Mr. Pak's Quiz For English(018)

Nick'sgranpa 2019.04.11 01:57 조회 수 : 189

Mr. Pak's Quiz For English(018) ===

-- 뇌는 쓸수록 건강해진다.

옳고 그름을 바로 보고 바로 판단하고 바로 옮길 수 있어야 한다.--

===================================================

===

<제 018 회> 우린 얼마를 남겼나?

/ How much do we have left?

.

[Q] :

우리는 $60을 가지고 쌒잉을 갔다.

We went shopping with $60.

.

우리는 옷을 사는데 1/4을 쓰고,

We spent ¼ on clothes,

.

$30은 가정용 컴퓨터 장비 구입에 쓰고,

/ $30 for equipment / for our home computer,

.

그리고 우리의 원래 돈의 1/10은 식품비로 썼다.

/ and 10% of our original money / on some food.

.

우리는 얼마를 남겼을까?

How much / do we / have left?

.

보기 :

가) $8.00 나) $9.00 다) $10.00 라) $12.00

.

[답] ( )

--------------------------------------*

==

<발음법> : 발음부호 해설

13. /ɔi/[오^어이] : * oi, oy 에서 나온다.

위 /ɔ/음을 만든 다음 입술을 내밀면서 [이]한다. *oil(ɔil)[오^어일]

.

14. /u/[우] : * oo, u 에서 나온다. *foot(fut)[ㅎ풑(으)] *put(put)[풑(으)]

[우]하는 입을 만들고 입술을 약간 내밀며 [어]하는 모양을 취하면서 [우]한다.

==

<단어읽기> :

e.quip.ment /i.kwíp.mənt/[이.크우잎 ́.먼트] [이큎먼트](x)

com.put.er, -put.or /kəm.pjú:t.ər/[컴.피우웉 ́.어(어)ㄹ] [컴퓨터](x)

o.rig.i.nal /ə.rídʒ.ə.nəl/[어.(어)맂 ́.어.널] [오리지날](x)

¼ / One fourth or One quarter

shop.ping /ʃɑ́:p.iŋ/[싸앞 ́.잉] [쌰핑](x)

==

.

[제 018 회 정답 및 해설]

정답 : 나) $9.00

해설 :

(1) 60-15(60 x 1/4 /clothes) = 45

(2) 45-30(equipment) = 15

(3) 15-6(60의 10%) = 9

.

<오늘의 명언>

prevention is better than cure. / 예방 보다 좋은 치료는 없다.

--> 준비가 있으면 근심이 없다.

.

유비무환(有備無患) : <有 있을 유, 備 갖출 비, 無 없을 무, 患 근심 환>

사전에 미리 준비가 갖추어져 있으면 전혀 뒷걱정이 없다는 뜻의 말.

