Mr. Pak's Quiz for English(010)

Nick'sgranpa 2019.01.22 17:11 조회 수 : 119

Mr. Pak's Quiz for English(010) ===

===

-- 뇌는 쓸수록 건강해진다.

옳고 그름을 바로 보고 바로 판단하고 바로 옮길 수 있어야 한다.--

-------------------------------------------------------

===

<제 010 회> 판매원들

                 / salesmen

.

[Q] :

만일 세 판매원이 세 개의 스토브를 7 분 만에 팔 수 있다면,

If three salesmen can sell / three stoves / in seven minutes,

 

70 분에 여섯 판매원이 얼마나 많은 스토브를 팔 수 있을까?

how many stoves / can six salesmen sell / in seventy minutes ?

 

보기 :

가) 40 개 라) 50 " 다) 60 " 라) 80 "

 

[답] ( )

-------------------------------- *

==

<발음법> : 발음부호 해설 04. /a:/[아아] :

(1) “자 + o + 자”에서 이 음이 난다. [아아]로 읽는다. *mom(ma:m)[마암]

자연스럽게 입술을 동그랗게 하여 [아-]하고 다시 입을 벌리면서 [-아]한다.

.

*what /hwa:t/[우아앝(으)] [왙(으)](x) 발음은 입모양에 따라 다르게 들린다.

[우아앝(으)]은 입이 세 번 변하고 [왙(으)]은 한 번이다.

.

* 영한사전에 “자음과 자음 사이에 있는 o ”가 (a)로 발음부호가 되어

있는 것은 (a:)[아아]로 읽어야 한다.

.

(2) “o +자”에서 이 음이 난다. *on(a:n)[아안] *이를 단음절 단어라고 함.

* on/ɑ:n, ɔ:n/ 중 어느 것으로 읽어도 좋다. 단, on/an/[안]은 틀린 것임.

==

<단어읽기> :

min.utes /mín.it/[민 ́.잍(으)]

sales.man /séilz.mən/[새일ㅅ즈 ́.먼] [새일ㅅ즈맨](x)

sales.men /séilz.mən/[새일ㅅ즈 ́.먼] wom.an /wúm.ən/[우움 ́.언]

*slaesman과 복수인 salesmen이 발음이 같은 이유는

미식영어엔 두 음절 이상 단어에서 약 음절의 모음은 /ə/로 하는 경향 때문이다.

sell /sel/[샐] == cell/sel/ 과 동음

*c는 뒤에 e.i.y가 오면 /s/로 발음 된다.

 

sev.en.ty /sév.ən.ti:/[샣ㅂ ́.언.티이] [샣ㅂ ́.언.이이](ok)

*sev.en.teen /sèv.ən.tí:n/[샣ㅂ ̀.언.티인 ́]과 구별 되게 발음하자.

 

13과 30, 14와 40, 15와 50, 16과 60, 18과 80 등은 뒤를 낮추느냐,

올리느냐의 차이로 쉽게 구분된다.

 

stoves /stouvz/[스토웋ㅂㅅ즈] [스토웋ㅂ스] (x)

*끝 발음이 유성음이면 s 는 /z/로 발음하자. 단, R L M N 은 경우가 다르다.

===

.

[제 010 회 정답 및 해설]

정답 : 다) 60개

해설 : 만일 3 사람이 7분에 3개 ----를 판다면

6 사람이 70분에 ?개 ----를 팔까?

2 배 x 10배 (20) 배 즉, 3 x 20=60개를 팔 수 있다.

.

<오늘의 명언>

Respect yourself

    and others will respect you.

당신 스스로를 존경하면

    다른 사람도 당신을 존경할 것이다.

