Mr. Pak's Quiz For English(028)

Nick'sgranpa 2019.07.10 15:54 조회 수 : 108

Mr. Pak's Quiz For English(028) ===

-- 뇌는 쓸수록 건강해진다.

옳고 그름을 바로 보고 바로 판단하고 바로 옮길 수 있어야 한다.--

============================================

===

<제 028 회> 얼마나 많은 정사각형들 있나?

/ How many squares are .. ?

.

[Q] :

아래 도표에서 어떤 규격이든

정사각형이 몇 개가 있을까?

.

How many squares of any size

/ are / in the diagram below?

.

* 다시 설명한다.

같은 크기의 정사각형이, 가로로 5 개, 세로로 5 개가 붙어 있다.

즉 같은 크기의 정사각형 25개가 하나의 큰 정사각형을 하고 있다.

(아래는 도표가 있어나 잘 보이지 않음, 정답에서 대신 하기 바람.)

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

보기 :

가) 45 나) 50 다) 55 라) 60

 

[답] ( )

--------------------------------------*

==

<발음법> : 발음부호 해설

25. /m/[ㅁ/음] :

[ㅁ]은

(1) 한 음절에서 뒤에 모음이 오면 앞에 붙인다. *mom(ma:m)[마암]

(2) 한 음절에서 앞에 모음이 오면 받침으로 붙인다. *mom(ma:m)[마암]

.

[음]은

한 음절에서 앞에 자음이 오면 따로 [음]으로 읽는다. *harm(hɑ:rm)[하아(어)ㄹ음]

==

<단어읽기> :

ac.cus.er /ə.kjú:z.ər/[어.키우우ㅅ즈 ́.어(어)ㄹ]

be.low /bi.lóu/[비.(을)로우 ́] [빌로](x)

con.science /kɑ́:n.ʃəns/[카안 ́.썬스]

di.a.gram /dái.ə.græ̀m/[다이 ́.어.그(어)래^암] [다이 ́.그(어)래^암] (ok)

guilt.y /gíl.ti:/[길 ́.티이]

squares /skwɛərz/[스크우에어(어)ㄹㅅ즈] [스퀘어](x)

==

.

[제 028 회 정답 및 해설]

정답 : 다) 55개

해설 :

작은 정사각형의 한 변의 길이를 “ 2 ”로 하면 ;

 

크 기

개 수

Whole

1

2 x 2

25

4 x 4

16

6 x 6

9

8 x 8

4

.

<오늘의 명언>

A guilty conscience needs no accuser. / 죄 지은 양심은 고발자가 필요 없다.

--> 도둑이 제발 절이다. 죄 짓고는 못산다.

.

주적심허(做賊心虛) : <做 지을 주, 賊 도둑 적, 心 마음 심, 虛 빌 허>

    사람이 양심에 찔리는 행위를 하면 누구나 심리적으로 위축되어

    자신을 합리화 시키려는 언행을 하게 된다.

   그래서 누가 물어 보지도 않았는데 스스로 답변을 하는 경우가 있기도 한다.

