Mr. Pak's Quiz For English(012)

Nick'sgranpa 2019.02.02 11:09 조회 수 : 135

 

Mr. Pak's Quiz for English(012) ===

-- 뇌는 쓸수록 건강해진다.

옳고 그름을 바로 보고 바로 판단하고 바로 옮길 수 있어야 한다.--

==========================================

===

<제 012 회> 숫자들을 기입하라.

                 / Fill in the numbers.

.

[Q] :

아래의 퍼즐에 있는 글자(A-D)들 하나마다 하나의 숫자를 나타낸다.

Each of the letters / in the puzzle below / represents a number.

 

그 답은 보이는 것처럼 거꾸로 하여도 같은 숫자들이 될 것이다.

The answer will be the same numbers, / reversed, / as shown.

 

숫자들을 기입하라.

Fill in the numbers.

 

 

          A  B  C  D

          x          9

          -----------

          D  C  B  A

 

 

 

[답] A (  ) B (  ) C (  ) D (  )

--------------------------------------*

==

<발음법> : 발음부호 해설

06. /ei/[애이] :

(1) “자 + a +자 +e” 형태의 단어는 이 음이 나온다.

자음은 둘이 있어도 좋으나 반드시 끝은 “e” 라야 한다.(No 6-10 동일)

항상 [애]에 힘을 주자 *cake(keik)[캐잌(으)] *crane(krein)[크(어)래인]

.

(2) 자음 다음 ay가 오면 /ei/로 읽는다.

*bay, day, gay, may, pay, ray, way, play, pray, slay, stay, tray 등

.

==

<단어읽기> :

an.swer /ǽn.sər/[애^안 ́.서(어)ㄹ] [앤서](x)

*/æ/는 [애]도 [아]도 아니면서 둘 다 비슷한 하나의 음이라야 한다.

be.low /bi.lóu/[비.(을)로우 ́] [빌로](x)

glit.ter /glít.ər/[그을잍 ́.어(어)ㄹ] [글맅어](x)

glit.ters /glít.ərs/[그을잍 ́.어(어)ㄹ스]

let.ters /lét.ərs/[(을) ́.어(어)ㄹ스] [래러스](x)

puz.zle(pʌ́z.l)[퍼^아ㅅ즈 ́.] [퍼즐](x)

rep.re.sent(rèp.ri.zént)[(어) ̀.(어)리.ㅅ잰트 ́] [리프리잰트](x)

re.vers.ed(ri.və́:rst)[(어)리.ㅎ버(어)ㄹ스트 ́]

===

.

[제 012 회 정답 및 해설]

A(1) B(0) C(8) D(9)

.

<오늘의 명언>

All that glitters is not gold. / 반짝인다고 다 금은 아니다.

--> 사람이고 사물이고 겉모양으로 판단하지 마라.

.

물취이모(勿取以貌) : <勿 말 물, 取 가질 취, 以 써 이, 貌 모양 모>

이모취인(以貌取人)이라는 고사성어가 있는데, '용모(容貌)로 사람을 평가(評價)하거나 고른다'는 뜻으로

위의 “물취이모” 와 대적 되는 말임.

