Mr. Pak's Quiz For English(028)

Nick'sgranpa 2019.07.10 15:54 조회 수 : 28

Mr. Pak's Quiz For English(028) ===

-- 뇌는 쓸수록 건강해진다.

옳고 그름을 바로 보고 바로 판단하고 바로 옮길 수 있어야 한다.--

============================================

===

<제 028 회> 얼마나 많은 정사각형들 있나?

/ How many squares are .. ?

.

[Q] :

아래 도표에서 어떤 규격이든

정사각형이 몇 개가 있을까?

.

How many squares of any size

/ are / in the diagram below?

.

* 다시 설명한다.

같은 크기의 정사각형이, 가로로 5 개, 세로로 5 개가 붙어 있다.

즉 같은 크기의 정사각형 25개가 하나의 큰 정사각형을 하고 있다.

(아래는 도표가 있어나 잘 보이지 않음, 정답에서 대신 하기 바람.)

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

보기 :

가) 45 나) 50 다) 55 라) 60

 

[답] ( )

--------------------------------------*

==

<발음법> : 발음부호 해설

25. /m/[ㅁ/음] :

[ㅁ]은

(1) 한 음절에서 뒤에 모음이 오면 앞에 붙인다. *mom(ma:m)[마암]

(2) 한 음절에서 앞에 모음이 오면 받침으로 붙인다. *mom(ma:m)[마암]

.

[음]은

한 음절에서 앞에 자음이 오면 따로 [음]으로 읽는다. *harm(hɑ:rm)[하아(어)ㄹ음]

==

<단어읽기> :

ac.cus.er /ə.kjú:z.ər/[어.키우우ㅅ즈 ́.어(어)ㄹ]

be.low /bi.lóu/[비.(을)로우 ́] [빌로](x)

con.science /kɑ́:n.ʃəns/[카안 ́.썬스]

di.a.gram /dái.ə.græ̀m/[다이 ́.어.그(어)래^암] [다이 ́.그(어)래^암] (ok)

guilt.y /gíl.ti:/[길 ́.티이]

squares /skwɛərz/[스크우에어(어)ㄹㅅ즈] [스퀘어](x)

==

.

[제 028 회 정답 및 해설]

정답 : 다) 55개

해설 :

작은 정사각형의 한 변의 길이를 “ 2 ”로 하면 ;

 

크 기

개 수

Whole

1

2 x 2

25

4 x 4

16

6 x 6

9

8 x 8

4

.

<오늘의 명언>

A guilty conscience needs no accuser. / 죄 지은 양심은 고발자가 필요 없다.

--> 도둑이 제발 절이다. 죄 짓고는 못산다.

.

주적심허(做賊心虛) : <做 지을 주, 賊 도둑 적, 心 마음 심, 虛 빌 허>

    사람이 양심에 찔리는 행위를 하면 누구나 심리적으로 위축되어

    자신을 합리화 시키려는 언행을 하게 된다.

   그래서 누가 물어 보지도 않았는데 스스로 답변을 하는 경우가 있기도 한다.

