Mr. Pak's Quiz For English(016)

Nick'sgranpa 2019.03.09 07:06 조회 수 : 29

Mr. Pak's Quiz For English(016) ===

-- 뇌는 쓸수록 건강해진다.

옳고 그름을 바로 보고 바로 판단하고 바로 옮길 수 있어야 한다.--

===================================================

===

<제 016 회> 넷 숫자 번호?(1)

                 / The four-digit number?

.

[Q] :

넷 숫자로 된 하나의 번호가 있는데, 영(0)은 없고,

There is / a four-digit number, / no zeros,

 

첫째 숫자는 마지막 숫자의 다섯 배이고,

/ in which / the first number is / five times the last,

 

둘째 숫자는 처음 숫자보다 넷이 더 많고 세 번째의 세 배이며

/ the second is / four more than the first / and three times third,

 

셋째 숫자는 마지막 숫자보다 둘이 더 많고 처음보단 둘이 적다.

/ the third is / two more than the last / and two less than the first.

 

무엇이 그 넷 숫자 번호인가?

What / is / the four-digit number?

 

[답] ( ) ( ) ( ) ( )

------------------------------------*

==

<발음법> : 발음부호 해설

10. /ju:/[이우우] :

    “자 + u +자 +e” 형태의 단어는 이 음이 나온다.

     *mule(mjuːl)[미우울]

.

11. /ɛ/[에] = /e/[애]와 동음으로 한다.

    *air(ɛər)[에어(어)ㄹ] = [애어(어)ㄹ]

==

<단어읽기> :

dig.it /dídʒ.it/[딪 ́.잍(으)]

ze.ros /zíər.ous, zí:.ərous /[ㅅ지 ́.(어)로우스] [재로](x)

==

[제 016 회 정답 및 해설]

.. 5 9 3 1

.

<오늘의 명언>

Time and tide wait for no man. / 세월은 사람을 기다리지 않는다.

--> 시간을 아껴 써라.

.

세월부대인(歲月不待人) : <歲 해 세, 月 달 월, 不 아니 불, 待 기다릴 대, 人 사람 인>

세월은 사람을 기다리지 않는다. 세월을 아껴라.

===================================================

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
» Mr. Pak's Quiz For English(016) 2019.03.09 Nick'sgranpa 29
167 Mr. Pak's Quiz For English(015) 2019.02.24 Nick'sgranpa 54
166 Mr. Pak's Quiz For English(014) 2019.02.16 Nick'sgranpa 61
165 Mr. Pak's Quiz For English(013) 2019.02.08 Nick'sgranpa 59
164 Mr. Pak's Quiz For English(012) 2019.02.02 Nick'sgranpa 69
163 Mr. Pak's Quiz For English(011) 2019.01.30 Nick'sgranpa 74
162 Mr. Pak's Quiz for English(010) 2019.01.22 Nick'sgranpa 85
161 Mr. Pak's Quiz for English(009) 2019.01.16 Nick'sgranpa 55
160 Mr. Pak's Quiz for English(008) 2019.01.07 Nick'sgranpa 66
159 Mr. Pak's Quiz For English(007) 2019.01.01 Nick'sgranpa 111
158 Mr. Pak's Quiz For English(006) 2018.12.25 Nick'sgranpa 71
157 Mr. Pak's Quiz For English(005) 2018.12.18 Nick'sgranpa 75
156 Mr. Pak's Quiz For English(004) 2018.12.12 Nick'sgranpa 69
155 Mr. Pak's Quiz For English(003) 2018.12.04 Nick'sgranpa 81
154 Mr. Pak's Quiz For English(002) 2018.11.27 Nick'sgranpa 71
153 Mr. Pak's Quiz For English(001) 2018.11.23 Nick'sgranpa 75
152 웃다 배우는 생활영어(004) 2016.03.18 Nick'sgranpa 5146
151 웃다 배우는 생활영어(003) [1] 2016.03.11 Nick'sgranpa 3010
150 웃다 배우는 생활영어(002) 2016.03.04 Nick'sgranpa 2568
149 웃다 배우는 생활영어(001) [1] 2016.02.25 Nick'sgranpa 3366
148 Mr. Pak's 생활영어(34) [1] 2016.02.20 Nick'sgranpa 3089
147 Mr. Pak's 생활영어(33) [1] 2016.02.13 Nick'sgranpa 2226
146 Mr. Pak's 생활영어(32) 2016.02.06 Nick'sgranpa 2026
145 Mr. Pak's 생활영어(31) [1] 2016.01.30 Nick'sgranpa 457
144 Mr. Pak's 생활영어(30) [1] 2016.01.24 Nick'sgranpa 434
143 Mr. Pak's 생활영어(29) [1] 2016.01.16 Nick'sgranpa 449
142 Mr. Pak's 생활영어(28) [1] 2016.01.09 Nick'sgranpa 488
141 Mr. Pak's 생활영어(27) 2015.08.02 Nick'sgranpa 2733
140 Mr. Pak's 생활영어(26) [1] 2015.07.25 Nick'sgranpa 1913
139 Mr. Pak's 생활영어(25) [1] 2015.07.21 Nick'sgranpa 1768
138 Mr. Pak's 생활영어(24) [1] 2015.07.10 Nick'sgranpa 1793
137 Mr. Pak's 생활영어(23) 2015.07.04 Nick'sgranpa 1738
136 Mr. Pak's 생활영어(22) 2015.06.27 Nick'sgranpa 1722
135 Mr. Pak's 생활영어(21) 2015.06.21 Nick'sgranpa 1857
134 Mr. Pak's 생활영어(20) [1] 2015.06.14 Nick'sgranpa 527
133 Mr. Pak's 생활영어(19) 2015.06.06 Nick'sgranpa 483
132 Mr. Pak's 생활영어(18) 2015.05.30 Nick'sgranpa 511
131 Mr. Pak's 생활영어(17) 2015.05.24 Nick'sgranpa 611
130 Mr. Pak's 생활영어(16) 2015.05.16 Nick'sgranpa 570
129 Mr. Pak's 생활영어(15) [2] 2015.05.13 Nick'sgranpa 517
128 Mr. Pak's 생활영어(14) 2015.05.03 Nick'sgranpa 494
127 Mr. Pak's 생활영어(13) 2015.04.26 Nick'sgranpa 524
126 Mr. Pak's 생활영어(12) [1] 2015.04.20 Nick'sgranpa 667
125 9학년 썸머스쿨 정보 부탁드립니다. 2015.04.13 쥐니 447
124 Mr. Pak's (5)영어 발음 한마디 [1] 2015.04.12 Nick'sgranpa 664
123 Mr. Pak's 생활영어(11) 2015.04.11 Nick'sgranpa 358
122 Mr. Pak's 생활영어(10) 2015.04.04 Nick'sgranpa 395
121 Mr. Pak's (4)영어발음 한마디 2015.04.02 Nick'sgranpa 558
120 Mr. Pak's (3)영어발음 한 마디 2015.03.28 Nick'sgranpa 721
119 Mr. Pak's 생활영어(9) 2015.03.28 Nick'sgranpa 482