Mr. Pak's Quiz For English(040)

Nick'sgranpa 2020.01.09 08:51 조회 수 : 41

Mr. Pak's Quiz For English(040)

-- 뇌는 쓸수록 건강해진다.

옳고 그름을 바로 보고 바로 판단하고 바로 옮길 수 있어야 한다.--

===================================================

===

  <제 040 회> 사과와 오렌지

                  / The apples and oranges

.

[Q] :

어떤 부인이

     사과 두 다스와 오렌지 한 다스를 산다.

A woman buys

    / two dozen apples / and one dozen oranges.

.

                      그녀는 절반의 사과들로 파이를 만들고

                         그리고 6개의 오렌지는 주스로 짠다.

                  She makes / a pie / with half of the apples

                      / and squeezes six oranges for juice.

.

그녀는 다음엔 가게에 가서,

         그녀는 사과와 오렌지를 남아있는 양의 절반만큼 산다.

Next time / she goes / to the store,

          she buys / half as many apples / and oranges as she has left.

.

                     그렇다면 전체적(둘을 합쳐서)으로

                   그녀는 몇 개의 과일들을 가지고 있나?

                         How many pieces of fruit

                     / does she have / then altogether?

.

보기 :

가) 25 나) 27 다) 29 라) 31

.

[답] ( )

--------------------------------------*

==

<발음법> : 발음부호 해설

37. /ŋk/[ㅇㅋ/ㅇ크] :

(1) nk 가 같은 음절에서 뒤에 모음이 오면 [ㅋ]으로 하여 뒤 모음에 붙인다.

*pink.y(píŋ.ki:)[핑 ́.키이]

.

(2) nk 가 같은 음절에서 뒤에 자음이 오거나, 단어의 끝이 면 [크]로 한다.

*thank.less (ɵǽŋk.lis)[ㅅ대^앙크 ́.(을)리스] *think(ɵiŋk)[ㅅ딩크]

==

<단어읽기> :

al.to.geth.er /ɔ̀:l.tə.géð.ər/[오^어얼 ̀.터.갷ㄷ ́.어(어)ㄹ],

ap.ples /ǽp.ls/[애^앞 ́.을스]

fruit /fru:t/[프(어)루웉(으)]

juice /dʒu:s/[주우스]

piec.es /pí:.sis/[피이 ́.시스]

or.ang.es /ɔ́:r.in.dʒiz/[오^어 ́.(어)린.쥐ㅅ즈]

squeez.es /skwí:.ziz/[스크우이이 ́.ㅅ지ㅅ즈]

store /stɔ:r/[스토^어(어)ㄹ]

==.

.

[제 040 회 정답 및 해설]

정답 : 나) 27

해설 :

apples(18) and oranges(9)

 

구입 및 잔량 사 과 오 렌 지

1회 구입 24 12

사용 12 6

잔량 (a) 12 6

2회 구입 (b) 6 3

잔량 (a +b) 18 9

.

<오늘의 명언>

Respect a man,

    he will do the more.

사람을 존경하라,

   그러면 그는 더 많은 일을 해 낼 것이다.

            제임스 하우앨(James Howell) 미국 성직자

===

 

