Mr. Pak's Quiz For English(052)

Nick'sgranpa 2020.04.16 07:38 조회 수 : 112

Mr. Pak's Quiz For English(052)

-- 뇌는 쓸수록 건강해진다.

옳고 그름을 바로 보고 바로 판단하고 바로 옮길 수 있어야 한다.--

===============================

===

<제 052 회> 그는 몇 시에 떠나야 하나?

                    / At what time must he leave..?

.

[Q] : 어떤 남자가 시간당 2 마일의 속도로

               친구의 집으로 걸어서 간다.

       A man walks / to his friend's house

                / at 2 miles per hour.

.

               그는 점심을 먹는데 한 시간을 보내고,

                He spends / an hour / eating lunch,

.

                    그리고는 친구의 자전거를 타고 집으로 오는데,

                    / and then rides home / on his friend's bicycle,

.

                         걷는 것보다 다섯 배가 빠르다.

                          / five times faster than he walks.

.

                                그의 친구의 집까지 거리는 10 마일이다.

                                 The distance / to his friend's house / is 10 miles.

.

                                       그가 왕복여정을 완전히 마치고

                                              오후 4시까지 집에 돌아오려면

                                                    몇 시에 반드시 집을 떠나야 하는가?

                                       At what time / must he leave home

                                              / in order to complete the round trip

                                                    / and return by 4 p.m.?

.

보기 :

가) 8 a.m. 나) 9 a.m. 다) 10 a.m. 라) 11 a.m.

.

[답] ( )

----------------------------------------* 정답은 다음 회에 있음.

==

<단어읽기> :

bi.cy.cle /bái.sik.l/[바이 ́.싴.을]

com.plete /kəm.plí:t/[.프을이잍(으) ́]

dis.tance /dís.təns/[디스 ́.턴스]

eat.ing /í;t.iŋ/[이잍 ́.]

or.der /ɔ́:r.dər/[오^어 ́.더(어)ㄹ]

rides /raidz/[(어)라읻ㅅ즈]

spends /spendz/[스팬드ㅅ즈]

walks /wɔ:ks/[우오^어엌스] * “ l ” = 묵음

==

[제 051 회 정답 및 해설]

그 의사는 여자이고, 그리고 그 아이의 엄마이다.

The doctor is a woman, and the child's mother.

==

<오늘의 명언>

Our greatest weakness lies in Giving up.

     The most certain way succeed is always to try just one more time.

우리의 가장 큰 약점은 포기한다는 것에 있다.

    성공하기 위한 가장 확실한 방법은 한번만 더 시도해보는 것이다

                             토머스 앨바 에디슨(Thomas Alva Edison) 미국 발명가

===

 

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
229 Mr. Pak's Quiz For English(079) [1] file 2020.10.17 Nick'sgranpa 13
228 Mr. Pak's Quiz For English(078) [1] file 2020.10.10 Nick'sgranpa 27
227 Mr. Pak's Quiz For English(077) [1] file 2020.09.29 Nick'sgranpa 44
226 Mr. Pak's Quiz For English(076) 2020.09.19 Nick'sgranpa 58
225 Mr. Pak's Quiz For English(075) 2020.09.11 Nick'sgranpa 55
224 Mr. Pak's Quiz For English(074) 2020.09.03 Nick'sgranpa 71
223 Mr. Pak's Quiz For English(073) 2020.08.26 Nick'sgranpa 86
222 Mr. Pak's Quiz For English(072) 2020.08.20 Nick'sgranpa 83
221 Mr. Pak's Quiz For English(071) 2020.08.13 Nick'sgranpa 91
220 Mr. Pak's Quiz For English(070) 2020.08.11 Nick'sgranpa 64
219 Mr. Pak's Quiz For English(069) 2020.08.01 Nick'sgranpa 82
218 Mr. Pak's Quiz For English(068) 2020.07.23 Nick'sgranpa 133
217 Mr. Pak's Quiz For English(067) 2020.07.14 Nick'sgranpa 98
216 Mr. Pak's Quiz For English(066) 2020.07.08 Nick'sgranpa 77
215 Mr. Pak's Quiz For English(065) 2020.06.28 Nick'sgranpa 80
214 Mr. Pak's Quiz For English(064) 2020.06.24 Nick'sgranpa 104
213 Mr. Pak's Quiz For English(063) 2020.06.15 Nick'sgranpa 95
212 Mr. Pak's Quiz For English(062) 2020.06.09 Nick'sgranpa 107
211 Mr. Pak's Quiz For English(061) 2020.06.02 Nick'sgranpa 126
210 Mr. Pak's Quiz For English(060) 2020.05.26 Nick'sgranpa 111
209 Mr. Pak's Quiz For English(059) 2020.05.20 Nick'sgranpa 105
208 Mr. Pak's Quiz For English(058) 2020.05.11 Nick'sgranpa 111
207 Mr. Pak's Quiz For English(057)  2020.05.06 Nick'sgranpa 106
206 Mr. Pak's Quiz For English(056) 2020.05.04 Nick'sgranpa 105
205 Mr. Pak's Quiz For English(055) [1] 2020.04.29 Nick'sgranpa 118
204 Mr. Pak's Quiz For English(054) 2020.04.29 Nick'sgranpa 106
203 Mr. Pak's Quiz For English(053) [1] 2020.04.23 Nick'sgranpa 102
» Mr. Pak's Quiz For English(052) [1] 2020.04.16 Nick'sgranpa 112
201 Mr. Pak's Quiz For English(050) 2020.04.08 Nick'sgranpa 113
200 Mr. Pak's Quiz For English(049) 2020.04.04 Nick'sgranpa 130
199 Mr. Pak's Quiz For English(048) 2020.03.23 Nick'sgranpa 101
198 Mr. Pak's Quiz For English(047) 2020.03.19 Nick'sgranpa 114
197 Mr. Pak's Quiz For English(046) 2020.03.12 Nick'sgranpa 98
196 Mr. Pak's Quiz For English(045) 2020.03.05 Nick'sgranpa 125
195 Mr. Pak's Quiz For English(044) 2020.02.24 Nick'sgranpa 161
194 Mr. Pak's Quiz For English(043) 2020.02.17 Nick'sgranpa 119
193 Mr. Pak's Quiz For English(042) [1] 2020.02.10 Nick'sgranpa 138
192 Mr. Pak's Quiz For English(041) 2020.01.19 Nick'sgranpa 172
191 Mr. Pak's Quiz For English(040) 2020.01.09 Nick'sgranpa 184
190 Mr. Pak's Quiz For English(039) 2019.12.29 Nick'sgranpa 192
189 Mr. Pak's Quiz For English(038) [1] 2019.12.18 Nick'sgranpa 214
188 Mr. Pak's Quiz For English(036) 2019.11.29 Nick'sgranpa 201
187 Mr. Pak's Quiz For English(035) 2019.11.22 Nick'sgranpa 221
186 Mr. Pak's Quiz For English(034) 2019.11.10 Nick'sgranpa 198
185 Mr. Pak's Quiz For English(033) 2019.10.21 Nick'sgranpa 228
184 Mr. Pak's Quiz For English(032) 2019.10.08 Nick'sgranpa 217
183 Mr. Pak's Quiz For English(031) 2019.09.11 Nick'sgranpa 266
182 Mr. Pak's Quiz For English(030) 2019.08.10 Nick'sgranpa 264
181 Mr. Pak's Quiz For English(029) 2019.07.22 Nick'sgranpa 1005
180 Mr. Pak's Quiz For English(028) 2019.07.10 Nick'sgranpa 277