Mr. Pak's Quiz For English(012)

Nick'sgranpa 2019.02.02 17:09 조회 수 : 30

 

Mr. Pak's Quiz for English(012) ===

-- 뇌는 쓸수록 건강해진다.

옳고 그름을 바로 보고 바로 판단하고 바로 옮길 수 있어야 한다.--

==========================================

===

<제 012 회> 숫자들을 기입하라.

                 / Fill in the numbers.

.

[Q] :

아래의 퍼즐에 있는 글자(A-D)들 하나마다 하나의 숫자를 나타낸다.

Each of the letters / in the puzzle below / represents a number.

 

그 답은 보이는 것처럼 거꾸로 하여도 같은 숫자들이 될 것이다.

The answer will be the same numbers, / reversed, / as shown.

 

숫자들을 기입하라.

Fill in the numbers.

 

 

          A  B  C  D

          x          9

          -----------

          D  C  B  A

 

 

 

[답] A (  ) B (  ) C (  ) D (  )

--------------------------------------*

==

<발음법> : 발음부호 해설

06. /ei/[애이] :

(1) “자 + a +자 +e” 형태의 단어는 이 음이 나온다.

자음은 둘이 있어도 좋으나 반드시 끝은 “e” 라야 한다.(No 6-10 동일)

항상 [애]에 힘을 주자 *cake(keik)[캐잌(으)] *crane(krein)[크(어)래인]

.

(2) 자음 다음 ay가 오면 /ei/로 읽는다.

*bay, day, gay, may, pay, ray, way, play, pray, slay, stay, tray 등

.

==

<단어읽기> :

an.swer /ǽn.sər/[애^안 ́.서(어)ㄹ] [앤서](x)

*/æ/는 [애]도 [아]도 아니면서 둘 다 비슷한 하나의 음이라야 한다.

be.low /bi.lóu/[비.(을)로우 ́] [빌로](x)

glit.ter /glít.ər/[그을잍 ́.어(어)ㄹ] [글맅어](x)

glit.ters /glít.ərs/[그을잍 ́.어(어)ㄹ스]

let.ters /lét.ərs/[(을) ́.어(어)ㄹ스] [래러스](x)

puz.zle(pʌ́z.l)[퍼^아ㅅ즈 ́.] [퍼즐](x)

rep.re.sent(rèp.ri.zént)[(어) ̀.(어)리.ㅅ잰트 ́] [리프리잰트](x)

re.vers.ed(ri.və́:rst)[(어)리.ㅎ버(어)ㄹ스트 ́]

===

.

[제 012 회 정답 및 해설]

A(1) B(0) C(8) D(9)

.

<오늘의 명언>

All that glitters is not gold. / 반짝인다고 다 금은 아니다.

--> 사람이고 사물이고 겉모양으로 판단하지 마라.

.

물취이모(勿取以貌) : <勿 말 물, 取 가질 취, 以 써 이, 貌 모양 모>

이모취인(以貌取人)이라는 고사성어가 있는데, '용모(容貌)로 사람을 평가(評價)하거나 고른다'는 뜻으로

위의 “물취이모” 와 대적 되는 말임.