========================================================

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
182 Mr. Pak's Quiz For English(030) 2019.08.10 Nick'sgranpa 38
181 Mr. Pak's Quiz For English(029) 2019.07.22 Nick'sgranpa 58
180 Mr. Pak's Quiz For English(028) 2019.07.10 Nick'sgranpa 67
179 Mr. Pak's Quiz For English(027) 2019.06.28 Nick'sgranpa 70
178 Mr. Pak's Quiz For English(026) 2019.06.20 Nick'sgranpa 99
177 Mr. Pak's Quiz For English(025) 2019.06.09 Nick'sgranpa 100
176 Mr. Pak's Quiz For English(024) 2019.06.05 Nick'sgranpa 93
175 Mr. Pak's Quiz For English(023) 2019.05.26 Nick'sgranpa 114
174 Mr. Pak's Quiz For English(022) 2019.05.18 Nick'sgranpa 94
173 Mr. Pak's Quiz For English(021) 2019.05.10 Nick'sgranpa 100
172 Mr. Pak's Quiz For English(020) 2019.05.05 Nick'sgranpa 110
171 Mr. Pak's Quiz For English(019) 2019.04.21 Nick'sgranpa 95
170 Mr. Pak's Quiz For English(018) 2019.04.11 Nick'sgranpa 114
169 Mr. Pak's Quiz For English(017) 2019.03.28 Nick'sgranpa 113
168 Mr. Pak's Quiz For English(016) 2019.03.09 Nick'sgranpa 137
167 Mr. Pak's Quiz For English(015) 2019.02.24 Nick'sgranpa 150
166 Mr. Pak's Quiz For English(014) 2019.02.16 Nick'sgranpa 149
165 Mr. Pak's Quiz For English(013) 2019.02.08 Nick'sgranpa 126
» Mr. Pak's Quiz For English(012) 2019.02.02 Nick'sgranpa 135
163 Mr. Pak's Quiz For English(011) 2019.01.30 Nick'sgranpa 133
162 Mr. Pak's Quiz for English(010) 2019.01.22 Nick'sgranpa 130
161 Mr. Pak's Quiz for English(009) 2019.01.16 Nick'sgranpa 90
160 Mr. Pak's Quiz for English(008) 2019.01.07 Nick'sgranpa 97
159 Mr. Pak's Quiz For English(007) 2019.01.01 Nick'sgranpa 142
158 Mr. Pak's Quiz For English(006) 2018.12.25 Nick'sgranpa 101
157 Mr. Pak's Quiz For English(005) 2018.12.18 Nick'sgranpa 117
156 Mr. Pak's Quiz For English(004) 2018.12.12 Nick'sgranpa 111
155 Mr. Pak's Quiz For English(003) 2018.12.04 Nick'sgranpa 111
154 Mr. Pak's Quiz For English(002) 2018.11.27 Nick'sgranpa 107
153 Mr. Pak's Quiz For English(001) 2018.11.23 Nick'sgranpa 119
152 웃다 배우는 생활영어(004) 2016.03.18 Nick'sgranpa 5200
151 웃다 배우는 생활영어(003) [1] 2016.03.11 Nick'sgranpa 3034
150 웃다 배우는 생활영어(002) 2016.03.04 Nick'sgranpa 2587
149 웃다 배우는 생활영어(001) [1] 2016.02.25 Nick'sgranpa 3383
148 Mr. Pak's 생활영어(34) [1] 2016.02.20 Nick'sgranpa 3107
147 Mr. Pak's 생활영어(33) [1] 2016.02.13 Nick'sgranpa 2247
146 Mr. Pak's 생활영어(32) 2016.02.06 Nick'sgranpa 2039
145 Mr. Pak's 생활영어(31) [1] 2016.01.30 Nick'sgranpa 469
144 Mr. Pak's 생활영어(30) [1] 2016.01.24 Nick'sgranpa 447
143 Mr. Pak's 생활영어(29) [1] 2016.01.16 Nick'sgranpa 463
142 Mr. Pak's 생활영어(28) [1] 2016.01.09 Nick'sgranpa 500
141 Mr. Pak's 생활영어(27) 2015.08.02 Nick'sgranpa 2742
140 Mr. Pak's 생활영어(26) [1] 2015.07.25 Nick'sgranpa 1927
139 Mr. Pak's 생활영어(25) [1] 2015.07.21 Nick'sgranpa 1786
138 Mr. Pak's 생활영어(24) [1] 2015.07.10 Nick'sgranpa 1810
137 Mr. Pak's 생활영어(23) 2015.07.04 Nick'sgranpa 1747
136 Mr. Pak's 생활영어(22) 2015.06.27 Nick'sgranpa 1728
135 Mr. Pak's 생활영어(21) 2015.06.21 Nick'sgranpa 1862
134 Mr. Pak's 생활영어(20) [1] 2015.06.14 Nick'sgranpa 542
133 Mr. Pak's 생활영어(19) 2015.06.06 Nick'sgranpa 493