Mr. Pak's Quiz For English(035)

Nick'sgranpa 2019.11.22 13:02 조회 수 : 41

Mr. Pak's Quiz For English(035) ===

-- 뇌는 쓸수록 건강해진다.

옳고 그름을 바로 보고 바로 판단하고 바로 옮길 수 있어야 한다.--

===================================================

===

<제 035 회> 생존자들은 어디에 묻혀야 하는가?

/ Where should the survivors be buried?

.

* 이 문제는 듣(읽)고 3초 내로 답이 나와야 한다.

.

[Q] :

국제법상,

Under / international law,

.

만일 비행기 한 대가 북한과 중국의 국경위에 추락한다면,

/ if a plane crashes / on the border of North Korea and China,

.

생존자들은 어디에 묻혀야 하는가?

/ where should the survivors be buried?

.

보기 :

가) 북한 나) 중국 다) 북한과 중국의 가운데

라) 두 나라의 협약에 따른다. 마) 정답 없x(nothing)

.

One! Two! Three!

[답] ( ) 만일 마)를 택한다면 왜? __________________

--------------------------------------*

==

<발음법> : 발음부호 해설 31. /v/[ㅎㅂ/ㅎ브] :

[브]하는 입모양에서 아래 입술을 위 입술 밑에 살짝 넣고 때면서 바람소리

가 약간 나게 하면서 [ㅎ브]한다. *b/b/[브]와 구분이 되게 [ㅎ]을 붙인다.

.

[ㅎㅂ]은

(1) 뒤에 모음이 오면 그 모음 앞에 붙인다. *van(væn)[ㅎ배^안]

(2) 앞에 모음이 오면 모음의 받침으로 붙인다. *cav.i.ty(kǽv.ə.ti:)[캐^앟ㅂ ́.어.티이]

.

[ㅎ브]는

앞에 자음이 오면 *valve(vælv)[ㅎ배^알ㅎ브]

.

참고 : base(beis)[배이스]와 vase(veis)[ㅎ배이스]를 구분 되게 발음하자.

==

<단어읽기> :

bor.der /bɔ́:r.dər/[보^어(어)ㄹ ́.더(어)ㄹ]

Chi.na /tʃái.nə/[차이 ́.너] [차이나](x)

crash.es /krǽʃ.is/[크(어)래^아 ́.쒸스]

in.ter.na.tion.al /ìn.tər.nǽʃ.ə.nəl/[인 ̀.터(어)ㄹ.내^아쒸 ́.어.널]

law /lɔ:/[(을)로^어어]

*raw /rɔ:/[(어)로^어어] 둘이 구분되게 발음하자.

sur.vi.vors /sər.vái.vərs/[서(어)ㄹ.ㅎ바이 ́.ㅎ버(어)ㄹ스]

==

.

[제 035 회 정답 및 해설]

정답 : 없 x (nothing)

해설 :

아무 데라도, 생존자는 묻히지 않는다. / Survivors never be buried.

.

<오늘의 명언>

Adding insult to injury. / 부상(負傷)당한 곳에 모욕까지

--> 엎친 데 덮친 격

.

설상가상(雪上加霜) : <雪 눈 설, 上 윗 상, 加 더할 가, 霜 서리 상>

눈 위에 서리가 덮인 격이라는 뜻 / 어려운 일이 연거푸 일어남.

========================================== 

 

