Mr. Pak's Quiz For English(040)

Nick'sgranpa 2020.01.09 08:51 조회 수 : 151

Mr. Pak's Quiz For English(040)

-- 뇌는 쓸수록 건강해진다.

옳고 그름을 바로 보고 바로 판단하고 바로 옮길 수 있어야 한다.--

===================================================

===

  <제 040 회> 사과와 오렌지

                  / The apples and oranges

.

[Q] :

어떤 부인이

     사과 두 다스와 오렌지 한 다스를 산다.

A woman buys

    / two dozen apples / and one dozen oranges.

.

                      그녀는 절반의 사과들로 파이를 만들고

                         그리고 6개의 오렌지는 주스로 짠다.

                  She makes / a pie / with half of the apples

                      / and squeezes six oranges for juice.

.

그녀는 다음엔 가게에 가서,

         그녀는 사과와 오렌지를 남아있는 양의 절반만큼 산다.

Next time / she goes / to the store,

          she buys / half as many apples / and oranges as she has left.

.

                     그렇다면 전체적(둘을 합쳐서)으로

                   그녀는 몇 개의 과일들을 가지고 있나?

                         How many pieces of fruit

                     / does she have / then altogether?

.

보기 :

가) 25 나) 27 다) 29 라) 31

.

[답] ( )

--------------------------------------*

==

<발음법> : 발음부호 해설

37. /ŋk/[ㅇㅋ/ㅇ크] :

(1) nk 가 같은 음절에서 뒤에 모음이 오면 [ㅋ]으로 하여 뒤 모음에 붙인다.

*pink.y(píŋ.ki:)[핑 ́.키이]

.

(2) nk 가 같은 음절에서 뒤에 자음이 오거나, 단어의 끝이 면 [크]로 한다.

*thank.less (ɵǽŋk.lis)[ㅅ대^앙크 ́.(을)리스] *think(ɵiŋk)[ㅅ딩크]

==

<단어읽기> :

al.to.geth.er /ɔ̀:l.tə.géð.ər/[오^어얼 ̀.터.갷ㄷ ́.어(어)ㄹ],

ap.ples /ǽp.ls/[애^앞 ́.을스]

fruit /fru:t/[프(어)루웉(으)]

juice /dʒu:s/[주우스]

piec.es /pí:.sis/[피이 ́.시스]

or.ang.es /ɔ́:r.in.dʒiz/[오^어 ́.(어)린.쥐ㅅ즈]

squeez.es /skwí:.ziz/[스크우이이 ́.ㅅ지ㅅ즈]

store /stɔ:r/[스토^어(어)ㄹ]

==.

.

[제 040 회 정답 및 해설]

정답 : 나) 27

해설 :

apples(18) and oranges(9)

 

구입 및 잔량 사 과 오 렌 지

1회 구입 24 12

사용 12 6

잔량 (a) 12 6

2회 구입 (b) 6 3

잔량 (a +b) 18 9

.

<오늘의 명언>

Respect a man,

    he will do the more.

사람을 존경하라,

   그러면 그는 더 많은 일을 해 낼 것이다.

            제임스 하우앨(James Howell) 미국 성직자

===

 

