Mr. Pak's Quiz For English(025)

Nick'sgranpa 2019.06.09 11:10 조회 수 : 62

Mr. Pak's Quiz For English(025) ===

-- 뇌는 쓸수록 건강해진다.

옳고 그름을 바로 보고 바로 판단하고 바로 옮길 수 있어야 한다.--

==========================================

===

<제 025 회> 당신은 어느 것에 먼저 불을 붙일 것인가?

/ Which would you light first?

.

* 이 문제는 듣(읽)고 3초 내로 답이 나와야 한다.

.

[Q] :

만일에 당신이 하나의 등유용 램프, 하나의 기름 버너,

그리고 하나의 나무로 쓰는 스토브가 있는

어떤 방에 성냥을 가지고 들어갔다면

당신은 어느 것에 먼저 불을 붙일 것인가?

 

. If you had one match / and entered a room / in which

/ there were a kerosene lamp, / an oil burner,

/ and a wood burning stove,

which / would you light / first?

.

보기 :

가) 등유용 램프 나) 기름 버너

다) 스토브 라) 정답 없x(무)

.

One! Two! Three!

[답] ( ) 만일에 라)를 택하면 왜?_______________

--------------------------------------*

==

<발음법> : 발음부호 해설

21. /h/[ㅎ] :

언제나 뒤의 모음 앞에 붙여 읽는다. *hand(hænd)[해^안드]

.

22. /dʒ/[ㅈ/쥐] :

[ㅈ]는

(1) 뒤에 모음이 오면 모음 앞에 붙인다. *judg.er(dʒʌ́dʒ.ər)[저^앚 ́.어(어)ㄹ]

(2) 음절의 끝에서 뒤에 모음이 오면 앞 모음의 받침으로 붙인다.

*judg.er(dʒʌ́dʒ.ər)[저^앚 ́.어(어)ㄹ]

.

[쥐(지)]는

(1) 음절의 끝에서 뒤에 자음이 오면 *judg.ment(dʒʌ́dʒ.mənt)[저^아쥐 ́́.먼트]

(2) 단어의 끝 자이면 *dodge(dɑ:dʒ)[다아쥐] * [쥐]는 [지]로 해도 좋다.

.

* No 41 /ʒ/ = /dʒ/와 동음으로 처리. = su,si *measure(méʒ.ər)[맺 ́.어(어)ㄹ]

.

* g는 뒤에 e,i,y가 오면 /dʒ/가 됨이 원칙이다. *예외가 많음.

*gen.tle(ʤén.tl)[잰 ́.트을] *gin.ger(ʤín.dʒər)[진 ́.저(어)ㄹ] *gym(ʤim)[짐]

==

<단어읽기> :

burn.er /bə́:r.nər/[버(어)ㄹ ́.너(어)ㄹ] [버너](x)

burn.ing /bə́:r.niŋ/[버(어)ㄹ ́.]

en.ter /én.tər/[앤 ́.터(어)ㄹ]

ker.o.sene /kér.ə.sì:n/[캐 ́.(어)러.시인 ̀]

match /mætʃ/[매^아취]

==

.

[제 025 회 정답 및 해설]

정답 : 라) 정답 xx(무)

해설 :

성냥에 불을 붙여야 그 다음에 다른 곳에 불을 옮길 수 있다.

.

* 전기가 한국의 시골에 들어가지 않았던 때

불이 꺼진 시골 방에 들어가는데 누가 “성냥을 찾아!” 하고 소리를 지르니까,

“못 찾겠어!” 하니 “바보! 초를 켜 놓고 찾으면 되잖아?” 했지요.

.

<오늘의 명언>

My job is not to represent Washington to you,

     but to represent you to Washington.

내 직업은 국민들에게 정부를 대변하는 것이 아니고,

    정부에게 국민들을 대변하는 것이다.

