Mr. Pak's Quiz For English(029)

Nick'sgranpa 2019.07.22 16:17 조회 수 : 1007

Mr. Pak's Quiz For English(029) ===

-- 뇌는 쓸수록 건강해진다.

옳고 그름을 바로 보고 바로 판단하고 바로 옮길 수 있어야 한다.--

===================================================

===

<제 029 회> 그것은 합법인가, 불법인가?

                  / Is it legal or illegal?

.

* 이 문제는 듣(읽)고 3초 내로 답이 나와야 한다.

.

[Q] :

미시시피 강의 서쪽에 살고 있는 한 남자가

미시시피 강의 동쪽에 묻힌다면 그것은 적법한가?

 

Is it legal / for a man living / west of the Mississippi River

/ to be buried / east of the Mississippi River?

 

* Hint : 대부분의 함정은 스스로가 만든다.

 

보기 :

가) 합법 나) 그 지역 관습을 알아야 한다.

다) 위법 라) 그것은 그 주의 법을 우선 알아야 한다.

 

One! Two! Three!

[답] ( )

--------------------------------------*

==

<발음법> : 발음부호 해설

26. /n/[ㄴ/은] :

[ㄴ]은

(1) 한 음절에서 뒤에 모음이 오면 앞에 붙인다. *noon(nu:n)[누운]

(2) 한 음절에서 앞에 모음이 오면 받침으로 붙인다. *noon(nu:n)[누운]

.

[은]은

한 음절에서 앞에 자음이 오면 따로 [은]으로 읽는다. *morn(mɔ:rn)[모^어(어)ㄹ은]

==

<단어읽기> :

bur.ied /bér.i:d/[배 ́.(어)리읻] [배릳](x)\

le.gal /lí:.gəl/[(을)리이 ́.걸] [리걸](x)

Mis.sis.sip.pi /mìs.ə.síp.i:/[미스 ̀.어.싶 ́.이이] [미스 ̀.싶 ́.이이](o) [미시시피](x)

riv.er /rív.ər/[(어)맇ㅂ ́.어(어)ㄹ] [리버](x)

*liv.er /lív.ər/[(을)맇ㅂ ́.어(어)ㄹ] 와 구별이 되게 하자.

==

.

[제 029 회 정답 및 해설]

정답 : 다) 위법

해설 :

만일 그가 아직 죽지 않았다면,

If he isn't dead yet,

.

<오늘의 명언>

Anything you're good at contributes to happiness.

당신이 잘 하는 일이라면 무엇이나 행복에 도움이 된다.

                 버트런드 러셀 (Bertrand Russell) 영국의 수학자 철학자

===

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
238 Mr. Pak's Quiz For English(088) 2021.01.17 Nick'sgranpa 12
237 Mr. Pak's Quiz For English(087) 2021.01.04 Nick'sgranpa 24
236 Mr. Pak's Quiz For English(086) 2020.12.30 Nick'sgranpa 33
235 Mr. Pak's Quiz For English(085) 2020.12.21 Nick'sgranpa 47
234 Mr. Pak's Quiz For English(084) 2020.12.11 Nick'sgranpa 46
233 Mr. Pak's Quiz For English(083) 2020.11.30 Nick'sgranpa 52
232 Mr. Pak's Quiz For English(082) 2020.11.21 Nick'sgranpa 73
231 Mr. Pak's Quiz For English(081) 2020.11.11 Nick'sgranpa 69
230 Mr. Pak's Quiz For English(080) [1] file 2020.11.01 Nick'sgranpa 71
229 Mr. Pak's Quiz For English(079) [1] file 2020.10.17 Nick'sgranpa 71
228 Mr. Pak's Quiz For English(078) [1] file 2020.10.10 Nick'sgranpa 76
227 Mr. Pak's Quiz For English(077) [1] file 2020.09.29 Nick'sgranpa 91
226 Mr. Pak's Quiz For English(076) 2020.09.19 Nick'sgranpa 88
225 Mr. Pak's Quiz For English(075) 2020.09.11 Nick'sgranpa 84
224 Mr. Pak's Quiz For English(074) 2020.09.03 Nick'sgranpa 92
223 Mr. Pak's Quiz For English(073) 2020.08.26 Nick'sgranpa 105
222 Mr. Pak's Quiz For English(072) 2020.08.20 Nick'sgranpa 93
221 Mr. Pak's Quiz For English(071) 2020.08.13 Nick'sgranpa 105
220 Mr. Pak's Quiz For English(070) 2020.08.11 Nick'sgranpa 73
219 Mr. Pak's Quiz For English(069) 2020.08.01 Nick'sgranpa 92
218 Mr. Pak's Quiz For English(068) 2020.07.23 Nick'sgranpa 151
217 Mr. Pak's Quiz For English(067) 2020.07.14 Nick'sgranpa 111
216 Mr. Pak's Quiz For English(066) 2020.07.08 Nick'sgranpa 94
215 Mr. Pak's Quiz For English(065) 2020.06.28 Nick'sgranpa 92
214 Mr. Pak's Quiz For English(064) 2020.06.24 Nick'sgranpa 122
213 Mr. Pak's Quiz For English(063) 2020.06.15 Nick'sgranpa 101
212 Mr. Pak's Quiz For English(062) 2020.06.09 Nick'sgranpa 119
211 Mr. Pak's Quiz For English(061) 2020.06.02 Nick'sgranpa 134
210 Mr. Pak's Quiz For English(060) 2020.05.26 Nick'sgranpa 123
209 Mr. Pak's Quiz For English(059) 2020.05.20 Nick'sgranpa 122
208 Mr. Pak's Quiz For English(058) 2020.05.11 Nick'sgranpa 125
207 Mr. Pak's Quiz For English(057)  2020.05.06 Nick'sgranpa 127
206 Mr. Pak's Quiz For English(056) 2020.05.04 Nick'sgranpa 115
205 Mr. Pak's Quiz For English(055) [1] 2020.04.29 Nick'sgranpa 128
204 Mr. Pak's Quiz For English(054) 2020.04.29 Nick'sgranpa 112
203 Mr. Pak's Quiz For English(053) [1] 2020.04.23 Nick'sgranpa 110
202 Mr. Pak's Quiz For English(052) [1] 2020.04.16 Nick'sgranpa 128
201 Mr. Pak's Quiz For English(050) 2020.04.08 Nick'sgranpa 124
200 Mr. Pak's Quiz For English(049) 2020.04.04 Nick'sgranpa 146
199 Mr. Pak's Quiz For English(048) 2020.03.23 Nick'sgranpa 112
198 Mr. Pak's Quiz For English(047) 2020.03.19 Nick'sgranpa 126
197 Mr. Pak's Quiz For English(046) 2020.03.12 Nick'sgranpa 110
196 Mr. Pak's Quiz For English(045) 2020.03.05 Nick'sgranpa 141
195 Mr. Pak's Quiz For English(044) 2020.02.24 Nick'sgranpa 176
194 Mr. Pak's Quiz For English(043) 2020.02.17 Nick'sgranpa 129
193 Mr. Pak's Quiz For English(042) [1] 2020.02.10 Nick'sgranpa 148
192 Mr. Pak's Quiz For English(041) 2020.01.19 Nick'sgranpa 181
191 Mr. Pak's Quiz For English(040) 2020.01.09 Nick'sgranpa 196
190 Mr. Pak's Quiz For English(039) 2019.12.29 Nick'sgranpa 213
189 Mr. Pak's Quiz For English(038) [1] 2019.12.18 Nick'sgranpa 236