Mr. Pak's Quiz for English(010)

Nick'sgranpa 2019.01.22 12:11 조회 수 : 130

Mr. Pak's Quiz for English(010) ===

===

-- 뇌는 쓸수록 건강해진다.

옳고 그름을 바로 보고 바로 판단하고 바로 옮길 수 있어야 한다.--

-------------------------------------------------------

===

<제 010 회> 판매원들

                 / salesmen

.

[Q] :

만일 세 판매원이 세 개의 스토브를 7 분 만에 팔 수 있다면,

If three salesmen can sell / three stoves / in seven minutes,

 

70 분에 여섯 판매원이 얼마나 많은 스토브를 팔 수 있을까?

how many stoves / can six salesmen sell / in seventy minutes ?

 

보기 :

가) 40 개 라) 50 " 다) 60 " 라) 80 "

 

[답] ( )

-------------------------------- *

==

<발음법> : 발음부호 해설 04. /a:/[아아] :

(1) “자 + o + 자”에서 이 음이 난다. [아아]로 읽는다. *mom(ma:m)[마암]

자연스럽게 입술을 동그랗게 하여 [아-]하고 다시 입을 벌리면서 [-아]한다.

.

*what /hwa:t/[우아앝(으)] [왙(으)](x) 발음은 입모양에 따라 다르게 들린다.

[우아앝(으)]은 입이 세 번 변하고 [왙(으)]은 한 번이다.

.

* 영한사전에 “자음과 자음 사이에 있는 o ”가 (a)로 발음부호가 되어

있는 것은 (a:)[아아]로 읽어야 한다.

.

(2) “o +자”에서 이 음이 난다. *on(a:n)[아안] *이를 단음절 단어라고 함.

* on/ɑ:n, ɔ:n/ 중 어느 것으로 읽어도 좋다. 단, on/an/[안]은 틀린 것임.

==

<단어읽기> :

min.utes /mín.it/[민 ́.잍(으)]

sales.man /séilz.mən/[새일ㅅ즈 ́.먼] [새일ㅅ즈맨](x)

sales.men /séilz.mən/[새일ㅅ즈 ́.먼] wom.an /wúm.ən/[우움 ́.언]

*slaesman과 복수인 salesmen이 발음이 같은 이유는

미식영어엔 두 음절 이상 단어에서 약 음절의 모음은 /ə/로 하는 경향 때문이다.

sell /sel/[샐] == cell/sel/ 과 동음

*c는 뒤에 e.i.y가 오면 /s/로 발음 된다.

 

sev.en.ty /sév.ən.ti:/[샣ㅂ ́.언.티이] [샣ㅂ ́.언.이이](ok)

*sev.en.teen /sèv.ən.tí:n/[샣ㅂ ̀.언.티인 ́]과 구별 되게 발음하자.

 

13과 30, 14와 40, 15와 50, 16과 60, 18과 80 등은 뒤를 낮추느냐,

올리느냐의 차이로 쉽게 구분된다.

 

stoves /stouvz/[스토웋ㅂㅅ즈] [스토웋ㅂ스] (x)

*끝 발음이 유성음이면 s 는 /z/로 발음하자. 단, R L M N 은 경우가 다르다.

===

.

[제 010 회 정답 및 해설]

정답 : 다) 60개

해설 : 만일 3 사람이 7분에 3개 ----를 판다면

6 사람이 70분에 ?개 ----를 팔까?

2 배 x 10배 (20) 배 즉, 3 x 20=60개를 팔 수 있다.

.

<오늘의 명언>

Respect yourself

    and others will respect you.

당신 스스로를 존경하면

    다른 사람도 당신을 존경할 것이다.

