Mr. Pak's Quiz For English(038)

Nick'sgranpa 2019.12.18 12:36 조회 수 : 178

Mr. Pak's Quiz For English(038) ===

-- 뇌는 쓸수록 건강해진다.

옳고 그름을 바로 보고 바로 판단하고 바로 옮길 수 있어야 한다.--

===================================================

===

<제 038 회> 가짜 돈

/ The counterfeit.

.

[Q] :

어떤 사람이 보석가게에 들어가서

직원에게 $100짜리 한 장을 주고 $75짜리 목걸이 하나를 샀다.

A man went / into a jewelry shop

/ and bought a $75 chain, / giving the clerk a $100 bill.

.

잠깐 후에 그는 그것을 반품하고 직원에게는

$20짜리 한 장을 주고 거스름으로 $5을 받고 새 시계 하나를 샀다.

He returned / a few moments later / and bought a new watch,

/ giving the clerk a $20 bill / and receiving $5 in change.

.

나중에 은행에서 가게에

$100 지폐와 $20 지폐가 둘 다 가짜였다고 알렸다.

Later, / the bank told the store

/ that both the $100 bill / and the $20 bill were counterfeit.

 

제 비용과 물품 원가 등, 기타를 무시하고,

그 가게는 얼마나 많은 손실을 보았을까요?

Ignoring overhead, / cost of merchandise, / etc.,

/ how much money / did / the shop lose?

 

보기 :

가) $100 나) $120 다) $140 라) $160

 

[답] ( )

--------------------------------------*

==

<발음법> : 발음부호 해설

34. /z/[ㅅㅈ/ㅅ즈] :

* j /dʒ/[ㅈ/즈/쥐] 및 s /s/[ㅅ/스]와 구별이 되게 이렇게 표현한다.

* [스]도 [즈]도 아니면서 둘 다 비슷한 음을 만들자.

* 모음의 받침으로 붙여 쓰지 않는 것을 원칙으로 한다.

단, vis.it(víz.it)[ㅎ빗ㅈ ́.잍(으)] 등 뒤에 /i/[이] 음이 왔을 때는 받침으로 쓴다.

.

[ㅅㅈ]는

z 이 음절의 첫 자로 뒤에 모음이 오면 그 앞에 붙인다. *ze.ro(zí.rou)[ㅅ지 ́.(어)로우]

.

[ㅅ즈]는

z 가 한 음절의 끝이나, 단어의 끝이면 따로 [ㅅ즈]로 한다.

*is(iz)[이ㅅ즈]

==

<단어읽기> :

bought /bɔ:t/[보^어엍(으)]

chain /tʃein/[채인]

clerk /klərk/[크을어(어)크]

coun.ter.feit /káun.tər.fìt/[카운 ́.터(어)ㄹ.ㅎ핕(으) ̀]

etc. = et cet.er.a /et sét.ər.ə/[앹. 샡 ́.어.(어)러]

ig.nor.ing /ig.nɔ́:r.iŋ/[익.노^어 ́.(어)링]

jew.el.ry 【영국】 -ellery /dʒú:.əl.ri:/[주우 ́.얼.(어)리이]

lose /lu:z/[(을)루우ㅅ즈]

mer.chan.dise /mə́:r.tʃən.dàiz/[머(어)ㄹ ́.천.다이ㅅ즈 ̀]

mo.ments /móu.mənts/[모우 ́.먼.트스] [모우 ́.먼.스](ok) [모맨스](x)

over.head /óu.vər.hèd/[오우 ́.ㅎ버(어)ㄹ.핻(으) ̀]

re.ceive /ri.sí:v/[(어)리.시잏ㅂ(으) ́]

re.ceiv.ing /ri.sí:v.iŋ/[(어)리.시잏ㅂ.́잉]

re.turn.ed /ri.tə́:rnd/[(어)리.터(어)ㄹ은드 ́]

watch /wɑ:tʃ/[우아아취] [와취](x) [와치](x)

*입 모양이 [우아아취]는 네 번, [와취]는 두 번 변한다.

==

.

[제 038 회 정답 및 해설]

정답 : 나) $120

해설 :

두 장의 Bill만 정상적인 것이었다면 손해가 없었을 것이다.

.

<오늘의 명언>

As you sow, so shall you reap. / 네가 뿌린 대로 거둘 것이다.

--> 뿌린 대로 거둔다.

.

인과응보(因果應報) : 행위의 선악에 대한 결과를 후에 받게 된다는 말.

