Mr. Pak's Quiz For English(025)

Nick'sgranpa 2019.06.09 11:10 조회 수 : 206

Mr. Pak's Quiz For English(025) ===

-- 뇌는 쓸수록 건강해진다.

옳고 그름을 바로 보고 바로 판단하고 바로 옮길 수 있어야 한다.--

==========================================

===

<제 025 회> 당신은 어느 것에 먼저 불을 붙일 것인가?

/ Which would you light first?

.

* 이 문제는 듣(읽)고 3초 내로 답이 나와야 한다.

.

[Q] :

만일에 당신이 하나의 등유용 램프, 하나의 기름 버너,

그리고 하나의 나무로 쓰는 스토브가 있는

어떤 방에 성냥을 가지고 들어갔다면

당신은 어느 것에 먼저 불을 붙일 것인가?

 

. If you had one match / and entered a room / in which

/ there were a kerosene lamp, / an oil burner,

/ and a wood burning stove,

which / would you light / first?

.

보기 :

가) 등유용 램프 나) 기름 버너

다) 스토브 라) 정답 없x(무)

.

One! Two! Three!

[답] ( ) 만일에 라)를 택하면 왜?_______________

--------------------------------------*

==

<발음법> : 발음부호 해설

21. /h/[ㅎ] :

언제나 뒤의 모음 앞에 붙여 읽는다. *hand(hænd)[해^안드]

.

22. /dʒ/[ㅈ/쥐] :

[ㅈ]는

(1) 뒤에 모음이 오면 모음 앞에 붙인다. *judg.er(dʒʌ́dʒ.ər)[저^앚 ́.어(어)ㄹ]

(2) 음절의 끝에서 뒤에 모음이 오면 앞 모음의 받침으로 붙인다.

*judg.er(dʒʌ́dʒ.ər)[저^앚 ́.어(어)ㄹ]

.

[쥐(지)]는

(1) 음절의 끝에서 뒤에 자음이 오면 *judg.ment(dʒʌ́dʒ.mənt)[저^아쥐 ́́.먼트]

(2) 단어의 끝 자이면 *dodge(dɑ:dʒ)[다아쥐] * [쥐]는 [지]로 해도 좋다.

.

* No 41 /ʒ/ = /dʒ/와 동음으로 처리. = su,si *measure(méʒ.ər)[맺 ́.어(어)ㄹ]

.

* g는 뒤에 e,i,y가 오면 /dʒ/가 됨이 원칙이다. *예외가 많음.

*gen.tle(ʤén.tl)[잰 ́.트을] *gin.ger(ʤín.dʒər)[진 ́.저(어)ㄹ] *gym(ʤim)[짐]

==

<단어읽기> :

burn.er /bə́:r.nər/[버(어)ㄹ ́.너(어)ㄹ] [버너](x)

burn.ing /bə́:r.niŋ/[버(어)ㄹ ́.]

en.ter /én.tər/[앤 ́.터(어)ㄹ]

ker.o.sene /kér.ə.sì:n/[캐 ́.(어)러.시인 ̀]

match /mætʃ/[매^아취]

==

.

[제 025 회 정답 및 해설]

정답 : 라) 정답 xx(무)

해설 :

성냥에 불을 붙여야 그 다음에 다른 곳에 불을 옮길 수 있다.

.

* 전기가 한국의 시골에 들어가지 않았던 때

불이 꺼진 시골 방에 들어가는데 누가 “성냥을 찾아!” 하고 소리를 지르니까,

“못 찾겠어!” 하니 “바보! 초를 켜 놓고 찾으면 되잖아?” 했지요.

.

<오늘의 명언>

My job is not to represent Washington to you,

     but to represent you to Washington.

내 직업은 국민들에게 정부를 대변하는 것이 아니고,

    정부에게 국민들을 대변하는 것이다.