==============================================

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
238 Mr. Pak's Quiz For English(088) 2021.01.17 Nick'sgranpa 13
237 Mr. Pak's Quiz For English(087) 2021.01.04 Nick'sgranpa 25
236 Mr. Pak's Quiz For English(086) 2020.12.30 Nick'sgranpa 34
235 Mr. Pak's Quiz For English(085) 2020.12.21 Nick'sgranpa 48
234 Mr. Pak's Quiz For English(084) 2020.12.11 Nick'sgranpa 47
233 Mr. Pak's Quiz For English(083) 2020.11.30 Nick'sgranpa 53
232 Mr. Pak's Quiz For English(082) 2020.11.21 Nick'sgranpa 74
231 Mr. Pak's Quiz For English(081) 2020.11.11 Nick'sgranpa 69
230 Mr. Pak's Quiz For English(080) [1] file 2020.11.01 Nick'sgranpa 71
229 Mr. Pak's Quiz For English(079) [1] file 2020.10.17 Nick'sgranpa 71
228 Mr. Pak's Quiz For English(078) [1] file 2020.10.10 Nick'sgranpa 76
227 Mr. Pak's Quiz For English(077) [1] file 2020.09.29 Nick'sgranpa 91
226 Mr. Pak's Quiz For English(076) 2020.09.19 Nick'sgranpa 88
225 Mr. Pak's Quiz For English(075) 2020.09.11 Nick'sgranpa 84
224 Mr. Pak's Quiz For English(074) 2020.09.03 Nick'sgranpa 92
223 Mr. Pak's Quiz For English(073) 2020.08.26 Nick'sgranpa 105
222 Mr. Pak's Quiz For English(072) 2020.08.20 Nick'sgranpa 93
221 Mr. Pak's Quiz For English(071) 2020.08.13 Nick'sgranpa 105
220 Mr. Pak's Quiz For English(070) 2020.08.11 Nick'sgranpa 73
219 Mr. Pak's Quiz For English(069) 2020.08.01 Nick'sgranpa 92
218 Mr. Pak's Quiz For English(068) 2020.07.23 Nick'sgranpa 151
217 Mr. Pak's Quiz For English(067) 2020.07.14 Nick'sgranpa 111
216 Mr. Pak's Quiz For English(066) 2020.07.08 Nick'sgranpa 94
215 Mr. Pak's Quiz For English(065) 2020.06.28 Nick'sgranpa 92
214 Mr. Pak's Quiz For English(064) 2020.06.24 Nick'sgranpa 122
213 Mr. Pak's Quiz For English(063) 2020.06.15 Nick'sgranpa 101
212 Mr. Pak's Quiz For English(062) 2020.06.09 Nick'sgranpa 119
211 Mr. Pak's Quiz For English(061) 2020.06.02 Nick'sgranpa 134
210 Mr. Pak's Quiz For English(060) 2020.05.26 Nick'sgranpa 123
209 Mr. Pak's Quiz For English(059) 2020.05.20 Nick'sgranpa 122
208 Mr. Pak's Quiz For English(058) 2020.05.11 Nick'sgranpa 125
207 Mr. Pak's Quiz For English(057)  2020.05.06 Nick'sgranpa 127
206 Mr. Pak's Quiz For English(056) 2020.05.04 Nick'sgranpa 115
205 Mr. Pak's Quiz For English(055) [1] 2020.04.29 Nick'sgranpa 128
204 Mr. Pak's Quiz For English(054) 2020.04.29 Nick'sgranpa 112
203 Mr. Pak's Quiz For English(053) [1] 2020.04.23 Nick'sgranpa 110
202 Mr. Pak's Quiz For English(052) [1] 2020.04.16 Nick'sgranpa 128
201 Mr. Pak's Quiz For English(050) 2020.04.08 Nick'sgranpa 124
200 Mr. Pak's Quiz For English(049) 2020.04.04 Nick'sgranpa 146
199 Mr. Pak's Quiz For English(048) 2020.03.23 Nick'sgranpa 112
198 Mr. Pak's Quiz For English(047) 2020.03.19 Nick'sgranpa 126
197 Mr. Pak's Quiz For English(046) 2020.03.12 Nick'sgranpa 110
196 Mr. Pak's Quiz For English(045) 2020.03.05 Nick'sgranpa 141
195 Mr. Pak's Quiz For English(044) 2020.02.24 Nick'sgranpa 176
194 Mr. Pak's Quiz For English(043) 2020.02.17 Nick'sgranpa 129
193 Mr. Pak's Quiz For English(042) [1] 2020.02.10 Nick'sgranpa 148
192 Mr. Pak's Quiz For English(041) 2020.01.19 Nick'sgranpa 181
191 Mr. Pak's Quiz For English(040) 2020.01.09 Nick'sgranpa 196
190 Mr. Pak's Quiz For English(039) 2019.12.29 Nick'sgranpa 213
189 Mr. Pak's Quiz For English(038) [1] 2019.12.18 Nick'sgranpa 236