===

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
181 Mr. Pak's Quiz For English(029) 2019.07.22 Nick'sgranpa 5
» Mr. Pak's Quiz For English(028) 2019.07.10 Nick'sgranpa 28
179 Mr. Pak's Quiz For English(027) 2019.06.28 Nick'sgranpa 33
178 Mr. Pak's Quiz For English(026) 2019.06.20 Nick'sgranpa 52
177 Mr. Pak's Quiz For English(025) 2019.06.09 Nick'sgranpa 64
176 Mr. Pak's Quiz For English(024) 2019.06.05 Nick'sgranpa 61
175 Mr. Pak's Quiz For English(023) 2019.05.26 Nick'sgranpa 77
174 Mr. Pak's Quiz For English(022) 2019.05.18 Nick'sgranpa 77
173 Mr. Pak's Quiz For English(021) 2019.05.10 Nick'sgranpa 85
172 Mr. Pak's Quiz For English(020) 2019.05.05 Nick'sgranpa 93
171 Mr. Pak's Quiz For English(019) 2019.04.21 Nick'sgranpa 81
170 Mr. Pak's Quiz For English(018) 2019.04.11 Nick'sgranpa 101
169 Mr. Pak's Quiz For English(017) 2019.03.28 Nick'sgranpa 101
168 Mr. Pak's Quiz For English(016) 2019.03.09 Nick'sgranpa 128
167 Mr. Pak's Quiz For English(015) 2019.02.24 Nick'sgranpa 135
166 Mr. Pak's Quiz For English(014) 2019.02.16 Nick'sgranpa 139
165 Mr. Pak's Quiz For English(013) 2019.02.08 Nick'sgranpa 114
164 Mr. Pak's Quiz For English(012) 2019.02.02 Nick'sgranpa 127
163 Mr. Pak's Quiz For English(011) 2019.01.30 Nick'sgranpa 125
162 Mr. Pak's Quiz for English(010) 2019.01.22 Nick'sgranpa 123
161 Mr. Pak's Quiz for English(009) 2019.01.16 Nick'sgranpa 76
160 Mr. Pak's Quiz for English(008) 2019.01.07 Nick'sgranpa 82
159 Mr. Pak's Quiz For English(007) 2019.01.01 Nick'sgranpa 135
158 Mr. Pak's Quiz For English(006) 2018.12.25 Nick'sgranpa 96
157 Mr. Pak's Quiz For English(005) 2018.12.18 Nick'sgranpa 104
156 Mr. Pak's Quiz For English(004) 2018.12.12 Nick'sgranpa 95
155 Mr. Pak's Quiz For English(003) 2018.12.04 Nick'sgranpa 106
154 Mr. Pak's Quiz For English(002) 2018.11.27 Nick'sgranpa 95
153 Mr. Pak's Quiz For English(001) 2018.11.23 Nick'sgranpa 106
152 웃다 배우는 생활영어(004) 2016.03.18 Nick'sgranpa 5179
151 웃다 배우는 생활영어(003) [1] 2016.03.11 Nick'sgranpa 3021
150 웃다 배우는 생활영어(002) 2016.03.04 Nick'sgranpa 2578
149 웃다 배우는 생활영어(001) [1] 2016.02.25 Nick'sgranpa 3379
148 Mr. Pak's 생활영어(34) [1] 2016.02.20 Nick'sgranpa 3097
147 Mr. Pak's 생활영어(33) [1] 2016.02.13 Nick'sgranpa 2235
146 Mr. Pak's 생활영어(32) 2016.02.06 Nick'sgranpa 2033
145 Mr. Pak's 생활영어(31) [1] 2016.01.30 Nick'sgranpa 464
144 Mr. Pak's 생활영어(30) [1] 2016.01.24 Nick'sgranpa 441
143 Mr. Pak's 생활영어(29) [1] 2016.01.16 Nick'sgranpa 454
142 Mr. Pak's 생활영어(28) [1] 2016.01.09 Nick'sgranpa 493
141 Mr. Pak's 생활영어(27) 2015.08.02 Nick'sgranpa 2740
140 Mr. Pak's 생활영어(26) [1] 2015.07.25 Nick'sgranpa 1919
139 Mr. Pak's 생활영어(25) [1] 2015.07.21 Nick'sgranpa 1779
138 Mr. Pak's 생활영어(24) [1] 2015.07.10 Nick'sgranpa 1801
137 Mr. Pak's 생활영어(23) 2015.07.04 Nick'sgranpa 1741
136 Mr. Pak's 생활영어(22) 2015.06.27 Nick'sgranpa 1725
135 Mr. Pak's 생활영어(21) 2015.06.21 Nick'sgranpa 1860
134 Mr. Pak's 생활영어(20) [1] 2015.06.14 Nick'sgranpa 532
133 Mr. Pak's 생활영어(19) 2015.06.06 Nick'sgranpa 486
132 Mr. Pak's 생활영어(18) 2015.05.30 Nick'sgranpa 515