Mr. Pak's Quiz For English(024)

Nick'sgranpa 2019.06.05 02:19 조회 수 : 217

Mr. Pak's Quiz For English(024) ===

-- 뇌는 쓸수록 건강해진다.

옳고 그름을 바로 보고 바로 판단하고 바로 옮길 수 있어야 한다.--

===================================================

===

<제 024 회> 왕 과 말(馬)들

/ A King and some horses

.

[Q] :

어떤 왕이 그의 지휘 하에 약간의 군인들과 말들을 가지고 있었는데

A King had some soldiers / and some horses / under one's commander

 

둘의 다리와 머리를 세어보니,

/ by counting / both the legs / and heads,

 

머리는 45, 다리는 120개임을 왕은 알 수 있었다.

/ the King would count / 45 heads / and 120 legs.

 

그 왕의 휘하에는 얼마나 많은 말들이 있었을까?

How many horses / were there / under the King's command ?

.

보기 :

가) 10 마리 나) 12 " 다) 15 " 라) 17 "

.

[답] ( )

--------------------------------------*

==

<발음법> : 발음부호 해설

20. /g/[ㄱ/그], g/dʒ/[ㅈ/쥐(지)] :

(1) g는 뒤에 a,o,u가 오면 /g/가 난다.

*gap(gæp)[개^앞(으)] *got(ga:t)[가앝(으)] *gun(gʌn)[거^안]

.

(2) g는 뒤에 e,i,y가 오면 /dʒ/가 됨이 원칙. No 22. /dʒ/[ㅈ/쥐(지)]에서 설명 참조.

.

/g/[ㄱ/그]에서

[ㄱ]은

(1) 뒤에 모음이 오면 그 모음 앞에 붙인다. *girl(gə:rl)[거(어)ㄹ을]

(2) 앞에 모음이 오면 그 모음의 받침으로 붙인다. *bag(bæg)[배^악(으)]

.

[그]는

뒤에 자음이 올 때. *gril(gril)[그(어)릴]

 

==

<단어읽기> :

both /bouɵ/[보웃ㄷ(으)]

com.mand /kə.mǽnd/[커.매^안드 ́]

com.mand.er /kə.mǽn.dər/[커.매^안 ́.더(어)ㄹ]

King /kiŋ/[킹]

*King, God, I 는 문장의 어디에 있든 대문자로 쓴다.

some /sʌm/[서^암]

sol.diers /sóul.dʒərs/[소울 ́.저(어)ㄹ스]

un.der /ʌ́n.dər/[어^안 ́.더(어)ㄹ]

*한글의 이하(以下)는 당해 숫자를 포함, 미국은 포함하지 않음.

==

.

[제 024 회 정답 및 해설]

정답 : 다) 15필의 말 (과 30명의 군인)

해설 :

말의 수를 ‘H’, 군인의 수를 ‘S’라 하자.

(1) : H + S = 45 so, S = 45 - H

(2) : 4H + 2S = 120

(3) : (2)에 (1)의 값(S=45-H)를 대입하면, 4H+2(45-H)=120

(4) : 이것을 다시 정리하면 -- 4H+90-2H=120, 즉, 2H=30 ∴ H=15

(5) : (1)의 H+S=45를 정리해보면 -- ∴ S=30

검산 : H(15) + 2 x 30S = 120(다리의 수)

∴ H = 15, S = 30

.

<오늘의 명언>

What's done cannot be undone. / 해진 것이 안 해질 수는 없다.

--> 엎질러진 물은 다시 담을 수 없다. 지난 것은 어쩔 수 없다.

.

복수불반분(覆水不返盆) : <覆 엎을 복, 水 물 수, 不 아니 불, 返 돌이킬 반, 盆 동이 분>

이미 저지른 일은 다시 되돌릴 수 없다는 뜻.

