Mr. Pak's Quiz For English(025)

Nick'sgranpa 2019.06.09 11:10 조회 수 : 182

Mr. Pak's Quiz For English(025) ===

-- 뇌는 쓸수록 건강해진다.

옳고 그름을 바로 보고 바로 판단하고 바로 옮길 수 있어야 한다.--

==========================================

===

<제 025 회> 당신은 어느 것에 먼저 불을 붙일 것인가?

/ Which would you light first?

.

* 이 문제는 듣(읽)고 3초 내로 답이 나와야 한다.

.

[Q] :

만일에 당신이 하나의 등유용 램프, 하나의 기름 버너,

그리고 하나의 나무로 쓰는 스토브가 있는

어떤 방에 성냥을 가지고 들어갔다면

당신은 어느 것에 먼저 불을 붙일 것인가?

 

. If you had one match / and entered a room / in which

/ there were a kerosene lamp, / an oil burner,

/ and a wood burning stove,

which / would you light / first?

.

보기 :

가) 등유용 램프 나) 기름 버너

다) 스토브 라) 정답 없x(무)

.

One! Two! Three!

[답] ( ) 만일에 라)를 택하면 왜?_______________

--------------------------------------*

==

<발음법> : 발음부호 해설

21. /h/[ㅎ] :

언제나 뒤의 모음 앞에 붙여 읽는다. *hand(hænd)[해^안드]

.

22. /dʒ/[ㅈ/쥐] :

[ㅈ]는

(1) 뒤에 모음이 오면 모음 앞에 붙인다. *judg.er(dʒʌ́dʒ.ər)[저^앚 ́.어(어)ㄹ]

(2) 음절의 끝에서 뒤에 모음이 오면 앞 모음의 받침으로 붙인다.

*judg.er(dʒʌ́dʒ.ər)[저^앚 ́.어(어)ㄹ]

.

[쥐(지)]는

(1) 음절의 끝에서 뒤에 자음이 오면 *judg.ment(dʒʌ́dʒ.mənt)[저^아쥐 ́́.먼트]

(2) 단어의 끝 자이면 *dodge(dɑ:dʒ)[다아쥐] * [쥐]는 [지]로 해도 좋다.

.

* No 41 /ʒ/ = /dʒ/와 동음으로 처리. = su,si *measure(méʒ.ər)[맺 ́.어(어)ㄹ]

.

* g는 뒤에 e,i,y가 오면 /dʒ/가 됨이 원칙이다. *예외가 많음.

*gen.tle(ʤén.tl)[잰 ́.트을] *gin.ger(ʤín.dʒər)[진 ́.저(어)ㄹ] *gym(ʤim)[짐]

==

<단어읽기> :

burn.er /bə́:r.nər/[버(어)ㄹ ́.너(어)ㄹ] [버너](x)

burn.ing /bə́:r.niŋ/[버(어)ㄹ ́.]

en.ter /én.tər/[앤 ́.터(어)ㄹ]

ker.o.sene /kér.ə.sì:n/[캐 ́.(어)러.시인 ̀]

match /mætʃ/[매^아취]

==

.

[제 025 회 정답 및 해설]

정답 : 라) 정답 xx(무)

해설 :

성냥에 불을 붙여야 그 다음에 다른 곳에 불을 옮길 수 있다.

.

* 전기가 한국의 시골에 들어가지 않았던 때

불이 꺼진 시골 방에 들어가는데 누가 “성냥을 찾아!” 하고 소리를 지르니까,

“못 찾겠어!” 하니 “바보! 초를 켜 놓고 찾으면 되잖아?” 했지요.

.

<오늘의 명언>

My job is not to represent Washington to you,

     but to represent you to Washington.

내 직업은 국민들에게 정부를 대변하는 것이 아니고,

    정부에게 국민들을 대변하는 것이다.