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
192 Mr. Pak's Quiz For English(041) 2020.01.19 Nick'sgranpa 15
» Mr. Pak's Quiz For English(040) 2020.01.09 Nick'sgranpa 41
190 Mr. Pak's Quiz For English(039) 2019.12.29 Nick'sgranpa 59
189 Mr. Pak's Quiz For English(038) [1] 2019.12.18 Nick'sgranpa 84
188 Mr. Pak's Quiz For English(036) 2019.11.29 Nick'sgranpa 109
187 Mr. Pak's Quiz For English(035) 2019.11.22 Nick'sgranpa 122
186 Mr. Pak's Quiz For English(034) 2019.11.10 Nick'sgranpa 122
185 Mr. Pak's Quiz For English(033) 2019.10.21 Nick'sgranpa 173
184 Mr. Pak's Quiz For English(032) 2019.10.08 Nick'sgranpa 174
183 Mr. Pak's Quiz For English(031) 2019.09.11 Nick'sgranpa 208
182 Mr. Pak's Quiz For English(030) 2019.08.10 Nick'sgranpa 230
181 Mr. Pak's Quiz For English(029) 2019.07.22 Nick'sgranpa 196
180 Mr. Pak's Quiz For English(028) 2019.07.10 Nick'sgranpa 219
179 Mr. Pak's Quiz For English(027) 2019.06.28 Nick'sgranpa 202
178 Mr. Pak's Quiz For English(026) 2019.06.20 Nick'sgranpa 208
177 Mr. Pak's Quiz For English(025) 2019.06.09 Nick'sgranpa 181
176 Mr. Pak's Quiz For English(024) 2019.06.05 Nick'sgranpa 159
175 Mr. Pak's Quiz For English(023) 2019.05.26 Nick'sgranpa 156
174 Mr. Pak's Quiz For English(022) 2019.05.18 Nick'sgranpa 145
173 Mr. Pak's Quiz For English(021) 2019.05.10 Nick'sgranpa 145
172 Mr. Pak's Quiz For English(020) 2019.05.05 Nick'sgranpa 156
171 Mr. Pak's Quiz For English(019) 2019.04.21 Nick'sgranpa 142
170 Mr. Pak's Quiz For English(018) 2019.04.11 Nick'sgranpa 157
169 Mr. Pak's Quiz For English(017) 2019.03.28 Nick'sgranpa 166
168 Mr. Pak's Quiz For English(016) 2019.03.09 Nick'sgranpa 187
167 Mr. Pak's Quiz For English(015) 2019.02.24 Nick'sgranpa 192
166 Mr. Pak's Quiz For English(014) 2019.02.16 Nick'sgranpa 196
165 Mr. Pak's Quiz For English(013) 2019.02.08 Nick'sgranpa 166
164 Mr. Pak's Quiz For English(012) 2019.02.02 Nick'sgranpa 173
163 Mr. Pak's Quiz For English(011) 2019.01.30 Nick'sgranpa 181
162 Mr. Pak's Quiz for English(010) 2019.01.22 Nick'sgranpa 167
161 Mr. Pak's Quiz for English(009) 2019.01.16 Nick'sgranpa 142
160 Mr. Pak's Quiz for English(008) 2019.01.07 Nick'sgranpa 155
159 Mr. Pak's Quiz For English(007) 2019.01.01 Nick'sgranpa 182
158 Mr. Pak's Quiz For English(006) 2018.12.25 Nick'sgranpa 144
157 Mr. Pak's Quiz For English(005) 2018.12.18 Nick'sgranpa 165
156 Mr. Pak's Quiz For English(004) 2018.12.12 Nick'sgranpa 169
155 Mr. Pak's Quiz For English(003) 2018.12.04 Nick'sgranpa 155
154 Mr. Pak's Quiz For English(002) 2018.11.27 Nick'sgranpa 164
153 Mr. Pak's Quiz For English(001) 2018.11.23 Nick'sgranpa 166
152 웃다 배우는 생활영어(004) 2016.03.18 Nick'sgranpa 5232
151 웃다 배우는 생활영어(003) [1] 2016.03.11 Nick'sgranpa 3051
150 웃다 배우는 생활영어(002) 2016.03.04 Nick'sgranpa 2619
149 웃다 배우는 생활영어(001) [1] 2016.02.25 Nick'sgranpa 3410
148 Mr. Pak's 생활영어(34) [1] 2016.02.20 Nick'sgranpa 3121
147 Mr. Pak's 생활영어(33) [1] 2016.02.13 Nick'sgranpa 2263
146 Mr. Pak's 생활영어(32) 2016.02.06 Nick'sgranpa 2052
145 Mr. Pak's 생활영어(31) [1] 2016.01.30 Nick'sgranpa 489
144 Mr. Pak's 생활영어(30) [1] 2016.01.24 Nick'sgranpa 463
143 Mr. Pak's 생활영어(29) [1] 2016.01.16 Nick'sgranpa 484