Mr. Pak's Quiz For English(028)

Nick'sgranpa 2019.07.10 15:54 조회 수 : 252

Mr. Pak's Quiz For English(028) ===

-- 뇌는 쓸수록 건강해진다.

옳고 그름을 바로 보고 바로 판단하고 바로 옮길 수 있어야 한다.--

============================================

===

<제 028 회> 얼마나 많은 정사각형들 있나?

/ How many squares are .. ?

.

[Q] :

아래 도표에서 어떤 규격이든

정사각형이 몇 개가 있을까?

.

How many squares of any size

/ are / in the diagram below?

.

* 다시 설명한다.

같은 크기의 정사각형이, 가로로 5 개, 세로로 5 개가 붙어 있다.

즉 같은 크기의 정사각형 25개가 하나의 큰 정사각형을 하고 있다.

(아래는 도표가 있어나 잘 보이지 않음, 정답에서 대신 하기 바람.)

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

보기 :

가) 45 나) 50 다) 55 라) 60

 

[답] ( )

--------------------------------------*

==

<발음법> : 발음부호 해설

25. /m/[ㅁ/음] :

[ㅁ]은

(1) 한 음절에서 뒤에 모음이 오면 앞에 붙인다. *mom(ma:m)[마암]

(2) 한 음절에서 앞에 모음이 오면 받침으로 붙인다. *mom(ma:m)[마암]

.

[음]은

한 음절에서 앞에 자음이 오면 따로 [음]으로 읽는다. *harm(hɑ:rm)[하아(어)ㄹ음]

==

<단어읽기> :

ac.cus.er /ə.kjú:z.ər/[어.키우우ㅅ즈 ́.어(어)ㄹ]

be.low /bi.lóu/[비.(을)로우 ́] [빌로](x)

con.science /kɑ́:n.ʃəns/[카안 ́.썬스]

di.a.gram /dái.ə.græ̀m/[다이 ́.어.그(어)래^암] [다이 ́.그(어)래^암] (ok)

guilt.y /gíl.ti:/[길 ́.티이]

squares /skwɛərz/[스크우에어(어)ㄹㅅ즈] [스퀘어](x)

==

.

[제 028 회 정답 및 해설]

정답 : 다) 55개

해설 :

작은 정사각형의 한 변의 길이를 “ 2 ”로 하면 ;

 

크 기

개 수

Whole

1

2 x 2

25

4 x 4

16

6 x 6

9

8 x 8

4

.

<오늘의 명언>

A guilty conscience needs no accuser. / 죄 지은 양심은 고발자가 필요 없다.

--> 도둑이 제발 절이다. 죄 짓고는 못산다.

.

주적심허(做賊心虛) : <做 지을 주, 賊 도둑 적, 心 마음 심, 虛 빌 허>

    사람이 양심에 찔리는 행위를 하면 누구나 심리적으로 위축되어

    자신을 합리화 시키려는 언행을 하게 된다.

   그래서 누가 물어 보지도 않았는데 스스로 답변을 하는 경우가 있기도 한다.

