Mr. Pak's Quiz For English(022)

Nick'sgranpa 2019.05.18 11:05 조회 수 : 182

Mr. Pak's Quiz For English(022) ===

-- 뇌는 쓸수록 건강해진다.

옳고 그름을 바로 보고 바로 판단하고 바로 옮길 수 있어야 한다.--

===================================================

===

<제 022 회> 달팽이

                / A snail

.

[Q] :

달팽이 한 마리가 우물에서 나오려고 기어오르고 있다.

A snail / is climbing / out of a well.

 

매일 낮엔 그 달팽이는 3 피트(feet)를 기어오르고

Every day / the snail climbs up / three feet

 

그리고 매일 밤엔 2 피트를 미끄러져 내러간다.

/ and every night / he slips back / two feet.

 

우물의 깊이는 20 피트이다.

The well / is / twenty feet deep.

 

그 달팽이가 우물에서 밖으로 나오려면 며칠이 걸릴까?

How many days / will it take him / to get out of the well?

 

보기 :

가) 16 일 나) 17 " 다) 18 " 라) 19 "

 

[답] ( )

--------------------------------------*

==

<발음법> : 발음부호 해설

18. /d/[ㄷ/드] :

[ㄷ]은

 (1) 뒤에 모음이 오면 그 모음 앞에 붙인다. *dodge(dɑ:dʒ)[다아쥐

 (2) 앞에 모음이 오면 그 모음의 받침으로 붙인다. *dad(dæd)[대^앋(으)]

.

[드]는

 (1) 뒤에 자음이 올 때. *dream(dri:m)[드(어)리임]

 (2) 앞에 자음이 오면 *hand(hænd)[해^안드]

==

<단어읽기> :

climbz /klaimz/[크을아임ㅅ즈]

*climbs up ==> [크을아임 ㅅ저^앞](ok)

climb.ing /kláim.iŋ/[크을아임 ́.]

*mb에서 b는 묵음이 많다.

slips /slips/[스을잎스] [슬맆스](x)

snail /sneil/[스내일]

==

.

[제 022 회 정답 및 해설]

정답 : 다) 18일 -- eighteen days

해설 :

1일/1' 2일/2" 3일/3" ---- 17일/17" 18일/20"

.

<오늘의 명언>

Walls have ears. / 벽이 귀를 갖고 있다.

--> 낮말은 새가 듣고 밤말은 쥐가 듣는다. = 항시 말조심해라.

.

격장유의(隔牆有耳) : <隔 사이뜰 격, 牆 담 장, 有 있을 유, 耳 귀 이>

아무리 비밀스럽게 한 말이라도 새게 마련이므로 조심해야 한다는 뜻.

===

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
238 Mr. Pak's Quiz For English(088) 2021.01.17 Nick'sgranpa 13
237 Mr. Pak's Quiz For English(087) 2021.01.04 Nick'sgranpa 25
236 Mr. Pak's Quiz For English(086) 2020.12.30 Nick'sgranpa 34
235 Mr. Pak's Quiz For English(085) 2020.12.21 Nick'sgranpa 48
234 Mr. Pak's Quiz For English(084) 2020.12.11 Nick'sgranpa 47
233 Mr. Pak's Quiz For English(083) 2020.11.30 Nick'sgranpa 53
232 Mr. Pak's Quiz For English(082) 2020.11.21 Nick'sgranpa 74
231 Mr. Pak's Quiz For English(081) 2020.11.11 Nick'sgranpa 69
230 Mr. Pak's Quiz For English(080) [1] file 2020.11.01 Nick'sgranpa 71
229 Mr. Pak's Quiz For English(079) [1] file 2020.10.17 Nick'sgranpa 71
228 Mr. Pak's Quiz For English(078) [1] file 2020.10.10 Nick'sgranpa 76
227 Mr. Pak's Quiz For English(077) [1] file 2020.09.29 Nick'sgranpa 91
226 Mr. Pak's Quiz For English(076) 2020.09.19 Nick'sgranpa 88
225 Mr. Pak's Quiz For English(075) 2020.09.11 Nick'sgranpa 84
224 Mr. Pak's Quiz For English(074) 2020.09.03 Nick'sgranpa 92
223 Mr. Pak's Quiz For English(073) 2020.08.26 Nick'sgranpa 105
222 Mr. Pak's Quiz For English(072) 2020.08.20 Nick'sgranpa 93
221 Mr. Pak's Quiz For English(071) 2020.08.13 Nick'sgranpa 105
220 Mr. Pak's Quiz For English(070) 2020.08.11 Nick'sgranpa 73
219 Mr. Pak's Quiz For English(069) 2020.08.01 Nick'sgranpa 92
218 Mr. Pak's Quiz For English(068) 2020.07.23 Nick'sgranpa 151
217 Mr. Pak's Quiz For English(067) 2020.07.14 Nick'sgranpa 111
216 Mr. Pak's Quiz For English(066) 2020.07.08 Nick'sgranpa 94
215 Mr. Pak's Quiz For English(065) 2020.06.28 Nick'sgranpa 92
214 Mr. Pak's Quiz For English(064) 2020.06.24 Nick'sgranpa 122
213 Mr. Pak's Quiz For English(063) 2020.06.15 Nick'sgranpa 101
212 Mr. Pak's Quiz For English(062) 2020.06.09 Nick'sgranpa 119
211 Mr. Pak's Quiz For English(061) 2020.06.02 Nick'sgranpa 134
210 Mr. Pak's Quiz For English(060) 2020.05.26 Nick'sgranpa 123
209 Mr. Pak's Quiz For English(059) 2020.05.20 Nick'sgranpa 122
208 Mr. Pak's Quiz For English(058) 2020.05.11 Nick'sgranpa 125
207 Mr. Pak's Quiz For English(057)  2020.05.06 Nick'sgranpa 127
206 Mr. Pak's Quiz For English(056) 2020.05.04 Nick'sgranpa 115
205 Mr. Pak's Quiz For English(055) [1] 2020.04.29 Nick'sgranpa 128
204 Mr. Pak's Quiz For English(054) 2020.04.29 Nick'sgranpa 112
203 Mr. Pak's Quiz For English(053) [1] 2020.04.23 Nick'sgranpa 110
202 Mr. Pak's Quiz For English(052) [1] 2020.04.16 Nick'sgranpa 128
201 Mr. Pak's Quiz For English(050) 2020.04.08 Nick'sgranpa 124
200 Mr. Pak's Quiz For English(049) 2020.04.04 Nick'sgranpa 146
199 Mr. Pak's Quiz For English(048) 2020.03.23 Nick'sgranpa 112
198 Mr. Pak's Quiz For English(047) 2020.03.19 Nick'sgranpa 126
197 Mr. Pak's Quiz For English(046) 2020.03.12 Nick'sgranpa 110
196 Mr. Pak's Quiz For English(045) 2020.03.05 Nick'sgranpa 141
195 Mr. Pak's Quiz For English(044) 2020.02.24 Nick'sgranpa 176
194 Mr. Pak's Quiz For English(043) 2020.02.17 Nick'sgranpa 129
193 Mr. Pak's Quiz For English(042) [1] 2020.02.10 Nick'sgranpa 148
192 Mr. Pak's Quiz For English(041) 2020.01.19 Nick'sgranpa 181
191 Mr. Pak's Quiz For English(040) 2020.01.09 Nick'sgranpa 196
190 Mr. Pak's Quiz For English(039) 2019.12.29 Nick'sgranpa 213
189 Mr. Pak's Quiz For English(038) [1] 2019.12.18 Nick'sgranpa 236