Mr. Pak's Quiz For English(034)

Nick'sgranpa 2019.11.10 12:14 조회 수 : 167

Mr. Pak's Quiz For English(034) ===

-- 뇌는 쓸수록 건강해진다.

옳고 그름을 바로 보고 바로 판단하고 바로 옮길 수 있어야 한다.--

=======================================

===

<제 034 회> 확률

/ The probability

.

[Q] :

샘은 정확히 합이 $1.00인 50개의 코인이

      들어있는 지갑을 가지고 있었다.

Sam had a coin purse

     / with fifty coins, / totaling exactly $1.00.

 

불행히도 그것들을 세는 동안에

     그는 코인 한 개를 라디에이터 뒤에 떨어뜨렸다.

Unfortunately, / while counting them, /

      he dropped a coin / behind the radiator.

.

그것이 페니였을 확률은 얼마일까요?

What is / the probability / to be a penny?

.

보기 :

가) 70 % 나) 75 " 다) 80 " 라) 85 "

.

[답] ( )

--------------------------------------*

==

<발음법> : 발음부호 해설

30. /t/[ㅌ/트] :

[ㅌ]은

(1) 뒤에 모음이 오면 그 모음 앞에 붙인다. *tot(ta:t)[타앝(으)]

(2) 앞에 모음이 오면 그 모음의 받침으로 붙인다. *tot(ta:t)[타앝(으)]

.

[트]는

(1) 뒤에 자음이 올 때. *train(trein)[트(어)래인]

(2) 앞에 자음이 오면 *bolt(boult)[보울트]

==

<단어읽기> :

be.hind /bi.háind/[비.하인드 ́]

ex.act.ly /ig.zǽkt.li:/[익.ㅅ재^앜트 ́.(을)리이]

drop.ped /drɑ:pt/[드(어)라앞트]

prob.a.bil.i.ty /prɑ̀:b.ə.bíl.ə.ti:/[프(어)라압 ̀.어.빌 ́.어.티이] [프(어)라압 ̀.어.빌 ́.어.디이](o)

purse /pə:rs/[퍼(어)ㄹ스]

ra.di.a.tor /réi.di.èit.ər/[(어)래이 ́.디.애잍 ̀.어(어)ㄹ]

to.tal.ing /tóut.əl.iŋ/[토웉 ́.얼.잉]

un.for.tu.nate.ly /ʌ̀n.fɔ́:r.tʃə.nit.li:/[어^안 ̀.ㅎ포^어(어)ㄹ ́.처.닡.(을)리이]

==

.

[제 034 회 정답 및 해설]

정답 : 라) 85%

해설 :

50개의 coin이 합이 $1.00이 될 수 있는 길은 두 가지이다.

하나는,

45 pennies(45¢), 2 nickels(10¢), 2 dimes(20¢), and I quarter(25¢).

다음은,

40 pennies(40¢), 8nickels(40¢), and 2 dimes(20¢).

그래서 그것이 penny였을 가능성은 85%이다. 즉, 45+40=85 이다.

,

<오늘의 명언>

A stitch in time saves nine. / 제때 한번 꿰매는 게 나중에 아홉 번 꿰매는 일을 덜어 준다.

--> 일이란 제때 조치를 취해야 나중의 수고를 덜 수 있다는 뜻. 호미로 막을 일 가래로 막는다.

.

소제대작(小题大作) : <小 작을 소, 題 표 제, 大 큰 대, 作 지을 작>

작은 일을 크게 만든다는 의미.

