Mr. Pak's Quiz For English(044)

Nick'sgranpa 2020.02.24 08:07 조회 수 : 130

Mr. Pak's Quiz For English(044)

-- 뇌는 쓸수록 건강해진다.

옳고 그름을 바로 보고 바로 판단하고 바로 옮길 수 있어야 한다.--

===================================================

===

<제 044 회> 수당

               / The allowance

.

[Q] : 두 젊은이가

           그들의 수당으로 서로 다른 액수를 받게 되었습니다.

       The two youngsters

            / were given different amounts / for their allowances.

.

        금주에는 나이 많은 이가 40¢에

             젊은이가 받은 수당의 1/2에 해당하는 금액을 보태어 받았지요.

        This week, / the older received 40¢

             / plus one-half / the total of the younger's allowances.

.

                                                   젊은이는

                  20¢에 다시 수당으로 받은 금액의 절반의 금액을 보태어 받았다.

                                              The younger one

                                  / got 20¢ / plus half again as much.

.

                                    두 사람은 함께 85¢를 받았다.

                                  The two together received 85¢.

.

                                    그들은 각기 얼마씩 가졌나요?

                              How much / did / each of them have?

.

[답] Older ( ) Younger ( )

----------------------------------------* 정답은 다음 회에 있음.

==

<단어읽기> :

a.mounts /ə.máunts/[어.마운트스 ́] [어.마운스 ́] (ok)

al.low.an.ces /ə.láu.ən.sis/[어.(을)라우 ́.언.시스]

giv.en /gív.ən/[깋ㅂ ́.언]

plus /plʌs/[프을어^아스]

re.ceived /ri.sí:vd/[(어)리.시잏ㅂ드 ́]

young.er /jʌ́ŋ.gər/[이어^앙 ́.거(어)ㄹ]

young.sters /jʌ́ŋ.stərs/[이어^앙 ́.스터(어)ㄹ스]

.

*금액의 표시를 Dollar 는 금액의 앞에 $10,

Cent 는 금액의 뒤에 10¢ == 로 표기한다.

==

[제 043 회 정답 및 해설]

*달걀껍질을 부드럽게 하려면 식초에 담그면 된다.

Soak it in vinegar to soften the shell.

==

<오늘의 명언>

Better be the head of a dog than the tail of lion. / 사자의 꼬리보다는 개의 머리가 되는 게 낫다.

--> 큰 집단의 조무래기보다는 작은 집단의 우두머리가 훨씬 낫다.

.

계구우후(鷄口牛後) : <雞 닭 계, 口 입 구, 牛 소 우, 後 뒤 후>

닭의 부리가 될지언정 쇠꼬리는 되지 말라는 뜻. 

===

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
209 Mr. Pak's Quiz For English(059) 2020.05.20 Nick'sgranpa 19
208 Mr. Pak's Quiz For English(058) 2020.05.11 Nick'sgranpa 26
207 Mr. Pak's Quiz For English(057)  2020.05.06 Nick'sgranpa 35
206 Mr. Pak's Quiz For English(056) 2020.05.04 Nick'sgranpa 47
205 Mr. Pak's Quiz For English(055) [1] 2020.04.29 Nick'sgranpa 74
204 Mr. Pak's Quiz For English(054) 2020.04.29 Nick'sgranpa 63
203 Mr. Pak's Quiz For English(053) [1] 2020.04.23 Nick'sgranpa 71
202 Mr. Pak's Quiz For English(052) [1] 2020.04.16 Nick'sgranpa 83
201 Mr. Pak's Quiz For English(050) 2020.04.08 Nick'sgranpa 78
200 Mr. Pak's Quiz For English(049) 2020.04.04 Nick'sgranpa 94
199 Mr. Pak's Quiz For English(048) 2020.03.23 Nick'sgranpa 73
198 Mr. Pak's Quiz For English(047) 2020.03.19 Nick'sgranpa 87
197 Mr. Pak's Quiz For English(046) 2020.03.12 Nick'sgranpa 76
196 Mr. Pak's Quiz For English(045) 2020.03.05 Nick'sgranpa 94
» Mr. Pak's Quiz For English(044) 2020.02.24 Nick'sgranpa 130
194 Mr. Pak's Quiz For English(043) 2020.02.17 Nick'sgranpa 99
193 Mr. Pak's Quiz For English(042) [1] 2020.02.10 Nick'sgranpa 116
192 Mr. Pak's Quiz For English(041) 2020.01.19 Nick'sgranpa 147
191 Mr. Pak's Quiz For English(040) 2020.01.09 Nick'sgranpa 150
190 Mr. Pak's Quiz For English(039) 2019.12.29 Nick'sgranpa 161
189 Mr. Pak's Quiz For English(038) [1] 2019.12.18 Nick'sgranpa 178
188 Mr. Pak's Quiz For English(036) 2019.11.29 Nick'sgranpa 175
187 Mr. Pak's Quiz For English(035) 2019.11.22 Nick'sgranpa 193
186 Mr. Pak's Quiz For English(034) 2019.11.10 Nick'sgranpa 167
185 Mr. Pak's Quiz For English(033) 2019.10.21 Nick'sgranpa 202
184 Mr. Pak's Quiz For English(032) 2019.10.08 Nick'sgranpa 198
183 Mr. Pak's Quiz For English(031) 2019.09.11 Nick'sgranpa 233
182 Mr. Pak's Quiz For English(030) 2019.08.10 Nick'sgranpa 241
181 Mr. Pak's Quiz For English(029) 2019.07.22 Nick'sgranpa 982
180 Mr. Pak's Quiz For English(028) 2019.07.10 Nick'sgranpa 249
179 Mr. Pak's Quiz For English(027) 2019.06.28 Nick'sgranpa 229
178 Mr. Pak's Quiz For English(026) 2019.06.20 Nick'sgranpa 237
177 Mr. Pak's Quiz For English(025) 2019.06.09 Nick'sgranpa 196
176 Mr. Pak's Quiz For English(024) 2019.06.05 Nick'sgranpa 187
175 Mr. Pak's Quiz For English(023) 2019.05.26 Nick'sgranpa 180
174 Mr. Pak's Quiz For English(022) 2019.05.18 Nick'sgranpa 159
173 Mr. Pak's Quiz For English(021) 2019.05.10 Nick'sgranpa 165
172 Mr. Pak's Quiz For English(020) 2019.05.05 Nick'sgranpa 186
171 Mr. Pak's Quiz For English(019) 2019.04.21 Nick'sgranpa 161
170 Mr. Pak's Quiz For English(018) 2019.04.11 Nick'sgranpa 176
169 Mr. Pak's Quiz For English(017) 2019.03.28 Nick'sgranpa 181
168 Mr. Pak's Quiz For English(016) 2019.03.09 Nick'sgranpa 199
167 Mr. Pak's Quiz For English(015) 2019.02.24 Nick'sgranpa 213
166 Mr. Pak's Quiz For English(014) 2019.02.16 Nick'sgranpa 214
165 Mr. Pak's Quiz For English(013) 2019.02.08 Nick'sgranpa 183
164 Mr. Pak's Quiz For English(012) 2019.02.02 Nick'sgranpa 190
163 Mr. Pak's Quiz For English(011) 2019.01.30 Nick'sgranpa 200
162 Mr. Pak's Quiz for English(010) 2019.01.22 Nick'sgranpa 191
161 Mr. Pak's Quiz for English(009) 2019.01.16 Nick'sgranpa 162
160 Mr. Pak's Quiz for English(008) 2019.01.07 Nick'sgranpa 176