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
211 Mr. Pak's Quiz For English(061) 2020.06.02 Nick'sgranpa 5
210 Mr. Pak's Quiz For English(060) 2020.05.26 Nick'sgranpa 23
209 Mr. Pak's Quiz For English(059) 2020.05.20 Nick'sgranpa 27
208 Mr. Pak's Quiz For English(058) 2020.05.11 Nick'sgranpa 43
207 Mr. Pak's Quiz For English(057)  2020.05.06 Nick'sgranpa 46
206 Mr. Pak's Quiz For English(056) 2020.05.04 Nick'sgranpa 55
205 Mr. Pak's Quiz For English(055) [1] 2020.04.29 Nick'sgranpa 81
204 Mr. Pak's Quiz For English(054) 2020.04.29 Nick'sgranpa 76
203 Mr. Pak's Quiz For English(053) [1] 2020.04.23 Nick'sgranpa 75
202 Mr. Pak's Quiz For English(052) [1] 2020.04.16 Nick'sgranpa 89
201 Mr. Pak's Quiz For English(050) 2020.04.08 Nick'sgranpa 81
200 Mr. Pak's Quiz For English(049) 2020.04.04 Nick'sgranpa 99
199 Mr. Pak's Quiz For English(048) 2020.03.23 Nick'sgranpa 75
198 Mr. Pak's Quiz For English(047) 2020.03.19 Nick'sgranpa 89
197 Mr. Pak's Quiz For English(046) 2020.03.12 Nick'sgranpa 77
196 Mr. Pak's Quiz For English(045) 2020.03.05 Nick'sgranpa 96
195 Mr. Pak's Quiz For English(044) 2020.02.24 Nick'sgranpa 131
194 Mr. Pak's Quiz For English(043) 2020.02.17 Nick'sgranpa 100
193 Mr. Pak's Quiz For English(042) [1] 2020.02.10 Nick'sgranpa 118
192 Mr. Pak's Quiz For English(041) 2020.01.19 Nick'sgranpa 148
» Mr. Pak's Quiz For English(040) 2020.01.09 Nick'sgranpa 151
190 Mr. Pak's Quiz For English(039) 2019.12.29 Nick'sgranpa 165
189 Mr. Pak's Quiz For English(038) [1] 2019.12.18 Nick'sgranpa 179
188 Mr. Pak's Quiz For English(036) 2019.11.29 Nick'sgranpa 176
187 Mr. Pak's Quiz For English(035) 2019.11.22 Nick'sgranpa 194
186 Mr. Pak's Quiz For English(034) 2019.11.10 Nick'sgranpa 170
185 Mr. Pak's Quiz For English(033) 2019.10.21 Nick'sgranpa 204
184 Mr. Pak's Quiz For English(032) 2019.10.08 Nick'sgranpa 198
183 Mr. Pak's Quiz For English(031) 2019.09.11 Nick'sgranpa 238
182 Mr. Pak's Quiz For English(030) 2019.08.10 Nick'sgranpa 242
181 Mr. Pak's Quiz For English(029) 2019.07.22 Nick'sgranpa 983
180 Mr. Pak's Quiz For English(028) 2019.07.10 Nick'sgranpa 252
179 Mr. Pak's Quiz For English(027) 2019.06.28 Nick'sgranpa 232
178 Mr. Pak's Quiz For English(026) 2019.06.20 Nick'sgranpa 245
177 Mr. Pak's Quiz For English(025) 2019.06.09 Nick'sgranpa 197
176 Mr. Pak's Quiz For English(024) 2019.06.05 Nick'sgranpa 190
175 Mr. Pak's Quiz For English(023) 2019.05.26 Nick'sgranpa 185
174 Mr. Pak's Quiz For English(022) 2019.05.18 Nick'sgranpa 160
173 Mr. Pak's Quiz For English(021) 2019.05.10 Nick'sgranpa 169
172 Mr. Pak's Quiz For English(020) 2019.05.05 Nick'sgranpa 188
171 Mr. Pak's Quiz For English(019) 2019.04.21 Nick'sgranpa 163
170 Mr. Pak's Quiz For English(018) 2019.04.11 Nick'sgranpa 176
169 Mr. Pak's Quiz For English(017) 2019.03.28 Nick'sgranpa 182
168 Mr. Pak's Quiz For English(016) 2019.03.09 Nick'sgranpa 201
167 Mr. Pak's Quiz For English(015) 2019.02.24 Nick'sgranpa 214
166 Mr. Pak's Quiz For English(014) 2019.02.16 Nick'sgranpa 215
165 Mr. Pak's Quiz For English(013) 2019.02.08 Nick'sgranpa 185
164 Mr. Pak's Quiz For English(012) 2019.02.02 Nick'sgranpa 191
163 Mr. Pak's Quiz For English(011) 2019.01.30 Nick'sgranpa 202
162 Mr. Pak's Quiz for English(010) 2019.01.22 Nick'sgranpa 193