Mr. Pak's Quiz For English(038)

Nick'sgranpa 2019.12.18 12:36 조회 수 : 214

Mr. Pak's Quiz For English(038) ===

-- 뇌는 쓸수록 건강해진다.

옳고 그름을 바로 보고 바로 판단하고 바로 옮길 수 있어야 한다.--

===================================================

===

<제 038 회> 가짜 돈

/ The counterfeit.

.

[Q] :

어떤 사람이 보석가게에 들어가서

직원에게 $100짜리 한 장을 주고 $75짜리 목걸이 하나를 샀다.

A man went / into a jewelry shop

/ and bought a $75 chain, / giving the clerk a $100 bill.

.

잠깐 후에 그는 그것을 반품하고 직원에게는

$20짜리 한 장을 주고 거스름으로 $5을 받고 새 시계 하나를 샀다.

He returned / a few moments later / and bought a new watch,

/ giving the clerk a $20 bill / and receiving $5 in change.

.

나중에 은행에서 가게에

$100 지폐와 $20 지폐가 둘 다 가짜였다고 알렸다.

Later, / the bank told the store

/ that both the $100 bill / and the $20 bill were counterfeit.

 

제 비용과 물품 원가 등, 기타를 무시하고,

그 가게는 얼마나 많은 손실을 보았을까요?

Ignoring overhead, / cost of merchandise, / etc.,

/ how much money / did / the shop lose?

 

보기 :

가) $100 나) $120 다) $140 라) $160

 

[답] ( )

--------------------------------------*

==

<발음법> : 발음부호 해설

34. /z/[ㅅㅈ/ㅅ즈] :

* j /dʒ/[ㅈ/즈/쥐] 및 s /s/[ㅅ/스]와 구별이 되게 이렇게 표현한다.

* [스]도 [즈]도 아니면서 둘 다 비슷한 음을 만들자.

* 모음의 받침으로 붙여 쓰지 않는 것을 원칙으로 한다.

단, vis.it(víz.it)[ㅎ빗ㅈ ́.잍(으)] 등 뒤에 /i/[이] 음이 왔을 때는 받침으로 쓴다.

.

[ㅅㅈ]는

z 이 음절의 첫 자로 뒤에 모음이 오면 그 앞에 붙인다. *ze.ro(zí.rou)[ㅅ지 ́.(어)로우]

.

[ㅅ즈]는

z 가 한 음절의 끝이나, 단어의 끝이면 따로 [ㅅ즈]로 한다.

*is(iz)[이ㅅ즈]

==

<단어읽기> :

bought /bɔ:t/[보^어엍(으)]

chain /tʃein/[채인]

clerk /klərk/[크을어(어)크]

coun.ter.feit /káun.tər.fìt/[카운 ́.터(어)ㄹ.ㅎ핕(으) ̀]

etc. = et cet.er.a /et sét.ər.ə/[앹. 샡 ́.어.(어)러]

ig.nor.ing /ig.nɔ́:r.iŋ/[익.노^어 ́.(어)링]

jew.el.ry 【영국】 -ellery /dʒú:.əl.ri:/[주우 ́.얼.(어)리이]

lose /lu:z/[(을)루우ㅅ즈]

mer.chan.dise /mə́:r.tʃən.dàiz/[머(어)ㄹ ́.천.다이ㅅ즈 ̀]

mo.ments /móu.mənts/[모우 ́.먼.트스] [모우 ́.먼.스](ok) [모맨스](x)

over.head /óu.vər.hèd/[오우 ́.ㅎ버(어)ㄹ.핻(으) ̀]

re.ceive /ri.sí:v/[(어)리.시잏ㅂ(으) ́]

re.ceiv.ing /ri.sí:v.iŋ/[(어)리.시잏ㅂ.́잉]

re.turn.ed /ri.tə́:rnd/[(어)리.터(어)ㄹ은드 ́]

watch /wɑ:tʃ/[우아아취] [와취](x) [와치](x)

*입 모양이 [우아아취]는 네 번, [와취]는 두 번 변한다.

==

.

[제 038 회 정답 및 해설]

정답 : 나) $120

해설 :

두 장의 Bill만 정상적인 것이었다면 손해가 없었을 것이다.

.

<오늘의 명언>

As you sow, so shall you reap. / 네가 뿌린 대로 거둘 것이다.

--> 뿌린 대로 거둔다.

.

인과응보(因果應報) : 행위의 선악에 대한 결과를 후에 받게 된다는 말.