=========

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
238 Mr. Pak's Quiz For English(088) 2021.01.17 Nick'sgranpa 13
237 Mr. Pak's Quiz For English(087) 2021.01.04 Nick'sgranpa 25
236 Mr. Pak's Quiz For English(086) 2020.12.30 Nick'sgranpa 34
235 Mr. Pak's Quiz For English(085) 2020.12.21 Nick'sgranpa 48
234 Mr. Pak's Quiz For English(084) 2020.12.11 Nick'sgranpa 47
233 Mr. Pak's Quiz For English(083) 2020.11.30 Nick'sgranpa 53
232 Mr. Pak's Quiz For English(082) 2020.11.21 Nick'sgranpa 74
231 Mr. Pak's Quiz For English(081) 2020.11.11 Nick'sgranpa 69
230 Mr. Pak's Quiz For English(080) [1] file 2020.11.01 Nick'sgranpa 71
229 Mr. Pak's Quiz For English(079) [1] file 2020.10.17 Nick'sgranpa 71
228 Mr. Pak's Quiz For English(078) [1] file 2020.10.10 Nick'sgranpa 76
227 Mr. Pak's Quiz For English(077) [1] file 2020.09.29 Nick'sgranpa 91
226 Mr. Pak's Quiz For English(076) 2020.09.19 Nick'sgranpa 88
225 Mr. Pak's Quiz For English(075) 2020.09.11 Nick'sgranpa 84
224 Mr. Pak's Quiz For English(074) 2020.09.03 Nick'sgranpa 92
223 Mr. Pak's Quiz For English(073) 2020.08.26 Nick'sgranpa 105
222 Mr. Pak's Quiz For English(072) 2020.08.20 Nick'sgranpa 93
221 Mr. Pak's Quiz For English(071) 2020.08.13 Nick'sgranpa 105
220 Mr. Pak's Quiz For English(070) 2020.08.11 Nick'sgranpa 73
219 Mr. Pak's Quiz For English(069) 2020.08.01 Nick'sgranpa 92
218 Mr. Pak's Quiz For English(068) 2020.07.23 Nick'sgranpa 151
217 Mr. Pak's Quiz For English(067) 2020.07.14 Nick'sgranpa 111
216 Mr. Pak's Quiz For English(066) 2020.07.08 Nick'sgranpa 94
215 Mr. Pak's Quiz For English(065) 2020.06.28 Nick'sgranpa 92
214 Mr. Pak's Quiz For English(064) 2020.06.24 Nick'sgranpa 122
213 Mr. Pak's Quiz For English(063) 2020.06.15 Nick'sgranpa 101
212 Mr. Pak's Quiz For English(062) 2020.06.09 Nick'sgranpa 119
211 Mr. Pak's Quiz For English(061) 2020.06.02 Nick'sgranpa 134
210 Mr. Pak's Quiz For English(060) 2020.05.26 Nick'sgranpa 123
209 Mr. Pak's Quiz For English(059) 2020.05.20 Nick'sgranpa 122
208 Mr. Pak's Quiz For English(058) 2020.05.11 Nick'sgranpa 125
207 Mr. Pak's Quiz For English(057)  2020.05.06 Nick'sgranpa 127
206 Mr. Pak's Quiz For English(056) 2020.05.04 Nick'sgranpa 115
205 Mr. Pak's Quiz For English(055) [1] 2020.04.29 Nick'sgranpa 128
204 Mr. Pak's Quiz For English(054) 2020.04.29 Nick'sgranpa 112
203 Mr. Pak's Quiz For English(053) [1] 2020.04.23 Nick'sgranpa 110
202 Mr. Pak's Quiz For English(052) [1] 2020.04.16 Nick'sgranpa 128
201 Mr. Pak's Quiz For English(050) 2020.04.08 Nick'sgranpa 124
200 Mr. Pak's Quiz For English(049) 2020.04.04 Nick'sgranpa 146
199 Mr. Pak's Quiz For English(048) 2020.03.23 Nick'sgranpa 112
198 Mr. Pak's Quiz For English(047) 2020.03.19 Nick'sgranpa 126
197 Mr. Pak's Quiz For English(046) 2020.03.12 Nick'sgranpa 110
196 Mr. Pak's Quiz For English(045) 2020.03.05 Nick'sgranpa 141
195 Mr. Pak's Quiz For English(044) 2020.02.24 Nick'sgranpa 176
194 Mr. Pak's Quiz For English(043) 2020.02.17 Nick'sgranpa 129
193 Mr. Pak's Quiz For English(042) [1] 2020.02.10 Nick'sgranpa 148
192 Mr. Pak's Quiz For English(041) 2020.01.19 Nick'sgranpa 181
191 Mr. Pak's Quiz For English(040) 2020.01.09 Nick'sgranpa 196
190 Mr. Pak's Quiz For English(039) 2019.12.29 Nick'sgranpa 213
189 Mr. Pak's Quiz For English(038) [1] 2019.12.18 Nick'sgranpa 236