Mr. Pak's Quiz For English(041)

Nick'sgranpa 2020.01.19 20:26 조회 수 : 84

===

Mr. Pak's Quiz For English(041)

-- 뇌는 쓸수록 건강해진다.

옳고 그름을 바로 보고 바로 판단하고 바로 옮길 수 있어야 한다.--

===================================================

===

  <제 041 회> 얼마나 많은 사자를 넣을 수 있나..?

                   / How many lions can you put in ?

.

* 이 문제는 듣(읽)고 3초 이내에 답이 나와야 한다.

.

[Q] :

                            얼마나 많은 사자를

                                  하나의 빈 우리에 넣을 수 있나?

 

                            How many lions

                                  / can you put in / an empty cage?

 

보기 :

   가) 사자의 크기에 따라 다르다.

   나) 우리의 크기에 따라 다르다.

   다) 사자가 얼마나 훈련이 되어 있는가에 따라 다르다.

   라) 기타

 

One! Two! Three!

[답] ( ) 만일 라)를 택한다면 왜? ___________

--------------------------------------*

==

<발음법> : 발음부호 해설

38. ch, tch/tʃ/[ㅊ/취] :

[ㅊ]는

(1) ch(tch) 뒤에 모음이 오면 모음 앞에 붙인다. *chick.en(tʃík.in)[칰 ́.인]

(2) ch(tch) 앞에 모음이 오면 받침으로 붙인다. *pitch.er(pítʃ.ər)[핓 ́.어(어)ㄹ]

.

[취/치]는

ch(tch)가 단어의 끝이면 [취/치]로 한다. *catch(kætʃ)[캐^아취]

==

<단어읽기> :

cage /keidʒ/[캐이쥐]

emp.ty /émp.ti:/[앰 ́.티이]

*발음부호에서 사선으로 된, 모음은 아주 약하게 또는 묵음, 자음은 묵음으로 한다.

li.ons /lái.ənz/[(을)라이 ́.언ㅅ즈] or [(을)라이 ́.언스] (ok) 끝 음이 m, n은 둘 다 좋다.

put /put/[풑(으)]

==

.

[제 041 회 정답 및 해설]

정답 : 한 마리

해설 :

한 마리가 들어가면 그 이후엔 더 이상의 '빈 우리' 가 아니다.

.

<오늘의 명언>

We have but two ears and one mouth

       so that we may listen twice as much as we speak.

말하는 것의 두 배를 들으라고,

       귀는 두개이고 입은 하나인 것이다.

                   토머스 앨바 에디슨(Thomas Alva Edison) 미국 발명가

===

 

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
194 Mr. Pak's Quiz For English(043) 2020.02.17 Nick'sgranpa 8
193 Mr. Pak's Quiz For English(042) [1] 2020.02.10 Nick'sgranpa 29
» Mr. Pak's Quiz For English(041) 2020.01.19 Nick'sgranpa 84
191 Mr. Pak's Quiz For English(040) 2020.01.09 Nick'sgranpa 94
190 Mr. Pak's Quiz For English(039) 2019.12.29 Nick'sgranpa 111
189 Mr. Pak's Quiz For English(038) [1] 2019.12.18 Nick'sgranpa 137
188 Mr. Pak's Quiz For English(036) 2019.11.29 Nick'sgranpa 155
187 Mr. Pak's Quiz For English(035) 2019.11.22 Nick'sgranpa 182
186 Mr. Pak's Quiz For English(034) 2019.11.10 Nick'sgranpa 149
185 Mr. Pak's Quiz For English(033) 2019.10.21 Nick'sgranpa 182
184 Mr. Pak's Quiz For English(032) 2019.10.08 Nick'sgranpa 184
183 Mr. Pak's Quiz For English(031) 2019.09.11 Nick'sgranpa 216
182 Mr. Pak's Quiz For English(030) 2019.08.10 Nick'sgranpa 235
181 Mr. Pak's Quiz For English(029) 2019.07.22 Nick'sgranpa 201
180 Mr. Pak's Quiz For English(028) 2019.07.10 Nick'sgranpa 227
179 Mr. Pak's Quiz For English(027) 2019.06.28 Nick'sgranpa 208
178 Mr. Pak's Quiz For English(026) 2019.06.20 Nick'sgranpa 212
177 Mr. Pak's Quiz For English(025) 2019.06.09 Nick'sgranpa 182
176 Mr. Pak's Quiz For English(024) 2019.06.05 Nick'sgranpa 169
175 Mr. Pak's Quiz For English(023) 2019.05.26 Nick'sgranpa 167
174 Mr. Pak's Quiz For English(022) 2019.05.18 Nick'sgranpa 150
173 Mr. Pak's Quiz For English(021) 2019.05.10 Nick'sgranpa 151
172 Mr. Pak's Quiz For English(020) 2019.05.05 Nick'sgranpa 162
171 Mr. Pak's Quiz For English(019) 2019.04.21 Nick'sgranpa 146
170 Mr. Pak's Quiz For English(018) 2019.04.11 Nick'sgranpa 163
169 Mr. Pak's Quiz For English(017) 2019.03.28 Nick'sgranpa 172
168 Mr. Pak's Quiz For English(016) 2019.03.09 Nick'sgranpa 192
167 Mr. Pak's Quiz For English(015) 2019.02.24 Nick'sgranpa 199
166 Mr. Pak's Quiz For English(014) 2019.02.16 Nick'sgranpa 201
165 Mr. Pak's Quiz For English(013) 2019.02.08 Nick'sgranpa 170
164 Mr. Pak's Quiz For English(012) 2019.02.02 Nick'sgranpa 179
163 Mr. Pak's Quiz For English(011) 2019.01.30 Nick'sgranpa 187
162 Mr. Pak's Quiz for English(010) 2019.01.22 Nick'sgranpa 177
161 Mr. Pak's Quiz for English(009) 2019.01.16 Nick'sgranpa 147
160 Mr. Pak's Quiz for English(008) 2019.01.07 Nick'sgranpa 162
159 Mr. Pak's Quiz For English(007) 2019.01.01 Nick'sgranpa 190
158 Mr. Pak's Quiz For English(006) 2018.12.25 Nick'sgranpa 148
157 Mr. Pak's Quiz For English(005) 2018.12.18 Nick'sgranpa 167
156 Mr. Pak's Quiz For English(004) 2018.12.12 Nick'sgranpa 173
155 Mr. Pak's Quiz For English(003) 2018.12.04 Nick'sgranpa 158
154 Mr. Pak's Quiz For English(002) 2018.11.27 Nick'sgranpa 168
153 Mr. Pak's Quiz For English(001) 2018.11.23 Nick'sgranpa 171
152 웃다 배우는 생활영어(004) 2016.03.18 Nick'sgranpa 5233
151 웃다 배우는 생활영어(003) [1] 2016.03.11 Nick'sgranpa 3052
150 웃다 배우는 생활영어(002) 2016.03.04 Nick'sgranpa 2620
149 웃다 배우는 생활영어(001) [1] 2016.02.25 Nick'sgranpa 3411
148 Mr. Pak's 생활영어(34) [1] 2016.02.20 Nick'sgranpa 3123
147 Mr. Pak's 생활영어(33) [1] 2016.02.13 Nick'sgranpa 2264
146 Mr. Pak's 생활영어(32) 2016.02.06 Nick'sgranpa 2054
145 Mr. Pak's 생활영어(31) [1] 2016.01.30 Nick'sgranpa 490