Mr. Pak's Quiz For English(034)

Nick'sgranpa 2019.11.10 12:14 조회 수 : 56

Mr. Pak's Quiz For English(034) ===

-- 뇌는 쓸수록 건강해진다.

옳고 그름을 바로 보고 바로 판단하고 바로 옮길 수 있어야 한다.--

=======================================

===

<제 034 회> 확률

/ The probability

.

[Q] :

샘은 정확히 합이 $1.00인 50개의 코인이

      들어있는 지갑을 가지고 있었다.

Sam had a coin purse

     / with fifty coins, / totaling exactly $1.00.

 

불행히도 그것들을 세는 동안에

     그는 코인 한 개를 라디에이터 뒤에 떨어뜨렸다.

Unfortunately, / while counting them, /

      he dropped a coin / behind the radiator.

.

그것이 페니였을 확률은 얼마일까요?

What is / the probability / to be a penny?

.

보기 :

가) 70 % 나) 75 " 다) 80 " 라) 85 "

.

[답] ( )

--------------------------------------*

==

<발음법> : 발음부호 해설

30. /t/[ㅌ/트] :

[ㅌ]은

(1) 뒤에 모음이 오면 그 모음 앞에 붙인다. *tot(ta:t)[타앝(으)]

(2) 앞에 모음이 오면 그 모음의 받침으로 붙인다. *tot(ta:t)[타앝(으)]

.

[트]는

(1) 뒤에 자음이 올 때. *train(trein)[트(어)래인]

(2) 앞에 자음이 오면 *bolt(boult)[보울트]

==

<단어읽기> :

be.hind /bi.háind/[비.하인드 ́]

ex.act.ly /ig.zǽkt.li:/[익.ㅅ재^앜트 ́.(을)리이]

drop.ped /drɑ:pt/[드(어)라앞트]

prob.a.bil.i.ty /prɑ̀:b.ə.bíl.ə.ti:/[프(어)라압 ̀.어.빌 ́.어.티이] [프(어)라압 ̀.어.빌 ́.어.디이](o)

purse /pə:rs/[퍼(어)ㄹ스]

ra.di.a.tor /réi.di.èit.ər/[(어)래이 ́.디.애잍 ̀.어(어)ㄹ]

to.tal.ing /tóut.əl.iŋ/[토웉 ́.얼.잉]

un.for.tu.nate.ly /ʌ̀n.fɔ́:r.tʃə.nit.li:/[어^안 ̀.ㅎ포^어(어)ㄹ ́.처.닡.(을)리이]

==

.

[제 034 회 정답 및 해설]

정답 : 라) 85%

해설 :

50개의 coin이 합이 $1.00이 될 수 있는 길은 두 가지이다.

하나는,

45 pennies(45¢), 2 nickels(10¢), 2 dimes(20¢), and I quarter(25¢).

다음은,

40 pennies(40¢), 8nickels(40¢), and 2 dimes(20¢).

그래서 그것이 penny였을 가능성은 85%이다. 즉, 45+40=85 이다.

,

<오늘의 명언>

A stitch in time saves nine. / 제때 한번 꿰매는 게 나중에 아홉 번 꿰매는 일을 덜어 준다.

--> 일이란 제때 조치를 취해야 나중의 수고를 덜 수 있다는 뜻. 호미로 막을 일 가래로 막는다.

.

소제대작(小题大作) : <小 작을 소, 題 표 제, 大 큰 대, 作 지을 작>

작은 일을 크게 만든다는 의미.