===

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
211 Mr. Pak's Quiz For English(061) 2020.06.02 Nick'sgranpa 9
210 Mr. Pak's Quiz For English(060) 2020.05.26 Nick'sgranpa 26
209 Mr. Pak's Quiz For English(059) 2020.05.20 Nick'sgranpa 31
208 Mr. Pak's Quiz For English(058) 2020.05.11 Nick'sgranpa 47
207 Mr. Pak's Quiz For English(057)  2020.05.06 Nick'sgranpa 53
206 Mr. Pak's Quiz For English(056) 2020.05.04 Nick'sgranpa 59
205 Mr. Pak's Quiz For English(055) [1] 2020.04.29 Nick'sgranpa 85
204 Mr. Pak's Quiz For English(054) 2020.04.29 Nick'sgranpa 79
203 Mr. Pak's Quiz For English(053) [1] 2020.04.23 Nick'sgranpa 77
202 Mr. Pak's Quiz For English(052) [1] 2020.04.16 Nick'sgranpa 91
201 Mr. Pak's Quiz For English(050) 2020.04.08 Nick'sgranpa 82
200 Mr. Pak's Quiz For English(049) 2020.04.04 Nick'sgranpa 99
199 Mr. Pak's Quiz For English(048) 2020.03.23 Nick'sgranpa 75
198 Mr. Pak's Quiz For English(047) 2020.03.19 Nick'sgranpa 89
197 Mr. Pak's Quiz For English(046) 2020.03.12 Nick'sgranpa 77
196 Mr. Pak's Quiz For English(045) 2020.03.05 Nick'sgranpa 96
195 Mr. Pak's Quiz For English(044) 2020.02.24 Nick'sgranpa 131
194 Mr. Pak's Quiz For English(043) 2020.02.17 Nick'sgranpa 100
193 Mr. Pak's Quiz For English(042) [1] 2020.02.10 Nick'sgranpa 118
192 Mr. Pak's Quiz For English(041) 2020.01.19 Nick'sgranpa 148
191 Mr. Pak's Quiz For English(040) 2020.01.09 Nick'sgranpa 151
190 Mr. Pak's Quiz For English(039) 2019.12.29 Nick'sgranpa 165
189 Mr. Pak's Quiz For English(038) [1] 2019.12.18 Nick'sgranpa 179
188 Mr. Pak's Quiz For English(036) 2019.11.29 Nick'sgranpa 176
187 Mr. Pak's Quiz For English(035) 2019.11.22 Nick'sgranpa 194
186 Mr. Pak's Quiz For English(034) 2019.11.10 Nick'sgranpa 170
185 Mr. Pak's Quiz For English(033) 2019.10.21 Nick'sgranpa 204
184 Mr. Pak's Quiz For English(032) 2019.10.08 Nick'sgranpa 198
183 Mr. Pak's Quiz For English(031) 2019.09.11 Nick'sgranpa 238
182 Mr. Pak's Quiz For English(030) 2019.08.10 Nick'sgranpa 242
181 Mr. Pak's Quiz For English(029) 2019.07.22 Nick'sgranpa 983
» Mr. Pak's Quiz For English(028) 2019.07.10 Nick'sgranpa 252
179 Mr. Pak's Quiz For English(027) 2019.06.28 Nick'sgranpa 232
178 Mr. Pak's Quiz For English(026) 2019.06.20 Nick'sgranpa 249
177 Mr. Pak's Quiz For English(025) 2019.06.09 Nick'sgranpa 197
176 Mr. Pak's Quiz For English(024) 2019.06.05 Nick'sgranpa 190
175 Mr. Pak's Quiz For English(023) 2019.05.26 Nick'sgranpa 185
174 Mr. Pak's Quiz For English(022) 2019.05.18 Nick'sgranpa 160
173 Mr. Pak's Quiz For English(021) 2019.05.10 Nick'sgranpa 169
172 Mr. Pak's Quiz For English(020) 2019.05.05 Nick'sgranpa 188
171 Mr. Pak's Quiz For English(019) 2019.04.21 Nick'sgranpa 163
170 Mr. Pak's Quiz For English(018) 2019.04.11 Nick'sgranpa 176
169 Mr. Pak's Quiz For English(017) 2019.03.28 Nick'sgranpa 183
168 Mr. Pak's Quiz For English(016) 2019.03.09 Nick'sgranpa 201
167 Mr. Pak's Quiz For English(015) 2019.02.24 Nick'sgranpa 215
166 Mr. Pak's Quiz For English(014) 2019.02.16 Nick'sgranpa 215
165 Mr. Pak's Quiz For English(013) 2019.02.08 Nick'sgranpa 185
164 Mr. Pak's Quiz For English(012) 2019.02.02 Nick'sgranpa 191
163 Mr. Pak's Quiz For English(011) 2019.01.30 Nick'sgranpa 202
162 Mr. Pak's Quiz for English(010) 2019.01.22 Nick'sgranpa 193