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
188 Mr. Pak's Quiz For English(036) 2019.11.29 Nick'sgranpa 31
» Mr. Pak's Quiz For English(035) 2019.11.22 Nick'sgranpa 41
186 Mr. Pak's Quiz For English(034) 2019.11.10 Nick'sgranpa 56
185 Mr. Pak's Quiz For English(033) 2019.10.21 Nick'sgranpa 99
184 Mr. Pak's Quiz For English(032) 2019.10.08 Nick'sgranpa 133
183 Mr. Pak's Quiz For English(031) 2019.09.11 Nick'sgranpa 176
182 Mr. Pak's Quiz For English(030) 2019.08.10 Nick'sgranpa 221
181 Mr. Pak's Quiz For English(029) 2019.07.22 Nick'sgranpa 187
180 Mr. Pak's Quiz For English(028) 2019.07.10 Nick'sgranpa 212
179 Mr. Pak's Quiz For English(027) 2019.06.28 Nick'sgranpa 190
178 Mr. Pak's Quiz For English(026) 2019.06.20 Nick'sgranpa 200
177 Mr. Pak's Quiz For English(025) 2019.06.09 Nick'sgranpa 177
176 Mr. Pak's Quiz For English(024) 2019.06.05 Nick'sgranpa 147
175 Mr. Pak's Quiz For English(023) 2019.05.26 Nick'sgranpa 145
174 Mr. Pak's Quiz For English(022) 2019.05.18 Nick'sgranpa 134
173 Mr. Pak's Quiz For English(021) 2019.05.10 Nick'sgranpa 136
172 Mr. Pak's Quiz For English(020) 2019.05.05 Nick'sgranpa 148
171 Mr. Pak's Quiz For English(019) 2019.04.21 Nick'sgranpa 127
170 Mr. Pak's Quiz For English(018) 2019.04.11 Nick'sgranpa 145
169 Mr. Pak's Quiz For English(017) 2019.03.28 Nick'sgranpa 158
168 Mr. Pak's Quiz For English(016) 2019.03.09 Nick'sgranpa 180
167 Mr. Pak's Quiz For English(015) 2019.02.24 Nick'sgranpa 179
166 Mr. Pak's Quiz For English(014) 2019.02.16 Nick'sgranpa 191
165 Mr. Pak's Quiz For English(013) 2019.02.08 Nick'sgranpa 162
164 Mr. Pak's Quiz For English(012) 2019.02.02 Nick'sgranpa 163
163 Mr. Pak's Quiz For English(011) 2019.01.30 Nick'sgranpa 166
162 Mr. Pak's Quiz for English(010) 2019.01.22 Nick'sgranpa 158
161 Mr. Pak's Quiz for English(009) 2019.01.16 Nick'sgranpa 128
160 Mr. Pak's Quiz for English(008) 2019.01.07 Nick'sgranpa 142
159 Mr. Pak's Quiz For English(007) 2019.01.01 Nick'sgranpa 173
158 Mr. Pak's Quiz For English(006) 2018.12.25 Nick'sgranpa 133
157 Mr. Pak's Quiz For English(005) 2018.12.18 Nick'sgranpa 153
156 Mr. Pak's Quiz For English(004) 2018.12.12 Nick'sgranpa 154
155 Mr. Pak's Quiz For English(003) 2018.12.04 Nick'sgranpa 140
154 Mr. Pak's Quiz For English(002) 2018.11.27 Nick'sgranpa 150
153 Mr. Pak's Quiz For English(001) 2018.11.23 Nick'sgranpa 154
152 웃다 배우는 생활영어(004) 2016.03.18 Nick'sgranpa 5226
151 웃다 배우는 생활영어(003) [1] 2016.03.11 Nick'sgranpa 3048
150 웃다 배우는 생활영어(002) 2016.03.04 Nick'sgranpa 2609
149 웃다 배우는 생활영어(001) [1] 2016.02.25 Nick'sgranpa 3407
148 Mr. Pak's 생활영어(34) [1] 2016.02.20 Nick'sgranpa 3116
147 Mr. Pak's 생활영어(33) [1] 2016.02.13 Nick'sgranpa 2261
146 Mr. Pak's 생활영어(32) 2016.02.06 Nick'sgranpa 2050
145 Mr. Pak's 생활영어(31) [1] 2016.01.30 Nick'sgranpa 485
144 Mr. Pak's 생활영어(30) [1] 2016.01.24 Nick'sgranpa 458
143 Mr. Pak's 생활영어(29) [1] 2016.01.16 Nick'sgranpa 480
142 Mr. Pak's 생활영어(28) [1] 2016.01.09 Nick'sgranpa 515
141 Mr. Pak's 생활영어(27) 2015.08.02 Nick'sgranpa 2747
140 Mr. Pak's 생활영어(26) [1] 2015.07.25 Nick'sgranpa 1934
139 Mr. Pak's 생활영어(25) [1] 2015.07.21 Nick'sgranpa 1799