========================================================

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
166 Mr. Pak's Quiz For English(014) 2019.02.16 Nick'sgranpa 12
165 Mr. Pak's Quiz For English(013) 2019.02.08 Nick'sgranpa 26
» Mr. Pak's Quiz For English(012) 2019.02.02 Nick'sgranpa 30
163 Mr. Pak's Quiz For English(011) 2019.01.30 Nick'sgranpa 35
162 Mr. Pak's Quiz for English(010) 2019.01.22 Nick'sgranpa 42
161 Mr. Pak's Quiz for English(009) 2019.01.16 Nick'sgranpa 40
160 Mr. Pak's Quiz for English(008) 2019.01.07 Nick'sgranpa 58
159 Mr. Pak's Quiz For English(007) 2019.01.01 Nick'sgranpa 95
158 Mr. Pak's Quiz For English(006) 2018.12.25 Nick'sgranpa 59
157 Mr. Pak's Quiz For English(005) 2018.12.18 Nick'sgranpa 65
156 Mr. Pak's Quiz For English(004) 2018.12.12 Nick'sgranpa 58
155 Mr. Pak's Quiz For English(003) 2018.12.04 Nick'sgranpa 68
154 Mr. Pak's Quiz For English(002) 2018.11.27 Nick'sgranpa 63
153 Mr. Pak's Quiz For English(001) 2018.11.23 Nick'sgranpa 66
152 웃다 배우는 생활영어(004) 2016.03.18 Nick'sgranpa 5140
151 웃다 배우는 생활영어(003) [1] 2016.03.11 Nick'sgranpa 3003
150 웃다 배우는 생활영어(002) 2016.03.04 Nick'sgranpa 2564
149 웃다 배우는 생활영어(001) [1] 2016.02.25 Nick'sgranpa 3362
148 Mr. Pak's 생활영어(34) [1] 2016.02.20 Nick'sgranpa 3085
147 Mr. Pak's 생활영어(33) [1] 2016.02.13 Nick'sgranpa 2219
146 Mr. Pak's 생활영어(32) 2016.02.06 Nick'sgranpa 2022
145 Mr. Pak's 생활영어(31) [1] 2016.01.30 Nick'sgranpa 453
144 Mr. Pak's 생활영어(30) [1] 2016.01.24 Nick'sgranpa 431
143 Mr. Pak's 생활영어(29) [1] 2016.01.16 Nick'sgranpa 447
142 Mr. Pak's 생활영어(28) [1] 2016.01.09 Nick'sgranpa 484
141 Mr. Pak's 생활영어(27) 2015.08.02 Nick'sgranpa 2731
140 Mr. Pak's 생활영어(26) [1] 2015.07.25 Nick'sgranpa 1909
139 Mr. Pak's 생활영어(25) [1] 2015.07.21 Nick'sgranpa 1763
138 Mr. Pak's 생활영어(24) [1] 2015.07.10 Nick'sgranpa 1788
137 Mr. Pak's 생활영어(23) 2015.07.04 Nick'sgranpa 1737
136 Mr. Pak's 생활영어(22) 2015.06.27 Nick'sgranpa 1720
135 Mr. Pak's 생활영어(21) 2015.06.21 Nick'sgranpa 1856
134 Mr. Pak's 생활영어(20) [1] 2015.06.14 Nick'sgranpa 526
133 Mr. Pak's 생활영어(19) 2015.06.06 Nick'sgranpa 481
132 Mr. Pak's 생활영어(18) 2015.05.30 Nick'sgranpa 510
131 Mr. Pak's 생활영어(17) 2015.05.24 Nick'sgranpa 609
130 Mr. Pak's 생활영어(16) 2015.05.16 Nick'sgranpa 569
129 Mr. Pak's 생활영어(15) [2] 2015.05.13 Nick'sgranpa 515
128 Mr. Pak's 생활영어(14) 2015.05.03 Nick'sgranpa 493
127 Mr. Pak's 생활영어(13) 2015.04.26 Nick'sgranpa 522
126 Mr. Pak's 생활영어(12) [1] 2015.04.20 Nick'sgranpa 664
125 9학년 썸머스쿨 정보 부탁드립니다. 2015.04.13 쥐니 446
124 Mr. Pak's (5)영어 발음 한마디 [1] 2015.04.12 Nick'sgranpa 660
123 Mr. Pak's 생활영어(11) 2015.04.11 Nick'sgranpa 357
122 Mr. Pak's 생활영어(10) 2015.04.04 Nick'sgranpa 394
121 Mr. Pak's (4)영어발음 한마디 2015.04.02 Nick'sgranpa 554
120 Mr. Pak's (3)영어발음 한 마디 2015.03.28 Nick'sgranpa 718
119 Mr. Pak's 생활영어(9) 2015.03.28 Nick'sgranpa 481
118 Mr. Pak's (2)영어발음 한 마디 [1] 2015.03.23 Nick'sgranpa 825
117 Mr. Pak's 생활영어(8) 2015.03.21 Nick'sgranpa 758