Mr. Pak's Quiz For English(028)

Nick'sgranpa 2019.07.10 15:54 조회 수 : 278

Mr. Pak's Quiz For English(028) ===

-- 뇌는 쓸수록 건강해진다.

옳고 그름을 바로 보고 바로 판단하고 바로 옮길 수 있어야 한다.--

============================================

===

<제 028 회> 얼마나 많은 정사각형들 있나?

/ How many squares are .. ?

.

[Q] :

아래 도표에서 어떤 규격이든

정사각형이 몇 개가 있을까?

.

How many squares of any size

/ are / in the diagram below?

.

* 다시 설명한다.

같은 크기의 정사각형이, 가로로 5 개, 세로로 5 개가 붙어 있다.

즉 같은 크기의 정사각형 25개가 하나의 큰 정사각형을 하고 있다.

(아래는 도표가 있어나 잘 보이지 않음, 정답에서 대신 하기 바람.)

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

보기 :

가) 45 나) 50 다) 55 라) 60

 

[답] ( )

--------------------------------------*

==

<발음법> : 발음부호 해설

25. /m/[ㅁ/음] :

[ㅁ]은

(1) 한 음절에서 뒤에 모음이 오면 앞에 붙인다. *mom(ma:m)[마암]

(2) 한 음절에서 앞에 모음이 오면 받침으로 붙인다. *mom(ma:m)[마암]

.

[음]은

한 음절에서 앞에 자음이 오면 따로 [음]으로 읽는다. *harm(hɑ:rm)[하아(어)ㄹ음]

==

<단어읽기> :

ac.cus.er /ə.kjú:z.ər/[어.키우우ㅅ즈 ́.어(어)ㄹ]

be.low /bi.lóu/[비.(을)로우 ́] [빌로](x)

con.science /kɑ́:n.ʃəns/[카안 ́.썬스]

di.a.gram /dái.ə.græ̀m/[다이 ́.어.그(어)래^암] [다이 ́.그(어)래^암] (ok)

guilt.y /gíl.ti:/[길 ́.티이]

squares /skwɛərz/[스크우에어(어)ㄹㅅ즈] [스퀘어](x)

==

.

[제 028 회 정답 및 해설]

정답 : 다) 55개

해설 :

작은 정사각형의 한 변의 길이를 “ 2 ”로 하면 ;

 

크 기

개 수

Whole

1

2 x 2

25

4 x 4

16

6 x 6

9

8 x 8

4

.

<오늘의 명언>

A guilty conscience needs no accuser. / 죄 지은 양심은 고발자가 필요 없다.

--> 도둑이 제발 절이다. 죄 짓고는 못산다.

.

주적심허(做賊心虛) : <做 지을 주, 賊 도둑 적, 心 마음 심, 虛 빌 허>

    사람이 양심에 찔리는 행위를 하면 누구나 심리적으로 위축되어

    자신을 합리화 시키려는 언행을 하게 된다.

   그래서 누가 물어 보지도 않았는데 스스로 답변을 하는 경우가 있기도 한다.

