Mr. Pak's Quiz for English(010)

Nick'sgranpa 2019.01.22 12:11 조회 수 : 150

Mr. Pak's Quiz for English(010) ===

===

-- 뇌는 쓸수록 건강해진다.

옳고 그름을 바로 보고 바로 판단하고 바로 옮길 수 있어야 한다.--

-------------------------------------------------------

===

<제 010 회> 판매원들

                 / salesmen

.

[Q] :

만일 세 판매원이 세 개의 스토브를 7 분 만에 팔 수 있다면,

If three salesmen can sell / three stoves / in seven minutes,

 

70 분에 여섯 판매원이 얼마나 많은 스토브를 팔 수 있을까?

how many stoves / can six salesmen sell / in seventy minutes ?

 

보기 :

가) 40 개 라) 50 " 다) 60 " 라) 80 "

 

[답] ( )

-------------------------------- *

==

<발음법> : 발음부호 해설 04. /a:/[아아] :

(1) “자 + o + 자”에서 이 음이 난다. [아아]로 읽는다. *mom(ma:m)[마암]

자연스럽게 입술을 동그랗게 하여 [아-]하고 다시 입을 벌리면서 [-아]한다.

.

*what /hwa:t/[우아앝(으)] [왙(으)](x) 발음은 입모양에 따라 다르게 들린다.

[우아앝(으)]은 입이 세 번 변하고 [왙(으)]은 한 번이다.

.

* 영한사전에 “자음과 자음 사이에 있는 o ”가 (a)로 발음부호가 되어

있는 것은 (a:)[아아]로 읽어야 한다.

.

(2) “o +자”에서 이 음이 난다. *on(a:n)[아안] *이를 단음절 단어라고 함.

* on/ɑ:n, ɔ:n/ 중 어느 것으로 읽어도 좋다. 단, on/an/[안]은 틀린 것임.

==

<단어읽기> :

min.utes /mín.it/[민 ́.잍(으)]

sales.man /séilz.mən/[새일ㅅ즈 ́.먼] [새일ㅅ즈맨](x)

sales.men /séilz.mən/[새일ㅅ즈 ́.먼] wom.an /wúm.ən/[우움 ́.언]

*slaesman과 복수인 salesmen이 발음이 같은 이유는

미식영어엔 두 음절 이상 단어에서 약 음절의 모음은 /ə/로 하는 경향 때문이다.

sell /sel/[샐] == cell/sel/ 과 동음

*c는 뒤에 e.i.y가 오면 /s/로 발음 된다.

 

sev.en.ty /sév.ən.ti:/[샣ㅂ ́.언.티이] [샣ㅂ ́.언.이이](ok)

*sev.en.teen /sèv.ən.tí:n/[샣ㅂ ̀.언.티인 ́]과 구별 되게 발음하자.

 

13과 30, 14와 40, 15와 50, 16과 60, 18과 80 등은 뒤를 낮추느냐,

올리느냐의 차이로 쉽게 구분된다.

 

stoves /stouvz/[스토웋ㅂㅅ즈] [스토웋ㅂ스] (x)

*끝 발음이 유성음이면 s 는 /z/로 발음하자. 단, R L M N 은 경우가 다르다.

===

.

[제 010 회 정답 및 해설]

정답 : 다) 60개

해설 : 만일 3 사람이 7분에 3개 ----를 판다면

6 사람이 70분에 ?개 ----를 팔까?

2 배 x 10배 (20) 배 즉, 3 x 20=60개를 팔 수 있다.

.

<오늘의 명언>

Respect yourself

    and others will respect you.

당신 스스로를 존경하면

    다른 사람도 당신을 존경할 것이다.

