Mr. Pak's Quiz For English(045)

Nick'sgranpa 2020.03.05 19:50 조회 수 : 56

Mr. Pak's Quiz For English(045)

-- 뇌는 쓸수록 건강해진다.

옳고 그름을 바로 보고 바로 판단하고 바로 옮길 수 있어야 한다.--

===================================================

===

<제 045 회> 이 가족엔 몇 사람이 있는가?

                 / How many people are in the family?

.

* 이 문제는 듣(읽)고 5초 내로 답이 나와야 한다.

.

[Q] : 엄마와 아빠는 네 딸들(을 가지고)이 있고,

       Mom and Dad / have / four daughters,

.

            그리고 각 딸들에겐 남자형제 하나가 있다.

            / and each daughter / has / one brother.

.

                     이 가족엔 몇 사람이 있는가?

                     How many people / are / in the family?

.

One! Two! Three! Four! Five!

[답] ( )

-----------------------------------------* 정답은 다음 회에 있음.

==

<단어읽기> :

broth.er /brʌ́ð.ər/[브(어)러^앟ㄷ ́.어(어)ㄹ]

daught.ers /dɔ́:t.ərs/[도^엏ㄷ ́.어(어)ㄹ스]

fam.i.ly /fǽm.ə.li:/[ㅎ패^암 ́.어.(을)리이] [ㅎ패^암 ́.(을)리이] (ok)

*미국은 이복동생은 half brother(sister)라고 한다.

==

[제 044 회 정답 및 해설]

정답 : O /55¢, Y /30¢

해설 :

O (40 +15) + Y (20+10) = 85

==

<오늘의 명언>

Better bend than break. / 구부러지는 게 부러지는 것보다 낫다.

--> 지금 당장 자존심이나 체면 때문에 무리하게 행동하여 다치거나 죽지 말고

     훗날을 도모하는 것이 낫다는 의미. = 일보 전진을 위한 이보 후퇴.

===

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
199 Mr. Pak's Quiz For English(048) 2020.03.23 Nick'sgranpa 18
198 Mr. Pak's Quiz For English(047) 2020.03.19 Nick'sgranpa 35
197 Mr. Pak's Quiz For English(046) 2020.03.12 Nick'sgranpa 42
» Mr. Pak's Quiz For English(045) 2020.03.05 Nick'sgranpa 56
195 Mr. Pak's Quiz For English(044) 2020.02.24 Nick'sgranpa 84
194 Mr. Pak's Quiz For English(043) 2020.02.17 Nick'sgranpa 76
193 Mr. Pak's Quiz For English(042) [1] 2020.02.10 Nick'sgranpa 91
192 Mr. Pak's Quiz For English(041) 2020.01.19 Nick'sgranpa 132
191 Mr. Pak's Quiz For English(040) 2020.01.09 Nick'sgranpa 138
190 Mr. Pak's Quiz For English(039) 2019.12.29 Nick'sgranpa 152
189 Mr. Pak's Quiz For English(038) [1] 2019.12.18 Nick'sgranpa 163
188 Mr. Pak's Quiz For English(036) 2019.11.29 Nick'sgranpa 169
187 Mr. Pak's Quiz For English(035) 2019.11.22 Nick'sgranpa 190
186 Mr. Pak's Quiz For English(034) 2019.11.10 Nick'sgranpa 157
185 Mr. Pak's Quiz For English(033) 2019.10.21 Nick'sgranpa 194
184 Mr. Pak's Quiz For English(032) 2019.10.08 Nick'sgranpa 191
183 Mr. Pak's Quiz For English(031) 2019.09.11 Nick'sgranpa 224
182 Mr. Pak's Quiz For English(030) 2019.08.10 Nick'sgranpa 238
181 Mr. Pak's Quiz For English(029) 2019.07.22 Nick'sgranpa 976
180 Mr. Pak's Quiz For English(028) 2019.07.10 Nick'sgranpa 238
179 Mr. Pak's Quiz For English(027) 2019.06.28 Nick'sgranpa 217
178 Mr. Pak's Quiz For English(026) 2019.06.20 Nick'sgranpa 226
177 Mr. Pak's Quiz For English(025) 2019.06.09 Nick'sgranpa 192
176 Mr. Pak's Quiz For English(024) 2019.06.05 Nick'sgranpa 177
175 Mr. Pak's Quiz For English(023) 2019.05.26 Nick'sgranpa 176
174 Mr. Pak's Quiz For English(022) 2019.05.18 Nick'sgranpa 156
173 Mr. Pak's Quiz For English(021) 2019.05.10 Nick'sgranpa 159
172 Mr. Pak's Quiz For English(020) 2019.05.05 Nick'sgranpa 171
171 Mr. Pak's Quiz For English(019) 2019.04.21 Nick'sgranpa 152
170 Mr. Pak's Quiz For English(018) 2019.04.11 Nick'sgranpa 168
169 Mr. Pak's Quiz For English(017) 2019.03.28 Nick'sgranpa 174
168 Mr. Pak's Quiz For English(016) 2019.03.09 Nick'sgranpa 198
167 Mr. Pak's Quiz For English(015) 2019.02.24 Nick'sgranpa 205
166 Mr. Pak's Quiz For English(014) 2019.02.16 Nick'sgranpa 213
165 Mr. Pak's Quiz For English(013) 2019.02.08 Nick'sgranpa 179
164 Mr. Pak's Quiz For English(012) 2019.02.02 Nick'sgranpa 187
163 Mr. Pak's Quiz For English(011) 2019.01.30 Nick'sgranpa 193
162 Mr. Pak's Quiz for English(010) 2019.01.22 Nick'sgranpa 185
161 Mr. Pak's Quiz for English(009) 2019.01.16 Nick'sgranpa 154
160 Mr. Pak's Quiz for English(008) 2019.01.07 Nick'sgranpa 168
159 Mr. Pak's Quiz For English(007) 2019.01.01 Nick'sgranpa 191
158 Mr. Pak's Quiz For English(006) 2018.12.25 Nick'sgranpa 155
157 Mr. Pak's Quiz For English(005) 2018.12.18 Nick'sgranpa 175
156 Mr. Pak's Quiz For English(004) 2018.12.12 Nick'sgranpa 181
155 Mr. Pak's Quiz For English(003) 2018.12.04 Nick'sgranpa 163
154 Mr. Pak's Quiz For English(002) 2018.11.27 Nick'sgranpa 173
153 Mr. Pak's Quiz For English(001) 2018.11.23 Nick'sgranpa 177
152 웃다 배우는 생활영어(004) 2016.03.18 Nick'sgranpa 5236
151 웃다 배우는 생활영어(003) [1] 2016.03.11 Nick'sgranpa 3056
150 웃다 배우는 생활영어(002) 2016.03.04 Nick'sgranpa 2623