Mr. Pak's Quiz For English(025)

Nick'sgranpa 2019.06.09 11:10 조회 수 : 127

Mr. Pak's Quiz For English(025) ===

-- 뇌는 쓸수록 건강해진다.

옳고 그름을 바로 보고 바로 판단하고 바로 옮길 수 있어야 한다.--

==========================================

===

<제 025 회> 당신은 어느 것에 먼저 불을 붙일 것인가?

/ Which would you light first?

.

* 이 문제는 듣(읽)고 3초 내로 답이 나와야 한다.

.

[Q] :

만일에 당신이 하나의 등유용 램프, 하나의 기름 버너,

그리고 하나의 나무로 쓰는 스토브가 있는

어떤 방에 성냥을 가지고 들어갔다면

당신은 어느 것에 먼저 불을 붙일 것인가?

 

. If you had one match / and entered a room / in which

/ there were a kerosene lamp, / an oil burner,

/ and a wood burning stove,

which / would you light / first?

.

보기 :

가) 등유용 램프 나) 기름 버너

다) 스토브 라) 정답 없x(무)

.

One! Two! Three!

[답] ( ) 만일에 라)를 택하면 왜?_______________

--------------------------------------*

==

<발음법> : 발음부호 해설

21. /h/[ㅎ] :

언제나 뒤의 모음 앞에 붙여 읽는다. *hand(hænd)[해^안드]

.

22. /dʒ/[ㅈ/쥐] :

[ㅈ]는

(1) 뒤에 모음이 오면 모음 앞에 붙인다. *judg.er(dʒʌ́dʒ.ər)[저^앚 ́.어(어)ㄹ]

(2) 음절의 끝에서 뒤에 모음이 오면 앞 모음의 받침으로 붙인다.

*judg.er(dʒʌ́dʒ.ər)[저^앚 ́.어(어)ㄹ]

.

[쥐(지)]는

(1) 음절의 끝에서 뒤에 자음이 오면 *judg.ment(dʒʌ́dʒ.mənt)[저^아쥐 ́́.먼트]

(2) 단어의 끝 자이면 *dodge(dɑ:dʒ)[다아쥐] * [쥐]는 [지]로 해도 좋다.

.

* No 41 /ʒ/ = /dʒ/와 동음으로 처리. = su,si *measure(méʒ.ər)[맺 ́.어(어)ㄹ]

.

* g는 뒤에 e,i,y가 오면 /dʒ/가 됨이 원칙이다. *예외가 많음.

*gen.tle(ʤén.tl)[잰 ́.트을] *gin.ger(ʤín.dʒər)[진 ́.저(어)ㄹ] *gym(ʤim)[짐]

==

<단어읽기> :

burn.er /bə́:r.nər/[버(어)ㄹ ́.너(어)ㄹ] [버너](x)

burn.ing /bə́:r.niŋ/[버(어)ㄹ ́.]

en.ter /én.tər/[앤 ́.터(어)ㄹ]

ker.o.sene /kér.ə.sì:n/[캐 ́.(어)러.시인 ̀]

match /mætʃ/[매^아취]

==

.

[제 025 회 정답 및 해설]

정답 : 라) 정답 xx(무)

해설 :

성냥에 불을 붙여야 그 다음에 다른 곳에 불을 옮길 수 있다.

.

* 전기가 한국의 시골에 들어가지 않았던 때

불이 꺼진 시골 방에 들어가는데 누가 “성냥을 찾아!” 하고 소리를 지르니까,

“못 찾겠어!” 하니 “바보! 초를 켜 놓고 찾으면 되잖아?” 했지요.

.

<오늘의 명언>

My job is not to represent Washington to you,

     but to represent you to Washington.

내 직업은 국민들에게 정부를 대변하는 것이 아니고,

    정부에게 국민들을 대변하는 것이다.

