Mr. Pak's Quiz For English(042)

Nick'sgranpa 2020.02.10 12:20 조회 수 : 118

Mr. Pak's Quiz For English(042)

-- 뇌는 쓸수록 건강해진다.

옳고 그름을 바로 보고 바로 판단하고 바로 옮길 수 있어야 한다.--

===================================================

===

<제 042 회> 시계

                 / An analog clock

.

[Q] : 하나의 아날로그시계를 상상하라.

        Consider / an analog clock.

.

                              3시 15분에서

                 분(分) 바늘과 시(時) 바늘 사이의

                         각도는 얼마가 될까요?

                           What is the angle

            / between the minute hand and the hour hand

                                / at 3:15?

.

보기 :

        가) 7.5° 나) 8.0° 다) 8.5° 라) 9.0°

.

[답] ( )

----------------------------------------* 정답은 다음 회에 있음.

==

<단어읽기> :

an.a.log /ǽn.ə.lɔ̀:g/[애^안 ́.어.(을)로^어억(으) ̀]

an.gle /ǽŋ.gl/[애^앙 ́.그을]

clock /klɑk/[크을앜(으)]

con.sid.er /kən.síd.ər/[컨.싣 ́.어(어)ㄹ]

==

[제 041 회 정답 및 해설]

정답 : 한 마리

해설 :

한 마리가 들어가면 그 이후엔 더 이상의 '빈 우리' 가 아니다.

==

<오늘의 명언>

If you want your children to be intelligent,

        read them fairy tales.

If you want them to be more intelligent,

       read them more fairy tales.

당신의 자녀가 똑똑해지길 바란다면,

        동화책을 읽어주세요.

만약 더 많이 똑똑해지길 바란다면,

        동화책을 더 많이 읽어주세요.

               앨버트 아인스타인(Albert Einstein) 독일계 미국 이론 물리학자

===

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
210 Mr. Pak's Quiz For English(060) 2020.05.26 Nick'sgranpa 10
209 Mr. Pak's Quiz For English(059) 2020.05.20 Nick'sgranpa 21
208 Mr. Pak's Quiz For English(058) 2020.05.11 Nick'sgranpa 33
207 Mr. Pak's Quiz For English(057)  2020.05.06 Nick'sgranpa 38
206 Mr. Pak's Quiz For English(056) 2020.05.04 Nick'sgranpa 50
205 Mr. Pak's Quiz For English(055) [1] 2020.04.29 Nick'sgranpa 76
204 Mr. Pak's Quiz For English(054) 2020.04.29 Nick'sgranpa 68
203 Mr. Pak's Quiz For English(053) [1] 2020.04.23 Nick'sgranpa 74
202 Mr. Pak's Quiz For English(052) [1] 2020.04.16 Nick'sgranpa 87
201 Mr. Pak's Quiz For English(050) 2020.04.08 Nick'sgranpa 78
200 Mr. Pak's Quiz For English(049) 2020.04.04 Nick'sgranpa 97
199 Mr. Pak's Quiz For English(048) 2020.03.23 Nick'sgranpa 74
198 Mr. Pak's Quiz For English(047) 2020.03.19 Nick'sgranpa 87
197 Mr. Pak's Quiz For English(046) 2020.03.12 Nick'sgranpa 77
196 Mr. Pak's Quiz For English(045) 2020.03.05 Nick'sgranpa 95
195 Mr. Pak's Quiz For English(044) 2020.02.24 Nick'sgranpa 131
194 Mr. Pak's Quiz For English(043) 2020.02.17 Nick'sgranpa 100
» Mr. Pak's Quiz For English(042) [1] 2020.02.10 Nick'sgranpa 118
192 Mr. Pak's Quiz For English(041) 2020.01.19 Nick'sgranpa 148
191 Mr. Pak's Quiz For English(040) 2020.01.09 Nick'sgranpa 150
190 Mr. Pak's Quiz For English(039) 2019.12.29 Nick'sgranpa 164
189 Mr. Pak's Quiz For English(038) [1] 2019.12.18 Nick'sgranpa 178
188 Mr. Pak's Quiz For English(036) 2019.11.29 Nick'sgranpa 175
187 Mr. Pak's Quiz For English(035) 2019.11.22 Nick'sgranpa 194
186 Mr. Pak's Quiz For English(034) 2019.11.10 Nick'sgranpa 169
185 Mr. Pak's Quiz For English(033) 2019.10.21 Nick'sgranpa 204
184 Mr. Pak's Quiz For English(032) 2019.10.08 Nick'sgranpa 198
183 Mr. Pak's Quiz For English(031) 2019.09.11 Nick'sgranpa 236
182 Mr. Pak's Quiz For English(030) 2019.08.10 Nick'sgranpa 242
181 Mr. Pak's Quiz For English(029) 2019.07.22 Nick'sgranpa 983
180 Mr. Pak's Quiz For English(028) 2019.07.10 Nick'sgranpa 250
179 Mr. Pak's Quiz For English(027) 2019.06.28 Nick'sgranpa 232
178 Mr. Pak's Quiz For English(026) 2019.06.20 Nick'sgranpa 238
177 Mr. Pak's Quiz For English(025) 2019.06.09 Nick'sgranpa 197
176 Mr. Pak's Quiz For English(024) 2019.06.05 Nick'sgranpa 188
175 Mr. Pak's Quiz For English(023) 2019.05.26 Nick'sgranpa 182
174 Mr. Pak's Quiz For English(022) 2019.05.18 Nick'sgranpa 160
173 Mr. Pak's Quiz For English(021) 2019.05.10 Nick'sgranpa 167
172 Mr. Pak's Quiz For English(020) 2019.05.05 Nick'sgranpa 187
171 Mr. Pak's Quiz For English(019) 2019.04.21 Nick'sgranpa 162
170 Mr. Pak's Quiz For English(018) 2019.04.11 Nick'sgranpa 176
169 Mr. Pak's Quiz For English(017) 2019.03.28 Nick'sgranpa 182
168 Mr. Pak's Quiz For English(016) 2019.03.09 Nick'sgranpa 201
167 Mr. Pak's Quiz For English(015) 2019.02.24 Nick'sgranpa 214
166 Mr. Pak's Quiz For English(014) 2019.02.16 Nick'sgranpa 214
165 Mr. Pak's Quiz For English(013) 2019.02.08 Nick'sgranpa 184
164 Mr. Pak's Quiz For English(012) 2019.02.02 Nick'sgranpa 190
163 Mr. Pak's Quiz For English(011) 2019.01.30 Nick'sgranpa 201
162 Mr. Pak's Quiz for English(010) 2019.01.22 Nick'sgranpa 193
161 Mr. Pak's Quiz for English(009) 2019.01.16 Nick'sgranpa 164