사필귀정(事必歸正),. 권선징악(勸善懲惡), 자업자득(自業自得) 

===

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
210 Mr. Pak's Quiz For English(060) 2020.05.26 Nick'sgranpa 10
209 Mr. Pak's Quiz For English(059) 2020.05.20 Nick'sgranpa 21
208 Mr. Pak's Quiz For English(058) 2020.05.11 Nick'sgranpa 33
207 Mr. Pak's Quiz For English(057)  2020.05.06 Nick'sgranpa 38
206 Mr. Pak's Quiz For English(056) 2020.05.04 Nick'sgranpa 50
205 Mr. Pak's Quiz For English(055) [1] 2020.04.29 Nick'sgranpa 76
204 Mr. Pak's Quiz For English(054) 2020.04.29 Nick'sgranpa 68
203 Mr. Pak's Quiz For English(053) [1] 2020.04.23 Nick'sgranpa 74
202 Mr. Pak's Quiz For English(052) [1] 2020.04.16 Nick'sgranpa 87
201 Mr. Pak's Quiz For English(050) 2020.04.08 Nick'sgranpa 78
200 Mr. Pak's Quiz For English(049) 2020.04.04 Nick'sgranpa 97
199 Mr. Pak's Quiz For English(048) 2020.03.23 Nick'sgranpa 74
198 Mr. Pak's Quiz For English(047) 2020.03.19 Nick'sgranpa 87
197 Mr. Pak's Quiz For English(046) 2020.03.12 Nick'sgranpa 77
196 Mr. Pak's Quiz For English(045) 2020.03.05 Nick'sgranpa 95
195 Mr. Pak's Quiz For English(044) 2020.02.24 Nick'sgranpa 131
194 Mr. Pak's Quiz For English(043) 2020.02.17 Nick'sgranpa 100
193 Mr. Pak's Quiz For English(042) [1] 2020.02.10 Nick'sgranpa 118
192 Mr. Pak's Quiz For English(041) 2020.01.19 Nick'sgranpa 148
191 Mr. Pak's Quiz For English(040) 2020.01.09 Nick'sgranpa 150
190 Mr. Pak's Quiz For English(039) 2019.12.29 Nick'sgranpa 164
» Mr. Pak's Quiz For English(038) [1] 2019.12.18 Nick'sgranpa 178
188 Mr. Pak's Quiz For English(036) 2019.11.29 Nick'sgranpa 175
187 Mr. Pak's Quiz For English(035) 2019.11.22 Nick'sgranpa 194
186 Mr. Pak's Quiz For English(034) 2019.11.10 Nick'sgranpa 169
185 Mr. Pak's Quiz For English(033) 2019.10.21 Nick'sgranpa 204
184 Mr. Pak's Quiz For English(032) 2019.10.08 Nick'sgranpa 198
183 Mr. Pak's Quiz For English(031) 2019.09.11 Nick'sgranpa 236
182 Mr. Pak's Quiz For English(030) 2019.08.10 Nick'sgranpa 242
181 Mr. Pak's Quiz For English(029) 2019.07.22 Nick'sgranpa 983
180 Mr. Pak's Quiz For English(028) 2019.07.10 Nick'sgranpa 250
179 Mr. Pak's Quiz For English(027) 2019.06.28 Nick'sgranpa 232
178 Mr. Pak's Quiz For English(026) 2019.06.20 Nick'sgranpa 238
177 Mr. Pak's Quiz For English(025) 2019.06.09 Nick'sgranpa 197
176 Mr. Pak's Quiz For English(024) 2019.06.05 Nick'sgranpa 188
175 Mr. Pak's Quiz For English(023) 2019.05.26 Nick'sgranpa 182
174 Mr. Pak's Quiz For English(022) 2019.05.18 Nick'sgranpa 160
173 Mr. Pak's Quiz For English(021) 2019.05.10 Nick'sgranpa 167
172 Mr. Pak's Quiz For English(020) 2019.05.05 Nick'sgranpa 187
171 Mr. Pak's Quiz For English(019) 2019.04.21 Nick'sgranpa 162
170 Mr. Pak's Quiz For English(018) 2019.04.11 Nick'sgranpa 176
169 Mr. Pak's Quiz For English(017) 2019.03.28 Nick'sgranpa 182
168 Mr. Pak's Quiz For English(016) 2019.03.09 Nick'sgranpa 201
167 Mr. Pak's Quiz For English(015) 2019.02.24 Nick'sgranpa 214
166 Mr. Pak's Quiz For English(014) 2019.02.16 Nick'sgranpa 214
165 Mr. Pak's Quiz For English(013) 2019.02.08 Nick'sgranpa 184
164 Mr. Pak's Quiz For English(012) 2019.02.02 Nick'sgranpa 190
163 Mr. Pak's Quiz For English(011) 2019.01.30 Nick'sgranpa 201
162 Mr. Pak's Quiz for English(010) 2019.01.22 Nick'sgranpa 193
161 Mr. Pak's Quiz for English(009) 2019.01.16 Nick'sgranpa 164