Mr. Pak's Quiz For English(042)

Nick'sgranpa 2020.02.10 12:20 조회 수 : 138

Mr. Pak's Quiz For English(042)

-- 뇌는 쓸수록 건강해진다.

옳고 그름을 바로 보고 바로 판단하고 바로 옮길 수 있어야 한다.--

===================================================

===

<제 042 회> 시계

                 / An analog clock

.

[Q] : 하나의 아날로그시계를 상상하라.

        Consider / an analog clock.

.

                              3시 15분에서

                 분(分) 바늘과 시(時) 바늘 사이의

                         각도는 얼마가 될까요?

                           What is the angle

            / between the minute hand and the hour hand

                                / at 3:15?

.

보기 :

        가) 7.5° 나) 8.0° 다) 8.5° 라) 9.0°

.

[답] ( )

----------------------------------------* 정답은 다음 회에 있음.

==

<단어읽기> :

an.a.log /ǽn.ə.lɔ̀:g/[애^안 ́.어.(을)로^어억(으) ̀]

an.gle /ǽŋ.gl/[애^앙 ́.그을]

clock /klɑk/[크을앜(으)]

con.sid.er /kən.síd.ər/[컨.싣 ́.어(어)ㄹ]

==

[제 041 회 정답 및 해설]

정답 : 한 마리

해설 :

한 마리가 들어가면 그 이후엔 더 이상의 '빈 우리' 가 아니다.

==

<오늘의 명언>

If you want your children to be intelligent,

        read them fairy tales.

If you want them to be more intelligent,

       read them more fairy tales.

당신의 자녀가 똑똑해지길 바란다면,

        동화책을 읽어주세요.

만약 더 많이 똑똑해지길 바란다면,

        동화책을 더 많이 읽어주세요.

               앨버트 아인스타인(Albert Einstein) 독일계 미국 이론 물리학자

===

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
229 Mr. Pak's Quiz For English(079) [1] file 2020.10.17 Nick'sgranpa 13
228 Mr. Pak's Quiz For English(078) [1] file 2020.10.10 Nick'sgranpa 27
227 Mr. Pak's Quiz For English(077) [1] file 2020.09.29 Nick'sgranpa 44
226 Mr. Pak's Quiz For English(076) 2020.09.19 Nick'sgranpa 58
225 Mr. Pak's Quiz For English(075) 2020.09.11 Nick'sgranpa 55
224 Mr. Pak's Quiz For English(074) 2020.09.03 Nick'sgranpa 71
223 Mr. Pak's Quiz For English(073) 2020.08.26 Nick'sgranpa 86
222 Mr. Pak's Quiz For English(072) 2020.08.20 Nick'sgranpa 83
221 Mr. Pak's Quiz For English(071) 2020.08.13 Nick'sgranpa 91
220 Mr. Pak's Quiz For English(070) 2020.08.11 Nick'sgranpa 64
219 Mr. Pak's Quiz For English(069) 2020.08.01 Nick'sgranpa 82
218 Mr. Pak's Quiz For English(068) 2020.07.23 Nick'sgranpa 133
217 Mr. Pak's Quiz For English(067) 2020.07.14 Nick'sgranpa 98
216 Mr. Pak's Quiz For English(066) 2020.07.08 Nick'sgranpa 77
215 Mr. Pak's Quiz For English(065) 2020.06.28 Nick'sgranpa 80
214 Mr. Pak's Quiz For English(064) 2020.06.24 Nick'sgranpa 104
213 Mr. Pak's Quiz For English(063) 2020.06.15 Nick'sgranpa 95
212 Mr. Pak's Quiz For English(062) 2020.06.09 Nick'sgranpa 107
211 Mr. Pak's Quiz For English(061) 2020.06.02 Nick'sgranpa 126
210 Mr. Pak's Quiz For English(060) 2020.05.26 Nick'sgranpa 111
209 Mr. Pak's Quiz For English(059) 2020.05.20 Nick'sgranpa 105
208 Mr. Pak's Quiz For English(058) 2020.05.11 Nick'sgranpa 111
207 Mr. Pak's Quiz For English(057)  2020.05.06 Nick'sgranpa 106
206 Mr. Pak's Quiz For English(056) 2020.05.04 Nick'sgranpa 105
205 Mr. Pak's Quiz For English(055) [1] 2020.04.29 Nick'sgranpa 118
204 Mr. Pak's Quiz For English(054) 2020.04.29 Nick'sgranpa 106
203 Mr. Pak's Quiz For English(053) [1] 2020.04.23 Nick'sgranpa 102
202 Mr. Pak's Quiz For English(052) [1] 2020.04.16 Nick'sgranpa 112
201 Mr. Pak's Quiz For English(050) 2020.04.08 Nick'sgranpa 113
200 Mr. Pak's Quiz For English(049) 2020.04.04 Nick'sgranpa 130
199 Mr. Pak's Quiz For English(048) 2020.03.23 Nick'sgranpa 101
198 Mr. Pak's Quiz For English(047) 2020.03.19 Nick'sgranpa 114
197 Mr. Pak's Quiz For English(046) 2020.03.12 Nick'sgranpa 98
196 Mr. Pak's Quiz For English(045) 2020.03.05 Nick'sgranpa 125
195 Mr. Pak's Quiz For English(044) 2020.02.24 Nick'sgranpa 161
194 Mr. Pak's Quiz For English(043) 2020.02.17 Nick'sgranpa 119
» Mr. Pak's Quiz For English(042) [1] 2020.02.10 Nick'sgranpa 138
192 Mr. Pak's Quiz For English(041) 2020.01.19 Nick'sgranpa 172
191 Mr. Pak's Quiz For English(040) 2020.01.09 Nick'sgranpa 184
190 Mr. Pak's Quiz For English(039) 2019.12.29 Nick'sgranpa 192
189 Mr. Pak's Quiz For English(038) [1] 2019.12.18 Nick'sgranpa 214
188 Mr. Pak's Quiz For English(036) 2019.11.29 Nick'sgranpa 201
187 Mr. Pak's Quiz For English(035) 2019.11.22 Nick'sgranpa 221
186 Mr. Pak's Quiz For English(034) 2019.11.10 Nick'sgranpa 198
185 Mr. Pak's Quiz For English(033) 2019.10.21 Nick'sgranpa 228
184 Mr. Pak's Quiz For English(032) 2019.10.08 Nick'sgranpa 217
183 Mr. Pak's Quiz For English(031) 2019.09.11 Nick'sgranpa 266
182 Mr. Pak's Quiz For English(030) 2019.08.10 Nick'sgranpa 264
181 Mr. Pak's Quiz For English(029) 2019.07.22 Nick'sgranpa 1005
180 Mr. Pak's Quiz For English(028) 2019.07.10 Nick'sgranpa 277