Mr. Pak's Quiz For English(012)

Nick'sgranpa 2019.02.02 11:09 조회 수 : 157

 

Mr. Pak's Quiz for English(012) ===

-- 뇌는 쓸수록 건강해진다.

옳고 그름을 바로 보고 바로 판단하고 바로 옮길 수 있어야 한다.--

==========================================

===

<제 012 회> 숫자들을 기입하라.

                 / Fill in the numbers.

.

[Q] :

아래의 퍼즐에 있는 글자(A-D)들 하나마다 하나의 숫자를 나타낸다.

Each of the letters / in the puzzle below / represents a number.

 

그 답은 보이는 것처럼 거꾸로 하여도 같은 숫자들이 될 것이다.

The answer will be the same numbers, / reversed, / as shown.

 

숫자들을 기입하라.

Fill in the numbers.

 

 

          A  B  C  D

          x          9

          -----------

          D  C  B  A

 

 

 

[답] A (  ) B (  ) C (  ) D (  )

--------------------------------------*

==

<발음법> : 발음부호 해설

06. /ei/[애이] :

(1) “자 + a +자 +e” 형태의 단어는 이 음이 나온다.

자음은 둘이 있어도 좋으나 반드시 끝은 “e” 라야 한다.(No 6-10 동일)

항상 [애]에 힘을 주자 *cake(keik)[캐잌(으)] *crane(krein)[크(어)래인]

.

(2) 자음 다음 ay가 오면 /ei/로 읽는다.

*bay, day, gay, may, pay, ray, way, play, pray, slay, stay, tray 등

.

==

<단어읽기> :

an.swer /ǽn.sər/[애^안 ́.서(어)ㄹ] [앤서](x)

*/æ/는 [애]도 [아]도 아니면서 둘 다 비슷한 하나의 음이라야 한다.

be.low /bi.lóu/[비.(을)로우 ́] [빌로](x)

glit.ter /glít.ər/[그을잍 ́.어(어)ㄹ] [글맅어](x)

glit.ters /glít.ərs/[그을잍 ́.어(어)ㄹ스]

let.ters /lét.ərs/[(을) ́.어(어)ㄹ스] [래러스](x)

puz.zle(pʌ́z.l)[퍼^아ㅅ즈 ́.] [퍼즐](x)

rep.re.sent(rèp.ri.zént)[(어) ̀.(어)리.ㅅ잰트 ́] [리프리잰트](x)

re.vers.ed(ri.və́:rst)[(어)리.ㅎ버(어)ㄹ스트 ́]

===

.

[제 012 회 정답 및 해설]

A(1) B(0) C(8) D(9)

.

<오늘의 명언>

All that glitters is not gold. / 반짝인다고 다 금은 아니다.

--> 사람이고 사물이고 겉모양으로 판단하지 마라.

.

물취이모(勿取以貌) : <勿 말 물, 取 가질 취, 以 써 이, 貌 모양 모>

이모취인(以貌取人)이라는 고사성어가 있는데, '용모(容貌)로 사람을 평가(評價)하거나 고른다'는 뜻으로

위의 “물취이모” 와 대적 되는 말임.

