Mr. Pak's Quiz for English(010)

Nick'sgranpa 2019.01.22 17:11 조회 수 : 115

Mr. Pak's Quiz for English(010) ===

===

-- 뇌는 쓸수록 건강해진다.

옳고 그름을 바로 보고 바로 판단하고 바로 옮길 수 있어야 한다.--

-------------------------------------------------------

===

<제 010 회> 판매원들

                 / salesmen

.

[Q] :

만일 세 판매원이 세 개의 스토브를 7 분 만에 팔 수 있다면,

If three salesmen can sell / three stoves / in seven minutes,

 

70 분에 여섯 판매원이 얼마나 많은 스토브를 팔 수 있을까?

how many stoves / can six salesmen sell / in seventy minutes ?

 

보기 :

가) 40 개 라) 50 " 다) 60 " 라) 80 "

 

[답] ( )

-------------------------------- *

==

<발음법> : 발음부호 해설 04. /a:/[아아] :

(1) “자 + o + 자”에서 이 음이 난다. [아아]로 읽는다. *mom(ma:m)[마암]

자연스럽게 입술을 동그랗게 하여 [아-]하고 다시 입을 벌리면서 [-아]한다.

.

*what /hwa:t/[우아앝(으)] [왙(으)](x) 발음은 입모양에 따라 다르게 들린다.

[우아앝(으)]은 입이 세 번 변하고 [왙(으)]은 한 번이다.

.

* 영한사전에 “자음과 자음 사이에 있는 o ”가 (a)로 발음부호가 되어

있는 것은 (a:)[아아]로 읽어야 한다.

.

(2) “o +자”에서 이 음이 난다. *on(a:n)[아안] *이를 단음절 단어라고 함.

* on/ɑ:n, ɔ:n/ 중 어느 것으로 읽어도 좋다. 단, on/an/[안]은 틀린 것임.

==

<단어읽기> :

min.utes /mín.it/[민 ́.잍(으)]

sales.man /séilz.mən/[새일ㅅ즈 ́.먼] [새일ㅅ즈맨](x)

sales.men /séilz.mən/[새일ㅅ즈 ́.먼] wom.an /wúm.ən/[우움 ́.언]

*slaesman과 복수인 salesmen이 발음이 같은 이유는

미식영어엔 두 음절 이상 단어에서 약 음절의 모음은 /ə/로 하는 경향 때문이다.

sell /sel/[샐] == cell/sel/ 과 동음

*c는 뒤에 e.i.y가 오면 /s/로 발음 된다.

 

sev.en.ty /sév.ən.ti:/[샣ㅂ ́.언.티이] [샣ㅂ ́.언.이이](ok)

*sev.en.teen /sèv.ən.tí:n/[샣ㅂ ̀.언.티인 ́]과 구별 되게 발음하자.

 

13과 30, 14와 40, 15와 50, 16과 60, 18과 80 등은 뒤를 낮추느냐,

올리느냐의 차이로 쉽게 구분된다.

 

stoves /stouvz/[스토웋ㅂㅅ즈] [스토웋ㅂ스] (x)

*끝 발음이 유성음이면 s 는 /z/로 발음하자. 단, R L M N 은 경우가 다르다.

===

.

[제 010 회 정답 및 해설]

정답 : 다) 60개

해설 : 만일 3 사람이 7분에 3개 ----를 판다면

6 사람이 70분에 ?개 ----를 팔까?

2 배 x 10배 (20) 배 즉, 3 x 20=60개를 팔 수 있다.

.

<오늘의 명언>

Respect yourself

    and others will respect you.

당신 스스로를 존경하면

    다른 사람도 당신을 존경할 것이다.

