Mr. Pak's Quiz For English(039)

Nick'sgranpa 2019.12.29 09:57 조회 수 : 161

Mr. Pak's Quiz For English(039)

-- 뇌는 쓸수록 건강해진다.

옳고 그름을 바로 보고 바로 판단하고 바로 옮길 수 있어야 한다.--

===================================================

===

<제 039 회> 2전 짜리 우표들은 한 다스에 몇 장이 있나?

/ How many two-cent stamps are there in a dozen?

.

* 이 문제는 듣(읽)고 3초 이내에 답이 나와야 한다.

.

[Q] :

만일 한 다스에

1전 짜리 우표들이 12장이라면,

If there are twelve

/ one-cent stamps / in a dozen,

 

2전 짜리 우표들은

한 다스에 몇 장이 있나?

/ how many two-cent stamps

/ are there / in a dozen?

 

One! Two ! Three!

[답] ( )

--------------------------------------*

==

<발음법> : 발음부호 해설

35. /ŋ/[ㅇ] :

ng 가 단어의 끝에 오면 [o]로 발음한다. *king(kiŋ)[킹]

.

36. /ŋg/[ㅇㄱ/ㅇ그] :

(1) ng 가 단어의 가운데 오면 [o]은 앞 모음의 받침으로 붙이고,

[ㄱ]은 뒤 모음 앞에 붙인다. *fin.ger(fíŋ.gər)[ㅎ핑 ́.거(어)ㄹ]

.

(2) ng 가 단어의 가운데 오면 [o]은 앞 모음의 받침으로 붙이고,

뒤 음절의 앞에 자음이 오면 [그]로 쓴다. *Eng.lish(íŋ.gliʃ)[잉 ́.그을이쒸]

 

(3) ng가 n.g로 갈라지는 경우도 있다.

*in.gre.di.ant(in.gríː.di:.ənt)[인.그(어)리이 ́.디이.언트]

==

<단어읽기> :

doz.en /dʌ́z.ən/[더^아ㅅ즈 ́.언]

stamps /stæmps/[스태^암프스]

==

.

[제 039 회 정답 및 해설]

정답 : 12 장

해설 :

한 다스는 언제나 12이다.

A dozen is always twelve.

 

* 한 그로스(a gross) 는 12다스, 144개

.

<오늘의 명언>

I didn't fail.

  I just found 2,000 ways not to make a lightbulb;

     I only needed to find one way to make it work.

나는 실패하지 않았다.

   단지 2천 번의 길이 전구를 만드는 방법이 아니라는 걸 알았을 뿐이다.

      난 오직 전구가 만들어지는 한 가지 길을 찾는 게 필요하였다.

                  토머스 앨바 에디슨(Thomas Alva Edison) 미국 발명가  

 

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
209 Mr. Pak's Quiz For English(059) 2020.05.20 Nick'sgranpa 19
208 Mr. Pak's Quiz For English(058) 2020.05.11 Nick'sgranpa 26
207 Mr. Pak's Quiz For English(057)  2020.05.06 Nick'sgranpa 35
206 Mr. Pak's Quiz For English(056) 2020.05.04 Nick'sgranpa 47
205 Mr. Pak's Quiz For English(055) [1] 2020.04.29 Nick'sgranpa 74
204 Mr. Pak's Quiz For English(054) 2020.04.29 Nick'sgranpa 63
203 Mr. Pak's Quiz For English(053) [1] 2020.04.23 Nick'sgranpa 71
202 Mr. Pak's Quiz For English(052) [1] 2020.04.16 Nick'sgranpa 83
201 Mr. Pak's Quiz For English(050) 2020.04.08 Nick'sgranpa 78
200 Mr. Pak's Quiz For English(049) 2020.04.04 Nick'sgranpa 94
199 Mr. Pak's Quiz For English(048) 2020.03.23 Nick'sgranpa 73
198 Mr. Pak's Quiz For English(047) 2020.03.19 Nick'sgranpa 87
197 Mr. Pak's Quiz For English(046) 2020.03.12 Nick'sgranpa 76
196 Mr. Pak's Quiz For English(045) 2020.03.05 Nick'sgranpa 94
195 Mr. Pak's Quiz For English(044) 2020.02.24 Nick'sgranpa 130
194 Mr. Pak's Quiz For English(043) 2020.02.17 Nick'sgranpa 99
193 Mr. Pak's Quiz For English(042) [1] 2020.02.10 Nick'sgranpa 116
192 Mr. Pak's Quiz For English(041) 2020.01.19 Nick'sgranpa 147
191 Mr. Pak's Quiz For English(040) 2020.01.09 Nick'sgranpa 150
» Mr. Pak's Quiz For English(039) 2019.12.29 Nick'sgranpa 161
189 Mr. Pak's Quiz For English(038) [1] 2019.12.18 Nick'sgranpa 178
188 Mr. Pak's Quiz For English(036) 2019.11.29 Nick'sgranpa 175
187 Mr. Pak's Quiz For English(035) 2019.11.22 Nick'sgranpa 193
186 Mr. Pak's Quiz For English(034) 2019.11.10 Nick'sgranpa 167
185 Mr. Pak's Quiz For English(033) 2019.10.21 Nick'sgranpa 202
184 Mr. Pak's Quiz For English(032) 2019.10.08 Nick'sgranpa 198
183 Mr. Pak's Quiz For English(031) 2019.09.11 Nick'sgranpa 233
182 Mr. Pak's Quiz For English(030) 2019.08.10 Nick'sgranpa 241
181 Mr. Pak's Quiz For English(029) 2019.07.22 Nick'sgranpa 982
180 Mr. Pak's Quiz For English(028) 2019.07.10 Nick'sgranpa 249
179 Mr. Pak's Quiz For English(027) 2019.06.28 Nick'sgranpa 229
178 Mr. Pak's Quiz For English(026) 2019.06.20 Nick'sgranpa 237
177 Mr. Pak's Quiz For English(025) 2019.06.09 Nick'sgranpa 196
176 Mr. Pak's Quiz For English(024) 2019.06.05 Nick'sgranpa 187
175 Mr. Pak's Quiz For English(023) 2019.05.26 Nick'sgranpa 180
174 Mr. Pak's Quiz For English(022) 2019.05.18 Nick'sgranpa 159
173 Mr. Pak's Quiz For English(021) 2019.05.10 Nick'sgranpa 165
172 Mr. Pak's Quiz For English(020) 2019.05.05 Nick'sgranpa 186
171 Mr. Pak's Quiz For English(019) 2019.04.21 Nick'sgranpa 161
170 Mr. Pak's Quiz For English(018) 2019.04.11 Nick'sgranpa 176
169 Mr. Pak's Quiz For English(017) 2019.03.28 Nick'sgranpa 181
168 Mr. Pak's Quiz For English(016) 2019.03.09 Nick'sgranpa 199
167 Mr. Pak's Quiz For English(015) 2019.02.24 Nick'sgranpa 213
166 Mr. Pak's Quiz For English(014) 2019.02.16 Nick'sgranpa 214
165 Mr. Pak's Quiz For English(013) 2019.02.08 Nick'sgranpa 183
164 Mr. Pak's Quiz For English(012) 2019.02.02 Nick'sgranpa 190
163 Mr. Pak's Quiz For English(011) 2019.01.30 Nick'sgranpa 200
162 Mr. Pak's Quiz for English(010) 2019.01.22 Nick'sgranpa 191
161 Mr. Pak's Quiz for English(009) 2019.01.16 Nick'sgranpa 162
160 Mr. Pak's Quiz for English(008) 2019.01.07 Nick'sgranpa 176