Mr. Pak's Quiz For English(030)

Nick'sgranpa 2019.08.10 15:52 조회 수 : 268

Mr. Pak's Quiz For English(030) ===

-- 뇌는 쓸수록 건강해진다.

옳고 그름을 바로 보고 바로 판단하고 바로 옮길 수 있어야 한다.--

==========================================

===

<제 030 회> 세 개의 숫자

/ Three single digits

.

[Q] :

합계가 서로 곱한 숫자와 동일한

3 개의 단일 숫자는 무엇입니까?

 

What are three single digits

/ whose sum is the same / as that of the digits multiplied?

 

[답] ( ) ( ) ( )

--------------------------------------*

==

<발음법> : 발음부호 해설

26. /n/[ㄴ/은] :

[ㄴ]은

(1) 한 음절에서 뒤에 모음이 오면 앞에 붙인다. *noon(nu:n)[누운]

(2) 한 음절에서 앞에 모음이 오면 받침으로 붙인다. *noon(nu:n)[누운]

.

[은]은

한 음절에서 앞에 자음이 오면 따로 [은]으로 읽는다. *morn(mɔ:rn)[모^어(어)ㄹ은]

==

<단어읽기> :

mul.ti.plied /mʌ́l.tə.plàid/[머^알 ́.터.프을아읻(으) ̀]

sin.gle /síŋ.gl/[싱 ́.그을]

sum /sʌm/[서^암] [삼](x)

==

.

[제 030 회 정답 및 해설]

정답 : 1, 2, 그리고 3

해설 :

1 x 2 x 3 = 6

1 + 2 + 3 = 6

.

<오늘의 명언>

A man is known by the company he keeps. / 사람은 그가 사귀는 친구에 의해 알려진다.

--> 친구를 보면 그 사람을 알 수 있다.

.

유유상종(類類相從) : <類 무리 유, 類 무리 유, 相 서로 상, 從 좇을 종>

같은 종류의 사람들끼리 서로 왕래하여 사귄다는 뜻으로, 비슷한 부류의 인간 모임을 비유한 말.

========================

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
233 Mr. Pak's Quiz For English(083) 2020.11.30 Nick'sgranpa 4
232 Mr. Pak's Quiz For English(082) 2020.11.21 Nick'sgranpa 22
231 Mr. Pak's Quiz For English(081) 2020.11.11 Nick'sgranpa 29
230 Mr. Pak's Quiz For English(080) [1] file 2020.11.01 Nick'sgranpa 33
229 Mr. Pak's Quiz For English(079) [1] file 2020.10.17 Nick'sgranpa 49
228 Mr. Pak's Quiz For English(078) [1] file 2020.10.10 Nick'sgranpa 51
227 Mr. Pak's Quiz For English(077) [1] file 2020.09.29 Nick'sgranpa 74
226 Mr. Pak's Quiz For English(076) 2020.09.19 Nick'sgranpa 82
225 Mr. Pak's Quiz For English(075) 2020.09.11 Nick'sgranpa 74
224 Mr. Pak's Quiz For English(074) 2020.09.03 Nick'sgranpa 84
223 Mr. Pak's Quiz For English(073) 2020.08.26 Nick'sgranpa 96
222 Mr. Pak's Quiz For English(072) 2020.08.20 Nick'sgranpa 88
221 Mr. Pak's Quiz For English(071) 2020.08.13 Nick'sgranpa 101
220 Mr. Pak's Quiz For English(070) 2020.08.11 Nick'sgranpa 65
219 Mr. Pak's Quiz For English(069) 2020.08.01 Nick'sgranpa 87
218 Mr. Pak's Quiz For English(068) 2020.07.23 Nick'sgranpa 141
217 Mr. Pak's Quiz For English(067) 2020.07.14 Nick'sgranpa 104
216 Mr. Pak's Quiz For English(066) 2020.07.08 Nick'sgranpa 82
215 Mr. Pak's Quiz For English(065) 2020.06.28 Nick'sgranpa 86
214 Mr. Pak's Quiz For English(064) 2020.06.24 Nick'sgranpa 109
213 Mr. Pak's Quiz For English(063) 2020.06.15 Nick'sgranpa 96
212 Mr. Pak's Quiz For English(062) 2020.06.09 Nick'sgranpa 110
211 Mr. Pak's Quiz For English(061) 2020.06.02 Nick'sgranpa 129
210 Mr. Pak's Quiz For English(060) 2020.05.26 Nick'sgranpa 115
209 Mr. Pak's Quiz For English(059) 2020.05.20 Nick'sgranpa 113
208 Mr. Pak's Quiz For English(058) 2020.05.11 Nick'sgranpa 117
207 Mr. Pak's Quiz For English(057)  2020.05.06 Nick'sgranpa 113
206 Mr. Pak's Quiz For English(056) 2020.05.04 Nick'sgranpa 109
205 Mr. Pak's Quiz For English(055) [1] 2020.04.29 Nick'sgranpa 120
204 Mr. Pak's Quiz For English(054) 2020.04.29 Nick'sgranpa 108
203 Mr. Pak's Quiz For English(053) [1] 2020.04.23 Nick'sgranpa 106
202 Mr. Pak's Quiz For English(052) [1] 2020.04.16 Nick'sgranpa 117
201 Mr. Pak's Quiz For English(050) 2020.04.08 Nick'sgranpa 117
200 Mr. Pak's Quiz For English(049) 2020.04.04 Nick'sgranpa 135
199 Mr. Pak's Quiz For English(048) 2020.03.23 Nick'sgranpa 104
198 Mr. Pak's Quiz For English(047) 2020.03.19 Nick'sgranpa 119
197 Mr. Pak's Quiz For English(046) 2020.03.12 Nick'sgranpa 103
196 Mr. Pak's Quiz For English(045) 2020.03.05 Nick'sgranpa 134
195 Mr. Pak's Quiz For English(044) 2020.02.24 Nick'sgranpa 169
194 Mr. Pak's Quiz For English(043) 2020.02.17 Nick'sgranpa 121
193 Mr. Pak's Quiz For English(042) [1] 2020.02.10 Nick'sgranpa 141
192 Mr. Pak's Quiz For English(041) 2020.01.19 Nick'sgranpa 176
191 Mr. Pak's Quiz For English(040) 2020.01.09 Nick'sgranpa 188
190 Mr. Pak's Quiz For English(039) 2019.12.29 Nick'sgranpa 200
189 Mr. Pak's Quiz For English(038) [1] 2019.12.18 Nick'sgranpa 222
188 Mr. Pak's Quiz For English(036) 2019.11.29 Nick'sgranpa 204
187 Mr. Pak's Quiz For English(035) 2019.11.22 Nick'sgranpa 224
186 Mr. Pak's Quiz For English(034) 2019.11.10 Nick'sgranpa 203
185 Mr. Pak's Quiz For English(033) 2019.10.21 Nick'sgranpa 238
184 Mr. Pak's Quiz For English(032) 2019.10.08 Nick'sgranpa 220