Mr. Pak's Quiz For English(031)

Nick'sgranpa 2019.09.11 16:32 조회 수 : 233

Mr. Pak's Quiz For English(031) ===

-- 뇌는 쓸수록 건강해진다.

옳고 그름을 바로 보고 바로 판단하고 바로 옮길 수 있어야 한다.--

===================================================

===

<제 031 회> 당신은 어떻게 19에서 1을 떼어내나?

/ How can you take 1 from 19...?

.

[Q] :

당신은 어떻게 19에서 1을 떼어

20이 남게 할 수 있는가?

.

How can you take

/ 1 from 19 / and leave 20?

 

* Hint : 각국의 숫자 표기 방법을 생각해보자.

 

[답] ______________

--------------------------------------*

==

<발음법> : 발음부호 해설

27. /p/[ㅍ/프] :

[ㅍ]는

(1) 뒤에 모음이 오면 그 모음 앞에 붙인다. *pen(pen)[팬]

(2) 앞에 모음이 오면 그 모음의 받침으로 붙인다. *peep(pi:p)[피잎(으)]

.

[프]는

(1) 뒤에 자음이 올 때. *please(pli:s)[프을이이스]

(2) 앞에 자음이 오면 *help(help)[핼프]]

==

<단어읽기> :

from /frʌm/[ㅎ프(어)러^암] [프람/럼](x)

19 nine.teen /nàin.tí:n/[나인 ̀.티인 ́]

90 nine.ty /náin.ti:/[나인 ́.티이]

*13~19는 뒤를 올리고, 30,40,50,60,70,80,90은 뒤를 낮추면 구별이 쉽게 된다.

leave /li:v/[(을)리잏ㅂ(으)]

*live /liv/[(을)맇ㅂ(으)]과 구별이 되게 하자.

--

tal.ent /tǽl.ənt/[태^알 ́.언트]

tal.ents /tǽl.ənts/[태^알 ́.언트스] [태^알 ́.언스] (ok)

==

.

[제 031 회 정답 및 해설]

그 숫자들을 로마숫자로 표기되어질 때. 이렇게 풀이 된다:

만일 XIX(19)에서 I(1) 를 떼어내면 XX(20)이 남는다.

 

* 로마표기 : X(10), IX(9), XIX(19), XX(20)

.

<오늘의 명언>

A man of many talents. / 많은 재주를 가진 사람.

--> 재주가 많으면 한 가지도 꾸준히 하지 못 하고 이것저것 헤집고 다니다 고생을 한다. = 열 가지 재주 가진 사람이 빌어먹는다.

.

각자무치(角者無齒) : <角 뿔 각, 者 놈 자, 無 없을 무, 齒 이 치>

뿔이 있는 짐승은 이가 없x는(무)뜻으로, 한 사람이 여러 가지 복이나 재주를 한꺼번에 다 가질 수 없x(무)을 이르는 말. = 각주구검(刻舟求劍)

