Mr. Pak's Quiz For English(013)

Nick'sgranpa 2019.02.08 15:57 조회 수 : 26

 

Mr. Pak's Quiz For English(013) ===

-- 뇌는 쓸수록 건강해진다.

옳고 그름을 바로 보고 바로 판단하고 바로 옮길 수 있어야 한다.--

===================================================

===

<제 013 회> 어떻게 운전사는 비켜나가는 것을 알았을까요?

                  / How did the driver know to swerve?

.

[Q] :

온통 검은 옷을 입은 한 검은 남자가, 검은 마스크를 쓰고,

       완전히 검은 색으로 칠해진 도시의 한 횡단로에 서 있다.

A black man / dressed all in black, / wearing a black mask,

       / stands at a crossroads / in a totally black-painted town.

.

도시의 모든 가로등들은 고장이 났다.

All of the street lights / in town / are broken.

.

달도 없다.

There is no moon.

.

한 검은 색의 자동차가 헤드라이트도 켜지 않은 체 그를 향해 직진한다,

    그러나 순간에 차를 돌려 그를 치지 않는다.

A black-painted car / without headlights / drives straight / toward him,

    / but turns in time / and doesn't hit him.

.

어떻게 그 운전자는 비켜나가는 것을 알았을까요?

How did the driver / know / to swerve?

.

* Hint : 대부분의 함정은 자기 스스로가 판다.

.

[답]_______________

------------------------------*

==

<발음법> : 발음부호 해설

07. /i:/[이이] :

(1) “자 + e 자 e” 의 형태의 단어는 이 음이 나온다.

반드시 입을 옆으로 벌리면서 [이이]하자. *steve(sti:v)[스티잏ㅂ(으) ]

입은 다물고 소리만 거듭 [이]하면 바른 음이 아니다.

.

              (2) “자 +e ”에서 이 음이 난다. *me(mi:)[미이] * 이를 단음절 단어라 한다.

==

<단어읽기> :

cross.road /krɔ́:s.ròud/[크()로^어어스 ́.(어)로욷(으)̀] [크로스롣](x)

dress /dres/[드()래스]

dress.ed /drest/[드()래스트] [드래싣트](x)

head.lights /héd.làits/[핻 ́.(을)라잍스 ̀] [해들라잍](x)

 

paint.ed /péin.tid/[패인 ́.] [패인 ́.](o) *n다음의 t는 생활어에서 묵음 경향 있음.

*paint 원 단어에 ed 가 붙은 것이다. 이 경우 세 가지의 경우 발음이 난다.

 

straight /streit/[스트(어)래잍(으)] [스트래잍](x)

street /stri:t/[스트(어)리잍(으)] [스트맅](x)

swerve /swə:rv/[스우어(어)ㄹㅎ브] [숴브](x)

to.tal.ly /tóut.əl.i:/[토웉 ́.얼.이이] [토틀리이](x) [토탈리이](x)

to.ward /tɔ:rd/[토^어(어)ㄹ드] [토어드](x)

wear.ing /wɛ́ər.iŋ/[우에어 ́.(어)링] or [우애어 ́.(어)링] [웨어링](x)==

.

[제 013 회 정답 및 해설]

낮 ( day time )이다.

.

<오늘의 명언>

They're a storybook couple. / 그들은 이야기 책 속의 부부다.

--> 아주 금술 좋은 부부

.

금실지락(琴瑟之樂) : <琴 거문고 금, 瑟 비파 실(슬), 之 갈 지, 樂 즐거울 락>

거문고 소리와 비파소리가 화합하듯 부부사이의 화락과 즐거움, 부부의 정이 좋은 것.