===

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
238 Mr. Pak's Quiz For English(088) 2021.01.17 Nick'sgranpa 13
237 Mr. Pak's Quiz For English(087) 2021.01.04 Nick'sgranpa 25
236 Mr. Pak's Quiz For English(086) 2020.12.30 Nick'sgranpa 34
235 Mr. Pak's Quiz For English(085) 2020.12.21 Nick'sgranpa 48
234 Mr. Pak's Quiz For English(084) 2020.12.11 Nick'sgranpa 47
233 Mr. Pak's Quiz For English(083) 2020.11.30 Nick'sgranpa 53
232 Mr. Pak's Quiz For English(082) 2020.11.21 Nick'sgranpa 74
231 Mr. Pak's Quiz For English(081) 2020.11.11 Nick'sgranpa 69
230 Mr. Pak's Quiz For English(080) [1] file 2020.11.01 Nick'sgranpa 71
229 Mr. Pak's Quiz For English(079) [1] file 2020.10.17 Nick'sgranpa 71
228 Mr. Pak's Quiz For English(078) [1] file 2020.10.10 Nick'sgranpa 76
227 Mr. Pak's Quiz For English(077) [1] file 2020.09.29 Nick'sgranpa 91
226 Mr. Pak's Quiz For English(076) 2020.09.19 Nick'sgranpa 88
225 Mr. Pak's Quiz For English(075) 2020.09.11 Nick'sgranpa 84
224 Mr. Pak's Quiz For English(074) 2020.09.03 Nick'sgranpa 92
223 Mr. Pak's Quiz For English(073) 2020.08.26 Nick'sgranpa 105
222 Mr. Pak's Quiz For English(072) 2020.08.20 Nick'sgranpa 93
221 Mr. Pak's Quiz For English(071) 2020.08.13 Nick'sgranpa 105
220 Mr. Pak's Quiz For English(070) 2020.08.11 Nick'sgranpa 73
219 Mr. Pak's Quiz For English(069) 2020.08.01 Nick'sgranpa 92
218 Mr. Pak's Quiz For English(068) 2020.07.23 Nick'sgranpa 151
217 Mr. Pak's Quiz For English(067) 2020.07.14 Nick'sgranpa 111
216 Mr. Pak's Quiz For English(066) 2020.07.08 Nick'sgranpa 94
215 Mr. Pak's Quiz For English(065) 2020.06.28 Nick'sgranpa 92
214 Mr. Pak's Quiz For English(064) 2020.06.24 Nick'sgranpa 122
213 Mr. Pak's Quiz For English(063) 2020.06.15 Nick'sgranpa 101
212 Mr. Pak's Quiz For English(062) 2020.06.09 Nick'sgranpa 119
211 Mr. Pak's Quiz For English(061) 2020.06.02 Nick'sgranpa 134
210 Mr. Pak's Quiz For English(060) 2020.05.26 Nick'sgranpa 123
209 Mr. Pak's Quiz For English(059) 2020.05.20 Nick'sgranpa 122
208 Mr. Pak's Quiz For English(058) 2020.05.11 Nick'sgranpa 125
207 Mr. Pak's Quiz For English(057)  2020.05.06 Nick'sgranpa 127
206 Mr. Pak's Quiz For English(056) 2020.05.04 Nick'sgranpa 115
205 Mr. Pak's Quiz For English(055) [1] 2020.04.29 Nick'sgranpa 128
204 Mr. Pak's Quiz For English(054) 2020.04.29 Nick'sgranpa 112
203 Mr. Pak's Quiz For English(053) [1] 2020.04.23 Nick'sgranpa 110
202 Mr. Pak's Quiz For English(052) [1] 2020.04.16 Nick'sgranpa 128
201 Mr. Pak's Quiz For English(050) 2020.04.08 Nick'sgranpa 124
200 Mr. Pak's Quiz For English(049) 2020.04.04 Nick'sgranpa 146
199 Mr. Pak's Quiz For English(048) 2020.03.23 Nick'sgranpa 112
198 Mr. Pak's Quiz For English(047) 2020.03.19 Nick'sgranpa 126
197 Mr. Pak's Quiz For English(046) 2020.03.12 Nick'sgranpa 110
196 Mr. Pak's Quiz For English(045) 2020.03.05 Nick'sgranpa 141
195 Mr. Pak's Quiz For English(044) 2020.02.24 Nick'sgranpa 176
194 Mr. Pak's Quiz For English(043) 2020.02.17 Nick'sgranpa 129
193 Mr. Pak's Quiz For English(042) [1] 2020.02.10 Nick'sgranpa 148
192 Mr. Pak's Quiz For English(041) 2020.01.19 Nick'sgranpa 181
191 Mr. Pak's Quiz For English(040) 2020.01.09 Nick'sgranpa 196
190 Mr. Pak's Quiz For English(039) 2019.12.29 Nick'sgranpa 213
189 Mr. Pak's Quiz For English(038) [1] 2019.12.18 Nick'sgranpa 236