===

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
183 Mr. Pak's Quiz For English(031) 2019.09.11 Nick'sgranpa 25
182 Mr. Pak's Quiz For English(030) 2019.08.10 Nick'sgranpa 78
181 Mr. Pak's Quiz For English(029) 2019.07.22 Nick'sgranpa 89
» Mr. Pak's Quiz For English(028) 2019.07.10 Nick'sgranpa 108
179 Mr. Pak's Quiz For English(027) 2019.06.28 Nick'sgranpa 96
178 Mr. Pak's Quiz For English(026) 2019.06.20 Nick'sgranpa 128
177 Mr. Pak's Quiz For English(025) 2019.06.09 Nick'sgranpa 128
176 Mr. Pak's Quiz For English(024) 2019.06.05 Nick'sgranpa 113
175 Mr. Pak's Quiz For English(023) 2019.05.26 Nick'sgranpa 127
174 Mr. Pak's Quiz For English(022) 2019.05.18 Nick'sgranpa 106
173 Mr. Pak's Quiz For English(021) 2019.05.10 Nick'sgranpa 106
172 Mr. Pak's Quiz For English(020) 2019.05.05 Nick'sgranpa 121
171 Mr. Pak's Quiz For English(019) 2019.04.21 Nick'sgranpa 105
170 Mr. Pak's Quiz For English(018) 2019.04.11 Nick'sgranpa 120
169 Mr. Pak's Quiz For English(017) 2019.03.28 Nick'sgranpa 125
168 Mr. Pak's Quiz For English(016) 2019.03.09 Nick'sgranpa 143
167 Mr. Pak's Quiz For English(015) 2019.02.24 Nick'sgranpa 155
166 Mr. Pak's Quiz For English(014) 2019.02.16 Nick'sgranpa 161
165 Mr. Pak's Quiz For English(013) 2019.02.08 Nick'sgranpa 132
164 Mr. Pak's Quiz For English(012) 2019.02.02 Nick'sgranpa 143
163 Mr. Pak's Quiz For English(011) 2019.01.30 Nick'sgranpa 140
162 Mr. Pak's Quiz for English(010) 2019.01.22 Nick'sgranpa 135
161 Mr. Pak's Quiz for English(009) 2019.01.16 Nick'sgranpa 100
160 Mr. Pak's Quiz for English(008) 2019.01.07 Nick'sgranpa 104
159 Mr. Pak's Quiz For English(007) 2019.01.01 Nick'sgranpa 146
158 Mr. Pak's Quiz For English(006) 2018.12.25 Nick'sgranpa 108
157 Mr. Pak's Quiz For English(005) 2018.12.18 Nick'sgranpa 123
156 Mr. Pak's Quiz For English(004) 2018.12.12 Nick'sgranpa 120
155 Mr. Pak's Quiz For English(003) 2018.12.04 Nick'sgranpa 116
154 Mr. Pak's Quiz For English(002) 2018.11.27 Nick'sgranpa 115
153 Mr. Pak's Quiz For English(001) 2018.11.23 Nick'sgranpa 125
152 웃다 배우는 생활영어(004) 2016.03.18 Nick'sgranpa 5209
151 웃다 배우는 생활영어(003) [1] 2016.03.11 Nick'sgranpa 3035
150 웃다 배우는 생활영어(002) 2016.03.04 Nick'sgranpa 2589
149 웃다 배우는 생활영어(001) [1] 2016.02.25 Nick'sgranpa 3386
148 Mr. Pak's 생활영어(34) [1] 2016.02.20 Nick'sgranpa 3107
147 Mr. Pak's 생활영어(33) [1] 2016.02.13 Nick'sgranpa 2252
146 Mr. Pak's 생활영어(32) 2016.02.06 Nick'sgranpa 2039
145 Mr. Pak's 생활영어(31) [1] 2016.01.30 Nick'sgranpa 471
144 Mr. Pak's 생활영어(30) [1] 2016.01.24 Nick'sgranpa 448
143 Mr. Pak's 생활영어(29) [1] 2016.01.16 Nick'sgranpa 467
142 Mr. Pak's 생활영어(28) [1] 2016.01.09 Nick'sgranpa 501
141 Mr. Pak's 생활영어(27) 2015.08.02 Nick'sgranpa 2743
140 Mr. Pak's 생활영어(26) [1] 2015.07.25 Nick'sgranpa 1927
139 Mr. Pak's 생활영어(25) [1] 2015.07.21 Nick'sgranpa 1788
138 Mr. Pak's 생활영어(24) [1] 2015.07.10 Nick'sgranpa 1813
137 Mr. Pak's 생활영어(23) 2015.07.04 Nick'sgranpa 1749
136 Mr. Pak's 생활영어(22) 2015.06.27 Nick'sgranpa 1729
135 Mr. Pak's 생활영어(21) 2015.06.21 Nick'sgranpa 1863
134 Mr. Pak's 생활영어(20) [1] 2015.06.14 Nick'sgranpa 543