Mr. Pak's Quiz For English(025)

Nick'sgranpa 2019.06.09 16:10 조회 수 : 11

Mr. Pak's Quiz For English(025) ===

-- 뇌는 쓸수록 건강해진다.

옳고 그름을 바로 보고 바로 판단하고 바로 옮길 수 있어야 한다.--

==========================================

===

<제 025 회> 당신은 어느 것에 먼저 불을 붙일 것인가?

/ Which would you light first?

.

* 이 문제는 듣(읽)고 3초 내로 답이 나와야 한다.

.

[Q] :

만일에 당신이 하나의 등유용 램프, 하나의 기름 버너,

그리고 하나의 나무로 쓰는 스토브가 있는

어떤 방에 성냥을 가지고 들어갔다면

당신은 어느 것에 먼저 불을 붙일 것인가?

 

. If you had one match / and entered a room / in which

/ there were a kerosene lamp, / an oil burner,

/ and a wood burning stove,

which / would you light / first?

.

보기 :

가) 등유용 램프 나) 기름 버너

다) 스토브 라) 정답 없x(무)

.

One! Two! Three!

[답] ( ) 만일에 라)를 택하면 왜?_______________

--------------------------------------*

==

<발음법> : 발음부호 해설

21. /h/[ㅎ] :

언제나 뒤의 모음 앞에 붙여 읽는다. *hand(hænd)[해^안드]

.

22. /dʒ/[ㅈ/쥐] :

[ㅈ]는

(1) 뒤에 모음이 오면 모음 앞에 붙인다. *judg.er(dʒʌ́dʒ.ər)[저^앚 ́.어(어)ㄹ]

(2) 음절의 끝에서 뒤에 모음이 오면 앞 모음의 받침으로 붙인다.

*judg.er(dʒʌ́dʒ.ər)[저^앚 ́.어(어)ㄹ]

.

[쥐(지)]는

(1) 음절의 끝에서 뒤에 자음이 오면 *judg.ment(dʒʌ́dʒ.mənt)[저^아쥐 ́́.먼트]

(2) 단어의 끝 자이면 *dodge(dɑ:dʒ)[다아쥐] * [쥐]는 [지]로 해도 좋다.

.

* No 41 /ʒ/ = /dʒ/와 동음으로 처리. = su,si *measure(méʒ.ər)[맺 ́.어(어)ㄹ]

.

* g는 뒤에 e,i,y가 오면 /dʒ/가 됨이 원칙이다. *예외가 많음.

*gen.tle(ʤén.tl)[잰 ́.트을] *gin.ger(ʤín.dʒər)[진 ́.저(어)ㄹ] *gym(ʤim)[짐]

==

<단어읽기> :

burn.er /bə́:r.nər/[버(어)ㄹ ́.너(어)ㄹ] [버너](x)

burn.ing /bə́:r.niŋ/[버(어)ㄹ ́.]

en.ter /én.tər/[앤 ́.터(어)ㄹ]

ker.o.sene /kér.ə.sì:n/[캐 ́.(어)러.시인 ̀]

match /mætʃ/[매^아취]

==

.

[제 025 회 정답 및 해설]

정답 : 라) 정답 xx(무)

해설 :

성냥에 불을 붙여야 그 다음에 다른 곳에 불을 옮길 수 있다.

.

* 전기가 한국의 시골에 들어가지 않았던 때

불이 꺼진 시골 방에 들어가는데 누가 “성냥을 찾아!” 하고 소리를 지르니까,

“못 찾겠어!” 하니 “바보! 초를 켜 놓고 찾으면 되잖아?” 했지요.

.

<오늘의 명언>

My job is not to represent Washington to you,

     but to represent you to Washington.

내 직업은 국민들에게 정부를 대변하는 것이 아니고,

    정부에게 국민들을 대변하는 것이다.

