Mr. Pak's Quiz For English(040)

Nick'sgranpa 2020.01.09 08:51 조회 수 : 194

Mr. Pak's Quiz For English(040)

-- 뇌는 쓸수록 건강해진다.

옳고 그름을 바로 보고 바로 판단하고 바로 옮길 수 있어야 한다.--

===================================================

===

  <제 040 회> 사과와 오렌지

                  / The apples and oranges

.

[Q] :

어떤 부인이

     사과 두 다스와 오렌지 한 다스를 산다.

A woman buys

    / two dozen apples / and one dozen oranges.

.

                      그녀는 절반의 사과들로 파이를 만들고

                         그리고 6개의 오렌지는 주스로 짠다.

                  She makes / a pie / with half of the apples

                      / and squeezes six oranges for juice.

.

그녀는 다음엔 가게에 가서,

         그녀는 사과와 오렌지를 남아있는 양의 절반만큼 산다.

Next time / she goes / to the store,

          she buys / half as many apples / and oranges as she has left.

.

                     그렇다면 전체적(둘을 합쳐서)으로

                   그녀는 몇 개의 과일들을 가지고 있나?

                         How many pieces of fruit

                     / does she have / then altogether?

.

보기 :

가) 25 나) 27 다) 29 라) 31

.

[답] ( )

--------------------------------------*

==

<발음법> : 발음부호 해설

37. /ŋk/[ㅇㅋ/ㅇ크] :

(1) nk 가 같은 음절에서 뒤에 모음이 오면 [ㅋ]으로 하여 뒤 모음에 붙인다.

*pink.y(píŋ.ki:)[핑 ́.키이]

.

(2) nk 가 같은 음절에서 뒤에 자음이 오거나, 단어의 끝이 면 [크]로 한다.

*thank.less (ɵǽŋk.lis)[ㅅ대^앙크 ́.(을)리스] *think(ɵiŋk)[ㅅ딩크]

==

<단어읽기> :

al.to.geth.er /ɔ̀:l.tə.géð.ər/[오^어얼 ̀.터.갷ㄷ ́.어(어)ㄹ],

ap.ples /ǽp.ls/[애^앞 ́.을스]

fruit /fru:t/[프(어)루웉(으)]

juice /dʒu:s/[주우스]

piec.es /pí:.sis/[피이 ́.시스]

or.ang.es /ɔ́:r.in.dʒiz/[오^어 ́.(어)린.쥐ㅅ즈]

squeez.es /skwí:.ziz/[스크우이이 ́.ㅅ지ㅅ즈]

store /stɔ:r/[스토^어(어)ㄹ]

==.

.

[제 040 회 정답 및 해설]

정답 : 나) 27

해설 :

apples(18) and oranges(9)

 

구입 및 잔량 사 과 오 렌 지

1회 구입 24 12

사용 12 6

잔량 (a) 12 6

2회 구입 (b) 6 3

잔량 (a +b) 18 9

.

<오늘의 명언>

Respect a man,

    he will do the more.

사람을 존경하라,

   그러면 그는 더 많은 일을 해 낼 것이다.

            제임스 하우앨(James Howell) 미국 성직자

===

 