===

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
209 Mr. Pak's Quiz For English(059) 2020.05.20 Nick'sgranpa 19
208 Mr. Pak's Quiz For English(058) 2020.05.11 Nick'sgranpa 26
207 Mr. Pak's Quiz For English(057)  2020.05.06 Nick'sgranpa 35
206 Mr. Pak's Quiz For English(056) 2020.05.04 Nick'sgranpa 47
205 Mr. Pak's Quiz For English(055) [1] 2020.04.29 Nick'sgranpa 74
204 Mr. Pak's Quiz For English(054) 2020.04.29 Nick'sgranpa 63
203 Mr. Pak's Quiz For English(053) [1] 2020.04.23 Nick'sgranpa 71
202 Mr. Pak's Quiz For English(052) [1] 2020.04.16 Nick'sgranpa 83
201 Mr. Pak's Quiz For English(050) 2020.04.08 Nick'sgranpa 78
200 Mr. Pak's Quiz For English(049) 2020.04.04 Nick'sgranpa 94
199 Mr. Pak's Quiz For English(048) 2020.03.23 Nick'sgranpa 73
198 Mr. Pak's Quiz For English(047) 2020.03.19 Nick'sgranpa 87
197 Mr. Pak's Quiz For English(046) 2020.03.12 Nick'sgranpa 76
196 Mr. Pak's Quiz For English(045) 2020.03.05 Nick'sgranpa 94
195 Mr. Pak's Quiz For English(044) 2020.02.24 Nick'sgranpa 130
194 Mr. Pak's Quiz For English(043) 2020.02.17 Nick'sgranpa 99
193 Mr. Pak's Quiz For English(042) [1] 2020.02.10 Nick'sgranpa 116
192 Mr. Pak's Quiz For English(041) 2020.01.19 Nick'sgranpa 147
191 Mr. Pak's Quiz For English(040) 2020.01.09 Nick'sgranpa 150
190 Mr. Pak's Quiz For English(039) 2019.12.29 Nick'sgranpa 161
189 Mr. Pak's Quiz For English(038) [1] 2019.12.18 Nick'sgranpa 178
188 Mr. Pak's Quiz For English(036) 2019.11.29 Nick'sgranpa 175
187 Mr. Pak's Quiz For English(035) 2019.11.22 Nick'sgranpa 193
» Mr. Pak's Quiz For English(034) 2019.11.10 Nick'sgranpa 167
185 Mr. Pak's Quiz For English(033) 2019.10.21 Nick'sgranpa 202
184 Mr. Pak's Quiz For English(032) 2019.10.08 Nick'sgranpa 198
183 Mr. Pak's Quiz For English(031) 2019.09.11 Nick'sgranpa 233
182 Mr. Pak's Quiz For English(030) 2019.08.10 Nick'sgranpa 241
181 Mr. Pak's Quiz For English(029) 2019.07.22 Nick'sgranpa 982
180 Mr. Pak's Quiz For English(028) 2019.07.10 Nick'sgranpa 249
179 Mr. Pak's Quiz For English(027) 2019.06.28 Nick'sgranpa 229
178 Mr. Pak's Quiz For English(026) 2019.06.20 Nick'sgranpa 237
177 Mr. Pak's Quiz For English(025) 2019.06.09 Nick'sgranpa 196
176 Mr. Pak's Quiz For English(024) 2019.06.05 Nick'sgranpa 187
175 Mr. Pak's Quiz For English(023) 2019.05.26 Nick'sgranpa 180
174 Mr. Pak's Quiz For English(022) 2019.05.18 Nick'sgranpa 159
173 Mr. Pak's Quiz For English(021) 2019.05.10 Nick'sgranpa 165
172 Mr. Pak's Quiz For English(020) 2019.05.05 Nick'sgranpa 186
171 Mr. Pak's Quiz For English(019) 2019.04.21 Nick'sgranpa 161
170 Mr. Pak's Quiz For English(018) 2019.04.11 Nick'sgranpa 176
169 Mr. Pak's Quiz For English(017) 2019.03.28 Nick'sgranpa 181
168 Mr. Pak's Quiz For English(016) 2019.03.09 Nick'sgranpa 199
167 Mr. Pak's Quiz For English(015) 2019.02.24 Nick'sgranpa 213
166 Mr. Pak's Quiz For English(014) 2019.02.16 Nick'sgranpa 214
165 Mr. Pak's Quiz For English(013) 2019.02.08 Nick'sgranpa 183
164 Mr. Pak's Quiz For English(012) 2019.02.02 Nick'sgranpa 190
163 Mr. Pak's Quiz For English(011) 2019.01.30 Nick'sgranpa 200
162 Mr. Pak's Quiz for English(010) 2019.01.22 Nick'sgranpa 191
161 Mr. Pak's Quiz for English(009) 2019.01.16 Nick'sgranpa 162
160 Mr. Pak's Quiz for English(008) 2019.01.07 Nick'sgranpa 176