Mr. Pak's Quiz For English(034)

Nick'sgranpa 2019.11.10 12:14 조회 수 : 192

Mr. Pak's Quiz For English(034) ===

-- 뇌는 쓸수록 건강해진다.

옳고 그름을 바로 보고 바로 판단하고 바로 옮길 수 있어야 한다.--

=======================================

===

<제 034 회> 확률

/ The probability

.

[Q] :

샘은 정확히 합이 $1.00인 50개의 코인이

      들어있는 지갑을 가지고 있었다.

Sam had a coin purse

     / with fifty coins, / totaling exactly $1.00.

 

불행히도 그것들을 세는 동안에

     그는 코인 한 개를 라디에이터 뒤에 떨어뜨렸다.

Unfortunately, / while counting them, /

      he dropped a coin / behind the radiator.

.

그것이 페니였을 확률은 얼마일까요?

What is / the probability / to be a penny?

.

보기 :

가) 70 % 나) 75 " 다) 80 " 라) 85 "

.

[답] ( )

--------------------------------------*

==

<발음법> : 발음부호 해설

30. /t/[ㅌ/트] :

[ㅌ]은

(1) 뒤에 모음이 오면 그 모음 앞에 붙인다. *tot(ta:t)[타앝(으)]

(2) 앞에 모음이 오면 그 모음의 받침으로 붙인다. *tot(ta:t)[타앝(으)]

.

[트]는

(1) 뒤에 자음이 올 때. *train(trein)[트(어)래인]

(2) 앞에 자음이 오면 *bolt(boult)[보울트]

==

<단어읽기> :

be.hind /bi.háind/[비.하인드 ́]

ex.act.ly /ig.zǽkt.li:/[익.ㅅ재^앜트 ́.(을)리이]

drop.ped /drɑ:pt/[드(어)라앞트]

prob.a.bil.i.ty /prɑ̀:b.ə.bíl.ə.ti:/[프(어)라압 ̀.어.빌 ́.어.티이] [프(어)라압 ̀.어.빌 ́.어.디이](o)

purse /pə:rs/[퍼(어)ㄹ스]

ra.di.a.tor /réi.di.èit.ər/[(어)래이 ́.디.애잍 ̀.어(어)ㄹ]

to.tal.ing /tóut.əl.iŋ/[토웉 ́.얼.잉]

un.for.tu.nate.ly /ʌ̀n.fɔ́:r.tʃə.nit.li:/[어^안 ̀.ㅎ포^어(어)ㄹ ́.처.닡.(을)리이]

==

.

[제 034 회 정답 및 해설]

정답 : 라) 85%

해설 :

50개의 coin이 합이 $1.00이 될 수 있는 길은 두 가지이다.

하나는,

45 pennies(45¢), 2 nickels(10¢), 2 dimes(20¢), and I quarter(25¢).

다음은,

40 pennies(40¢), 8nickels(40¢), and 2 dimes(20¢).

그래서 그것이 penny였을 가능성은 85%이다. 즉, 45+40=85 이다.

,

<오늘의 명언>

A stitch in time saves nine. / 제때 한번 꿰매는 게 나중에 아홉 번 꿰매는 일을 덜어 준다.

--> 일이란 제때 조치를 취해야 나중의 수고를 덜 수 있다는 뜻. 호미로 막을 일 가래로 막는다.

.

소제대작(小题大作) : <小 작을 소, 題 표 제, 大 큰 대, 作 지을 작>

작은 일을 크게 만든다는 의미.

