Mr. Pak's 생활영어(31)

Nick'sgranpa 2016.01.30 09:25 조회 수 : 485

 

--

<제 042 회> 그 다리는 붕괴될까요?

 

[문] :

큰 트럭 한 대가 1마일 길이의 다리를 건너고 있다.

그 다리는 정확히 그 트럭의 무게인 14000 파운드만 지탱할 수 있다.

 

그 트럭이 그 다리의 절반을 건너고는 멈춘다.

새 한 마리가 그 트럭위에 앉는다.

 

그 다리는 붕괴될까요?

 

보기 :

가) 붕괴 된다. 나) 붕괴 되지 않는다.

 

[답] ( ) 만일에 나)를 택한다면

왜?_________________________

-------------------------- * 정답은 자게판 박 서방의 퀴즈(31)에 있습니다.

 

[Q] : Does the bridge collapse?

A large truck is crossing a bridge 1 mile long.

The bridge can only hold 14000 lbs, which is the exact weight of the truck.

 

The truck makes it half way across the bridge and stops.

A bird lands on the truck.

 

Does the bridge collapse?

-------------------------------------

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
188 Mr. Pak's Quiz For English(036) 2019.11.29 Nick'sgranpa 21
187 Mr. Pak's Quiz For English(035) 2019.11.22 Nick'sgranpa 36
186 Mr. Pak's Quiz For English(034) 2019.11.10 Nick'sgranpa 50
185 Mr. Pak's Quiz For English(033) 2019.10.21 Nick'sgranpa 92
184 Mr. Pak's Quiz For English(032) 2019.10.08 Nick'sgranpa 125
183 Mr. Pak's Quiz For English(031) 2019.09.11 Nick'sgranpa 171
182 Mr. Pak's Quiz For English(030) 2019.08.10 Nick'sgranpa 213
181 Mr. Pak's Quiz For English(029) 2019.07.22 Nick'sgranpa 186
180 Mr. Pak's Quiz For English(028) 2019.07.10 Nick'sgranpa 210
179 Mr. Pak's Quiz For English(027) 2019.06.28 Nick'sgranpa 190
178 Mr. Pak's Quiz For English(026) 2019.06.20 Nick'sgranpa 196
177 Mr. Pak's Quiz For English(025) 2019.06.09 Nick'sgranpa 175
176 Mr. Pak's Quiz For English(024) 2019.06.05 Nick'sgranpa 146
175 Mr. Pak's Quiz For English(023) 2019.05.26 Nick'sgranpa 144
174 Mr. Pak's Quiz For English(022) 2019.05.18 Nick'sgranpa 132
173 Mr. Pak's Quiz For English(021) 2019.05.10 Nick'sgranpa 135
172 Mr. Pak's Quiz For English(020) 2019.05.05 Nick'sgranpa 145
171 Mr. Pak's Quiz For English(019) 2019.04.21 Nick'sgranpa 127
170 Mr. Pak's Quiz For English(018) 2019.04.11 Nick'sgranpa 145
169 Mr. Pak's Quiz For English(017) 2019.03.28 Nick'sgranpa 158
168 Mr. Pak's Quiz For English(016) 2019.03.09 Nick'sgranpa 178
167 Mr. Pak's Quiz For English(015) 2019.02.24 Nick'sgranpa 179
166 Mr. Pak's Quiz For English(014) 2019.02.16 Nick'sgranpa 189
165 Mr. Pak's Quiz For English(013) 2019.02.08 Nick'sgranpa 160
164 Mr. Pak's Quiz For English(012) 2019.02.02 Nick'sgranpa 162
163 Mr. Pak's Quiz For English(011) 2019.01.30 Nick'sgranpa 164
162 Mr. Pak's Quiz for English(010) 2019.01.22 Nick'sgranpa 156
161 Mr. Pak's Quiz for English(009) 2019.01.16 Nick'sgranpa 126
160 Mr. Pak's Quiz for English(008) 2019.01.07 Nick'sgranpa 140
159 Mr. Pak's Quiz For English(007) 2019.01.01 Nick'sgranpa 172
158 Mr. Pak's Quiz For English(006) 2018.12.25 Nick'sgranpa 132
157 Mr. Pak's Quiz For English(005) 2018.12.18 Nick'sgranpa 150
156 Mr. Pak's Quiz For English(004) 2018.12.12 Nick'sgranpa 152
155 Mr. Pak's Quiz For English(003) 2018.12.04 Nick'sgranpa 139
154 Mr. Pak's Quiz For English(002) 2018.11.27 Nick'sgranpa 146
153 Mr. Pak's Quiz For English(001) 2018.11.23 Nick'sgranpa 153
152 웃다 배우는 생활영어(004) 2016.03.18 Nick'sgranpa 5223
151 웃다 배우는 생활영어(003) [1] 2016.03.11 Nick'sgranpa 3048
150 웃다 배우는 생활영어(002) 2016.03.04 Nick'sgranpa 2609
149 웃다 배우는 생활영어(001) [1] 2016.02.25 Nick'sgranpa 3405
148 Mr. Pak's 생활영어(34) [1] 2016.02.20 Nick'sgranpa 3116
147 Mr. Pak's 생활영어(33) [1] 2016.02.13 Nick'sgranpa 2261
146 Mr. Pak's 생활영어(32) 2016.02.06 Nick'sgranpa 2050
» Mr. Pak's 생활영어(31) [1] 2016.01.30 Nick'sgranpa 485
144 Mr. Pak's 생활영어(30) [1] 2016.01.24 Nick'sgranpa 458
143 Mr. Pak's 생활영어(29) [1] 2016.01.16 Nick'sgranpa 478
142 Mr. Pak's 생활영어(28) [1] 2016.01.09 Nick'sgranpa 515
141 Mr. Pak's 생활영어(27) 2015.08.02 Nick'sgranpa 2747
140 Mr. Pak's 생활영어(26) [1] 2015.07.25 Nick'sgranpa 1934
139 Mr. Pak's 생활영어(25) [1] 2015.07.21 Nick'sgranpa 1799