Mr. Pak's Quiz For English(018)

Nick'sgranpa 2019.04.11 06:57 조회 수 : 31

Mr. Pak's Quiz For English(018) ===

-- 뇌는 쓸수록 건강해진다.

옳고 그름을 바로 보고 바로 판단하고 바로 옮길 수 있어야 한다.--

===================================================

===

<제 018 회> 우린 얼마를 남겼나?

/ How much do we have left?

.

[Q] :

우리는 $60을 가지고 쌒잉을 갔다.

We went shopping with $60.

.

우리는 옷을 사는데 1/4을 쓰고,

We spent ¼ on clothes,

.

$30은 가정용 컴퓨터 장비 구입에 쓰고,

/ $30 for equipment / for our home computer,

.

그리고 우리의 원래 돈의 1/10은 식품비로 썼다.

/ and 10% of our original money / on some food.

.

우리는 얼마를 남겼을까?

How much / do we / have left?

.

보기 :

가) $8.00 나) $9.00 다) $10.00 라) $12.00

.

[답] ( )

--------------------------------------*

==

<발음법> : 발음부호 해설

13. /ɔi/[오^어이] : * oi, oy 에서 나온다.

위 /ɔ/음을 만든 다음 입술을 내밀면서 [이]한다. *oil(ɔil)[오^어일]

.

14. /u/[우] : * oo, u 에서 나온다. *foot(fut)[ㅎ풑(으)] *put(put)[풑(으)]

[우]하는 입을 만들고 입술을 약간 내밀며 [어]하는 모양을 취하면서 [우]한다.

==

<단어읽기> :

e.quip.ment /i.kwíp.mənt/[이.크우잎 ́.먼트] [이큎먼트](x)

com.put.er, -put.or /kəm.pjú:t.ər/[컴.피우웉 ́.어(어)ㄹ] [컴퓨터](x)

o.rig.i.nal /ə.rídʒ.ə.nəl/[어.(어)맂 ́.어.널] [오리지날](x)

¼ / One fourth or One quarter

shop.ping /ʃɑ́:p.iŋ/[싸앞 ́.잉] [쌰핑](x)

==

.

[제 018 회 정답 및 해설]

정답 : 나) $9.00

해설 :

(1) 60-15(60 x 1/4 /clothes) = 45

(2) 45-30(equipment) = 15

(3) 15-6(60의 10%) = 9

.

<오늘의 명언>

prevention is better than cure. / 예방 보다 좋은 치료는 없다.

--> 준비가 있으면 근심이 없다.

.

유비무환(有備無患) : <有 있을 유, 備 갖출 비, 無 없을 무, 患 근심 환>

사전에 미리 준비가 갖추어져 있으면 전혀 뒷걱정이 없다는 뜻의 말.

