Mr. Pak's Quiz For English(041)

Nick'sgranpa 2020.01.19 20:26 조회 수 : 159

===

Mr. Pak's Quiz For English(041)

-- 뇌는 쓸수록 건강해진다.

옳고 그름을 바로 보고 바로 판단하고 바로 옮길 수 있어야 한다.--

===================================================

===

  <제 041 회> 얼마나 많은 사자를 넣을 수 있나..?

                   / How many lions can you put in ?

.

* 이 문제는 듣(읽)고 3초 이내에 답이 나와야 한다.

.

[Q] :

                            얼마나 많은 사자를

                                  하나의 빈 우리에 넣을 수 있나?

 

                            How many lions

                                  / can you put in / an empty cage?

 

보기 :

   가) 사자의 크기에 따라 다르다.

   나) 우리의 크기에 따라 다르다.

   다) 사자가 얼마나 훈련이 되어 있는가에 따라 다르다.

   라) 기타

 

One! Two! Three!

[답] ( ) 만일 라)를 택한다면 왜? ___________

--------------------------------------*

==

<발음법> : 발음부호 해설

38. ch, tch/tʃ/[ㅊ/취] :

[ㅊ]는

(1) ch(tch) 뒤에 모음이 오면 모음 앞에 붙인다. *chick.en(tʃík.in)[칰 ́.인]

(2) ch(tch) 앞에 모음이 오면 받침으로 붙인다. *pitch.er(pítʃ.ər)[핓 ́.어(어)ㄹ]

.

[취/치]는

ch(tch)가 단어의 끝이면 [취/치]로 한다. *catch(kætʃ)[캐^아취]

==

<단어읽기> :

cage /keidʒ/[캐이쥐]

emp.ty /émp.ti:/[앰 ́.티이]

*발음부호에서 사선으로 된, 모음은 아주 약하게 또는 묵음, 자음은 묵음으로 한다.

li.ons /lái.ənz/[(을)라이 ́.언ㅅ즈] or [(을)라이 ́.언스] (ok) 끝 음이 m, n은 둘 다 좋다.

put /put/[풑(으)]

==

.

[제 041 회 정답 및 해설]

정답 : 한 마리

해설 :

한 마리가 들어가면 그 이후엔 더 이상의 '빈 우리' 가 아니다.

.

<오늘의 명언>

We have but two ears and one mouth

       so that we may listen twice as much as we speak.

말하는 것의 두 배를 들으라고,

       귀는 두개이고 입은 하나인 것이다.

                   토머스 앨바 에디슨(Thomas Alva Edison) 미국 발명가

===

 

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
216 Mr. Pak's Quiz For English(066) 2020.07.08 Nick'sgranpa 10
215 Mr. Pak's Quiz For English(065) 2020.06.28 Nick'sgranpa 23
214 Mr. Pak's Quiz For English(064) 2020.06.24 Nick'sgranpa 43
213 Mr. Pak's Quiz For English(063) 2020.06.15 Nick'sgranpa 57
212 Mr. Pak's Quiz For English(062) 2020.06.09 Nick'sgranpa 61
211 Mr. Pak's Quiz For English(061) 2020.06.02 Nick'sgranpa 87
210 Mr. Pak's Quiz For English(060) 2020.05.26 Nick'sgranpa 96
209 Mr. Pak's Quiz For English(059) 2020.05.20 Nick'sgranpa 86
208 Mr. Pak's Quiz For English(058) 2020.05.11 Nick'sgranpa 97
207 Mr. Pak's Quiz For English(057)  2020.05.06 Nick'sgranpa 96
206 Mr. Pak's Quiz For English(056) 2020.05.04 Nick'sgranpa 82
205 Mr. Pak's Quiz For English(055) [1] 2020.04.29 Nick'sgranpa 100
204 Mr. Pak's Quiz For English(054) 2020.04.29 Nick'sgranpa 87
203 Mr. Pak's Quiz For English(053) [1] 2020.04.23 Nick'sgranpa 83
202 Mr. Pak's Quiz For English(052) [1] 2020.04.16 Nick'sgranpa 100
201 Mr. Pak's Quiz For English(050) 2020.04.08 Nick'sgranpa 94
200 Mr. Pak's Quiz For English(049) 2020.04.04 Nick'sgranpa 113
199 Mr. Pak's Quiz For English(048) 2020.03.23 Nick'sgranpa 85
198 Mr. Pak's Quiz For English(047) 2020.03.19 Nick'sgranpa 96
197 Mr. Pak's Quiz For English(046) 2020.03.12 Nick'sgranpa 84
196 Mr. Pak's Quiz For English(045) 2020.03.05 Nick'sgranpa 107
195 Mr. Pak's Quiz For English(044) 2020.02.24 Nick'sgranpa 143
194 Mr. Pak's Quiz For English(043) 2020.02.17 Nick'sgranpa 108
193 Mr. Pak's Quiz For English(042) [1] 2020.02.10 Nick'sgranpa 124
» Mr. Pak's Quiz For English(041) 2020.01.19 Nick'sgranpa 159
191 Mr. Pak's Quiz For English(040) 2020.01.09 Nick'sgranpa 161
190 Mr. Pak's Quiz For English(039) 2019.12.29 Nick'sgranpa 175
189 Mr. Pak's Quiz For English(038) [1] 2019.12.18 Nick'sgranpa 189
188 Mr. Pak's Quiz For English(036) 2019.11.29 Nick'sgranpa 186
187 Mr. Pak's Quiz For English(035) 2019.11.22 Nick'sgranpa 202
186 Mr. Pak's Quiz For English(034) 2019.11.10 Nick'sgranpa 180
185 Mr. Pak's Quiz For English(033) 2019.10.21 Nick'sgranpa 212
184 Mr. Pak's Quiz For English(032) 2019.10.08 Nick'sgranpa 205
183 Mr. Pak's Quiz For English(031) 2019.09.11 Nick'sgranpa 252
182 Mr. Pak's Quiz For English(030) 2019.08.10 Nick'sgranpa 248
181 Mr. Pak's Quiz For English(029) 2019.07.22 Nick'sgranpa 991
180 Mr. Pak's Quiz For English(028) 2019.07.10 Nick'sgranpa 259
179 Mr. Pak's Quiz For English(027) 2019.06.28 Nick'sgranpa 244
178 Mr. Pak's Quiz For English(026) 2019.06.20 Nick'sgranpa 318
177 Mr. Pak's Quiz For English(025) 2019.06.09 Nick'sgranpa 206
176 Mr. Pak's Quiz For English(024) 2019.06.05 Nick'sgranpa 197
175 Mr. Pak's Quiz For English(023) 2019.05.26 Nick'sgranpa 193
174 Mr. Pak's Quiz For English(022) 2019.05.18 Nick'sgranpa 169
173 Mr. Pak's Quiz For English(021) 2019.05.10 Nick'sgranpa 176
172 Mr. Pak's Quiz For English(020) 2019.05.05 Nick'sgranpa 199
171 Mr. Pak's Quiz For English(019) 2019.04.21 Nick'sgranpa 169
170 Mr. Pak's Quiz For English(018) 2019.04.11 Nick'sgranpa 186
169 Mr. Pak's Quiz For English(017) 2019.03.28 Nick'sgranpa 189
168 Mr. Pak's Quiz For English(016) 2019.03.09 Nick'sgranpa 208
167 Mr. Pak's Quiz For English(015) 2019.02.24 Nick'sgranpa 222