                버락 오바마 (Barack Obama) 미국 44 대 대통령

===

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
195 Mr. Pak's Quiz For English(044) new 2020.02.24 Nick'sgranpa 3
194 Mr. Pak's Quiz For English(043) 2020.02.17 Nick'sgranpa 22
193 Mr. Pak's Quiz For English(042) [1] 2020.02.10 Nick'sgranpa 38
192 Mr. Pak's Quiz For English(041) 2020.01.19 Nick'sgranpa 92
191 Mr. Pak's Quiz For English(040) 2020.01.09 Nick'sgranpa 100
190 Mr. Pak's Quiz For English(039) 2019.12.29 Nick'sgranpa 119
189 Mr. Pak's Quiz For English(038) [1] 2019.12.18 Nick'sgranpa 144
188 Mr. Pak's Quiz For English(036) 2019.11.29 Nick'sgranpa 159
187 Mr. Pak's Quiz For English(035) 2019.11.22 Nick'sgranpa 182
186 Mr. Pak's Quiz For English(034) 2019.11.10 Nick'sgranpa 149
185 Mr. Pak's Quiz For English(033) 2019.10.21 Nick'sgranpa 184
184 Mr. Pak's Quiz For English(032) 2019.10.08 Nick'sgranpa 186
183 Mr. Pak's Quiz For English(031) 2019.09.11 Nick'sgranpa 218
182 Mr. Pak's Quiz For English(030) 2019.08.10 Nick'sgranpa 235
181 Mr. Pak's Quiz For English(029) 2019.07.22 Nick'sgranpa 201
180 Mr. Pak's Quiz For English(028) 2019.07.10 Nick'sgranpa 228
179 Mr. Pak's Quiz For English(027) 2019.06.28 Nick'sgranpa 211
178 Mr. Pak's Quiz For English(026) 2019.06.20 Nick'sgranpa 214
» Mr. Pak's Quiz For English(025) 2019.06.09 Nick'sgranpa 182
176 Mr. Pak's Quiz For English(024) 2019.06.05 Nick'sgranpa 170
175 Mr. Pak's Quiz For English(023) 2019.05.26 Nick'sgranpa 168
174 Mr. Pak's Quiz For English(022) 2019.05.18 Nick'sgranpa 151
173 Mr. Pak's Quiz For English(021) 2019.05.10 Nick'sgranpa 152
172 Mr. Pak's Quiz For English(020) 2019.05.05 Nick'sgranpa 162
171 Mr. Pak's Quiz For English(019) 2019.04.21 Nick'sgranpa 146
170 Mr. Pak's Quiz For English(018) 2019.04.11 Nick'sgranpa 163
169 Mr. Pak's Quiz For English(017) 2019.03.28 Nick'sgranpa 172
168 Mr. Pak's Quiz For English(016) 2019.03.09 Nick'sgranpa 195
167 Mr. Pak's Quiz For English(015) 2019.02.24 Nick'sgranpa 199
166 Mr. Pak's Quiz For English(014) 2019.02.16 Nick'sgranpa 206
165 Mr. Pak's Quiz For English(013) 2019.02.08 Nick'sgranpa 171
164 Mr. Pak's Quiz For English(012) 2019.02.02 Nick'sgranpa 180
163 Mr. Pak's Quiz For English(011) 2019.01.30 Nick'sgranpa 188
162 Mr. Pak's Quiz for English(010) 2019.01.22 Nick'sgranpa 180
161 Mr. Pak's Quiz for English(009) 2019.01.16 Nick'sgranpa 150
160 Mr. Pak's Quiz for English(008) 2019.01.07 Nick'sgranpa 162
159 Mr. Pak's Quiz For English(007) 2019.01.01 Nick'sgranpa 190
158 Mr. Pak's Quiz For English(006) 2018.12.25 Nick'sgranpa 148
157 Mr. Pak's Quiz For English(005) 2018.12.18 Nick'sgranpa 167
156 Mr. Pak's Quiz For English(004) 2018.12.12 Nick'sgranpa 176
155 Mr. Pak's Quiz For English(003) 2018.12.04 Nick'sgranpa 160
154 Mr. Pak's Quiz For English(002) 2018.11.27 Nick'sgranpa 169
153 Mr. Pak's Quiz For English(001) 2018.11.23 Nick'sgranpa 171
152 웃다 배우는 생활영어(004) 2016.03.18 Nick'sgranpa 5233
151 웃다 배우는 생활영어(003) [1] 2016.03.11 Nick'sgranpa 3052
150 웃다 배우는 생활영어(002) 2016.03.04 Nick'sgranpa 2620
149 웃다 배우는 생활영어(001) [1] 2016.02.25 Nick'sgranpa 3412
148 Mr. Pak's 생활영어(34) [1] 2016.02.20 Nick'sgranpa 3123
147 Mr. Pak's 생활영어(33) [1] 2016.02.13 Nick'sgranpa 2264
146 Mr. Pak's 생활영어(32) 2016.02.06 Nick'sgranpa 2054