                버락 오바마 (Barack Obama) 미국 44 대 대통령

===

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
» Mr. Pak's Quiz For English(025) 2019.06.09 Nick'sgranpa 11
176 Mr. Pak's Quiz For English(024) 2019.06.05 Nick'sgranpa 14
175 Mr. Pak's Quiz For English(023) 2019.05.26 Nick'sgranpa 32
174 Mr. Pak's Quiz For English(022) 2019.05.18 Nick'sgranpa 42
173 Mr. Pak's Quiz For English(021) 2019.05.10 Nick'sgranpa 59
172 Mr. Pak's Quiz For English(020) 2019.05.05 Nick'sgranpa 68
171 Mr. Pak's Quiz For English(019) 2019.04.21 Nick'sgranpa 73
170 Mr. Pak's Quiz For English(018) 2019.04.11 Nick'sgranpa 85
169 Mr. Pak's Quiz For English(017) 2019.03.28 Nick'sgranpa 97
168 Mr. Pak's Quiz For English(016) 2019.03.09 Nick'sgranpa 121
167 Mr. Pak's Quiz For English(015) 2019.02.24 Nick'sgranpa 131
166 Mr. Pak's Quiz For English(014) 2019.02.16 Nick'sgranpa 135
165 Mr. Pak's Quiz For English(013) 2019.02.08 Nick'sgranpa 109
164 Mr. Pak's Quiz For English(012) 2019.02.02 Nick'sgranpa 123
163 Mr. Pak's Quiz For English(011) 2019.01.30 Nick'sgranpa 118
162 Mr. Pak's Quiz for English(010) 2019.01.22 Nick'sgranpa 118
161 Mr. Pak's Quiz for English(009) 2019.01.16 Nick'sgranpa 73
160 Mr. Pak's Quiz for English(008) 2019.01.07 Nick'sgranpa 79
159 Mr. Pak's Quiz For English(007) 2019.01.01 Nick'sgranpa 129
158 Mr. Pak's Quiz For English(006) 2018.12.25 Nick'sgranpa 88
157 Mr. Pak's Quiz For English(005) 2018.12.18 Nick'sgranpa 98
156 Mr. Pak's Quiz For English(004) 2018.12.12 Nick'sgranpa 87
155 Mr. Pak's Quiz For English(003) 2018.12.04 Nick'sgranpa 98
154 Mr. Pak's Quiz For English(002) 2018.11.27 Nick'sgranpa 88
153 Mr. Pak's Quiz For English(001) 2018.11.23 Nick'sgranpa 99
152 웃다 배우는 생활영어(004) 2016.03.18 Nick'sgranpa 5174
151 웃다 배우는 생활영어(003) [1] 2016.03.11 Nick'sgranpa 3021
150 웃다 배우는 생활영어(002) 2016.03.04 Nick'sgranpa 2578
149 웃다 배우는 생활영어(001) [1] 2016.02.25 Nick'sgranpa 3373
148 Mr. Pak's 생활영어(34) [1] 2016.02.20 Nick'sgranpa 3096
147 Mr. Pak's 생활영어(33) [1] 2016.02.13 Nick'sgranpa 2235
146 Mr. Pak's 생활영어(32) 2016.02.06 Nick'sgranpa 2033
145 Mr. Pak's 생활영어(31) [1] 2016.01.30 Nick'sgranpa 464
144 Mr. Pak's 생활영어(30) [1] 2016.01.24 Nick'sgranpa 440
143 Mr. Pak's 생활영어(29) [1] 2016.01.16 Nick'sgranpa 454
142 Mr. Pak's 생활영어(28) [1] 2016.01.09 Nick'sgranpa 493
141 Mr. Pak's 생활영어(27) 2015.08.02 Nick'sgranpa 2739
140 Mr. Pak's 생활영어(26) [1] 2015.07.25 Nick'sgranpa 1919
139 Mr. Pak's 생활영어(25) [1] 2015.07.21 Nick'sgranpa 1779
138 Mr. Pak's 생활영어(24) [1] 2015.07.10 Nick'sgranpa 1800
137 Mr. Pak's 생활영어(23) 2015.07.04 Nick'sgranpa 1741
136 Mr. Pak's 생활영어(22) 2015.06.27 Nick'sgranpa 1725
135 Mr. Pak's 생활영어(21) 2015.06.21 Nick'sgranpa 1860
134 Mr. Pak's 생활영어(20) [1] 2015.06.14 Nick'sgranpa 532
133 Mr. Pak's 생활영어(19) 2015.06.06 Nick'sgranpa 486
132 Mr. Pak's 생활영어(18) 2015.05.30 Nick'sgranpa 515
131 Mr. Pak's 생활영어(17) 2015.05.24 Nick'sgranpa 616
130 Mr. Pak's 생활영어(16) 2015.05.16 Nick'sgranpa 574
129 Mr. Pak's 생활영어(15) [2] 2015.05.13 Nick'sgranpa 524
128 Mr. Pak's 생활영어(14) 2015.05.03 Nick'sgranpa 496