===

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
226 Mr. Pak's Quiz For English(076) 2020.09.19 Nick'sgranpa 18
225 Mr. Pak's Quiz For English(075) 2020.09.11 Nick'sgranpa 23
224 Mr. Pak's Quiz For English(074) 2020.09.03 Nick'sgranpa 34
223 Mr. Pak's Quiz For English(073) 2020.08.26 Nick'sgranpa 48
222 Mr. Pak's Quiz For English(072) 2020.08.20 Nick'sgranpa 62
221 Mr. Pak's Quiz For English(071) 2020.08.13 Nick'sgranpa 69
220 Mr. Pak's Quiz For English(070) 2020.08.11 Nick'sgranpa 58
219 Mr. Pak's Quiz For English(069) 2020.08.01 Nick'sgranpa 78
218 Mr. Pak's Quiz For English(068) 2020.07.23 Nick'sgranpa 118
217 Mr. Pak's Quiz For English(067) 2020.07.14 Nick'sgranpa 91
216 Mr. Pak's Quiz For English(066) 2020.07.08 Nick'sgranpa 69
215 Mr. Pak's Quiz For English(065) 2020.06.28 Nick'sgranpa 77
214 Mr. Pak's Quiz For English(064) 2020.06.24 Nick'sgranpa 97
213 Mr. Pak's Quiz For English(063) 2020.06.15 Nick'sgranpa 92
212 Mr. Pak's Quiz For English(062) 2020.06.09 Nick'sgranpa 105
211 Mr. Pak's Quiz For English(061) 2020.06.02 Nick'sgranpa 118
210 Mr. Pak's Quiz For English(060) 2020.05.26 Nick'sgranpa 109
209 Mr. Pak's Quiz For English(059) 2020.05.20 Nick'sgranpa 99
208 Mr. Pak's Quiz For English(058) 2020.05.11 Nick'sgranpa 105
207 Mr. Pak's Quiz For English(057)  2020.05.06 Nick'sgranpa 104
206 Mr. Pak's Quiz For English(056) 2020.05.04 Nick'sgranpa 100
205 Mr. Pak's Quiz For English(055) [1] 2020.04.29 Nick'sgranpa 112
204 Mr. Pak's Quiz For English(054) 2020.04.29 Nick'sgranpa 102
203 Mr. Pak's Quiz For English(053) [1] 2020.04.23 Nick'sgranpa 96
202 Mr. Pak's Quiz For English(052) [1] 2020.04.16 Nick'sgranpa 109
201 Mr. Pak's Quiz For English(050) 2020.04.08 Nick'sgranpa 106
200 Mr. Pak's Quiz For English(049) 2020.04.04 Nick'sgranpa 126
199 Mr. Pak's Quiz For English(048) 2020.03.23 Nick'sgranpa 97
198 Mr. Pak's Quiz For English(047) 2020.03.19 Nick'sgranpa 107
197 Mr. Pak's Quiz For English(046) 2020.03.12 Nick'sgranpa 93
196 Mr. Pak's Quiz For English(045) 2020.03.05 Nick'sgranpa 120
195 Mr. Pak's Quiz For English(044) 2020.02.24 Nick'sgranpa 157
194 Mr. Pak's Quiz For English(043) 2020.02.17 Nick'sgranpa 116
193 Mr. Pak's Quiz For English(042) [1] 2020.02.10 Nick'sgranpa 134
192 Mr. Pak's Quiz For English(041) 2020.01.19 Nick'sgranpa 169
191 Mr. Pak's Quiz For English(040) 2020.01.09 Nick'sgranpa 179
190 Mr. Pak's Quiz For English(039) 2019.12.29 Nick'sgranpa 187
189 Mr. Pak's Quiz For English(038) [1] 2019.12.18 Nick'sgranpa 203
188 Mr. Pak's Quiz For English(036) 2019.11.29 Nick'sgranpa 198
187 Mr. Pak's Quiz For English(035) 2019.11.22 Nick'sgranpa 214
» Mr. Pak's Quiz For English(034) 2019.11.10 Nick'sgranpa 192
185 Mr. Pak's Quiz For English(033) 2019.10.21 Nick'sgranpa 223
184 Mr. Pak's Quiz For English(032) 2019.10.08 Nick'sgranpa 213
183 Mr. Pak's Quiz For English(031) 2019.09.11 Nick'sgranpa 264
182 Mr. Pak's Quiz For English(030) 2019.08.10 Nick'sgranpa 262
181 Mr. Pak's Quiz For English(029) 2019.07.22 Nick'sgranpa 1001
180 Mr. Pak's Quiz For English(028) 2019.07.10 Nick'sgranpa 272
179 Mr. Pak's Quiz For English(027) 2019.06.28 Nick'sgranpa 257
178 Mr. Pak's Quiz For English(026) 2019.06.20 Nick'sgranpa 386
177 Mr. Pak's Quiz For English(025) 2019.06.09 Nick'sgranpa 219