사필귀정(事必歸正),. 권선징악(勸善懲惡), 자업자득(自業自得) 

===

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
229 Mr. Pak's Quiz For English(079) [1] file 2020.10.17 Nick'sgranpa 13
228 Mr. Pak's Quiz For English(078) [1] file 2020.10.10 Nick'sgranpa 27
227 Mr. Pak's Quiz For English(077) [1] file 2020.09.29 Nick'sgranpa 43
226 Mr. Pak's Quiz For English(076) 2020.09.19 Nick'sgranpa 58
225 Mr. Pak's Quiz For English(075) 2020.09.11 Nick'sgranpa 55
224 Mr. Pak's Quiz For English(074) 2020.09.03 Nick'sgranpa 71
223 Mr. Pak's Quiz For English(073) 2020.08.26 Nick'sgranpa 86
222 Mr. Pak's Quiz For English(072) 2020.08.20 Nick'sgranpa 83
221 Mr. Pak's Quiz For English(071) 2020.08.13 Nick'sgranpa 91
220 Mr. Pak's Quiz For English(070) 2020.08.11 Nick'sgranpa 64
219 Mr. Pak's Quiz For English(069) 2020.08.01 Nick'sgranpa 82
218 Mr. Pak's Quiz For English(068) 2020.07.23 Nick'sgranpa 133
217 Mr. Pak's Quiz For English(067) 2020.07.14 Nick'sgranpa 98
216 Mr. Pak's Quiz For English(066) 2020.07.08 Nick'sgranpa 77
215 Mr. Pak's Quiz For English(065) 2020.06.28 Nick'sgranpa 80
214 Mr. Pak's Quiz For English(064) 2020.06.24 Nick'sgranpa 104
213 Mr. Pak's Quiz For English(063) 2020.06.15 Nick'sgranpa 95
212 Mr. Pak's Quiz For English(062) 2020.06.09 Nick'sgranpa 107
211 Mr. Pak's Quiz For English(061) 2020.06.02 Nick'sgranpa 126
210 Mr. Pak's Quiz For English(060) 2020.05.26 Nick'sgranpa 111
209 Mr. Pak's Quiz For English(059) 2020.05.20 Nick'sgranpa 105
208 Mr. Pak's Quiz For English(058) 2020.05.11 Nick'sgranpa 111
207 Mr. Pak's Quiz For English(057)  2020.05.06 Nick'sgranpa 106
206 Mr. Pak's Quiz For English(056) 2020.05.04 Nick'sgranpa 105
205 Mr. Pak's Quiz For English(055) [1] 2020.04.29 Nick'sgranpa 118
204 Mr. Pak's Quiz For English(054) 2020.04.29 Nick'sgranpa 106
203 Mr. Pak's Quiz For English(053) [1] 2020.04.23 Nick'sgranpa 102
202 Mr. Pak's Quiz For English(052) [1] 2020.04.16 Nick'sgranpa 112
201 Mr. Pak's Quiz For English(050) 2020.04.08 Nick'sgranpa 113
200 Mr. Pak's Quiz For English(049) 2020.04.04 Nick'sgranpa 130
199 Mr. Pak's Quiz For English(048) 2020.03.23 Nick'sgranpa 101
198 Mr. Pak's Quiz For English(047) 2020.03.19 Nick'sgranpa 114
197 Mr. Pak's Quiz For English(046) 2020.03.12 Nick'sgranpa 98
196 Mr. Pak's Quiz For English(045) 2020.03.05 Nick'sgranpa 125
195 Mr. Pak's Quiz For English(044) 2020.02.24 Nick'sgranpa 161
194 Mr. Pak's Quiz For English(043) 2020.02.17 Nick'sgranpa 119
193 Mr. Pak's Quiz For English(042) [1] 2020.02.10 Nick'sgranpa 138
192 Mr. Pak's Quiz For English(041) 2020.01.19 Nick'sgranpa 172
191 Mr. Pak's Quiz For English(040) 2020.01.09 Nick'sgranpa 184
190 Mr. Pak's Quiz For English(039) 2019.12.29 Nick'sgranpa 192
» Mr. Pak's Quiz For English(038) [1] 2019.12.18 Nick'sgranpa 214
188 Mr. Pak's Quiz For English(036) 2019.11.29 Nick'sgranpa 201
187 Mr. Pak's Quiz For English(035) 2019.11.22 Nick'sgranpa 221
186 Mr. Pak's Quiz For English(034) 2019.11.10 Nick'sgranpa 198
185 Mr. Pak's Quiz For English(033) 2019.10.21 Nick'sgranpa 228
184 Mr. Pak's Quiz For English(032) 2019.10.08 Nick'sgranpa 217
183 Mr. Pak's Quiz For English(031) 2019.09.11 Nick'sgranpa 266
182 Mr. Pak's Quiz For English(030) 2019.08.10 Nick'sgranpa 264
181 Mr. Pak's Quiz For English(029) 2019.07.22 Nick'sgranpa 1005
180 Mr. Pak's Quiz For English(028) 2019.07.10 Nick'sgranpa 277