                  공자(孔子) (Confucius) 중국 철학가

=====================================

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
182 Mr. Pak's Quiz For English(030) 2019.08.10 Nick'sgranpa 38
181 Mr. Pak's Quiz For English(029) 2019.07.22 Nick'sgranpa 58
180 Mr. Pak's Quiz For English(028) 2019.07.10 Nick'sgranpa 67
179 Mr. Pak's Quiz For English(027) 2019.06.28 Nick'sgranpa 70
178 Mr. Pak's Quiz For English(026) 2019.06.20 Nick'sgranpa 99
177 Mr. Pak's Quiz For English(025) 2019.06.09 Nick'sgranpa 100
176 Mr. Pak's Quiz For English(024) 2019.06.05 Nick'sgranpa 93
175 Mr. Pak's Quiz For English(023) 2019.05.26 Nick'sgranpa 114
174 Mr. Pak's Quiz For English(022) 2019.05.18 Nick'sgranpa 94
173 Mr. Pak's Quiz For English(021) 2019.05.10 Nick'sgranpa 100
172 Mr. Pak's Quiz For English(020) 2019.05.05 Nick'sgranpa 110
171 Mr. Pak's Quiz For English(019) 2019.04.21 Nick'sgranpa 95
170 Mr. Pak's Quiz For English(018) 2019.04.11 Nick'sgranpa 114
169 Mr. Pak's Quiz For English(017) 2019.03.28 Nick'sgranpa 113
168 Mr. Pak's Quiz For English(016) 2019.03.09 Nick'sgranpa 137
167 Mr. Pak's Quiz For English(015) 2019.02.24 Nick'sgranpa 150
166 Mr. Pak's Quiz For English(014) 2019.02.16 Nick'sgranpa 149
165 Mr. Pak's Quiz For English(013) 2019.02.08 Nick'sgranpa 126
164 Mr. Pak's Quiz For English(012) 2019.02.02 Nick'sgranpa 135
163 Mr. Pak's Quiz For English(011) 2019.01.30 Nick'sgranpa 133
» Mr. Pak's Quiz for English(010) 2019.01.22 Nick'sgranpa 130
161 Mr. Pak's Quiz for English(009) 2019.01.16 Nick'sgranpa 90
160 Mr. Pak's Quiz for English(008) 2019.01.07 Nick'sgranpa 97
159 Mr. Pak's Quiz For English(007) 2019.01.01 Nick'sgranpa 142
158 Mr. Pak's Quiz For English(006) 2018.12.25 Nick'sgranpa 101
157 Mr. Pak's Quiz For English(005) 2018.12.18 Nick'sgranpa 117
156 Mr. Pak's Quiz For English(004) 2018.12.12 Nick'sgranpa 111
155 Mr. Pak's Quiz For English(003) 2018.12.04 Nick'sgranpa 111
154 Mr. Pak's Quiz For English(002) 2018.11.27 Nick'sgranpa 107
153 Mr. Pak's Quiz For English(001) 2018.11.23 Nick'sgranpa 119
152 웃다 배우는 생활영어(004) 2016.03.18 Nick'sgranpa 5200
151 웃다 배우는 생활영어(003) [1] 2016.03.11 Nick'sgranpa 3034
150 웃다 배우는 생활영어(002) 2016.03.04 Nick'sgranpa 2587
149 웃다 배우는 생활영어(001) [1] 2016.02.25 Nick'sgranpa 3383
148 Mr. Pak's 생활영어(34) [1] 2016.02.20 Nick'sgranpa 3107
147 Mr. Pak's 생활영어(33) [1] 2016.02.13 Nick'sgranpa 2247
146 Mr. Pak's 생활영어(32) 2016.02.06 Nick'sgranpa 2039
145 Mr. Pak's 생활영어(31) [1] 2016.01.30 Nick'sgranpa 469
144 Mr. Pak's 생활영어(30) [1] 2016.01.24 Nick'sgranpa 447
143 Mr. Pak's 생활영어(29) [1] 2016.01.16 Nick'sgranpa 463
142 Mr. Pak's 생활영어(28) [1] 2016.01.09 Nick'sgranpa 500
141 Mr. Pak's 생활영어(27) 2015.08.02 Nick'sgranpa 2742
140 Mr. Pak's 생활영어(26) [1] 2015.07.25 Nick'sgranpa 1927
139 Mr. Pak's 생활영어(25) [1] 2015.07.21 Nick'sgranpa 1786
138 Mr. Pak's 생활영어(24) [1] 2015.07.10 Nick'sgranpa 1810
137 Mr. Pak's 생활영어(23) 2015.07.04 Nick'sgranpa 1747
136 Mr. Pak's 생활영어(22) 2015.06.27 Nick'sgranpa 1728
135 Mr. Pak's 생활영어(21) 2015.06.21 Nick'sgranpa 1862
134 Mr. Pak's 생활영어(20) [1] 2015.06.14 Nick'sgranpa 542
133 Mr. Pak's 생활영어(19) 2015.06.06 Nick'sgranpa 493