Mr. Pak's Quiz For English(028)

Nick'sgranpa 2019.07.10 15:54 조회 수 : 221

Mr. Pak's Quiz For English(028) ===

-- 뇌는 쓸수록 건강해진다.

옳고 그름을 바로 보고 바로 판단하고 바로 옮길 수 있어야 한다.--

============================================

===

<제 028 회> 얼마나 많은 정사각형들 있나?

/ How many squares are .. ?

.

[Q] :

아래 도표에서 어떤 규격이든

정사각형이 몇 개가 있을까?

.

How many squares of any size

/ are / in the diagram below?

.

* 다시 설명한다.

같은 크기의 정사각형이, 가로로 5 개, 세로로 5 개가 붙어 있다.

즉 같은 크기의 정사각형 25개가 하나의 큰 정사각형을 하고 있다.

(아래는 도표가 있어나 잘 보이지 않음, 정답에서 대신 하기 바람.)

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

보기 :

가) 45 나) 50 다) 55 라) 60

 

[답] ( )

--------------------------------------*

==

<발음법> : 발음부호 해설

25. /m/[ㅁ/음] :

[ㅁ]은

(1) 한 음절에서 뒤에 모음이 오면 앞에 붙인다. *mom(ma:m)[마암]

(2) 한 음절에서 앞에 모음이 오면 받침으로 붙인다. *mom(ma:m)[마암]

.

[음]은

한 음절에서 앞에 자음이 오면 따로 [음]으로 읽는다. *harm(hɑ:rm)[하아(어)ㄹ음]

==

<단어읽기> :

ac.cus.er /ə.kjú:z.ər/[어.키우우ㅅ즈 ́.어(어)ㄹ]

be.low /bi.lóu/[비.(을)로우 ́] [빌로](x)

con.science /kɑ́:n.ʃəns/[카안 ́.썬스]

di.a.gram /dái.ə.græ̀m/[다이 ́.어.그(어)래^암] [다이 ́.그(어)래^암] (ok)

guilt.y /gíl.ti:/[길 ́.티이]

squares /skwɛərz/[스크우에어(어)ㄹㅅ즈] [스퀘어](x)

==

.

[제 028 회 정답 및 해설]

정답 : 다) 55개

해설 :

작은 정사각형의 한 변의 길이를 “ 2 ”로 하면 ;

 

크 기

개 수

Whole

1

2 x 2

25

4 x 4

16

6 x 6

9

8 x 8

4

.

<오늘의 명언>

A guilty conscience needs no accuser. / 죄 지은 양심은 고발자가 필요 없다.

--> 도둑이 제발 절이다. 죄 짓고는 못산다.

.

주적심허(做賊心虛) : <做 지을 주, 賊 도둑 적, 心 마음 심, 虛 빌 허>

    사람이 양심에 찔리는 행위를 하면 누구나 심리적으로 위축되어

    자신을 합리화 시키려는 언행을 하게 된다.

   그래서 누가 물어 보지도 않았는데 스스로 답변을 하는 경우가 있기도 한다.

