Mr. Pak's Quiz For English(044)

Nick'sgranpa 2020.02.24 08:07 조회 수 : 197

Mr. Pak's Quiz For English(044)

-- 뇌는 쓸수록 건강해진다.

옳고 그름을 바로 보고 바로 판단하고 바로 옮길 수 있어야 한다.--

===================================================

===

<제 044 회> 수당

               / The allowance

.

[Q] : 두 젊은이가

           그들의 수당으로 서로 다른 액수를 받게 되었습니다.

       The two youngsters

            / were given different amounts / for their allowances.

.

        금주에는 나이 많은 이가 40¢에

             젊은이가 받은 수당의 1/2에 해당하는 금액을 보태어 받았지요.

        This week, / the older received 40¢

             / plus one-half / the total of the younger's allowances.

.

                                                   젊은이는

                  20¢에 다시 수당으로 받은 금액의 절반의 금액을 보태어 받았다.

                                              The younger one

                                  / got 20¢ / plus half again as much.

.

                                    두 사람은 함께 85¢를 받았다.

                                  The two together received 85¢.

.

                                    그들은 각기 얼마씩 가졌나요?

                              How much / did / each of them have?

.

[답] Older ( ) Younger ( )

----------------------------------------* 정답은 다음 회에 있음.

==

<단어읽기> :

a.mounts /ə.máunts/[어.마운트스 ́] [어.마운스 ́] (ok)

al.low.an.ces /ə.láu.ən.sis/[어.(을)라우 ́.언.시스]

giv.en /gív.ən/[깋ㅂ ́.언]

plus /plʌs/[프을어^아스]

re.ceived /ri.sí:vd/[(어)리.시잏ㅂ드 ́]

young.er /jʌ́ŋ.gər/[이어^앙 ́.거(어)ㄹ]

young.sters /jʌ́ŋ.stərs/[이어^앙 ́.스터(어)ㄹ스]

.

*금액의 표시를 Dollar 는 금액의 앞에 $10,

Cent 는 금액의 뒤에 10¢ == 로 표기한다.

==

[제 043 회 정답 및 해설]

*달걀껍질을 부드럽게 하려면 식초에 담그면 된다.

Soak it in vinegar to soften the shell.

==

<오늘의 명언>

Better be the head of a dog than the tail of lion. / 사자의 꼬리보다는 개의 머리가 되는 게 낫다.

--> 큰 집단의 조무래기보다는 작은 집단의 우두머리가 훨씬 낫다.

.

계구우후(鷄口牛後) : <雞 닭 계, 口 입 구, 牛 소 우, 後 뒤 후>

닭의 부리가 될지언정 쇠꼬리는 되지 말라는 뜻. 

===

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
253 Mr. Pak's Quiz For English(103) 2021.05.12 Nick'sgranpa 8
252 Mr. Pak's Quiz For English(102) 2021.05.05 Nick'sgranpa 19
251 Mr. Pak's Quiz For English(101) 2021.04.24 Nick'sgranpa 27
250 Mr. Pak's Quiz For English(100) 2021.04.18 Nick'sgranpa 36
249 Mr. Pak's Quiz For English(099) 2021.04.09 Nick'sgranpa 42
248 Mr. Pak's Quiz For English(098) 2021.04.02 Nick'sgranpa 54
247 Mr. Pak's Quiz For English(097) 2021.03.23 Nick'sgranpa 67
246 Mr. Pak's Quiz For English(096) 2021.03.17 Nick'sgranpa 79
245 Mr. Pak's Quiz For English(095) 2021.03.10 Nick'sgranpa 81
244 Mr. Pak's Quiz For English(094) 2021.02.26 Nick'sgranpa 77
243 Mr. Pak's Quiz For English(093) 2021.02.20 Nick'sgranpa 84
242 Mr. Pak's Quiz For English(092) 2021.02.11 Nick'sgranpa 108
241 Mr. Pak's Quiz For English(091) 2021.02.03 Nick'sgranpa 91
240 Mr. Pak's Quiz For English(090) 2021.01.31 Nick'sgranpa 85
239 Mr. Pak's Quiz For English(089) 2021.01.24 Nick'sgranpa 74
238 Mr. Pak's Quiz For English(088) 2021.01.17 Nick'sgranpa 88
237 Mr. Pak's Quiz For English(087) 2021.01.04 Nick'sgranpa 78
236 Mr. Pak's Quiz For English(086) 2020.12.30 Nick'sgranpa 84
235 Mr. Pak's Quiz For English(085) 2020.12.21 Nick'sgranpa 118
234 Mr. Pak's Quiz For English(084) 2020.12.11 Nick'sgranpa 101
233 Mr. Pak's Quiz For English(083) 2020.11.30 Nick'sgranpa 94
232 Mr. Pak's Quiz For English(082) 2020.11.21 Nick'sgranpa 114
231 Mr. Pak's Quiz For English(081) 2020.11.11 Nick'sgranpa 109
230 Mr. Pak's Quiz For English(080) [1] file 2020.11.01 Nick'sgranpa 111
229 Mr. Pak's Quiz For English(079) [1] file 2020.10.17 Nick'sgranpa 105
228 Mr. Pak's Quiz For English(078) [1] file 2020.10.10 Nick'sgranpa 119
227 Mr. Pak's Quiz For English(077) [1] file 2020.09.29 Nick'sgranpa 129
226 Mr. Pak's Quiz For English(076) 2020.09.19 Nick'sgranpa 123
225 Mr. Pak's Quiz For English(075) 2020.09.11 Nick'sgranpa 114
224 Mr. Pak's Quiz For English(074) 2020.09.03 Nick'sgranpa 129
223 Mr. Pak's Quiz For English(073) 2020.08.26 Nick'sgranpa 143
222 Mr. Pak's Quiz For English(072) 2020.08.20 Nick'sgranpa 128
221 Mr. Pak's Quiz For English(071) 2020.08.13 Nick'sgranpa 140
220 Mr. Pak's Quiz For English(070) 2020.08.11 Nick'sgranpa 107
219 Mr. Pak's Quiz For English(069) 2020.08.01 Nick'sgranpa 130
218 Mr. Pak's Quiz For English(068) 2020.07.23 Nick'sgranpa 198
217 Mr. Pak's Quiz For English(067) 2020.07.14 Nick'sgranpa 147
216 Mr. Pak's Quiz For English(066) 2020.07.08 Nick'sgranpa 134
215 Mr. Pak's Quiz For English(065) 2020.06.28 Nick'sgranpa 128
214 Mr. Pak's Quiz For English(064) 2020.06.24 Nick'sgranpa 174
213 Mr. Pak's Quiz For English(063) 2020.06.15 Nick'sgranpa 139
212 Mr. Pak's Quiz For English(062) 2020.06.09 Nick'sgranpa 150
211 Mr. Pak's Quiz For English(061) 2020.06.02 Nick'sgranpa 173
210 Mr. Pak's Quiz For English(060) 2020.05.26 Nick'sgranpa 165
209 Mr. Pak's Quiz For English(059) 2020.05.20 Nick'sgranpa 163
208 Mr. Pak's Quiz For English(058) 2020.05.11 Nick'sgranpa 160
207 Mr. Pak's Quiz For English(057)  2020.05.06 Nick'sgranpa 175
206 Mr. Pak's Quiz For English(056) 2020.05.04 Nick'sgranpa 155
205 Mr. Pak's Quiz For English(055) [1] 2020.04.29 Nick'sgranpa 169
204 Mr. Pak's Quiz For English(054) 2020.04.29 Nick'sgranpa 141