==============================================

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
171 Mr. Pak's Quiz For English(019) 2019.04.21 Nick'sgranpa 3
» Mr. Pak's Quiz For English(018) 2019.04.11 Nick'sgranpa 31
169 Mr. Pak's Quiz For English(017) 2019.03.28 Nick'sgranpa 46
168 Mr. Pak's Quiz For English(016) 2019.03.09 Nick'sgranpa 79
167 Mr. Pak's Quiz For English(015) 2019.02.24 Nick'sgranpa 98
166 Mr. Pak's Quiz For English(014) 2019.02.16 Nick'sgranpa 98
165 Mr. Pak's Quiz For English(013) 2019.02.08 Nick'sgranpa 90
164 Mr. Pak's Quiz For English(012) 2019.02.02 Nick'sgranpa 108
163 Mr. Pak's Quiz For English(011) 2019.01.30 Nick'sgranpa 106
162 Mr. Pak's Quiz for English(010) 2019.01.22 Nick'sgranpa 104
161 Mr. Pak's Quiz for English(009) 2019.01.16 Nick'sgranpa 63
160 Mr. Pak's Quiz for English(008) 2019.01.07 Nick'sgranpa 74
159 Mr. Pak's Quiz For English(007) 2019.01.01 Nick'sgranpa 120
158 Mr. Pak's Quiz For English(006) 2018.12.25 Nick'sgranpa 81
157 Mr. Pak's Quiz For English(005) 2018.12.18 Nick'sgranpa 92
156 Mr. Pak's Quiz For English(004) 2018.12.12 Nick'sgranpa 80
155 Mr. Pak's Quiz For English(003) 2018.12.04 Nick'sgranpa 91
154 Mr. Pak's Quiz For English(002) 2018.11.27 Nick'sgranpa 76
153 Mr. Pak's Quiz For English(001) 2018.11.23 Nick'sgranpa 87
152 웃다 배우는 생활영어(004) 2016.03.18 Nick'sgranpa 5155
151 웃다 배우는 생활영어(003) [1] 2016.03.11 Nick'sgranpa 3016
150 웃다 배우는 생활영어(002) 2016.03.04 Nick'sgranpa 2573
149 웃다 배우는 생활영어(001) [1] 2016.02.25 Nick'sgranpa 3370
148 Mr. Pak's 생활영어(34) [1] 2016.02.20 Nick'sgranpa 3094
147 Mr. Pak's 생활영어(33) [1] 2016.02.13 Nick'sgranpa 2231
146 Mr. Pak's 생활영어(32) 2016.02.06 Nick'sgranpa 2031
145 Mr. Pak's 생활영어(31) [1] 2016.01.30 Nick'sgranpa 461
144 Mr. Pak's 생활영어(30) [1] 2016.01.24 Nick'sgranpa 438
143 Mr. Pak's 생활영어(29) [1] 2016.01.16 Nick'sgranpa 452
142 Mr. Pak's 생활영어(28) [1] 2016.01.09 Nick'sgranpa 490
141 Mr. Pak's 생활영어(27) 2015.08.02 Nick'sgranpa 2737
140 Mr. Pak's 생활영어(26) [1] 2015.07.25 Nick'sgranpa 1916
139 Mr. Pak's 생활영어(25) [1] 2015.07.21 Nick'sgranpa 1774
138 Mr. Pak's 생활영어(24) [1] 2015.07.10 Nick'sgranpa 1796
137 Mr. Pak's 생활영어(23) 2015.07.04 Nick'sgranpa 1740
136 Mr. Pak's 생활영어(22) 2015.06.27 Nick'sgranpa 1724
135 Mr. Pak's 생활영어(21) 2015.06.21 Nick'sgranpa 1859
134 Mr. Pak's 생활영어(20) [1] 2015.06.14 Nick'sgranpa 528
133 Mr. Pak's 생활영어(19) 2015.06.06 Nick'sgranpa 484
132 Mr. Pak's 생활영어(18) 2015.05.30 Nick'sgranpa 514
131 Mr. Pak's 생활영어(17) 2015.05.24 Nick'sgranpa 612
130 Mr. Pak's 생활영어(16) 2015.05.16 Nick'sgranpa 572
129 Mr. Pak's 생활영어(15) [2] 2015.05.13 Nick'sgranpa 521
128 Mr. Pak's 생활영어(14) 2015.05.03 Nick'sgranpa 495
127 Mr. Pak's 생활영어(13) 2015.04.26 Nick'sgranpa 525
126 Mr. Pak's 생활영어(12) [1] 2015.04.20 Nick'sgranpa 671
125 9학년 썸머스쿨 정보 부탁드립니다. 2015.04.13 쥐니 448
124 Mr. Pak's (5)영어 발음 한마디 [1] 2015.04.12 Nick'sgranpa 665
123 Mr. Pak's 생활영어(11) 2015.04.11 Nick'sgranpa 359
122 Mr. Pak's 생활영어(10) 2015.04.04 Nick'sgranpa 396