                버락 오바마 (Barack Obama) 미국 44 대 대통령

===

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
216 Mr. Pak's Quiz For English(066) 2020.07.08 Nick'sgranpa 10
215 Mr. Pak's Quiz For English(065) 2020.06.28 Nick'sgranpa 23
214 Mr. Pak's Quiz For English(064) 2020.06.24 Nick'sgranpa 43
213 Mr. Pak's Quiz For English(063) 2020.06.15 Nick'sgranpa 57
212 Mr. Pak's Quiz For English(062) 2020.06.09 Nick'sgranpa 61
211 Mr. Pak's Quiz For English(061) 2020.06.02 Nick'sgranpa 86
210 Mr. Pak's Quiz For English(060) 2020.05.26 Nick'sgranpa 96
209 Mr. Pak's Quiz For English(059) 2020.05.20 Nick'sgranpa 86
208 Mr. Pak's Quiz For English(058) 2020.05.11 Nick'sgranpa 97
207 Mr. Pak's Quiz For English(057)  2020.05.06 Nick'sgranpa 96
206 Mr. Pak's Quiz For English(056) 2020.05.04 Nick'sgranpa 82
205 Mr. Pak's Quiz For English(055) [1] 2020.04.29 Nick'sgranpa 100
204 Mr. Pak's Quiz For English(054) 2020.04.29 Nick'sgranpa 87
203 Mr. Pak's Quiz For English(053) [1] 2020.04.23 Nick'sgranpa 83
202 Mr. Pak's Quiz For English(052) [1] 2020.04.16 Nick'sgranpa 100
201 Mr. Pak's Quiz For English(050) 2020.04.08 Nick'sgranpa 94
200 Mr. Pak's Quiz For English(049) 2020.04.04 Nick'sgranpa 113
199 Mr. Pak's Quiz For English(048) 2020.03.23 Nick'sgranpa 85
198 Mr. Pak's Quiz For English(047) 2020.03.19 Nick'sgranpa 96
197 Mr. Pak's Quiz For English(046) 2020.03.12 Nick'sgranpa 84
196 Mr. Pak's Quiz For English(045) 2020.03.05 Nick'sgranpa 107
195 Mr. Pak's Quiz For English(044) 2020.02.24 Nick'sgranpa 143
194 Mr. Pak's Quiz For English(043) 2020.02.17 Nick'sgranpa 108
193 Mr. Pak's Quiz For English(042) [1] 2020.02.10 Nick'sgranpa 124
192 Mr. Pak's Quiz For English(041) 2020.01.19 Nick'sgranpa 159
191 Mr. Pak's Quiz For English(040) 2020.01.09 Nick'sgranpa 161
190 Mr. Pak's Quiz For English(039) 2019.12.29 Nick'sgranpa 175
189 Mr. Pak's Quiz For English(038) [1] 2019.12.18 Nick'sgranpa 189
188 Mr. Pak's Quiz For English(036) 2019.11.29 Nick'sgranpa 186
187 Mr. Pak's Quiz For English(035) 2019.11.22 Nick'sgranpa 202
186 Mr. Pak's Quiz For English(034) 2019.11.10 Nick'sgranpa 180
185 Mr. Pak's Quiz For English(033) 2019.10.21 Nick'sgranpa 212
184 Mr. Pak's Quiz For English(032) 2019.10.08 Nick'sgranpa 205
183 Mr. Pak's Quiz For English(031) 2019.09.11 Nick'sgranpa 252
182 Mr. Pak's Quiz For English(030) 2019.08.10 Nick'sgranpa 248
181 Mr. Pak's Quiz For English(029) 2019.07.22 Nick'sgranpa 991
180 Mr. Pak's Quiz For English(028) 2019.07.10 Nick'sgranpa 259
179 Mr. Pak's Quiz For English(027) 2019.06.28 Nick'sgranpa 244
178 Mr. Pak's Quiz For English(026) 2019.06.20 Nick'sgranpa 318
» Mr. Pak's Quiz For English(025) 2019.06.09 Nick'sgranpa 206
176 Mr. Pak's Quiz For English(024) 2019.06.05 Nick'sgranpa 197
175 Mr. Pak's Quiz For English(023) 2019.05.26 Nick'sgranpa 193
174 Mr. Pak's Quiz For English(022) 2019.05.18 Nick'sgranpa 169
173 Mr. Pak's Quiz For English(021) 2019.05.10 Nick'sgranpa 176
172 Mr. Pak's Quiz For English(020) 2019.05.05 Nick'sgranpa 199
171 Mr. Pak's Quiz For English(019) 2019.04.21 Nick'sgranpa 169
170 Mr. Pak's Quiz For English(018) 2019.04.11 Nick'sgranpa 186
169 Mr. Pak's Quiz For English(017) 2019.03.28 Nick'sgranpa 189
168 Mr. Pak's Quiz For English(016) 2019.03.09 Nick'sgranpa 208
167 Mr. Pak's Quiz For English(015) 2019.02.24 Nick'sgranpa 222