Mr. Pak's Quiz For English(042)

Nick'sgranpa 2020.02.10 12:20 조회 수 : 29

Mr. Pak's Quiz For English(042)

-- 뇌는 쓸수록 건강해진다.

옳고 그름을 바로 보고 바로 판단하고 바로 옮길 수 있어야 한다.--

===================================================

===

<제 042 회> 시계

                 / An analog clock

.

[Q] : 하나의 아날로그시계를 상상하라.

        Consider / an analog clock.

.

                              3시 15분에서

                 분(分) 바늘과 시(時) 바늘 사이의

                         각도는 얼마가 될까요?

                           What is the angle

            / between the minute hand and the hour hand

                                / at 3:15?

.

보기 :

        가) 7.5° 나) 8.0° 다) 8.5° 라) 9.0°

.

[답] ( )

----------------------------------------* 정답은 다음 회에 있음.

==

<단어읽기> :

an.a.log /ǽn.ə.lɔ̀:g/[애^안 ́.어.(을)로^어억(으) ̀]

an.gle /ǽŋ.gl/[애^앙 ́.그을]

clock /klɑk/[크을앜(으)]

con.sid.er /kən.síd.ər/[컨.싣 ́.어(어)ㄹ]

==

[제 041 회 정답 및 해설]

정답 : 한 마리

해설 :

한 마리가 들어가면 그 이후엔 더 이상의 '빈 우리' 가 아니다.

==

<오늘의 명언>

If you want your children to be intelligent,

        read them fairy tales.

If you want them to be more intelligent,

       read them more fairy tales.

당신의 자녀가 똑똑해지길 바란다면,

        동화책을 읽어주세요.

만약 더 많이 똑똑해지길 바란다면,

        동화책을 더 많이 읽어주세요.

               앨버트 아인스타인(Albert Einstein) 독일계 미국 이론 물리학자

===

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
194 Mr. Pak's Quiz For English(043) 2020.02.17 Nick'sgranpa 8
» Mr. Pak's Quiz For English(042) [1] 2020.02.10 Nick'sgranpa 29
192 Mr. Pak's Quiz For English(041) 2020.01.19 Nick'sgranpa 84
191 Mr. Pak's Quiz For English(040) 2020.01.09 Nick'sgranpa 94
190 Mr. Pak's Quiz For English(039) 2019.12.29 Nick'sgranpa 112
189 Mr. Pak's Quiz For English(038) [1] 2019.12.18 Nick'sgranpa 137
188 Mr. Pak's Quiz For English(036) 2019.11.29 Nick'sgranpa 155
187 Mr. Pak's Quiz For English(035) 2019.11.22 Nick'sgranpa 182
186 Mr. Pak's Quiz For English(034) 2019.11.10 Nick'sgranpa 149
185 Mr. Pak's Quiz For English(033) 2019.10.21 Nick'sgranpa 182
184 Mr. Pak's Quiz For English(032) 2019.10.08 Nick'sgranpa 184
183 Mr. Pak's Quiz For English(031) 2019.09.11 Nick'sgranpa 216
182 Mr. Pak's Quiz For English(030) 2019.08.10 Nick'sgranpa 235
181 Mr. Pak's Quiz For English(029) 2019.07.22 Nick'sgranpa 201
180 Mr. Pak's Quiz For English(028) 2019.07.10 Nick'sgranpa 227
179 Mr. Pak's Quiz For English(027) 2019.06.28 Nick'sgranpa 208
178 Mr. Pak's Quiz For English(026) 2019.06.20 Nick'sgranpa 212
177 Mr. Pak's Quiz For English(025) 2019.06.09 Nick'sgranpa 182
176 Mr. Pak's Quiz For English(024) 2019.06.05 Nick'sgranpa 169
175 Mr. Pak's Quiz For English(023) 2019.05.26 Nick'sgranpa 167
174 Mr. Pak's Quiz For English(022) 2019.05.18 Nick'sgranpa 150
173 Mr. Pak's Quiz For English(021) 2019.05.10 Nick'sgranpa 151
172 Mr. Pak's Quiz For English(020) 2019.05.05 Nick'sgranpa 162
171 Mr. Pak's Quiz For English(019) 2019.04.21 Nick'sgranpa 146
170 Mr. Pak's Quiz For English(018) 2019.04.11 Nick'sgranpa 163
169 Mr. Pak's Quiz For English(017) 2019.03.28 Nick'sgranpa 172
168 Mr. Pak's Quiz For English(016) 2019.03.09 Nick'sgranpa 192
167 Mr. Pak's Quiz For English(015) 2019.02.24 Nick'sgranpa 199
166 Mr. Pak's Quiz For English(014) 2019.02.16 Nick'sgranpa 201
165 Mr. Pak's Quiz For English(013) 2019.02.08 Nick'sgranpa 170
164 Mr. Pak's Quiz For English(012) 2019.02.02 Nick'sgranpa 179
163 Mr. Pak's Quiz For English(011) 2019.01.30 Nick'sgranpa 187
162 Mr. Pak's Quiz for English(010) 2019.01.22 Nick'sgranpa 177
161 Mr. Pak's Quiz for English(009) 2019.01.16 Nick'sgranpa 147
160 Mr. Pak's Quiz for English(008) 2019.01.07 Nick'sgranpa 162
159 Mr. Pak's Quiz For English(007) 2019.01.01 Nick'sgranpa 190
158 Mr. Pak's Quiz For English(006) 2018.12.25 Nick'sgranpa 148
157 Mr. Pak's Quiz For English(005) 2018.12.18 Nick'sgranpa 167
156 Mr. Pak's Quiz For English(004) 2018.12.12 Nick'sgranpa 173
155 Mr. Pak's Quiz For English(003) 2018.12.04 Nick'sgranpa 158
154 Mr. Pak's Quiz For English(002) 2018.11.27 Nick'sgranpa 168
153 Mr. Pak's Quiz For English(001) 2018.11.23 Nick'sgranpa 171
152 웃다 배우는 생활영어(004) 2016.03.18 Nick'sgranpa 5233
151 웃다 배우는 생활영어(003) [1] 2016.03.11 Nick'sgranpa 3052
150 웃다 배우는 생활영어(002) 2016.03.04 Nick'sgranpa 2620
149 웃다 배우는 생활영어(001) [1] 2016.02.25 Nick'sgranpa 3411
148 Mr. Pak's 생활영어(34) [1] 2016.02.20 Nick'sgranpa 3123
147 Mr. Pak's 생활영어(33) [1] 2016.02.13 Nick'sgranpa 2264
146 Mr. Pak's 생활영어(32) 2016.02.06 Nick'sgranpa 2054
145 Mr. Pak's 생활영어(31) [1] 2016.01.30 Nick'sgranpa 490