Mr. Pak's Quiz For English(047)

Nick'sgranpa 2020.03.19 14:10 조회 수 : 119

Mr. Pak's Quiz For English(047)

-- 뇌는 쓸수록 건강해진다.

옳고 그름을 바로 보고 바로 판단하고 바로 옮길 수 있어야 한다.--

===================================================

===

<제 047 회> 진실 혹은 거짓 ?

                  / truth or lie ?

.

* 이 문제는 듣(읽)고 3초 내에 답이 나와야 한다.

.

[Q] : 만일에 어떤 병아리가 말하길,

        If a chicken says,

.

            “모든 병아리들이 거짓말쟁이들이야” 라고 하면

                    그 병아리는 진실을 말 하고 있을까?

              "All Chickens are liars"

                     is the chicken telling the truth?

.

  보기 :

          가) 진실/ truth   나) 거짓/ lie

.

One! Two! Three!

[답] ( )

----------------------------------------* 정답은 다음 회에 있음.

==

<단어읽기> :

chick.en /tʃík.in/[칰 ́.]

dis.cour.age /dis.kə́:r.idʒ/[디스.커 ́.(어)리쥐]

dis.cour.aged /dis.kə́:r.idʒd/[디스.커 ́.(어)리쥐드]

li.ars /lái.ərs/[(을)라이 ́.어(어)ㄹ스]

say /sei/[새이]

says /sez/[새ㅅ즈] * /seis/ or /seiz/ [새이스(ㅅ즈)]가 아님.

tell.ing /tél.iŋ/[탤 ́.]

truth /tru:ɵ/[트(어)루웃ㄷ(으)]

==

[제 046 회 정답 및 해설]

정답 : 다) James

해설 :

Doll and Bam < Sam < Bill

      Bam < Bill < Pall

         Bill < Pall < James

             Sam < James

 

So, Doll & Bam < Sam < Bill < Pall < James

==

<오늘의 명언>

I am not discouraged,

    because every wrong attempt discarded is another step forward.

나는 낙담하지 않는다.

   버려진 모든 잘못된 시도들은 앞으로 나아가는 걸음이기 때문이다.

                == 토머스 앨바 에디슨(Thomas Alva Edison) 미국 발명가

===

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
233 Mr. Pak's Quiz For English(083) 2020.11.30 Nick'sgranpa 3
232 Mr. Pak's Quiz For English(082) 2020.11.21 Nick'sgranpa 21
231 Mr. Pak's Quiz For English(081) 2020.11.11 Nick'sgranpa 27
230 Mr. Pak's Quiz For English(080) [1] file 2020.11.01 Nick'sgranpa 33
229 Mr. Pak's Quiz For English(079) [1] file 2020.10.17 Nick'sgranpa 47
228 Mr. Pak's Quiz For English(078) [1] file 2020.10.10 Nick'sgranpa 51
227 Mr. Pak's Quiz For English(077) [1] file 2020.09.29 Nick'sgranpa 73
226 Mr. Pak's Quiz For English(076) 2020.09.19 Nick'sgranpa 82
225 Mr. Pak's Quiz For English(075) 2020.09.11 Nick'sgranpa 74
224 Mr. Pak's Quiz For English(074) 2020.09.03 Nick'sgranpa 84
223 Mr. Pak's Quiz For English(073) 2020.08.26 Nick'sgranpa 96
222 Mr. Pak's Quiz For English(072) 2020.08.20 Nick'sgranpa 88
221 Mr. Pak's Quiz For English(071) 2020.08.13 Nick'sgranpa 101
220 Mr. Pak's Quiz For English(070) 2020.08.11 Nick'sgranpa 65
219 Mr. Pak's Quiz For English(069) 2020.08.01 Nick'sgranpa 85
218 Mr. Pak's Quiz For English(068) 2020.07.23 Nick'sgranpa 141
217 Mr. Pak's Quiz For English(067) 2020.07.14 Nick'sgranpa 103
216 Mr. Pak's Quiz For English(066) 2020.07.08 Nick'sgranpa 81
215 Mr. Pak's Quiz For English(065) 2020.06.28 Nick'sgranpa 86
214 Mr. Pak's Quiz For English(064) 2020.06.24 Nick'sgranpa 108
213 Mr. Pak's Quiz For English(063) 2020.06.15 Nick'sgranpa 96
212 Mr. Pak's Quiz For English(062) 2020.06.09 Nick'sgranpa 110
211 Mr. Pak's Quiz For English(061) 2020.06.02 Nick'sgranpa 129
210 Mr. Pak's Quiz For English(060) 2020.05.26 Nick'sgranpa 115
209 Mr. Pak's Quiz For English(059) 2020.05.20 Nick'sgranpa 113
208 Mr. Pak's Quiz For English(058) 2020.05.11 Nick'sgranpa 116
207 Mr. Pak's Quiz For English(057)  2020.05.06 Nick'sgranpa 113
206 Mr. Pak's Quiz For English(056) 2020.05.04 Nick'sgranpa 109
205 Mr. Pak's Quiz For English(055) [1] 2020.04.29 Nick'sgranpa 119
204 Mr. Pak's Quiz For English(054) 2020.04.29 Nick'sgranpa 108
203 Mr. Pak's Quiz For English(053) [1] 2020.04.23 Nick'sgranpa 106
202 Mr. Pak's Quiz For English(052) [1] 2020.04.16 Nick'sgranpa 116
201 Mr. Pak's Quiz For English(050) 2020.04.08 Nick'sgranpa 117
200 Mr. Pak's Quiz For English(049) 2020.04.04 Nick'sgranpa 135
199 Mr. Pak's Quiz For English(048) 2020.03.23 Nick'sgranpa 103
» Mr. Pak's Quiz For English(047) 2020.03.19 Nick'sgranpa 119
197 Mr. Pak's Quiz For English(046) 2020.03.12 Nick'sgranpa 103
196 Mr. Pak's Quiz For English(045) 2020.03.05 Nick'sgranpa 134
195 Mr. Pak's Quiz For English(044) 2020.02.24 Nick'sgranpa 169
194 Mr. Pak's Quiz For English(043) 2020.02.17 Nick'sgranpa 121
193 Mr. Pak's Quiz For English(042) [1] 2020.02.10 Nick'sgranpa 141
192 Mr. Pak's Quiz For English(041) 2020.01.19 Nick'sgranpa 176
191 Mr. Pak's Quiz For English(040) 2020.01.09 Nick'sgranpa 188
190 Mr. Pak's Quiz For English(039) 2019.12.29 Nick'sgranpa 200
189 Mr. Pak's Quiz For English(038) [1] 2019.12.18 Nick'sgranpa 221
188 Mr. Pak's Quiz For English(036) 2019.11.29 Nick'sgranpa 204
187 Mr. Pak's Quiz For English(035) 2019.11.22 Nick'sgranpa 224
186 Mr. Pak's Quiz For English(034) 2019.11.10 Nick'sgranpa 202
185 Mr. Pak's Quiz For English(033) 2019.10.21 Nick'sgranpa 238
184 Mr. Pak's Quiz For English(032) 2019.10.08 Nick'sgranpa 220