                  공자(孔子) (Confucius) 중국 철학가

=====================================

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
177 Mr. Pak's Quiz For English(025) 2019.06.09 Nick'sgranpa 22
176 Mr. Pak's Quiz For English(024) 2019.06.05 Nick'sgranpa 20
175 Mr. Pak's Quiz For English(023) 2019.05.26 Nick'sgranpa 36
174 Mr. Pak's Quiz For English(022) 2019.05.18 Nick'sgranpa 45
173 Mr. Pak's Quiz For English(021) 2019.05.10 Nick'sgranpa 60
172 Mr. Pak's Quiz For English(020) 2019.05.05 Nick'sgranpa 73
171 Mr. Pak's Quiz For English(019) 2019.04.21 Nick'sgranpa 76
170 Mr. Pak's Quiz For English(018) 2019.04.11 Nick'sgranpa 87
169 Mr. Pak's Quiz For English(017) 2019.03.28 Nick'sgranpa 97
168 Mr. Pak's Quiz For English(016) 2019.03.09 Nick'sgranpa 124
167 Mr. Pak's Quiz For English(015) 2019.02.24 Nick'sgranpa 132
166 Mr. Pak's Quiz For English(014) 2019.02.16 Nick'sgranpa 135
165 Mr. Pak's Quiz For English(013) 2019.02.08 Nick'sgranpa 110
164 Mr. Pak's Quiz For English(012) 2019.02.02 Nick'sgranpa 123
163 Mr. Pak's Quiz For English(011) 2019.01.30 Nick'sgranpa 118
» Mr. Pak's Quiz for English(010) 2019.01.22 Nick'sgranpa 119
161 Mr. Pak's Quiz for English(009) 2019.01.16 Nick'sgranpa 74
160 Mr. Pak's Quiz for English(008) 2019.01.07 Nick'sgranpa 80
159 Mr. Pak's Quiz For English(007) 2019.01.01 Nick'sgranpa 130
158 Mr. Pak's Quiz For English(006) 2018.12.25 Nick'sgranpa 88
157 Mr. Pak's Quiz For English(005) 2018.12.18 Nick'sgranpa 99
156 Mr. Pak's Quiz For English(004) 2018.12.12 Nick'sgranpa 87
155 Mr. Pak's Quiz For English(003) 2018.12.04 Nick'sgranpa 98
154 Mr. Pak's Quiz For English(002) 2018.11.27 Nick'sgranpa 89
153 Mr. Pak's Quiz For English(001) 2018.11.23 Nick'sgranpa 99
152 웃다 배우는 생활영어(004) 2016.03.18 Nick'sgranpa 5174
151 웃다 배우는 생활영어(003) [1] 2016.03.11 Nick'sgranpa 3021
150 웃다 배우는 생활영어(002) 2016.03.04 Nick'sgranpa 2578
149 웃다 배우는 생활영어(001) [1] 2016.02.25 Nick'sgranpa 3373
148 Mr. Pak's 생활영어(34) [1] 2016.02.20 Nick'sgranpa 3096
147 Mr. Pak's 생활영어(33) [1] 2016.02.13 Nick'sgranpa 2235
146 Mr. Pak's 생활영어(32) 2016.02.06 Nick'sgranpa 2033
145 Mr. Pak's 생활영어(31) [1] 2016.01.30 Nick'sgranpa 464
144 Mr. Pak's 생활영어(30) [1] 2016.01.24 Nick'sgranpa 440
143 Mr. Pak's 생활영어(29) [1] 2016.01.16 Nick'sgranpa 454
142 Mr. Pak's 생활영어(28) [1] 2016.01.09 Nick'sgranpa 493
141 Mr. Pak's 생활영어(27) 2015.08.02 Nick'sgranpa 2739
140 Mr. Pak's 생활영어(26) [1] 2015.07.25 Nick'sgranpa 1919
139 Mr. Pak's 생활영어(25) [1] 2015.07.21 Nick'sgranpa 1779
138 Mr. Pak's 생활영어(24) [1] 2015.07.10 Nick'sgranpa 1800
137 Mr. Pak's 생활영어(23) 2015.07.04 Nick'sgranpa 1741
136 Mr. Pak's 생활영어(22) 2015.06.27 Nick'sgranpa 1725
135 Mr. Pak's 생활영어(21) 2015.06.21 Nick'sgranpa 1860
134 Mr. Pak's 생활영어(20) [1] 2015.06.14 Nick'sgranpa 532
133 Mr. Pak's 생활영어(19) 2015.06.06 Nick'sgranpa 486
132 Mr. Pak's 생활영어(18) 2015.05.30 Nick'sgranpa 515
131 Mr. Pak's 생활영어(17) 2015.05.24 Nick'sgranpa 616
130 Mr. Pak's 생활영어(16) 2015.05.16 Nick'sgranpa 574
129 Mr. Pak's 생활영어(15) [2] 2015.05.13 Nick'sgranpa 524
128 Mr. Pak's 생활영어(14) 2015.05.03 Nick'sgranpa 496