                  공자(孔子) (Confucius) 중국 철학가

=====================================

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
174 Mr. Pak's Quiz For English(022) 2019.05.18 Nick'sgranpa 14
173 Mr. Pak's Quiz For English(021) 2019.05.10 Nick'sgranpa 28
172 Mr. Pak's Quiz For English(020) 2019.05.05 Nick'sgranpa 42
171 Mr. Pak's Quiz For English(019) 2019.04.21 Nick'sgranpa 49
170 Mr. Pak's Quiz For English(018) 2019.04.11 Nick'sgranpa 67
169 Mr. Pak's Quiz For English(017) 2019.03.28 Nick'sgranpa 82
168 Mr. Pak's Quiz For English(016) 2019.03.09 Nick'sgranpa 110
167 Mr. Pak's Quiz For English(015) 2019.02.24 Nick'sgranpa 126
166 Mr. Pak's Quiz For English(014) 2019.02.16 Nick'sgranpa 124
165 Mr. Pak's Quiz For English(013) 2019.02.08 Nick'sgranpa 104
164 Mr. Pak's Quiz For English(012) 2019.02.02 Nick'sgranpa 117
163 Mr. Pak's Quiz For English(011) 2019.01.30 Nick'sgranpa 111
» Mr. Pak's Quiz for English(010) 2019.01.22 Nick'sgranpa 115
161 Mr. Pak's Quiz for English(009) 2019.01.16 Nick'sgranpa 69
160 Mr. Pak's Quiz for English(008) 2019.01.07 Nick'sgranpa 76
159 Mr. Pak's Quiz For English(007) 2019.01.01 Nick'sgranpa 124
158 Mr. Pak's Quiz For English(006) 2018.12.25 Nick'sgranpa 84
157 Mr. Pak's Quiz For English(005) 2018.12.18 Nick'sgranpa 96
156 Mr. Pak's Quiz For English(004) 2018.12.12 Nick'sgranpa 85
155 Mr. Pak's Quiz For English(003) 2018.12.04 Nick'sgranpa 96
154 Mr. Pak's Quiz For English(002) 2018.11.27 Nick'sgranpa 84
153 Mr. Pak's Quiz For English(001) 2018.11.23 Nick'sgranpa 95
152 웃다 배우는 생활영어(004) 2016.03.18 Nick'sgranpa 5162
151 웃다 배우는 생활영어(003) [1] 2016.03.11 Nick'sgranpa 3020
150 웃다 배우는 생활영어(002) 2016.03.04 Nick'sgranpa 2577
149 웃다 배우는 생활영어(001) [1] 2016.02.25 Nick'sgranpa 3372
148 Mr. Pak's 생활영어(34) [1] 2016.02.20 Nick'sgranpa 3094
147 Mr. Pak's 생활영어(33) [1] 2016.02.13 Nick'sgranpa 2234
146 Mr. Pak's 생활영어(32) 2016.02.06 Nick'sgranpa 2032
145 Mr. Pak's 생활영어(31) [1] 2016.01.30 Nick'sgranpa 463
144 Mr. Pak's 생활영어(30) [1] 2016.01.24 Nick'sgranpa 439
143 Mr. Pak's 생활영어(29) [1] 2016.01.16 Nick'sgranpa 453
142 Mr. Pak's 생활영어(28) [1] 2016.01.09 Nick'sgranpa 492
141 Mr. Pak's 생활영어(27) 2015.08.02 Nick'sgranpa 2738
140 Mr. Pak's 생활영어(26) [1] 2015.07.25 Nick'sgranpa 1918
139 Mr. Pak's 생활영어(25) [1] 2015.07.21 Nick'sgranpa 1778
138 Mr. Pak's 생활영어(24) [1] 2015.07.10 Nick'sgranpa 1799
137 Mr. Pak's 생활영어(23) 2015.07.04 Nick'sgranpa 1740
136 Mr. Pak's 생활영어(22) 2015.06.27 Nick'sgranpa 1724
135 Mr. Pak's 생활영어(21) 2015.06.21 Nick'sgranpa 1859
134 Mr. Pak's 생활영어(20) [1] 2015.06.14 Nick'sgranpa 532
133 Mr. Pak's 생활영어(19) 2015.06.06 Nick'sgranpa 485
132 Mr. Pak's 생활영어(18) 2015.05.30 Nick'sgranpa 514
131 Mr. Pak's 생활영어(17) 2015.05.24 Nick'sgranpa 615
130 Mr. Pak's 생활영어(16) 2015.05.16 Nick'sgranpa 573
129 Mr. Pak's 생활영어(15) [2] 2015.05.13 Nick'sgranpa 522
128 Mr. Pak's 생활영어(14) 2015.05.03 Nick'sgranpa 495
127 Mr. Pak's 생활영어(13) 2015.04.26 Nick'sgranpa 526
126 Mr. Pak's 생활영어(12) [1] 2015.04.20 Nick'sgranpa 673
125 9학년 썸머스쿨 정보 부탁드립니다. 2015.04.13 쥐니 450