                버락 오바마 (Barack Obama) 미국 44 대 대통령

===

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
183 Mr. Pak's Quiz For English(031) 2019.09.11 Nick'sgranpa 21
182 Mr. Pak's Quiz For English(030) 2019.08.10 Nick'sgranpa 75
181 Mr. Pak's Quiz For English(029) 2019.07.22 Nick'sgranpa 87
180 Mr. Pak's Quiz For English(028) 2019.07.10 Nick'sgranpa 106
179 Mr. Pak's Quiz For English(027) 2019.06.28 Nick'sgranpa 96
178 Mr. Pak's Quiz For English(026) 2019.06.20 Nick'sgranpa 126
» Mr. Pak's Quiz For English(025) 2019.06.09 Nick'sgranpa 127
176 Mr. Pak's Quiz For English(024) 2019.06.05 Nick'sgranpa 111
175 Mr. Pak's Quiz For English(023) 2019.05.26 Nick'sgranpa 125
174 Mr. Pak's Quiz For English(022) 2019.05.18 Nick'sgranpa 105
173 Mr. Pak's Quiz For English(021) 2019.05.10 Nick'sgranpa 105
172 Mr. Pak's Quiz For English(020) 2019.05.05 Nick'sgranpa 120
171 Mr. Pak's Quiz For English(019) 2019.04.21 Nick'sgranpa 105
170 Mr. Pak's Quiz For English(018) 2019.04.11 Nick'sgranpa 119
169 Mr. Pak's Quiz For English(017) 2019.03.28 Nick'sgranpa 125
168 Mr. Pak's Quiz For English(016) 2019.03.09 Nick'sgranpa 142
167 Mr. Pak's Quiz For English(015) 2019.02.24 Nick'sgranpa 155
166 Mr. Pak's Quiz For English(014) 2019.02.16 Nick'sgranpa 160
165 Mr. Pak's Quiz For English(013) 2019.02.08 Nick'sgranpa 132
164 Mr. Pak's Quiz For English(012) 2019.02.02 Nick'sgranpa 142
163 Mr. Pak's Quiz For English(011) 2019.01.30 Nick'sgranpa 140
162 Mr. Pak's Quiz for English(010) 2019.01.22 Nick'sgranpa 135
161 Mr. Pak's Quiz for English(009) 2019.01.16 Nick'sgranpa 99
160 Mr. Pak's Quiz for English(008) 2019.01.07 Nick'sgranpa 103
159 Mr. Pak's Quiz For English(007) 2019.01.01 Nick'sgranpa 146
158 Mr. Pak's Quiz For English(006) 2018.12.25 Nick'sgranpa 108
157 Mr. Pak's Quiz For English(005) 2018.12.18 Nick'sgranpa 123
156 Mr. Pak's Quiz For English(004) 2018.12.12 Nick'sgranpa 119
155 Mr. Pak's Quiz For English(003) 2018.12.04 Nick'sgranpa 116
154 Mr. Pak's Quiz For English(002) 2018.11.27 Nick'sgranpa 114
153 Mr. Pak's Quiz For English(001) 2018.11.23 Nick'sgranpa 124
152 웃다 배우는 생활영어(004) 2016.03.18 Nick'sgranpa 5209
151 웃다 배우는 생활영어(003) [1] 2016.03.11 Nick'sgranpa 3035
150 웃다 배우는 생활영어(002) 2016.03.04 Nick'sgranpa 2589
149 웃다 배우는 생활영어(001) [1] 2016.02.25 Nick'sgranpa 3386
148 Mr. Pak's 생활영어(34) [1] 2016.02.20 Nick'sgranpa 3107
147 Mr. Pak's 생활영어(33) [1] 2016.02.13 Nick'sgranpa 2252
146 Mr. Pak's 생활영어(32) 2016.02.06 Nick'sgranpa 2039
145 Mr. Pak's 생활영어(31) [1] 2016.01.30 Nick'sgranpa 471
144 Mr. Pak's 생활영어(30) [1] 2016.01.24 Nick'sgranpa 448
143 Mr. Pak's 생활영어(29) [1] 2016.01.16 Nick'sgranpa 467
142 Mr. Pak's 생활영어(28) [1] 2016.01.09 Nick'sgranpa 501
141 Mr. Pak's 생활영어(27) 2015.08.02 Nick'sgranpa 2743
140 Mr. Pak's 생활영어(26) [1] 2015.07.25 Nick'sgranpa 1927
139 Mr. Pak's 생활영어(25) [1] 2015.07.21 Nick'sgranpa 1788
138 Mr. Pak's 생활영어(24) [1] 2015.07.10 Nick'sgranpa 1813
137 Mr. Pak's 생활영어(23) 2015.07.04 Nick'sgranpa 1749
136 Mr. Pak's 생활영어(22) 2015.06.27 Nick'sgranpa 1729
135 Mr. Pak's 생활영어(21) 2015.06.21 Nick'sgranpa 1863
134 Mr. Pak's 생활영어(20) [1] 2015.06.14 Nick'sgranpa 543