Mr. Pak's Quiz For English(047)

Nick'sgranpa 2020.03.19 14:10 조회 수 : 87

Mr. Pak's Quiz For English(047)

-- 뇌는 쓸수록 건강해진다.

옳고 그름을 바로 보고 바로 판단하고 바로 옮길 수 있어야 한다.--

===================================================

===

<제 047 회> 진실 혹은 거짓 ?

                  / truth or lie ?

.

* 이 문제는 듣(읽)고 3초 내에 답이 나와야 한다.

.

[Q] : 만일에 어떤 병아리가 말하길,

        If a chicken says,

.

            “모든 병아리들이 거짓말쟁이들이야” 라고 하면

                    그 병아리는 진실을 말 하고 있을까?

              "All Chickens are liars"

                     is the chicken telling the truth?

.

  보기 :

          가) 진실/ truth   나) 거짓/ lie

.

One! Two! Three!

[답] ( )

----------------------------------------* 정답은 다음 회에 있음.

==

<단어읽기> :

chick.en /tʃík.in/[칰 ́.]

dis.cour.age /dis.kə́:r.idʒ/[디스.커 ́.(어)리쥐]

dis.cour.aged /dis.kə́:r.idʒd/[디스.커 ́.(어)리쥐드]

li.ars /lái.ərs/[(을)라이 ́.어(어)ㄹ스]

say /sei/[새이]

says /sez/[새ㅅ즈] * /seis/ or /seiz/ [새이스(ㅅ즈)]가 아님.

tell.ing /tél.iŋ/[탤 ́.]

truth /tru:ɵ/[트(어)루웃ㄷ(으)]

==

[제 046 회 정답 및 해설]

정답 : 다) James

해설 :

Doll and Bam < Sam < Bill

      Bam < Bill < Pall

         Bill < Pall < James

             Sam < James

 

So, Doll & Bam < Sam < Bill < Pall < James

==

<오늘의 명언>

I am not discouraged,

    because every wrong attempt discarded is another step forward.

나는 낙담하지 않는다.

   버려진 모든 잘못된 시도들은 앞으로 나아가는 걸음이기 때문이다.

                == 토머스 앨바 에디슨(Thomas Alva Edison) 미국 발명가

===

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
210 Mr. Pak's Quiz For English(060) 2020.05.26 Nick'sgranpa 10
209 Mr. Pak's Quiz For English(059) 2020.05.20 Nick'sgranpa 21
208 Mr. Pak's Quiz For English(058) 2020.05.11 Nick'sgranpa 33
207 Mr. Pak's Quiz For English(057)  2020.05.06 Nick'sgranpa 38
206 Mr. Pak's Quiz For English(056) 2020.05.04 Nick'sgranpa 50
205 Mr. Pak's Quiz For English(055) [1] 2020.04.29 Nick'sgranpa 76
204 Mr. Pak's Quiz For English(054) 2020.04.29 Nick'sgranpa 68
203 Mr. Pak's Quiz For English(053) [1] 2020.04.23 Nick'sgranpa 74
202 Mr. Pak's Quiz For English(052) [1] 2020.04.16 Nick'sgranpa 87
201 Mr. Pak's Quiz For English(050) 2020.04.08 Nick'sgranpa 78
200 Mr. Pak's Quiz For English(049) 2020.04.04 Nick'sgranpa 97
199 Mr. Pak's Quiz For English(048) 2020.03.23 Nick'sgranpa 74
» Mr. Pak's Quiz For English(047) 2020.03.19 Nick'sgranpa 87
197 Mr. Pak's Quiz For English(046) 2020.03.12 Nick'sgranpa 77
196 Mr. Pak's Quiz For English(045) 2020.03.05 Nick'sgranpa 95
195 Mr. Pak's Quiz For English(044) 2020.02.24 Nick'sgranpa 131
194 Mr. Pak's Quiz For English(043) 2020.02.17 Nick'sgranpa 100
193 Mr. Pak's Quiz For English(042) [1] 2020.02.10 Nick'sgranpa 118
192 Mr. Pak's Quiz For English(041) 2020.01.19 Nick'sgranpa 148
191 Mr. Pak's Quiz For English(040) 2020.01.09 Nick'sgranpa 150
190 Mr. Pak's Quiz For English(039) 2019.12.29 Nick'sgranpa 164
189 Mr. Pak's Quiz For English(038) [1] 2019.12.18 Nick'sgranpa 178
188 Mr. Pak's Quiz For English(036) 2019.11.29 Nick'sgranpa 175
187 Mr. Pak's Quiz For English(035) 2019.11.22 Nick'sgranpa 194
186 Mr. Pak's Quiz For English(034) 2019.11.10 Nick'sgranpa 169
185 Mr. Pak's Quiz For English(033) 2019.10.21 Nick'sgranpa 204
184 Mr. Pak's Quiz For English(032) 2019.10.08 Nick'sgranpa 198
183 Mr. Pak's Quiz For English(031) 2019.09.11 Nick'sgranpa 236
182 Mr. Pak's Quiz For English(030) 2019.08.10 Nick'sgranpa 242
181 Mr. Pak's Quiz For English(029) 2019.07.22 Nick'sgranpa 983
180 Mr. Pak's Quiz For English(028) 2019.07.10 Nick'sgranpa 250
179 Mr. Pak's Quiz For English(027) 2019.06.28 Nick'sgranpa 232
178 Mr. Pak's Quiz For English(026) 2019.06.20 Nick'sgranpa 238
177 Mr. Pak's Quiz For English(025) 2019.06.09 Nick'sgranpa 197
176 Mr. Pak's Quiz For English(024) 2019.06.05 Nick'sgranpa 188
175 Mr. Pak's Quiz For English(023) 2019.05.26 Nick'sgranpa 182
174 Mr. Pak's Quiz For English(022) 2019.05.18 Nick'sgranpa 160
173 Mr. Pak's Quiz For English(021) 2019.05.10 Nick'sgranpa 167
172 Mr. Pak's Quiz For English(020) 2019.05.05 Nick'sgranpa 187
171 Mr. Pak's Quiz For English(019) 2019.04.21 Nick'sgranpa 162
170 Mr. Pak's Quiz For English(018) 2019.04.11 Nick'sgranpa 176
169 Mr. Pak's Quiz For English(017) 2019.03.28 Nick'sgranpa 182
168 Mr. Pak's Quiz For English(016) 2019.03.09 Nick'sgranpa 201
167 Mr. Pak's Quiz For English(015) 2019.02.24 Nick'sgranpa 214
166 Mr. Pak's Quiz For English(014) 2019.02.16 Nick'sgranpa 214
165 Mr. Pak's Quiz For English(013) 2019.02.08 Nick'sgranpa 184
164 Mr. Pak's Quiz For English(012) 2019.02.02 Nick'sgranpa 190
163 Mr. Pak's Quiz For English(011) 2019.01.30 Nick'sgranpa 201
162 Mr. Pak's Quiz for English(010) 2019.01.22 Nick'sgranpa 193
161 Mr. Pak's Quiz for English(009) 2019.01.16 Nick'sgranpa 164