                  공자(孔子) (Confucius) 중국 철학가

=====================================

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
186 Mr. Pak's Quiz For English(034) 2019.11.10 Nick'sgranpa 12
185 Mr. Pak's Quiz For English(033) 2019.10.21 Nick'sgranpa 58
184 Mr. Pak's Quiz For English(032) 2019.10.08 Nick'sgranpa 96
183 Mr. Pak's Quiz For English(031) 2019.09.11 Nick'sgranpa 141
182 Mr. Pak's Quiz For English(030) 2019.08.10 Nick'sgranpa 177
181 Mr. Pak's Quiz For English(029) 2019.07.22 Nick'sgranpa 169
180 Mr. Pak's Quiz For English(028) 2019.07.10 Nick'sgranpa 198
179 Mr. Pak's Quiz For English(027) 2019.06.28 Nick'sgranpa 182
178 Mr. Pak's Quiz For English(026) 2019.06.20 Nick'sgranpa 179
177 Mr. Pak's Quiz For English(025) 2019.06.09 Nick'sgranpa 167
176 Mr. Pak's Quiz For English(024) 2019.06.05 Nick'sgranpa 139
175 Mr. Pak's Quiz For English(023) 2019.05.26 Nick'sgranpa 141
174 Mr. Pak's Quiz For English(022) 2019.05.18 Nick'sgranpa 127
173 Mr. Pak's Quiz For English(021) 2019.05.10 Nick'sgranpa 125
172 Mr. Pak's Quiz For English(020) 2019.05.05 Nick'sgranpa 136
171 Mr. Pak's Quiz For English(019) 2019.04.21 Nick'sgranpa 124
170 Mr. Pak's Quiz For English(018) 2019.04.11 Nick'sgranpa 139
169 Mr. Pak's Quiz For English(017) 2019.03.28 Nick'sgranpa 148
168 Mr. Pak's Quiz For English(016) 2019.03.09 Nick'sgranpa 171
167 Mr. Pak's Quiz For English(015) 2019.02.24 Nick'sgranpa 174
166 Mr. Pak's Quiz For English(014) 2019.02.16 Nick'sgranpa 183
165 Mr. Pak's Quiz For English(013) 2019.02.08 Nick'sgranpa 151
164 Mr. Pak's Quiz For English(012) 2019.02.02 Nick'sgranpa 157
163 Mr. Pak's Quiz For English(011) 2019.01.30 Nick'sgranpa 157
» Mr. Pak's Quiz for English(010) 2019.01.22 Nick'sgranpa 150
161 Mr. Pak's Quiz for English(009) 2019.01.16 Nick'sgranpa 120
160 Mr. Pak's Quiz for English(008) 2019.01.07 Nick'sgranpa 128
159 Mr. Pak's Quiz For English(007) 2019.01.01 Nick'sgranpa 163
158 Mr. Pak's Quiz For English(006) 2018.12.25 Nick'sgranpa 126
157 Mr. Pak's Quiz For English(005) 2018.12.18 Nick'sgranpa 142
156 Mr. Pak's Quiz For English(004) 2018.12.12 Nick'sgranpa 143
155 Mr. Pak's Quiz For English(003) 2018.12.04 Nick'sgranpa 129
154 Mr. Pak's Quiz For English(002) 2018.11.27 Nick'sgranpa 133
153 Mr. Pak's Quiz For English(001) 2018.11.23 Nick'sgranpa 144
152 웃다 배우는 생활영어(004) 2016.03.18 Nick'sgranpa 5220
151 웃다 배우는 생활영어(003) [1] 2016.03.11 Nick'sgranpa 3047
150 웃다 배우는 생활영어(002) 2016.03.04 Nick'sgranpa 2598
149 웃다 배우는 생활영어(001) [1] 2016.02.25 Nick'sgranpa 3404
148 Mr. Pak's 생활영어(34) [1] 2016.02.20 Nick'sgranpa 3114
147 Mr. Pak's 생활영어(33) [1] 2016.02.13 Nick'sgranpa 2259
146 Mr. Pak's 생활영어(32) 2016.02.06 Nick'sgranpa 2050
145 Mr. Pak's 생활영어(31) [1] 2016.01.30 Nick'sgranpa 482
144 Mr. Pak's 생활영어(30) [1] 2016.01.24 Nick'sgranpa 458
143 Mr. Pak's 생활영어(29) [1] 2016.01.16 Nick'sgranpa 477
142 Mr. Pak's 생활영어(28) [1] 2016.01.09 Nick'sgranpa 513
141 Mr. Pak's 생활영어(27) 2015.08.02 Nick'sgranpa 2747
140 Mr. Pak's 생활영어(26) [1] 2015.07.25 Nick'sgranpa 1934
139 Mr. Pak's 생활영어(25) [1] 2015.07.21 Nick'sgranpa 1798
138 Mr. Pak's 생활영어(24) [1] 2015.07.10 Nick'sgranpa 1823
137 Mr. Pak's 생활영어(23) 2015.07.04 Nick'sgranpa 1757