===

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
192 Mr. Pak's Quiz For English(041) 2020.01.19 Nick'sgranpa 20
191 Mr. Pak's Quiz For English(040) 2020.01.09 Nick'sgranpa 48
190 Mr. Pak's Quiz For English(039) 2019.12.29 Nick'sgranpa 67
189 Mr. Pak's Quiz For English(038) [1] 2019.12.18 Nick'sgranpa 91
188 Mr. Pak's Quiz For English(036) 2019.11.29 Nick'sgranpa 115
187 Mr. Pak's Quiz For English(035) 2019.11.22 Nick'sgranpa 129
186 Mr. Pak's Quiz For English(034) 2019.11.10 Nick'sgranpa 125
185 Mr. Pak's Quiz For English(033) 2019.10.21 Nick'sgranpa 174
184 Mr. Pak's Quiz For English(032) 2019.10.08 Nick'sgranpa 177
183 Mr. Pak's Quiz For English(031) 2019.09.11 Nick'sgranpa 209
182 Mr. Pak's Quiz For English(030) 2019.08.10 Nick'sgranpa 230
181 Mr. Pak's Quiz For English(029) 2019.07.22 Nick'sgranpa 198
» Mr. Pak's Quiz For English(028) 2019.07.10 Nick'sgranpa 221
179 Mr. Pak's Quiz For English(027) 2019.06.28 Nick'sgranpa 203
178 Mr. Pak's Quiz For English(026) 2019.06.20 Nick'sgranpa 208
177 Mr. Pak's Quiz For English(025) 2019.06.09 Nick'sgranpa 181
176 Mr. Pak's Quiz For English(024) 2019.06.05 Nick'sgranpa 160
175 Mr. Pak's Quiz For English(023) 2019.05.26 Nick'sgranpa 157
174 Mr. Pak's Quiz For English(022) 2019.05.18 Nick'sgranpa 146
173 Mr. Pak's Quiz For English(021) 2019.05.10 Nick'sgranpa 146
172 Mr. Pak's Quiz For English(020) 2019.05.05 Nick'sgranpa 157
171 Mr. Pak's Quiz For English(019) 2019.04.21 Nick'sgranpa 143
170 Mr. Pak's Quiz For English(018) 2019.04.11 Nick'sgranpa 157
169 Mr. Pak's Quiz For English(017) 2019.03.28 Nick'sgranpa 167
168 Mr. Pak's Quiz For English(016) 2019.03.09 Nick'sgranpa 187
167 Mr. Pak's Quiz For English(015) 2019.02.24 Nick'sgranpa 192
166 Mr. Pak's Quiz For English(014) 2019.02.16 Nick'sgranpa 198
165 Mr. Pak's Quiz For English(013) 2019.02.08 Nick'sgranpa 168
164 Mr. Pak's Quiz For English(012) 2019.02.02 Nick'sgranpa 174
163 Mr. Pak's Quiz For English(011) 2019.01.30 Nick'sgranpa 182
162 Mr. Pak's Quiz for English(010) 2019.01.22 Nick'sgranpa 172
161 Mr. Pak's Quiz for English(009) 2019.01.16 Nick'sgranpa 142
160 Mr. Pak's Quiz for English(008) 2019.01.07 Nick'sgranpa 155
159 Mr. Pak's Quiz For English(007) 2019.01.01 Nick'sgranpa 185
158 Mr. Pak's Quiz For English(006) 2018.12.25 Nick'sgranpa 145
157 Mr. Pak's Quiz For English(005) 2018.12.18 Nick'sgranpa 165
156 Mr. Pak's Quiz For English(004) 2018.12.12 Nick'sgranpa 169
155 Mr. Pak's Quiz For English(003) 2018.12.04 Nick'sgranpa 156
154 Mr. Pak's Quiz For English(002) 2018.11.27 Nick'sgranpa 164
153 Mr. Pak's Quiz For English(001) 2018.11.23 Nick'sgranpa 168
152 웃다 배우는 생활영어(004) 2016.03.18 Nick'sgranpa 5232
151 웃다 배우는 생활영어(003) [1] 2016.03.11 Nick'sgranpa 3051
150 웃다 배우는 생활영어(002) 2016.03.04 Nick'sgranpa 2620
149 웃다 배우는 생활영어(001) [1] 2016.02.25 Nick'sgranpa 3410
148 Mr. Pak's 생활영어(34) [1] 2016.02.20 Nick'sgranpa 3122
147 Mr. Pak's 생활영어(33) [1] 2016.02.13 Nick'sgranpa 2263
146 Mr. Pak's 생활영어(32) 2016.02.06 Nick'sgranpa 2052
145 Mr. Pak's 생활영어(31) [1] 2016.01.30 Nick'sgranpa 489
144 Mr. Pak's 생활영어(30) [1] 2016.01.24 Nick'sgranpa 463
143 Mr. Pak's 생활영어(29) [1] 2016.01.16 Nick'sgranpa 484