Mr. Pak's Quiz For English(030)

Nick'sgranpa 2019.08.10 15:52 조회 수 : 221

Mr. Pak's Quiz For English(030) ===

-- 뇌는 쓸수록 건강해진다.

옳고 그름을 바로 보고 바로 판단하고 바로 옮길 수 있어야 한다.--

==========================================

===

<제 030 회> 세 개의 숫자

/ Three single digits

.

[Q] :

합계가 서로 곱한 숫자와 동일한

3 개의 단일 숫자는 무엇입니까?

 

What are three single digits

/ whose sum is the same / as that of the digits multiplied?

 

[답] ( ) ( ) ( )

--------------------------------------*

==

<발음법> : 발음부호 해설

26. /n/[ㄴ/은] :

[ㄴ]은

(1) 한 음절에서 뒤에 모음이 오면 앞에 붙인다. *noon(nu:n)[누운]

(2) 한 음절에서 앞에 모음이 오면 받침으로 붙인다. *noon(nu:n)[누운]

.

[은]은

한 음절에서 앞에 자음이 오면 따로 [은]으로 읽는다. *morn(mɔ:rn)[모^어(어)ㄹ은]

==

<단어읽기> :

mul.ti.plied /mʌ́l.tə.plàid/[머^알 ́.터.프을아읻(으) ̀]

sin.gle /síŋ.gl/[싱 ́.그을]

sum /sʌm/[서^암] [삼](x)

==

.

[제 030 회 정답 및 해설]

정답 : 1, 2, 그리고 3

해설 :

1 x 2 x 3 = 6

1 + 2 + 3 = 6

.

<오늘의 명언>

A man is known by the company he keeps. / 사람은 그가 사귀는 친구에 의해 알려진다.

--> 친구를 보면 그 사람을 알 수 있다.

.

유유상종(類類相從) : <類 무리 유, 類 무리 유, 相 서로 상, 從 좇을 종>

같은 종류의 사람들끼리 서로 왕래하여 사귄다는 뜻으로, 비슷한 부류의 인간 모임을 비유한 말.

========================

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
188 Mr. Pak's Quiz For English(036) 2019.11.29 Nick'sgranpa 28
187 Mr. Pak's Quiz For English(035) 2019.11.22 Nick'sgranpa 40
186 Mr. Pak's Quiz For English(034) 2019.11.10 Nick'sgranpa 54
185 Mr. Pak's Quiz For English(033) 2019.10.21 Nick'sgranpa 97
184 Mr. Pak's Quiz For English(032) 2019.10.08 Nick'sgranpa 132
183 Mr. Pak's Quiz For English(031) 2019.09.11 Nick'sgranpa 175
» Mr. Pak's Quiz For English(030) 2019.08.10 Nick'sgranpa 221
181 Mr. Pak's Quiz For English(029) 2019.07.22 Nick'sgranpa 186
180 Mr. Pak's Quiz For English(028) 2019.07.10 Nick'sgranpa 212
179 Mr. Pak's Quiz For English(027) 2019.06.28 Nick'sgranpa 190
178 Mr. Pak's Quiz For English(026) 2019.06.20 Nick'sgranpa 199
177 Mr. Pak's Quiz For English(025) 2019.06.09 Nick'sgranpa 176
176 Mr. Pak's Quiz For English(024) 2019.06.05 Nick'sgranpa 147
175 Mr. Pak's Quiz For English(023) 2019.05.26 Nick'sgranpa 145
174 Mr. Pak's Quiz For English(022) 2019.05.18 Nick'sgranpa 133
173 Mr. Pak's Quiz For English(021) 2019.05.10 Nick'sgranpa 136
172 Mr. Pak's Quiz For English(020) 2019.05.05 Nick'sgranpa 148
171 Mr. Pak's Quiz For English(019) 2019.04.21 Nick'sgranpa 127
170 Mr. Pak's Quiz For English(018) 2019.04.11 Nick'sgranpa 145
169 Mr. Pak's Quiz For English(017) 2019.03.28 Nick'sgranpa 158
168 Mr. Pak's Quiz For English(016) 2019.03.09 Nick'sgranpa 180
167 Mr. Pak's Quiz For English(015) 2019.02.24 Nick'sgranpa 179
166 Mr. Pak's Quiz For English(014) 2019.02.16 Nick'sgranpa 191
165 Mr. Pak's Quiz For English(013) 2019.02.08 Nick'sgranpa 161
164 Mr. Pak's Quiz For English(012) 2019.02.02 Nick'sgranpa 163
163 Mr. Pak's Quiz For English(011) 2019.01.30 Nick'sgranpa 166
162 Mr. Pak's Quiz for English(010) 2019.01.22 Nick'sgranpa 158
161 Mr. Pak's Quiz for English(009) 2019.01.16 Nick'sgranpa 127
160 Mr. Pak's Quiz for English(008) 2019.01.07 Nick'sgranpa 141
159 Mr. Pak's Quiz For English(007) 2019.01.01 Nick'sgranpa 172
158 Mr. Pak's Quiz For English(006) 2018.12.25 Nick'sgranpa 133
157 Mr. Pak's Quiz For English(005) 2018.12.18 Nick'sgranpa 152
156 Mr. Pak's Quiz For English(004) 2018.12.12 Nick'sgranpa 153
155 Mr. Pak's Quiz For English(003) 2018.12.04 Nick'sgranpa 140
154 Mr. Pak's Quiz For English(002) 2018.11.27 Nick'sgranpa 150
153 Mr. Pak's Quiz For English(001) 2018.11.23 Nick'sgranpa 154
152 웃다 배우는 생활영어(004) 2016.03.18 Nick'sgranpa 5224
151 웃다 배우는 생활영어(003) [1] 2016.03.11 Nick'sgranpa 3048
150 웃다 배우는 생활영어(002) 2016.03.04 Nick'sgranpa 2609
149 웃다 배우는 생활영어(001) [1] 2016.02.25 Nick'sgranpa 3407
148 Mr. Pak's 생활영어(34) [1] 2016.02.20 Nick'sgranpa 3116
147 Mr. Pak's 생활영어(33) [1] 2016.02.13 Nick'sgranpa 2261
146 Mr. Pak's 생활영어(32) 2016.02.06 Nick'sgranpa 2050
145 Mr. Pak's 생활영어(31) [1] 2016.01.30 Nick'sgranpa 485
144 Mr. Pak's 생활영어(30) [1] 2016.01.24 Nick'sgranpa 458
143 Mr. Pak's 생활영어(29) [1] 2016.01.16 Nick'sgranpa 480
142 Mr. Pak's 생활영어(28) [1] 2016.01.09 Nick'sgranpa 515
141 Mr. Pak's 생활영어(27) 2015.08.02 Nick'sgranpa 2747
140 Mr. Pak's 생활영어(26) [1] 2015.07.25 Nick'sgranpa 1934
139 Mr. Pak's 생활영어(25) [1] 2015.07.21 Nick'sgranpa 1799