Mr. Pak's Quiz For English(045)

Nick'sgranpa 2020.03.05 19:50 조회 수 : 120

Mr. Pak's Quiz For English(045)

-- 뇌는 쓸수록 건강해진다.

옳고 그름을 바로 보고 바로 판단하고 바로 옮길 수 있어야 한다.--

===================================================

===

<제 045 회> 이 가족엔 몇 사람이 있는가?

                 / How many people are in the family?

.

* 이 문제는 듣(읽)고 5초 내로 답이 나와야 한다.

.

[Q] : 엄마와 아빠는 네 딸들(을 가지고)이 있고,

       Mom and Dad / have / four daughters,

.

            그리고 각 딸들에겐 남자형제 하나가 있다.

            / and each daughter / has / one brother.

.

                     이 가족엔 몇 사람이 있는가?

                     How many people / are / in the family?

.

One! Two! Three! Four! Five!

[답] ( )

-----------------------------------------* 정답은 다음 회에 있음.

==

<단어읽기> :

broth.er /brʌ́ð.ər/[브(어)러^앟ㄷ ́.어(어)ㄹ]

daught.ers /dɔ́:t.ərs/[도^엏ㄷ ́.어(어)ㄹ스]

fam.i.ly /fǽm.ə.li:/[ㅎ패^암 ́.어.(을)리이] [ㅎ패^암 ́.(을)리이] (ok)

*미국은 이복동생은 half brother(sister)라고 한다.

==

[제 044 회 정답 및 해설]

정답 : O /55¢, Y /30¢

해설 :

O (40 +15) + Y (20+10) = 85

==

<오늘의 명언>

Better bend than break. / 구부러지는 게 부러지는 것보다 낫다.

--> 지금 당장 자존심이나 체면 때문에 무리하게 행동하여 다치거나 죽지 말고

     훗날을 도모하는 것이 낫다는 의미. = 일보 전진을 위한 이보 후퇴.

===

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
226 Mr. Pak's Quiz For English(076) 2020.09.19 Nick'sgranpa 18
225 Mr. Pak's Quiz For English(075) 2020.09.11 Nick'sgranpa 23
224 Mr. Pak's Quiz For English(074) 2020.09.03 Nick'sgranpa 34
223 Mr. Pak's Quiz For English(073) 2020.08.26 Nick'sgranpa 48
222 Mr. Pak's Quiz For English(072) 2020.08.20 Nick'sgranpa 62
221 Mr. Pak's Quiz For English(071) 2020.08.13 Nick'sgranpa 69
220 Mr. Pak's Quiz For English(070) 2020.08.11 Nick'sgranpa 58
219 Mr. Pak's Quiz For English(069) 2020.08.01 Nick'sgranpa 78
218 Mr. Pak's Quiz For English(068) 2020.07.23 Nick'sgranpa 118
217 Mr. Pak's Quiz For English(067) 2020.07.14 Nick'sgranpa 91
216 Mr. Pak's Quiz For English(066) 2020.07.08 Nick'sgranpa 69
215 Mr. Pak's Quiz For English(065) 2020.06.28 Nick'sgranpa 77
214 Mr. Pak's Quiz For English(064) 2020.06.24 Nick'sgranpa 97
213 Mr. Pak's Quiz For English(063) 2020.06.15 Nick'sgranpa 92
212 Mr. Pak's Quiz For English(062) 2020.06.09 Nick'sgranpa 105
211 Mr. Pak's Quiz For English(061) 2020.06.02 Nick'sgranpa 118
210 Mr. Pak's Quiz For English(060) 2020.05.26 Nick'sgranpa 109
209 Mr. Pak's Quiz For English(059) 2020.05.20 Nick'sgranpa 99
208 Mr. Pak's Quiz For English(058) 2020.05.11 Nick'sgranpa 105
207 Mr. Pak's Quiz For English(057)  2020.05.06 Nick'sgranpa 104
206 Mr. Pak's Quiz For English(056) 2020.05.04 Nick'sgranpa 100
205 Mr. Pak's Quiz For English(055) [1] 2020.04.29 Nick'sgranpa 112
204 Mr. Pak's Quiz For English(054) 2020.04.29 Nick'sgranpa 102
203 Mr. Pak's Quiz For English(053) [1] 2020.04.23 Nick'sgranpa 96
202 Mr. Pak's Quiz For English(052) [1] 2020.04.16 Nick'sgranpa 109
201 Mr. Pak's Quiz For English(050) 2020.04.08 Nick'sgranpa 106
200 Mr. Pak's Quiz For English(049) 2020.04.04 Nick'sgranpa 126
199 Mr. Pak's Quiz For English(048) 2020.03.23 Nick'sgranpa 97
198 Mr. Pak's Quiz For English(047) 2020.03.19 Nick'sgranpa 107
197 Mr. Pak's Quiz For English(046) 2020.03.12 Nick'sgranpa 93
» Mr. Pak's Quiz For English(045) 2020.03.05 Nick'sgranpa 120
195 Mr. Pak's Quiz For English(044) 2020.02.24 Nick'sgranpa 157
194 Mr. Pak's Quiz For English(043) 2020.02.17 Nick'sgranpa 116
193 Mr. Pak's Quiz For English(042) [1] 2020.02.10 Nick'sgranpa 134
192 Mr. Pak's Quiz For English(041) 2020.01.19 Nick'sgranpa 169
191 Mr. Pak's Quiz For English(040) 2020.01.09 Nick'sgranpa 179
190 Mr. Pak's Quiz For English(039) 2019.12.29 Nick'sgranpa 187
189 Mr. Pak's Quiz For English(038) [1] 2019.12.18 Nick'sgranpa 203
188 Mr. Pak's Quiz For English(036) 2019.11.29 Nick'sgranpa 198
187 Mr. Pak's Quiz For English(035) 2019.11.22 Nick'sgranpa 214
186 Mr. Pak's Quiz For English(034) 2019.11.10 Nick'sgranpa 192
185 Mr. Pak's Quiz For English(033) 2019.10.21 Nick'sgranpa 223
184 Mr. Pak's Quiz For English(032) 2019.10.08 Nick'sgranpa 213
183 Mr. Pak's Quiz For English(031) 2019.09.11 Nick'sgranpa 264
182 Mr. Pak's Quiz For English(030) 2019.08.10 Nick'sgranpa 262
181 Mr. Pak's Quiz For English(029) 2019.07.22 Nick'sgranpa 1001
180 Mr. Pak's Quiz For English(028) 2019.07.10 Nick'sgranpa 272
179 Mr. Pak's Quiz For English(027) 2019.06.28 Nick'sgranpa 257
178 Mr. Pak's Quiz For English(026) 2019.06.20 Nick'sgranpa 386
177 Mr. Pak's Quiz For English(025) 2019.06.09 Nick'sgranpa 219