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
237 Mr. Pak's Quiz For English(087) 2021.01.04 Nick'sgranpa 16
236 Mr. Pak's Quiz For English(086) 2020.12.30 Nick'sgranpa 25
235 Mr. Pak's Quiz For English(085) 2020.12.21 Nick'sgranpa 42
234 Mr. Pak's Quiz For English(084) 2020.12.11 Nick'sgranpa 40
233 Mr. Pak's Quiz For English(083) 2020.11.30 Nick'sgranpa 46
232 Mr. Pak's Quiz For English(082) 2020.11.21 Nick'sgranpa 68
231 Mr. Pak's Quiz For English(081) 2020.11.11 Nick'sgranpa 67
230 Mr. Pak's Quiz For English(080) [1] file 2020.11.01 Nick'sgranpa 68
229 Mr. Pak's Quiz For English(079) [1] file 2020.10.17 Nick'sgranpa 68
228 Mr. Pak's Quiz For English(078) [1] file 2020.10.10 Nick'sgranpa 74
227 Mr. Pak's Quiz For English(077) [1] file 2020.09.29 Nick'sgranpa 89
226 Mr. Pak's Quiz For English(076) 2020.09.19 Nick'sgranpa 86
225 Mr. Pak's Quiz For English(075) 2020.09.11 Nick'sgranpa 81
224 Mr. Pak's Quiz For English(074) 2020.09.03 Nick'sgranpa 90
223 Mr. Pak's Quiz For English(073) 2020.08.26 Nick'sgranpa 103
222 Mr. Pak's Quiz For English(072) 2020.08.20 Nick'sgranpa 91
221 Mr. Pak's Quiz For English(071) 2020.08.13 Nick'sgranpa 103
220 Mr. Pak's Quiz For English(070) 2020.08.11 Nick'sgranpa 71
219 Mr. Pak's Quiz For English(069) 2020.08.01 Nick'sgranpa 90
218 Mr. Pak's Quiz For English(068) 2020.07.23 Nick'sgranpa 149
217 Mr. Pak's Quiz For English(067) 2020.07.14 Nick'sgranpa 109
216 Mr. Pak's Quiz For English(066) 2020.07.08 Nick'sgranpa 92
215 Mr. Pak's Quiz For English(065) 2020.06.28 Nick'sgranpa 90
214 Mr. Pak's Quiz For English(064) 2020.06.24 Nick'sgranpa 120
213 Mr. Pak's Quiz For English(063) 2020.06.15 Nick'sgranpa 99
212 Mr. Pak's Quiz For English(062) 2020.06.09 Nick'sgranpa 117
211 Mr. Pak's Quiz For English(061) 2020.06.02 Nick'sgranpa 132
210 Mr. Pak's Quiz For English(060) 2020.05.26 Nick'sgranpa 121
209 Mr. Pak's Quiz For English(059) 2020.05.20 Nick'sgranpa 120
208 Mr. Pak's Quiz For English(058) 2020.05.11 Nick'sgranpa 123
207 Mr. Pak's Quiz For English(057)  2020.05.06 Nick'sgranpa 123
206 Mr. Pak's Quiz For English(056) 2020.05.04 Nick'sgranpa 113
205 Mr. Pak's Quiz For English(055) [1] 2020.04.29 Nick'sgranpa 126
204 Mr. Pak's Quiz For English(054) 2020.04.29 Nick'sgranpa 109
203 Mr. Pak's Quiz For English(053) [1] 2020.04.23 Nick'sgranpa 108
202 Mr. Pak's Quiz For English(052) [1] 2020.04.16 Nick'sgranpa 126
201 Mr. Pak's Quiz For English(050) 2020.04.08 Nick'sgranpa 122
200 Mr. Pak's Quiz For English(049) 2020.04.04 Nick'sgranpa 144
199 Mr. Pak's Quiz For English(048) 2020.03.23 Nick'sgranpa 110
198 Mr. Pak's Quiz For English(047) 2020.03.19 Nick'sgranpa 123
197 Mr. Pak's Quiz For English(046) 2020.03.12 Nick'sgranpa 108
196 Mr. Pak's Quiz For English(045) 2020.03.05 Nick'sgranpa 139
195 Mr. Pak's Quiz For English(044) 2020.02.24 Nick'sgranpa 174
194 Mr. Pak's Quiz For English(043) 2020.02.17 Nick'sgranpa 127
193 Mr. Pak's Quiz For English(042) [1] 2020.02.10 Nick'sgranpa 146
192 Mr. Pak's Quiz For English(041) 2020.01.19 Nick'sgranpa 179
» Mr. Pak's Quiz For English(040) 2020.01.09 Nick'sgranpa 194
190 Mr. Pak's Quiz For English(039) 2019.12.29 Nick'sgranpa 210
189 Mr. Pak's Quiz For English(038) [1] 2019.12.18 Nick'sgranpa 234
188 Mr. Pak's Quiz For English(036) 2019.11.29 Nick'sgranpa 213