===

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
188 Mr. Pak's Quiz For English(036) 2019.11.29 Nick'sgranpa 31
187 Mr. Pak's Quiz For English(035) 2019.11.22 Nick'sgranpa 41
» Mr. Pak's Quiz For English(034) 2019.11.10 Nick'sgranpa 56
185 Mr. Pak's Quiz For English(033) 2019.10.21 Nick'sgranpa 99
184 Mr. Pak's Quiz For English(032) 2019.10.08 Nick'sgranpa 133
183 Mr. Pak's Quiz For English(031) 2019.09.11 Nick'sgranpa 176
182 Mr. Pak's Quiz For English(030) 2019.08.10 Nick'sgranpa 221
181 Mr. Pak's Quiz For English(029) 2019.07.22 Nick'sgranpa 187
180 Mr. Pak's Quiz For English(028) 2019.07.10 Nick'sgranpa 212
179 Mr. Pak's Quiz For English(027) 2019.06.28 Nick'sgranpa 190
178 Mr. Pak's Quiz For English(026) 2019.06.20 Nick'sgranpa 200
177 Mr. Pak's Quiz For English(025) 2019.06.09 Nick'sgranpa 177
176 Mr. Pak's Quiz For English(024) 2019.06.05 Nick'sgranpa 147
175 Mr. Pak's Quiz For English(023) 2019.05.26 Nick'sgranpa 145
174 Mr. Pak's Quiz For English(022) 2019.05.18 Nick'sgranpa 134
173 Mr. Pak's Quiz For English(021) 2019.05.10 Nick'sgranpa 136
172 Mr. Pak's Quiz For English(020) 2019.05.05 Nick'sgranpa 148
171 Mr. Pak's Quiz For English(019) 2019.04.21 Nick'sgranpa 127
170 Mr. Pak's Quiz For English(018) 2019.04.11 Nick'sgranpa 145
169 Mr. Pak's Quiz For English(017) 2019.03.28 Nick'sgranpa 158
168 Mr. Pak's Quiz For English(016) 2019.03.09 Nick'sgranpa 180
167 Mr. Pak's Quiz For English(015) 2019.02.24 Nick'sgranpa 179
166 Mr. Pak's Quiz For English(014) 2019.02.16 Nick'sgranpa 191
165 Mr. Pak's Quiz For English(013) 2019.02.08 Nick'sgranpa 162
164 Mr. Pak's Quiz For English(012) 2019.02.02 Nick'sgranpa 163
163 Mr. Pak's Quiz For English(011) 2019.01.30 Nick'sgranpa 166
162 Mr. Pak's Quiz for English(010) 2019.01.22 Nick'sgranpa 158
161 Mr. Pak's Quiz for English(009) 2019.01.16 Nick'sgranpa 128
160 Mr. Pak's Quiz for English(008) 2019.01.07 Nick'sgranpa 142
159 Mr. Pak's Quiz For English(007) 2019.01.01 Nick'sgranpa 173
158 Mr. Pak's Quiz For English(006) 2018.12.25 Nick'sgranpa 133
157 Mr. Pak's Quiz For English(005) 2018.12.18 Nick'sgranpa 153
156 Mr. Pak's Quiz For English(004) 2018.12.12 Nick'sgranpa 154
155 Mr. Pak's Quiz For English(003) 2018.12.04 Nick'sgranpa 140
154 Mr. Pak's Quiz For English(002) 2018.11.27 Nick'sgranpa 150
153 Mr. Pak's Quiz For English(001) 2018.11.23 Nick'sgranpa 154
152 웃다 배우는 생활영어(004) 2016.03.18 Nick'sgranpa 5226
151 웃다 배우는 생활영어(003) [1] 2016.03.11 Nick'sgranpa 3048
150 웃다 배우는 생활영어(002) 2016.03.04 Nick'sgranpa 2609
149 웃다 배우는 생활영어(001) [1] 2016.02.25 Nick'sgranpa 3407
148 Mr. Pak's 생활영어(34) [1] 2016.02.20 Nick'sgranpa 3116
147 Mr. Pak's 생활영어(33) [1] 2016.02.13 Nick'sgranpa 2261
146 Mr. Pak's 생활영어(32) 2016.02.06 Nick'sgranpa 2050
145 Mr. Pak's 생활영어(31) [1] 2016.01.30 Nick'sgranpa 485
144 Mr. Pak's 생활영어(30) [1] 2016.01.24 Nick'sgranpa 458
143 Mr. Pak's 생활영어(29) [1] 2016.01.16 Nick'sgranpa 480
142 Mr. Pak's 생활영어(28) [1] 2016.01.09 Nick'sgranpa 515
141 Mr. Pak's 생활영어(27) 2015.08.02 Nick'sgranpa 2747
140 Mr. Pak's 생활영어(26) [1] 2015.07.25 Nick'sgranpa 1934
139 Mr. Pak's 생활영어(25) [1] 2015.07.21 Nick'sgranpa 1799