                버락 오바마 (Barack Obama) 미국 44 대 대통령

===

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
180 Mr. Pak's Quiz For English(028) 2019.07.10 Nick'sgranpa 19
179 Mr. Pak's Quiz For English(027) 2019.06.28 Nick'sgranpa 28
178 Mr. Pak's Quiz For English(026) 2019.06.20 Nick'sgranpa 43
» Mr. Pak's Quiz For English(025) 2019.06.09 Nick'sgranpa 62
176 Mr. Pak's Quiz For English(024) 2019.06.05 Nick'sgranpa 57
175 Mr. Pak's Quiz For English(023) 2019.05.26 Nick'sgranpa 73
174 Mr. Pak's Quiz For English(022) 2019.05.18 Nick'sgranpa 74
173 Mr. Pak's Quiz For English(021) 2019.05.10 Nick'sgranpa 85
172 Mr. Pak's Quiz For English(020) 2019.05.05 Nick'sgranpa 92
171 Mr. Pak's Quiz For English(019) 2019.04.21 Nick'sgranpa 81
170 Mr. Pak's Quiz For English(018) 2019.04.11 Nick'sgranpa 99
169 Mr. Pak's Quiz For English(017) 2019.03.28 Nick'sgranpa 101
168 Mr. Pak's Quiz For English(016) 2019.03.09 Nick'sgranpa 127
167 Mr. Pak's Quiz For English(015) 2019.02.24 Nick'sgranpa 135
166 Mr. Pak's Quiz For English(014) 2019.02.16 Nick'sgranpa 138
165 Mr. Pak's Quiz For English(013) 2019.02.08 Nick'sgranpa 114
164 Mr. Pak's Quiz For English(012) 2019.02.02 Nick'sgranpa 125
163 Mr. Pak's Quiz For English(011) 2019.01.30 Nick'sgranpa 125
162 Mr. Pak's Quiz for English(010) 2019.01.22 Nick'sgranpa 123
161 Mr. Pak's Quiz for English(009) 2019.01.16 Nick'sgranpa 76
160 Mr. Pak's Quiz for English(008) 2019.01.07 Nick'sgranpa 82
159 Mr. Pak's Quiz For English(007) 2019.01.01 Nick'sgranpa 134
158 Mr. Pak's Quiz For English(006) 2018.12.25 Nick'sgranpa 96
157 Mr. Pak's Quiz For English(005) 2018.12.18 Nick'sgranpa 104
156 Mr. Pak's Quiz For English(004) 2018.12.12 Nick'sgranpa 95
155 Mr. Pak's Quiz For English(003) 2018.12.04 Nick'sgranpa 106
154 Mr. Pak's Quiz For English(002) 2018.11.27 Nick'sgranpa 95
153 Mr. Pak's Quiz For English(001) 2018.11.23 Nick'sgranpa 105
152 웃다 배우는 생활영어(004) 2016.03.18 Nick'sgranpa 5179
151 웃다 배우는 생활영어(003) [1] 2016.03.11 Nick'sgranpa 3021
150 웃다 배우는 생활영어(002) 2016.03.04 Nick'sgranpa 2578
149 웃다 배우는 생활영어(001) [1] 2016.02.25 Nick'sgranpa 3377
148 Mr. Pak's 생활영어(34) [1] 2016.02.20 Nick'sgranpa 3097
147 Mr. Pak's 생활영어(33) [1] 2016.02.13 Nick'sgranpa 2235
146 Mr. Pak's 생활영어(32) 2016.02.06 Nick'sgranpa 2033
145 Mr. Pak's 생활영어(31) [1] 2016.01.30 Nick'sgranpa 464
144 Mr. Pak's 생활영어(30) [1] 2016.01.24 Nick'sgranpa 441
143 Mr. Pak's 생활영어(29) [1] 2016.01.16 Nick'sgranpa 454
142 Mr. Pak's 생활영어(28) [1] 2016.01.09 Nick'sgranpa 493
141 Mr. Pak's 생활영어(27) 2015.08.02 Nick'sgranpa 2740
140 Mr. Pak's 생활영어(26) [1] 2015.07.25 Nick'sgranpa 1919
139 Mr. Pak's 생활영어(25) [1] 2015.07.21 Nick'sgranpa 1779
138 Mr. Pak's 생활영어(24) [1] 2015.07.10 Nick'sgranpa 1801
137 Mr. Pak's 생활영어(23) 2015.07.04 Nick'sgranpa 1741
136 Mr. Pak's 생활영어(22) 2015.06.27 Nick'sgranpa 1725
135 Mr. Pak's 생활영어(21) 2015.06.21 Nick'sgranpa 1860
134 Mr. Pak's 생활영어(20) [1] 2015.06.14 Nick'sgranpa 532
133 Mr. Pak's 생활영어(19) 2015.06.06 Nick'sgranpa 486
132 Mr. Pak's 생활영어(18) 2015.05.30 Nick'sgranpa 515
131 Mr. Pak's 생활영어(17) 2015.05.24 Nick'sgranpa 616