Mr. Pak's Quiz For English(045)

Nick'sgranpa 2020.03.05 19:50 조회 수 : 94

Mr. Pak's Quiz For English(045)

-- 뇌는 쓸수록 건강해진다.

옳고 그름을 바로 보고 바로 판단하고 바로 옮길 수 있어야 한다.--

===================================================

===

<제 045 회> 이 가족엔 몇 사람이 있는가?

                 / How many people are in the family?

.

* 이 문제는 듣(읽)고 5초 내로 답이 나와야 한다.

.

[Q] : 엄마와 아빠는 네 딸들(을 가지고)이 있고,

       Mom and Dad / have / four daughters,

.

            그리고 각 딸들에겐 남자형제 하나가 있다.

            / and each daughter / has / one brother.

.

                     이 가족엔 몇 사람이 있는가?

                     How many people / are / in the family?

.

One! Two! Three! Four! Five!

[답] ( )

-----------------------------------------* 정답은 다음 회에 있음.

==

<단어읽기> :

broth.er /brʌ́ð.ər/[브(어)러^앟ㄷ ́.어(어)ㄹ]

daught.ers /dɔ́:t.ərs/[도^엏ㄷ ́.어(어)ㄹ스]

fam.i.ly /fǽm.ə.li:/[ㅎ패^암 ́.어.(을)리이] [ㅎ패^암 ́.(을)리이] (ok)

*미국은 이복동생은 half brother(sister)라고 한다.

==

[제 044 회 정답 및 해설]

정답 : O /55¢, Y /30¢

해설 :

O (40 +15) + Y (20+10) = 85

==

<오늘의 명언>

Better bend than break. / 구부러지는 게 부러지는 것보다 낫다.

--> 지금 당장 자존심이나 체면 때문에 무리하게 행동하여 다치거나 죽지 말고

     훗날을 도모하는 것이 낫다는 의미. = 일보 전진을 위한 이보 후퇴.

===

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
209 Mr. Pak's Quiz For English(059) 2020.05.20 Nick'sgranpa 19
208 Mr. Pak's Quiz For English(058) 2020.05.11 Nick'sgranpa 26
207 Mr. Pak's Quiz For English(057)  2020.05.06 Nick'sgranpa 35
206 Mr. Pak's Quiz For English(056) 2020.05.04 Nick'sgranpa 47
205 Mr. Pak's Quiz For English(055) [1] 2020.04.29 Nick'sgranpa 74
204 Mr. Pak's Quiz For English(054) 2020.04.29 Nick'sgranpa 63
203 Mr. Pak's Quiz For English(053) [1] 2020.04.23 Nick'sgranpa 71
202 Mr. Pak's Quiz For English(052) [1] 2020.04.16 Nick'sgranpa 83
201 Mr. Pak's Quiz For English(050) 2020.04.08 Nick'sgranpa 78
200 Mr. Pak's Quiz For English(049) 2020.04.04 Nick'sgranpa 94
199 Mr. Pak's Quiz For English(048) 2020.03.23 Nick'sgranpa 73
198 Mr. Pak's Quiz For English(047) 2020.03.19 Nick'sgranpa 87
197 Mr. Pak's Quiz For English(046) 2020.03.12 Nick'sgranpa 76
» Mr. Pak's Quiz For English(045) 2020.03.05 Nick'sgranpa 94
195 Mr. Pak's Quiz For English(044) 2020.02.24 Nick'sgranpa 130
194 Mr. Pak's Quiz For English(043) 2020.02.17 Nick'sgranpa 99
193 Mr. Pak's Quiz For English(042) [1] 2020.02.10 Nick'sgranpa 116
192 Mr. Pak's Quiz For English(041) 2020.01.19 Nick'sgranpa 147
191 Mr. Pak's Quiz For English(040) 2020.01.09 Nick'sgranpa 150
190 Mr. Pak's Quiz For English(039) 2019.12.29 Nick'sgranpa 161
189 Mr. Pak's Quiz For English(038) [1] 2019.12.18 Nick'sgranpa 178
188 Mr. Pak's Quiz For English(036) 2019.11.29 Nick'sgranpa 175
187 Mr. Pak's Quiz For English(035) 2019.11.22 Nick'sgranpa 193
186 Mr. Pak's Quiz For English(034) 2019.11.10 Nick'sgranpa 167
185 Mr. Pak's Quiz For English(033) 2019.10.21 Nick'sgranpa 202
184 Mr. Pak's Quiz For English(032) 2019.10.08 Nick'sgranpa 198
183 Mr. Pak's Quiz For English(031) 2019.09.11 Nick'sgranpa 233
182 Mr. Pak's Quiz For English(030) 2019.08.10 Nick'sgranpa 241
181 Mr. Pak's Quiz For English(029) 2019.07.22 Nick'sgranpa 982
180 Mr. Pak's Quiz For English(028) 2019.07.10 Nick'sgranpa 249
179 Mr. Pak's Quiz For English(027) 2019.06.28 Nick'sgranpa 229
178 Mr. Pak's Quiz For English(026) 2019.06.20 Nick'sgranpa 237
177 Mr. Pak's Quiz For English(025) 2019.06.09 Nick'sgranpa 196
176 Mr. Pak's Quiz For English(024) 2019.06.05 Nick'sgranpa 187
175 Mr. Pak's Quiz For English(023) 2019.05.26 Nick'sgranpa 180
174 Mr. Pak's Quiz For English(022) 2019.05.18 Nick'sgranpa 159
173 Mr. Pak's Quiz For English(021) 2019.05.10 Nick'sgranpa 165
172 Mr. Pak's Quiz For English(020) 2019.05.05 Nick'sgranpa 186
171 Mr. Pak's Quiz For English(019) 2019.04.21 Nick'sgranpa 161
170 Mr. Pak's Quiz For English(018) 2019.04.11 Nick'sgranpa 176
169 Mr. Pak's Quiz For English(017) 2019.03.28 Nick'sgranpa 181
168 Mr. Pak's Quiz For English(016) 2019.03.09 Nick'sgranpa 199
167 Mr. Pak's Quiz For English(015) 2019.02.24 Nick'sgranpa 213
166 Mr. Pak's Quiz For English(014) 2019.02.16 Nick'sgranpa 214
165 Mr. Pak's Quiz For English(013) 2019.02.08 Nick'sgranpa 183
164 Mr. Pak's Quiz For English(012) 2019.02.02 Nick'sgranpa 190
163 Mr. Pak's Quiz For English(011) 2019.01.30 Nick'sgranpa 200
162 Mr. Pak's Quiz for English(010) 2019.01.22 Nick'sgranpa 191
161 Mr. Pak's Quiz for English(009) 2019.01.16 Nick'sgranpa 162
160 Mr. Pak's Quiz for English(008) 2019.01.07 Nick'sgranpa 176