Mr. Pak's Quiz For English(044)

Nick'sgranpa 2020.02.24 08:07 조회 수 : 84

Mr. Pak's Quiz For English(044)

-- 뇌는 쓸수록 건강해진다.

옳고 그름을 바로 보고 바로 판단하고 바로 옮길 수 있어야 한다.--

===================================================

===

<제 044 회> 수당

               / The allowance

.

[Q] : 두 젊은이가

           그들의 수당으로 서로 다른 액수를 받게 되었습니다.

       The two youngsters

            / were given different amounts / for their allowances.

.

        금주에는 나이 많은 이가 40¢에

             젊은이가 받은 수당의 1/2에 해당하는 금액을 보태어 받았지요.

        This week, / the older received 40¢

             / plus one-half / the total of the younger's allowances.

.

                                                   젊은이는

                  20¢에 다시 수당으로 받은 금액의 절반의 금액을 보태어 받았다.

                                              The younger one

                                  / got 20¢ / plus half again as much.

.

                                    두 사람은 함께 85¢를 받았다.

                                  The two together received 85¢.

.

                                    그들은 각기 얼마씩 가졌나요?

                              How much / did / each of them have?

.

[답] Older ( ) Younger ( )

----------------------------------------* 정답은 다음 회에 있음.

==

<단어읽기> :

a.mounts /ə.máunts/[어.마운트스 ́] [어.마운스 ́] (ok)

al.low.an.ces /ə.láu.ən.sis/[어.(을)라우 ́.언.시스]

giv.en /gív.ən/[깋ㅂ ́.언]

plus /plʌs/[프을어^아스]

re.ceived /ri.sí:vd/[(어)리.시잏ㅂ드 ́]

young.er /jʌ́ŋ.gər/[이어^앙 ́.거(어)ㄹ]

young.sters /jʌ́ŋ.stərs/[이어^앙 ́.스터(어)ㄹ스]

.

*금액의 표시를 Dollar 는 금액의 앞에 $10,

Cent 는 금액의 뒤에 10¢ == 로 표기한다.

==

[제 043 회 정답 및 해설]

*달걀껍질을 부드럽게 하려면 식초에 담그면 된다.

Soak it in vinegar to soften the shell.

==

<오늘의 명언>

Better be the head of a dog than the tail of lion. / 사자의 꼬리보다는 개의 머리가 되는 게 낫다.

--> 큰 집단의 조무래기보다는 작은 집단의 우두머리가 훨씬 낫다.

.

계구우후(鷄口牛後) : <雞 닭 계, 口 입 구, 牛 소 우, 後 뒤 후>

닭의 부리가 될지언정 쇠꼬리는 되지 말라는 뜻. 

===

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
199 Mr. Pak's Quiz For English(048) 2020.03.23 Nick'sgranpa 18
198 Mr. Pak's Quiz For English(047) 2020.03.19 Nick'sgranpa 35
197 Mr. Pak's Quiz For English(046) 2020.03.12 Nick'sgranpa 42
196 Mr. Pak's Quiz For English(045) 2020.03.05 Nick'sgranpa 56
» Mr. Pak's Quiz For English(044) 2020.02.24 Nick'sgranpa 84
194 Mr. Pak's Quiz For English(043) 2020.02.17 Nick'sgranpa 77
193 Mr. Pak's Quiz For English(042) [1] 2020.02.10 Nick'sgranpa 91
192 Mr. Pak's Quiz For English(041) 2020.01.19 Nick'sgranpa 132
191 Mr. Pak's Quiz For English(040) 2020.01.09 Nick'sgranpa 138
190 Mr. Pak's Quiz For English(039) 2019.12.29 Nick'sgranpa 152
189 Mr. Pak's Quiz For English(038) [1] 2019.12.18 Nick'sgranpa 163
188 Mr. Pak's Quiz For English(036) 2019.11.29 Nick'sgranpa 169
187 Mr. Pak's Quiz For English(035) 2019.11.22 Nick'sgranpa 190
186 Mr. Pak's Quiz For English(034) 2019.11.10 Nick'sgranpa 157
185 Mr. Pak's Quiz For English(033) 2019.10.21 Nick'sgranpa 194
184 Mr. Pak's Quiz For English(032) 2019.10.08 Nick'sgranpa 191
183 Mr. Pak's Quiz For English(031) 2019.09.11 Nick'sgranpa 224
182 Mr. Pak's Quiz For English(030) 2019.08.10 Nick'sgranpa 238
181 Mr. Pak's Quiz For English(029) 2019.07.22 Nick'sgranpa 976
180 Mr. Pak's Quiz For English(028) 2019.07.10 Nick'sgranpa 238
179 Mr. Pak's Quiz For English(027) 2019.06.28 Nick'sgranpa 217
178 Mr. Pak's Quiz For English(026) 2019.06.20 Nick'sgranpa 226
177 Mr. Pak's Quiz For English(025) 2019.06.09 Nick'sgranpa 192
176 Mr. Pak's Quiz For English(024) 2019.06.05 Nick'sgranpa 177
175 Mr. Pak's Quiz For English(023) 2019.05.26 Nick'sgranpa 177
174 Mr. Pak's Quiz For English(022) 2019.05.18 Nick'sgranpa 156
173 Mr. Pak's Quiz For English(021) 2019.05.10 Nick'sgranpa 159
172 Mr. Pak's Quiz For English(020) 2019.05.05 Nick'sgranpa 171
171 Mr. Pak's Quiz For English(019) 2019.04.21 Nick'sgranpa 152
170 Mr. Pak's Quiz For English(018) 2019.04.11 Nick'sgranpa 168
169 Mr. Pak's Quiz For English(017) 2019.03.28 Nick'sgranpa 174
168 Mr. Pak's Quiz For English(016) 2019.03.09 Nick'sgranpa 198
167 Mr. Pak's Quiz For English(015) 2019.02.24 Nick'sgranpa 205
166 Mr. Pak's Quiz For English(014) 2019.02.16 Nick'sgranpa 213
165 Mr. Pak's Quiz For English(013) 2019.02.08 Nick'sgranpa 179
164 Mr. Pak's Quiz For English(012) 2019.02.02 Nick'sgranpa 187
163 Mr. Pak's Quiz For English(011) 2019.01.30 Nick'sgranpa 193
162 Mr. Pak's Quiz for English(010) 2019.01.22 Nick'sgranpa 185
161 Mr. Pak's Quiz for English(009) 2019.01.16 Nick'sgranpa 154
160 Mr. Pak's Quiz for English(008) 2019.01.07 Nick'sgranpa 168
159 Mr. Pak's Quiz For English(007) 2019.01.01 Nick'sgranpa 191
158 Mr. Pak's Quiz For English(006) 2018.12.25 Nick'sgranpa 155
157 Mr. Pak's Quiz For English(005) 2018.12.18 Nick'sgranpa 175
156 Mr. Pak's Quiz For English(004) 2018.12.12 Nick'sgranpa 181
155 Mr. Pak's Quiz For English(003) 2018.12.04 Nick'sgranpa 163
154 Mr. Pak's Quiz For English(002) 2018.11.27 Nick'sgranpa 173
153 Mr. Pak's Quiz For English(001) 2018.11.23 Nick'sgranpa 177
152 웃다 배우는 생활영어(004) 2016.03.18 Nick'sgranpa 5236
151 웃다 배우는 생활영어(003) [1] 2016.03.11 Nick'sgranpa 3056
150 웃다 배우는 생활영어(002) 2016.03.04 Nick'sgranpa 2623