Mr. Pak's Quiz For English(047)

Nick'sgranpa 2020.03.19 14:10 조회 수 : 37

Mr. Pak's Quiz For English(047)

-- 뇌는 쓸수록 건강해진다.

옳고 그름을 바로 보고 바로 판단하고 바로 옮길 수 있어야 한다.--

===================================================

===

<제 047 회> 진실 혹은 거짓 ?

                  / truth or lie ?

.

* 이 문제는 듣(읽)고 3초 내에 답이 나와야 한다.

.

[Q] : 만일에 어떤 병아리가 말하길,

        If a chicken says,

.

            “모든 병아리들이 거짓말쟁이들이야” 라고 하면

                    그 병아리는 진실을 말 하고 있을까?

              "All Chickens are liars"

                     is the chicken telling the truth?

.

  보기 :

          가) 진실/ truth   나) 거짓/ lie

.

One! Two! Three!

[답] ( )

----------------------------------------* 정답은 다음 회에 있음.

==

<단어읽기> :

chick.en /tʃík.in/[칰 ́.]

dis.cour.age /dis.kə́:r.idʒ/[디스.커 ́.(어)리쥐]

dis.cour.aged /dis.kə́:r.idʒd/[디스.커 ́.(어)리쥐드]

li.ars /lái.ərs/[(을)라이 ́.어(어)ㄹ스]

say /sei/[새이]

says /sez/[새ㅅ즈] * /seis/ or /seiz/ [새이스(ㅅ즈)]가 아님.

tell.ing /tél.iŋ/[탤 ́.]

truth /tru:ɵ/[트(어)루웃ㄷ(으)]

==

[제 046 회 정답 및 해설]

정답 : 다) James

해설 :

Doll and Bam < Sam < Bill

      Bam < Bill < Pall

         Bill < Pall < James

             Sam < James

 

So, Doll & Bam < Sam < Bill < Pall < James

==

<오늘의 명언>

I am not discouraged,

    because every wrong attempt discarded is another step forward.

나는 낙담하지 않는다.

   버려진 모든 잘못된 시도들은 앞으로 나아가는 걸음이기 때문이다.

                == 토머스 앨바 에디슨(Thomas Alva Edison) 미국 발명가

===

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
200 Mr. Pak's Quiz For English(049) 2020.03.30 Nick'sgranpa 7
199 Mr. Pak's Quiz For English(048) 2020.03.23 Nick'sgranpa 24
» Mr. Pak's Quiz For English(047) 2020.03.19 Nick'sgranpa 37
197 Mr. Pak's Quiz For English(046) 2020.03.12 Nick'sgranpa 48
196 Mr. Pak's Quiz For English(045) 2020.03.05 Nick'sgranpa 60
195 Mr. Pak's Quiz For English(044) 2020.02.24 Nick'sgranpa 87
194 Mr. Pak's Quiz For English(043) 2020.02.17 Nick'sgranpa 80
193 Mr. Pak's Quiz For English(042) [1] 2020.02.10 Nick'sgranpa 95
192 Mr. Pak's Quiz For English(041) 2020.01.19 Nick'sgranpa 133
191 Mr. Pak's Quiz For English(040) 2020.01.09 Nick'sgranpa 138
190 Mr. Pak's Quiz For English(039) 2019.12.29 Nick'sgranpa 154
189 Mr. Pak's Quiz For English(038) [1] 2019.12.18 Nick'sgranpa 164
188 Mr. Pak's Quiz For English(036) 2019.11.29 Nick'sgranpa 169
187 Mr. Pak's Quiz For English(035) 2019.11.22 Nick'sgranpa 190
186 Mr. Pak's Quiz For English(034) 2019.11.10 Nick'sgranpa 158
185 Mr. Pak's Quiz For English(033) 2019.10.21 Nick'sgranpa 194
184 Mr. Pak's Quiz For English(032) 2019.10.08 Nick'sgranpa 191
183 Mr. Pak's Quiz For English(031) 2019.09.11 Nick'sgranpa 225
182 Mr. Pak's Quiz For English(030) 2019.08.10 Nick'sgranpa 239
181 Mr. Pak's Quiz For English(029) 2019.07.22 Nick'sgranpa 976
180 Mr. Pak's Quiz For English(028) 2019.07.10 Nick'sgranpa 239
179 Mr. Pak's Quiz For English(027) 2019.06.28 Nick'sgranpa 218
178 Mr. Pak's Quiz For English(026) 2019.06.20 Nick'sgranpa 226
177 Mr. Pak's Quiz For English(025) 2019.06.09 Nick'sgranpa 192
176 Mr. Pak's Quiz For English(024) 2019.06.05 Nick'sgranpa 177
175 Mr. Pak's Quiz For English(023) 2019.05.26 Nick'sgranpa 177
174 Mr. Pak's Quiz For English(022) 2019.05.18 Nick'sgranpa 157
173 Mr. Pak's Quiz For English(021) 2019.05.10 Nick'sgranpa 160
172 Mr. Pak's Quiz For English(020) 2019.05.05 Nick'sgranpa 172
171 Mr. Pak's Quiz For English(019) 2019.04.21 Nick'sgranpa 153
170 Mr. Pak's Quiz For English(018) 2019.04.11 Nick'sgranpa 170
169 Mr. Pak's Quiz For English(017) 2019.03.28 Nick'sgranpa 177
168 Mr. Pak's Quiz For English(016) 2019.03.09 Nick'sgranpa 198
167 Mr. Pak's Quiz For English(015) 2019.02.24 Nick'sgranpa 206
166 Mr. Pak's Quiz For English(014) 2019.02.16 Nick'sgranpa 214
165 Mr. Pak's Quiz For English(013) 2019.02.08 Nick'sgranpa 179
164 Mr. Pak's Quiz For English(012) 2019.02.02 Nick'sgranpa 187
163 Mr. Pak's Quiz For English(011) 2019.01.30 Nick'sgranpa 193
162 Mr. Pak's Quiz for English(010) 2019.01.22 Nick'sgranpa 186
161 Mr. Pak's Quiz for English(009) 2019.01.16 Nick'sgranpa 154
160 Mr. Pak's Quiz for English(008) 2019.01.07 Nick'sgranpa 168
159 Mr. Pak's Quiz For English(007) 2019.01.01 Nick'sgranpa 193
158 Mr. Pak's Quiz For English(006) 2018.12.25 Nick'sgranpa 156
157 Mr. Pak's Quiz For English(005) 2018.12.18 Nick'sgranpa 177
156 Mr. Pak's Quiz For English(004) 2018.12.12 Nick'sgranpa 181
155 Mr. Pak's Quiz For English(003) 2018.12.04 Nick'sgranpa 163
154 Mr. Pak's Quiz For English(002) 2018.11.27 Nick'sgranpa 175
153 Mr. Pak's Quiz For English(001) 2018.11.23 Nick'sgranpa 177
152 웃다 배우는 생활영어(004) 2016.03.18 Nick'sgranpa 5236
151 웃다 배우는 생활영어(003) [1] 2016.03.11 Nick'sgranpa 3056