===

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
209 Mr. Pak's Quiz For English(059) 2020.05.20 Nick'sgranpa 19
208 Mr. Pak's Quiz For English(058) 2020.05.11 Nick'sgranpa 26
207 Mr. Pak's Quiz For English(057)  2020.05.06 Nick'sgranpa 35
206 Mr. Pak's Quiz For English(056) 2020.05.04 Nick'sgranpa 47
205 Mr. Pak's Quiz For English(055) [1] 2020.04.29 Nick'sgranpa 74
204 Mr. Pak's Quiz For English(054) 2020.04.29 Nick'sgranpa 63
203 Mr. Pak's Quiz For English(053) [1] 2020.04.23 Nick'sgranpa 71
202 Mr. Pak's Quiz For English(052) [1] 2020.04.16 Nick'sgranpa 83
201 Mr. Pak's Quiz For English(050) 2020.04.08 Nick'sgranpa 78
200 Mr. Pak's Quiz For English(049) 2020.04.04 Nick'sgranpa 94
199 Mr. Pak's Quiz For English(048) 2020.03.23 Nick'sgranpa 73
198 Mr. Pak's Quiz For English(047) 2020.03.19 Nick'sgranpa 87
197 Mr. Pak's Quiz For English(046) 2020.03.12 Nick'sgranpa 76
196 Mr. Pak's Quiz For English(045) 2020.03.05 Nick'sgranpa 94
195 Mr. Pak's Quiz For English(044) 2020.02.24 Nick'sgranpa 130
194 Mr. Pak's Quiz For English(043) 2020.02.17 Nick'sgranpa 99
193 Mr. Pak's Quiz For English(042) [1] 2020.02.10 Nick'sgranpa 116
192 Mr. Pak's Quiz For English(041) 2020.01.19 Nick'sgranpa 147
191 Mr. Pak's Quiz For English(040) 2020.01.09 Nick'sgranpa 150
190 Mr. Pak's Quiz For English(039) 2019.12.29 Nick'sgranpa 161
189 Mr. Pak's Quiz For English(038) [1] 2019.12.18 Nick'sgranpa 178
188 Mr. Pak's Quiz For English(036) 2019.11.29 Nick'sgranpa 175
187 Mr. Pak's Quiz For English(035) 2019.11.22 Nick'sgranpa 193
186 Mr. Pak's Quiz For English(034) 2019.11.10 Nick'sgranpa 167
185 Mr. Pak's Quiz For English(033) 2019.10.21 Nick'sgranpa 202
184 Mr. Pak's Quiz For English(032) 2019.10.08 Nick'sgranpa 198
» Mr. Pak's Quiz For English(031) 2019.09.11 Nick'sgranpa 233
182 Mr. Pak's Quiz For English(030) 2019.08.10 Nick'sgranpa 241
181 Mr. Pak's Quiz For English(029) 2019.07.22 Nick'sgranpa 982
180 Mr. Pak's Quiz For English(028) 2019.07.10 Nick'sgranpa 249
179 Mr. Pak's Quiz For English(027) 2019.06.28 Nick'sgranpa 229
178 Mr. Pak's Quiz For English(026) 2019.06.20 Nick'sgranpa 237
177 Mr. Pak's Quiz For English(025) 2019.06.09 Nick'sgranpa 196
176 Mr. Pak's Quiz For English(024) 2019.06.05 Nick'sgranpa 187
175 Mr. Pak's Quiz For English(023) 2019.05.26 Nick'sgranpa 180
174 Mr. Pak's Quiz For English(022) 2019.05.18 Nick'sgranpa 159
173 Mr. Pak's Quiz For English(021) 2019.05.10 Nick'sgranpa 165
172 Mr. Pak's Quiz For English(020) 2019.05.05 Nick'sgranpa 186
171 Mr. Pak's Quiz For English(019) 2019.04.21 Nick'sgranpa 161
170 Mr. Pak's Quiz For English(018) 2019.04.11 Nick'sgranpa 176
169 Mr. Pak's Quiz For English(017) 2019.03.28 Nick'sgranpa 181
168 Mr. Pak's Quiz For English(016) 2019.03.09 Nick'sgranpa 199
167 Mr. Pak's Quiz For English(015) 2019.02.24 Nick'sgranpa 213
166 Mr. Pak's Quiz For English(014) 2019.02.16 Nick'sgranpa 214
165 Mr. Pak's Quiz For English(013) 2019.02.08 Nick'sgranpa 183
164 Mr. Pak's Quiz For English(012) 2019.02.02 Nick'sgranpa 190
163 Mr. Pak's Quiz For English(011) 2019.01.30 Nick'sgranpa 200
162 Mr. Pak's Quiz for English(010) 2019.01.22 Nick'sgranpa 191
161 Mr. Pak's Quiz for English(009) 2019.01.16 Nick'sgranpa 162
160 Mr. Pak's Quiz for English(008) 2019.01.07 Nick'sgranpa 176