Mr. Pak's Quiz For English(015)

Nick'sgranpa 2019.02.24 02:04 조회 수 : 150

 

Mr. Pak's Quiz For English(015) ===

-- 뇌는 쓸수록 건강해진다.

옳고 그름을 바로 보고 바로 판단하고 바로 옮길 수 있어야 한다.--

===================================================

===

<제 015 회> 어떻게 이것이 가능한가?(1)

                 / How is this possible?

.

* 이 문제는 듣(읽)고 1 분 내에 답이 나와야 한다.

.

[Q] :

한 남자가 1964에 태어나

    그리곤 나이 25세에 1984에 죽었다.

A man was born / in 1964

   / and died / in 1984 / at the age of 25.

.

어떻게 이것이 가능한가?

How is this possible?

.

* Hint : 문제를 잘 읽기 바란다.

.

[답] _____________________

---------------------------------------*

==

<발음법> : 발음부호 해설

09. /ou/[오우] :

(1) “자 + o +자 +e” 형태의 단어는 이 음이 나온다.

     앞 [오]에 힘을 주자. *code(koud)[코욷(으)]

(2) “자 + o”에서 이 음이 난다. *no(nou)[노우]* 이를 단음절 단어라 한다.

==

<단어읽기> :

born /bɔ:rn/[보^어(어)ㄹ은] [본](x)

died /daid/[다읻(으)]

*dyed /daid/ 동음이의어

pos.si.ble /pɑ́:s.ə.bl/[파아스 ́.어.브을] [파스블](x)

==

.

[제 015 회 정답 및 해설]

그는 어떤 병원의 1964호실에서 태어나 1984호실에서 죽는다.

.

<오늘의 명언>

If you sleep, you will only dream.

    But if you study, your dreams will come true.

잠을 자면 꿈을 꿀 뿐이지만

    공부를 하면 꿈을 이룬다.

                                 === Uichun 영국 교육자

========================================================  

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
182 Mr. Pak's Quiz For English(030) 2019.08.10 Nick'sgranpa 38
181 Mr. Pak's Quiz For English(029) 2019.07.22 Nick'sgranpa 58
180 Mr. Pak's Quiz For English(028) 2019.07.10 Nick'sgranpa 67
179 Mr. Pak's Quiz For English(027) 2019.06.28 Nick'sgranpa 70
178 Mr. Pak's Quiz For English(026) 2019.06.20 Nick'sgranpa 99
177 Mr. Pak's Quiz For English(025) 2019.06.09 Nick'sgranpa 100
176 Mr. Pak's Quiz For English(024) 2019.06.05 Nick'sgranpa 93
175 Mr. Pak's Quiz For English(023) 2019.05.26 Nick'sgranpa 114
174 Mr. Pak's Quiz For English(022) 2019.05.18 Nick'sgranpa 94
173 Mr. Pak's Quiz For English(021) 2019.05.10 Nick'sgranpa 100
172 Mr. Pak's Quiz For English(020) 2019.05.05 Nick'sgranpa 110
171 Mr. Pak's Quiz For English(019) 2019.04.21 Nick'sgranpa 95
170 Mr. Pak's Quiz For English(018) 2019.04.11 Nick'sgranpa 114
169 Mr. Pak's Quiz For English(017) 2019.03.28 Nick'sgranpa 113
168 Mr. Pak's Quiz For English(016) 2019.03.09 Nick'sgranpa 137
» Mr. Pak's Quiz For English(015) 2019.02.24 Nick'sgranpa 150
166 Mr. Pak's Quiz For English(014) 2019.02.16 Nick'sgranpa 149
165 Mr. Pak's Quiz For English(013) 2019.02.08 Nick'sgranpa 126
164 Mr. Pak's Quiz For English(012) 2019.02.02 Nick'sgranpa 135
163 Mr. Pak's Quiz For English(011) 2019.01.30 Nick'sgranpa 133
162 Mr. Pak's Quiz for English(010) 2019.01.22 Nick'sgranpa 130
161 Mr. Pak's Quiz for English(009) 2019.01.16 Nick'sgranpa 90
160 Mr. Pak's Quiz for English(008) 2019.01.07 Nick'sgranpa 97
159 Mr. Pak's Quiz For English(007) 2019.01.01 Nick'sgranpa 142
158 Mr. Pak's Quiz For English(006) 2018.12.25 Nick'sgranpa 101
157 Mr. Pak's Quiz For English(005) 2018.12.18 Nick'sgranpa 117
156 Mr. Pak's Quiz For English(004) 2018.12.12 Nick'sgranpa 111
155 Mr. Pak's Quiz For English(003) 2018.12.04 Nick'sgranpa 111
154 Mr. Pak's Quiz For English(002) 2018.11.27 Nick'sgranpa 107
153 Mr. Pak's Quiz For English(001) 2018.11.23 Nick'sgranpa 119
152 웃다 배우는 생활영어(004) 2016.03.18 Nick'sgranpa 5200
151 웃다 배우는 생활영어(003) [1] 2016.03.11 Nick'sgranpa 3034
150 웃다 배우는 생활영어(002) 2016.03.04 Nick'sgranpa 2587
149 웃다 배우는 생활영어(001) [1] 2016.02.25 Nick'sgranpa 3383
148 Mr. Pak's 생활영어(34) [1] 2016.02.20 Nick'sgranpa 3107
147 Mr. Pak's 생활영어(33) [1] 2016.02.13 Nick'sgranpa 2247
146 Mr. Pak's 생활영어(32) 2016.02.06 Nick'sgranpa 2039
145 Mr. Pak's 생활영어(31) [1] 2016.01.30 Nick'sgranpa 469
144 Mr. Pak's 생활영어(30) [1] 2016.01.24 Nick'sgranpa 447
143 Mr. Pak's 생활영어(29) [1] 2016.01.16 Nick'sgranpa 463
142 Mr. Pak's 생활영어(28) [1] 2016.01.09 Nick'sgranpa 500
141 Mr. Pak's 생활영어(27) 2015.08.02 Nick'sgranpa 2742
140 Mr. Pak's 생활영어(26) [1] 2015.07.25 Nick'sgranpa 1927
139 Mr. Pak's 생활영어(25) [1] 2015.07.21 Nick'sgranpa 1786
138 Mr. Pak's 생활영어(24) [1] 2015.07.10 Nick'sgranpa 1810
137 Mr. Pak's 생활영어(23) 2015.07.04 Nick'sgranpa 1747
136 Mr. Pak's 생활영어(22) 2015.06.27 Nick'sgranpa 1728
135 Mr. Pak's 생활영어(21) 2015.06.21 Nick'sgranpa 1862
134 Mr. Pak's 생활영어(20) [1] 2015.06.14 Nick'sgranpa 542
133 Mr. Pak's 생활영어(19) 2015.06.06 Nick'sgranpa 493