Mr. Pak's Quiz For English(047)

Nick'sgranpa 2020.03.19 14:10 조회 수 : 168

Mr. Pak's Quiz For English(047)

-- 뇌는 쓸수록 건강해진다.

옳고 그름을 바로 보고 바로 판단하고 바로 옮길 수 있어야 한다.--

===================================================

===

<제 047 회> 진실 혹은 거짓 ?

                  / truth or lie ?

.

* 이 문제는 듣(읽)고 3초 내에 답이 나와야 한다.

.

[Q] : 만일에 어떤 병아리가 말하길,

        If a chicken says,

.

            “모든 병아리들이 거짓말쟁이들이야” 라고 하면

                    그 병아리는 진실을 말 하고 있을까?

              "All Chickens are liars"

                     is the chicken telling the truth?

.

  보기 :

          가) 진실/ truth   나) 거짓/ lie

.

One! Two! Three!

[답] ( )

----------------------------------------* 정답은 다음 회에 있음.

==

<단어읽기> :

chick.en /tʃík.in/[칰 ́.]

dis.cour.age /dis.kə́:r.idʒ/[디스.커 ́.(어)리쥐]

dis.cour.aged /dis.kə́:r.idʒd/[디스.커 ́.(어)리쥐드]

li.ars /lái.ərs/[(을)라이 ́.어(어)ㄹ스]

say /sei/[새이]

says /sez/[새ㅅ즈] * /seis/ or /seiz/ [새이스(ㅅ즈)]가 아님.

tell.ing /tél.iŋ/[탤 ́.]

truth /tru:ɵ/[트(어)루웃ㄷ(으)]

==

[제 046 회 정답 및 해설]

정답 : 다) James

해설 :

Doll and Bam < Sam < Bill

      Bam < Bill < Pall

         Bill < Pall < James

             Sam < James

 

So, Doll & Bam < Sam < Bill < Pall < James

==

<오늘의 명언>

I am not discouraged,

    because every wrong attempt discarded is another step forward.

나는 낙담하지 않는다.

   버려진 모든 잘못된 시도들은 앞으로 나아가는 걸음이기 때문이다.

                == 토머스 앨바 에디슨(Thomas Alva Edison) 미국 발명가

===

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
249 Mr. Pak's Quiz For English(099) 2021.04.09 Nick'sgranpa 12
248 Mr. Pak's Quiz For English(098) 2021.04.02 Nick'sgranpa 24
247 Mr. Pak's Quiz For English(097) 2021.03.23 Nick'sgranpa 44
246 Mr. Pak's Quiz For English(096) 2021.03.17 Nick'sgranpa 54
245 Mr. Pak's Quiz For English(095) 2021.03.10 Nick'sgranpa 62
244 Mr. Pak's Quiz For English(094) 2021.02.26 Nick'sgranpa 65
243 Mr. Pak's Quiz For English(093) 2021.02.20 Nick'sgranpa 74
242 Mr. Pak's Quiz For English(092) 2021.02.11 Nick'sgranpa 102
241 Mr. Pak's Quiz For English(091) 2021.02.03 Nick'sgranpa 85
240 Mr. Pak's Quiz For English(090) 2021.01.31 Nick'sgranpa 80
239 Mr. Pak's Quiz For English(089) 2021.01.24 Nick'sgranpa 71
238 Mr. Pak's Quiz For English(088) 2021.01.17 Nick'sgranpa 84
237 Mr. Pak's Quiz For English(087) 2021.01.04 Nick'sgranpa 72
236 Mr. Pak's Quiz For English(086) 2020.12.30 Nick'sgranpa 84
235 Mr. Pak's Quiz For English(085) 2020.12.21 Nick'sgranpa 109
234 Mr. Pak's Quiz For English(084) 2020.12.11 Nick'sgranpa 91
233 Mr. Pak's Quiz For English(083) 2020.11.30 Nick'sgranpa 91
232 Mr. Pak's Quiz For English(082) 2020.11.21 Nick'sgranpa 108
231 Mr. Pak's Quiz For English(081) 2020.11.11 Nick'sgranpa 105
230 Mr. Pak's Quiz For English(080) [1] file 2020.11.01 Nick'sgranpa 110
229 Mr. Pak's Quiz For English(079) [1] file 2020.10.17 Nick'sgranpa 103
228 Mr. Pak's Quiz For English(078) [1] file 2020.10.10 Nick'sgranpa 110
227 Mr. Pak's Quiz For English(077) [1] file 2020.09.29 Nick'sgranpa 125
226 Mr. Pak's Quiz For English(076) 2020.09.19 Nick'sgranpa 120
225 Mr. Pak's Quiz For English(075) 2020.09.11 Nick'sgranpa 113
224 Mr. Pak's Quiz For English(074) 2020.09.03 Nick'sgranpa 125
223 Mr. Pak's Quiz For English(073) 2020.08.26 Nick'sgranpa 137
222 Mr. Pak's Quiz For English(072) 2020.08.20 Nick'sgranpa 128
221 Mr. Pak's Quiz For English(071) 2020.08.13 Nick'sgranpa 137
220 Mr. Pak's Quiz For English(070) 2020.08.11 Nick'sgranpa 102
219 Mr. Pak's Quiz For English(069) 2020.08.01 Nick'sgranpa 126
218 Mr. Pak's Quiz For English(068) 2020.07.23 Nick'sgranpa 192
217 Mr. Pak's Quiz For English(067) 2020.07.14 Nick'sgranpa 143
216 Mr. Pak's Quiz For English(066) 2020.07.08 Nick'sgranpa 126
215 Mr. Pak's Quiz For English(065) 2020.06.28 Nick'sgranpa 125
214 Mr. Pak's Quiz For English(064) 2020.06.24 Nick'sgranpa 168
213 Mr. Pak's Quiz For English(063) 2020.06.15 Nick'sgranpa 135
212 Mr. Pak's Quiz For English(062) 2020.06.09 Nick'sgranpa 147
211 Mr. Pak's Quiz For English(061) 2020.06.02 Nick'sgranpa 171
210 Mr. Pak's Quiz For English(060) 2020.05.26 Nick'sgranpa 153
209 Mr. Pak's Quiz For English(059) 2020.05.20 Nick'sgranpa 156
208 Mr. Pak's Quiz For English(058) 2020.05.11 Nick'sgranpa 159
207 Mr. Pak's Quiz For English(057)  2020.05.06 Nick'sgranpa 172
206 Mr. Pak's Quiz For English(056) 2020.05.04 Nick'sgranpa 146
205 Mr. Pak's Quiz For English(055) [1] 2020.04.29 Nick'sgranpa 164
204 Mr. Pak's Quiz For English(054) 2020.04.29 Nick'sgranpa 141
203 Mr. Pak's Quiz For English(053) [1] 2020.04.23 Nick'sgranpa 143
202 Mr. Pak's Quiz For English(052) [1] 2020.04.16 Nick'sgranpa 160
201 Mr. Pak's Quiz For English(050) 2020.04.08 Nick'sgranpa 156
200 Mr. Pak's Quiz For English(049) 2020.04.04 Nick'sgranpa 187