130 Mr. Pak's 생활영어(16) 2015.05.16 Nick'sgranpa 441
129 Mr. Pak's 생활영어(15) [1] 2015.05.13 Nick'sgranpa 379
128 Mr. Pak's 생활영어(14) 2015.05.03 Nick'sgranpa 389
127 Mr. Pak's 생활영어(13) 2015.04.26 Nick'sgranpa 410
126 Mr. Pak's 생활영어(12) [1] 2015.04.20 Nick'sgranpa 510
125 9학년 썸머스쿨 정보 부탁드립니다. 2015.04.13 쥐니 339
124 Mr. Pak's (5)영어 발음 한마디 [1] 2015.04.12 Nick'sgranpa 489
123 Mr. Pak's 생활영어(11) 2015.04.11 Nick'sgranpa 258
122 Mr. Pak's 생활영어(10) 2015.04.04 Nick'sgranpa 302
121 Mr. Pak's (4)영어발음 한마디 2015.04.02 Nick'sgranpa 388
120 Mr. Pak's (3)영어발음 한 마디 2015.03.28 Nick'sgranpa 592
119 Mr. Pak's 생활영어(9) 2015.03.28 Nick'sgranpa 394
118 Mr. Pak's (2)영어발음 한 마디 [1] 2015.03.23 Nick'sgranpa 696
117 Mr. Pak's 생활영어(8) 2015.03.21 Nick'sgranpa 664
116 Mr. Pak's (1)영어발음 한 마디 2015.03.15 Nick'sgranpa 332
115 Mr. Pak's 생활영어(7) 2015.03.14 Nick'sgranpa 235
114 Mr. Pak's 생활영어(6) 2015.03.07 Nick'sgranpa 170
113 Mr. Pak's 생활영어(5) [1] 2015.02.28 Nick'sgranpa 321
112 Mr. Pak's 생활영어(4) [1] 2015.02.24 Nick'sgranpa 238
111 Mr. Pak's 생활영어(3) 2015.02.20 Nick'sgranpa 382
110 Mr. Pak's 생활영어(번호 없음) 2015.02.19 Nick'sgranpa 303
109 Mr. Pak's 생활영어(2) [1] 2015.02.18 Nick'sgranpa 291
108 Mr. Pak's 생활영어(1) [1] 2015.02.15 Nick'sgranpa 426
107 영어 공부 같이 하실분 [1] 2015.01.28 씨이오 517
106 생활회화 40일에 끝내자(무료)(2)! [15] 2015.01.18 Nick'sgranpa 2338
105 생활회화 40일에 끝내자(무료)! [15] 2014.11.25 Nick'sgranpa 1732
104 [무료]원어민과 영어회화 - 벨뷰 [1] file 2014.10.08 무료영어회화 1105
103 이민 1세는 영어, 2세는 한국 말(글)을 배우자! 2014.05.04 Nick'sgranpa 2303