Mr. Pak's Quiz For English(039)

Nick'sgranpa 2019.12.29 09:57 조회 수 : 59

Mr. Pak's Quiz For English(039)

-- 뇌는 쓸수록 건강해진다.

옳고 그름을 바로 보고 바로 판단하고 바로 옮길 수 있어야 한다.--

===================================================

===

<제 039 회> 2전 짜리 우표들은 한 다스에 몇 장이 있나?

/ How many two-cent stamps are there in a dozen?

.

* 이 문제는 듣(읽)고 3초 이내에 답이 나와야 한다.

.

[Q] :

만일 한 다스에

1전 짜리 우표들이 12장이라면,

If there are twelve

/ one-cent stamps / in a dozen,

 

2전 짜리 우표들은

한 다스에 몇 장이 있나?

/ how many two-cent stamps

/ are there / in a dozen?

 

One! Two ! Three!

[답] ( )

--------------------------------------*

==

<발음법> : 발음부호 해설

35. /ŋ/[ㅇ] :

ng 가 단어의 끝에 오면 [o]로 발음한다. *king(kiŋ)[킹]

.

36. /ŋg/[ㅇㄱ/ㅇ그] :

(1) ng 가 단어의 가운데 오면 [o]은 앞 모음의 받침으로 붙이고,

[ㄱ]은 뒤 모음 앞에 붙인다. *fin.ger(fíŋ.gər)[ㅎ핑 ́.거(어)ㄹ]

.

(2) ng 가 단어의 가운데 오면 [o]은 앞 모음의 받침으로 붙이고,

뒤 음절의 앞에 자음이 오면 [그]로 쓴다. *Eng.lish(íŋ.gliʃ)[잉 ́.그을이쒸]

 

(3) ng가 n.g로 갈라지는 경우도 있다.

*in.gre.di.ant(in.gríː.di:.ənt)[인.그(어)리이 ́.디이.언트]

==

<단어읽기> :

doz.en /dʌ́z.ən/[더^아ㅅ즈 ́.언]

stamps /stæmps/[스태^암프스]

==

.

[제 039 회 정답 및 해설]

정답 : 12 장

해설 :

한 다스는 언제나 12이다.

A dozen is always twelve.

 

* 한 그로스(a gross) 는 12다스, 144개

.

<오늘의 명언>

I didn't fail.

  I just found 2,000 ways not to make a lightbulb;

     I only needed to find one way to make it work.

나는 실패하지 않았다.

   단지 2천 번의 길이 전구를 만드는 방법이 아니라는 걸 알았을 뿐이다.

      난 오직 전구가 만들어지는 한 가지 길을 찾는 게 필요하였다.

                  토머스 앨바 에디슨(Thomas Alva Edison) 미국 발명가  

 

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
192 Mr. Pak's Quiz For English(041) 2020.01.19 Nick'sgranpa 14
191 Mr. Pak's Quiz For English(040) 2020.01.09 Nick'sgranpa 41
» Mr. Pak's Quiz For English(039) 2019.12.29 Nick'sgranpa 59
189 Mr. Pak's Quiz For English(038) [1] 2019.12.18 Nick'sgranpa 84
188 Mr. Pak's Quiz For English(036) 2019.11.29 Nick'sgranpa 109
187 Mr. Pak's Quiz For English(035) 2019.11.22 Nick'sgranpa 122
186 Mr. Pak's Quiz For English(034) 2019.11.10 Nick'sgranpa 122
185 Mr. Pak's Quiz For English(033) 2019.10.21 Nick'sgranpa 173
184 Mr. Pak's Quiz For English(032) 2019.10.08 Nick'sgranpa 174
183 Mr. Pak's Quiz For English(031) 2019.09.11 Nick'sgranpa 208
182 Mr. Pak's Quiz For English(030) 2019.08.10 Nick'sgranpa 230
181 Mr. Pak's Quiz For English(029) 2019.07.22 Nick'sgranpa 196
180 Mr. Pak's Quiz For English(028) 2019.07.10 Nick'sgranpa 219
179 Mr. Pak's Quiz For English(027) 2019.06.28 Nick'sgranpa 202
178 Mr. Pak's Quiz For English(026) 2019.06.20 Nick'sgranpa 208
177 Mr. Pak's Quiz For English(025) 2019.06.09 Nick'sgranpa 181
176 Mr. Pak's Quiz For English(024) 2019.06.05 Nick'sgranpa 159
175 Mr. Pak's Quiz For English(023) 2019.05.26 Nick'sgranpa 156
174 Mr. Pak's Quiz For English(022) 2019.05.18 Nick'sgranpa 145
173 Mr. Pak's Quiz For English(021) 2019.05.10 Nick'sgranpa 145
172 Mr. Pak's Quiz For English(020) 2019.05.05 Nick'sgranpa 156
171 Mr. Pak's Quiz For English(019) 2019.04.21 Nick'sgranpa 142
170 Mr. Pak's Quiz For English(018) 2019.04.11 Nick'sgranpa 157
169 Mr. Pak's Quiz For English(017) 2019.03.28 Nick'sgranpa 166
168 Mr. Pak's Quiz For English(016) 2019.03.09 Nick'sgranpa 187
167 Mr. Pak's Quiz For English(015) 2019.02.24 Nick'sgranpa 192
166 Mr. Pak's Quiz For English(014) 2019.02.16 Nick'sgranpa 196
165 Mr. Pak's Quiz For English(013) 2019.02.08 Nick'sgranpa 166
164 Mr. Pak's Quiz For English(012) 2019.02.02 Nick'sgranpa 173
163 Mr. Pak's Quiz For English(011) 2019.01.30 Nick'sgranpa 181
162 Mr. Pak's Quiz for English(010) 2019.01.22 Nick'sgranpa 167
161 Mr. Pak's Quiz for English(009) 2019.01.16 Nick'sgranpa 142
160 Mr. Pak's Quiz for English(008) 2019.01.07 Nick'sgranpa 155
159 Mr. Pak's Quiz For English(007) 2019.01.01 Nick'sgranpa 182
158 Mr. Pak's Quiz For English(006) 2018.12.25 Nick'sgranpa 144
157 Mr. Pak's Quiz For English(005) 2018.12.18 Nick'sgranpa 165
156 Mr. Pak's Quiz For English(004) 2018.12.12 Nick'sgranpa 169
155 Mr. Pak's Quiz For English(003) 2018.12.04 Nick'sgranpa 155
154 Mr. Pak's Quiz For English(002) 2018.11.27 Nick'sgranpa 164
153 Mr. Pak's Quiz For English(001) 2018.11.23 Nick'sgranpa 166
152 웃다 배우는 생활영어(004) 2016.03.18 Nick'sgranpa 5232
151 웃다 배우는 생활영어(003) [1] 2016.03.11 Nick'sgranpa 3051
150 웃다 배우는 생활영어(002) 2016.03.04 Nick'sgranpa 2619
149 웃다 배우는 생활영어(001) [1] 2016.02.25 Nick'sgranpa 3410
148 Mr. Pak's 생활영어(34) [1] 2016.02.20 Nick'sgranpa 3121
147 Mr. Pak's 생활영어(33) [1] 2016.02.13 Nick'sgranpa 2263
146 Mr. Pak's 생활영어(32) 2016.02.06 Nick'sgranpa 2052
145 Mr. Pak's 생활영어(31) [1] 2016.01.30 Nick'sgranpa 489
144 Mr. Pak's 생활영어(30) [1] 2016.01.24 Nick'sgranpa 463
143 Mr. Pak's 생활영어(29) [1] 2016.01.16 Nick'sgranpa 484