========================================================

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
186 Mr. Pak's Quiz For English(034) 2019.11.10 Nick'sgranpa 12
185 Mr. Pak's Quiz For English(033) 2019.10.21 Nick'sgranpa 58
184 Mr. Pak's Quiz For English(032) 2019.10.08 Nick'sgranpa 96
183 Mr. Pak's Quiz For English(031) 2019.09.11 Nick'sgranpa 141
182 Mr. Pak's Quiz For English(030) 2019.08.10 Nick'sgranpa 177
181 Mr. Pak's Quiz For English(029) 2019.07.22 Nick'sgranpa 169
180 Mr. Pak's Quiz For English(028) 2019.07.10 Nick'sgranpa 198
179 Mr. Pak's Quiz For English(027) 2019.06.28 Nick'sgranpa 182
178 Mr. Pak's Quiz For English(026) 2019.06.20 Nick'sgranpa 179
177 Mr. Pak's Quiz For English(025) 2019.06.09 Nick'sgranpa 167
176 Mr. Pak's Quiz For English(024) 2019.06.05 Nick'sgranpa 139
175 Mr. Pak's Quiz For English(023) 2019.05.26 Nick'sgranpa 141
174 Mr. Pak's Quiz For English(022) 2019.05.18 Nick'sgranpa 127
173 Mr. Pak's Quiz For English(021) 2019.05.10 Nick'sgranpa 125
172 Mr. Pak's Quiz For English(020) 2019.05.05 Nick'sgranpa 136
171 Mr. Pak's Quiz For English(019) 2019.04.21 Nick'sgranpa 124
170 Mr. Pak's Quiz For English(018) 2019.04.11 Nick'sgranpa 139
169 Mr. Pak's Quiz For English(017) 2019.03.28 Nick'sgranpa 148
168 Mr. Pak's Quiz For English(016) 2019.03.09 Nick'sgranpa 171
167 Mr. Pak's Quiz For English(015) 2019.02.24 Nick'sgranpa 174
166 Mr. Pak's Quiz For English(014) 2019.02.16 Nick'sgranpa 183
165 Mr. Pak's Quiz For English(013) 2019.02.08 Nick'sgranpa 151
» Mr. Pak's Quiz For English(012) 2019.02.02 Nick'sgranpa 157
163 Mr. Pak's Quiz For English(011) 2019.01.30 Nick'sgranpa 157
162 Mr. Pak's Quiz for English(010) 2019.01.22 Nick'sgranpa 150
161 Mr. Pak's Quiz for English(009) 2019.01.16 Nick'sgranpa 120
160 Mr. Pak's Quiz for English(008) 2019.01.07 Nick'sgranpa 128
159 Mr. Pak's Quiz For English(007) 2019.01.01 Nick'sgranpa 163
158 Mr. Pak's Quiz For English(006) 2018.12.25 Nick'sgranpa 126
157 Mr. Pak's Quiz For English(005) 2018.12.18 Nick'sgranpa 142
156 Mr. Pak's Quiz For English(004) 2018.12.12 Nick'sgranpa 143
155 Mr. Pak's Quiz For English(003) 2018.12.04 Nick'sgranpa 129
154 Mr. Pak's Quiz For English(002) 2018.11.27 Nick'sgranpa 133
153 Mr. Pak's Quiz For English(001) 2018.11.23 Nick'sgranpa 144
152 웃다 배우는 생활영어(004) 2016.03.18 Nick'sgranpa 5220
151 웃다 배우는 생활영어(003) [1] 2016.03.11 Nick'sgranpa 3047
150 웃다 배우는 생활영어(002) 2016.03.04 Nick'sgranpa 2598
149 웃다 배우는 생활영어(001) [1] 2016.02.25 Nick'sgranpa 3404
148 Mr. Pak's 생활영어(34) [1] 2016.02.20 Nick'sgranpa 3114
147 Mr. Pak's 생활영어(33) [1] 2016.02.13 Nick'sgranpa 2259
146 Mr. Pak's 생활영어(32) 2016.02.06 Nick'sgranpa 2050
145 Mr. Pak's 생활영어(31) [1] 2016.01.30 Nick'sgranpa 482
144 Mr. Pak's 생활영어(30) [1] 2016.01.24 Nick'sgranpa 458
143 Mr. Pak's 생활영어(29) [1] 2016.01.16 Nick'sgranpa 477
142 Mr. Pak's 생활영어(28) [1] 2016.01.09 Nick'sgranpa 513
141 Mr. Pak's 생활영어(27) 2015.08.02 Nick'sgranpa 2747
140 Mr. Pak's 생활영어(26) [1] 2015.07.25 Nick'sgranpa 1934
139 Mr. Pak's 생활영어(25) [1] 2015.07.21 Nick'sgranpa 1798
138 Mr. Pak's 생활영어(24) [1] 2015.07.10 Nick'sgranpa 1823
137 Mr. Pak's 생활영어(23) 2015.07.04 Nick'sgranpa 1757