Mr. Pak's Quiz For English(030)

Nick'sgranpa 2019.08.10 15:52 조회 수 : 78

Mr. Pak's Quiz For English(030) ===

-- 뇌는 쓸수록 건강해진다.

옳고 그름을 바로 보고 바로 판단하고 바로 옮길 수 있어야 한다.--

==========================================

===

<제 030 회> 세 개의 숫자

/ Three single digits

.

[Q] :

합계가 서로 곱한 숫자와 동일한

3 개의 단일 숫자는 무엇입니까?

 

What are three single digits

/ whose sum is the same / as that of the digits multiplied?

 

[답] ( ) ( ) ( )

--------------------------------------*

==

<발음법> : 발음부호 해설

26. /n/[ㄴ/은] :

[ㄴ]은

(1) 한 음절에서 뒤에 모음이 오면 앞에 붙인다. *noon(nu:n)[누운]

(2) 한 음절에서 앞에 모음이 오면 받침으로 붙인다. *noon(nu:n)[누운]

.

[은]은

한 음절에서 앞에 자음이 오면 따로 [은]으로 읽는다. *morn(mɔ:rn)[모^어(어)ㄹ은]

==

<단어읽기> :

mul.ti.plied /mʌ́l.tə.plàid/[머^알 ́.터.프을아읻(으) ̀]

sin.gle /síŋ.gl/[싱 ́.그을]

sum /sʌm/[서^암] [삼](x)

==

.

[제 030 회 정답 및 해설]

정답 : 1, 2, 그리고 3

해설 :

1 x 2 x 3 = 6

1 + 2 + 3 = 6

.

<오늘의 명언>

A man is known by the company he keeps. / 사람은 그가 사귀는 친구에 의해 알려진다.

--> 친구를 보면 그 사람을 알 수 있다.

.

유유상종(類類相從) : <類 무리 유, 類 무리 유, 相 서로 상, 從 좇을 종>

같은 종류의 사람들끼리 서로 왕래하여 사귄다는 뜻으로, 비슷한 부류의 인간 모임을 비유한 말.

========================

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
183 Mr. Pak's Quiz For English(031) 2019.09.11 Nick'sgranpa 25
» Mr. Pak's Quiz For English(030) 2019.08.10 Nick'sgranpa 78
181 Mr. Pak's Quiz For English(029) 2019.07.22 Nick'sgranpa 89
180 Mr. Pak's Quiz For English(028) 2019.07.10 Nick'sgranpa 108
179 Mr. Pak's Quiz For English(027) 2019.06.28 Nick'sgranpa 96
178 Mr. Pak's Quiz For English(026) 2019.06.20 Nick'sgranpa 128
177 Mr. Pak's Quiz For English(025) 2019.06.09 Nick'sgranpa 128
176 Mr. Pak's Quiz For English(024) 2019.06.05 Nick'sgranpa 113
175 Mr. Pak's Quiz For English(023) 2019.05.26 Nick'sgranpa 127
174 Mr. Pak's Quiz For English(022) 2019.05.18 Nick'sgranpa 106
173 Mr. Pak's Quiz For English(021) 2019.05.10 Nick'sgranpa 106
172 Mr. Pak's Quiz For English(020) 2019.05.05 Nick'sgranpa 121
171 Mr. Pak's Quiz For English(019) 2019.04.21 Nick'sgranpa 105
170 Mr. Pak's Quiz For English(018) 2019.04.11 Nick'sgranpa 120
169 Mr. Pak's Quiz For English(017) 2019.03.28 Nick'sgranpa 125
168 Mr. Pak's Quiz For English(016) 2019.03.09 Nick'sgranpa 143
167 Mr. Pak's Quiz For English(015) 2019.02.24 Nick'sgranpa 155
166 Mr. Pak's Quiz For English(014) 2019.02.16 Nick'sgranpa 161
165 Mr. Pak's Quiz For English(013) 2019.02.08 Nick'sgranpa 132
164 Mr. Pak's Quiz For English(012) 2019.02.02 Nick'sgranpa 143
163 Mr. Pak's Quiz For English(011) 2019.01.30 Nick'sgranpa 140
162 Mr. Pak's Quiz for English(010) 2019.01.22 Nick'sgranpa 135
161 Mr. Pak's Quiz for English(009) 2019.01.16 Nick'sgranpa 100
160 Mr. Pak's Quiz for English(008) 2019.01.07 Nick'sgranpa 104
159 Mr. Pak's Quiz For English(007) 2019.01.01 Nick'sgranpa 146
158 Mr. Pak's Quiz For English(006) 2018.12.25 Nick'sgranpa 108
157 Mr. Pak's Quiz For English(005) 2018.12.18 Nick'sgranpa 123
156 Mr. Pak's Quiz For English(004) 2018.12.12 Nick'sgranpa 120
155 Mr. Pak's Quiz For English(003) 2018.12.04 Nick'sgranpa 116
154 Mr. Pak's Quiz For English(002) 2018.11.27 Nick'sgranpa 115
153 Mr. Pak's Quiz For English(001) 2018.11.23 Nick'sgranpa 125
152 웃다 배우는 생활영어(004) 2016.03.18 Nick'sgranpa 5209
151 웃다 배우는 생활영어(003) [1] 2016.03.11 Nick'sgranpa 3035
150 웃다 배우는 생활영어(002) 2016.03.04 Nick'sgranpa 2589
149 웃다 배우는 생활영어(001) [1] 2016.02.25 Nick'sgranpa 3386
148 Mr. Pak's 생활영어(34) [1] 2016.02.20 Nick'sgranpa 3107
147 Mr. Pak's 생활영어(33) [1] 2016.02.13 Nick'sgranpa 2252
146 Mr. Pak's 생활영어(32) 2016.02.06 Nick'sgranpa 2039
145 Mr. Pak's 생활영어(31) [1] 2016.01.30 Nick'sgranpa 471
144 Mr. Pak's 생활영어(30) [1] 2016.01.24 Nick'sgranpa 448
143 Mr. Pak's 생활영어(29) [1] 2016.01.16 Nick'sgranpa 467
142 Mr. Pak's 생활영어(28) [1] 2016.01.09 Nick'sgranpa 501
141 Mr. Pak's 생활영어(27) 2015.08.02 Nick'sgranpa 2743
140 Mr. Pak's 생활영어(26) [1] 2015.07.25 Nick'sgranpa 1927
139 Mr. Pak's 생활영어(25) [1] 2015.07.21 Nick'sgranpa 1788
138 Mr. Pak's 생활영어(24) [1] 2015.07.10 Nick'sgranpa 1813
137 Mr. Pak's 생활영어(23) 2015.07.04 Nick'sgranpa 1749
136 Mr. Pak's 생활영어(22) 2015.06.27 Nick'sgranpa 1729
135 Mr. Pak's 생활영어(21) 2015.06.21 Nick'sgranpa 1863
134 Mr. Pak's 생활영어(20) [1] 2015.06.14 Nick'sgranpa 543