===============

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
166 Mr. Pak's Quiz For English(014) 2019.02.16 Nick'sgranpa 12
» Mr. Pak's Quiz For English(013) 2019.02.08 Nick'sgranpa 26
164 Mr. Pak's Quiz For English(012) 2019.02.02 Nick'sgranpa 30
163 Mr. Pak's Quiz For English(011) 2019.01.30 Nick'sgranpa 35
162 Mr. Pak's Quiz for English(010) 2019.01.22 Nick'sgranpa 42
161 Mr. Pak's Quiz for English(009) 2019.01.16 Nick'sgranpa 40
160 Mr. Pak's Quiz for English(008) 2019.01.07 Nick'sgranpa 58
159 Mr. Pak's Quiz For English(007) 2019.01.01 Nick'sgranpa 95
158 Mr. Pak's Quiz For English(006) 2018.12.25 Nick'sgranpa 59
157 Mr. Pak's Quiz For English(005) 2018.12.18 Nick'sgranpa 65
156 Mr. Pak's Quiz For English(004) 2018.12.12 Nick'sgranpa 58
155 Mr. Pak's Quiz For English(003) 2018.12.04 Nick'sgranpa 68
154 Mr. Pak's Quiz For English(002) 2018.11.27 Nick'sgranpa 63
153 Mr. Pak's Quiz For English(001) 2018.11.23 Nick'sgranpa 66
152 웃다 배우는 생활영어(004) 2016.03.18 Nick'sgranpa 5140
151 웃다 배우는 생활영어(003) [1] 2016.03.11 Nick'sgranpa 3003
150 웃다 배우는 생활영어(002) 2016.03.04 Nick'sgranpa 2564
149 웃다 배우는 생활영어(001) [1] 2016.02.25 Nick'sgranpa 3362
148 Mr. Pak's 생활영어(34) [1] 2016.02.20 Nick'sgranpa 3085
147 Mr. Pak's 생활영어(33) [1] 2016.02.13 Nick'sgranpa 2219
146 Mr. Pak's 생활영어(32) 2016.02.06 Nick'sgranpa 2022
145 Mr. Pak's 생활영어(31) [1] 2016.01.30 Nick'sgranpa 453
144 Mr. Pak's 생활영어(30) [1] 2016.01.24 Nick'sgranpa 431
143 Mr. Pak's 생활영어(29) [1] 2016.01.16 Nick'sgranpa 447
142 Mr. Pak's 생활영어(28) [1] 2016.01.09 Nick'sgranpa 484
141 Mr. Pak's 생활영어(27) 2015.08.02 Nick'sgranpa 2731
140 Mr. Pak's 생활영어(26) [1] 2015.07.25 Nick'sgranpa 1909
139 Mr. Pak's 생활영어(25) [1] 2015.07.21 Nick'sgranpa 1763
138 Mr. Pak's 생활영어(24) [1] 2015.07.10 Nick'sgranpa 1788
137 Mr. Pak's 생활영어(23) 2015.07.04 Nick'sgranpa 1737
136 Mr. Pak's 생활영어(22) 2015.06.27 Nick'sgranpa 1720
135 Mr. Pak's 생활영어(21) 2015.06.21 Nick'sgranpa 1856
134 Mr. Pak's 생활영어(20) [1] 2015.06.14 Nick'sgranpa 526
133 Mr. Pak's 생활영어(19) 2015.06.06 Nick'sgranpa 481
132 Mr. Pak's 생활영어(18) 2015.05.30 Nick'sgranpa 510
131 Mr. Pak's 생활영어(17) 2015.05.24 Nick'sgranpa 609
130 Mr. Pak's 생활영어(16) 2015.05.16 Nick'sgranpa 569
129 Mr. Pak's 생활영어(15) [2] 2015.05.13 Nick'sgranpa 515
128 Mr. Pak's 생활영어(14) 2015.05.03 Nick'sgranpa 493
127 Mr. Pak's 생활영어(13) 2015.04.26 Nick'sgranpa 522
126 Mr. Pak's 생활영어(12) [1] 2015.04.20 Nick'sgranpa 664
125 9학년 썸머스쿨 정보 부탁드립니다. 2015.04.13 쥐니 446
124 Mr. Pak's (5)영어 발음 한마디 [1] 2015.04.12 Nick'sgranpa 660
123 Mr. Pak's 생활영어(11) 2015.04.11 Nick'sgranpa 357
122 Mr. Pak's 생활영어(10) 2015.04.04 Nick'sgranpa 394
121 Mr. Pak's (4)영어발음 한마디 2015.04.02 Nick'sgranpa 554
120 Mr. Pak's (3)영어발음 한 마디 2015.03.28 Nick'sgranpa 718
119 Mr. Pak's 생활영어(9) 2015.03.28 Nick'sgranpa 481
118 Mr. Pak's (2)영어발음 한 마디 [1] 2015.03.23 Nick'sgranpa 825
117 Mr. Pak's 생활영어(8) 2015.03.21 Nick'sgranpa 758