Mr. Pak's Quiz For English(052)

Nick'sgranpa 2020.04.16 07:38 조회 수 : 101

Mr. Pak's Quiz For English(052)

-- 뇌는 쓸수록 건강해진다.

옳고 그름을 바로 보고 바로 판단하고 바로 옮길 수 있어야 한다.--

===============================

===

<제 052 회> 그는 몇 시에 떠나야 하나?

                    / At what time must he leave..?

.

[Q] : 어떤 남자가 시간당 2 마일의 속도로

               친구의 집으로 걸어서 간다.

       A man walks / to his friend's house

                / at 2 miles per hour.

.

               그는 점심을 먹는데 한 시간을 보내고,

                He spends / an hour / eating lunch,

.

                    그리고는 친구의 자전거를 타고 집으로 오는데,

                    / and then rides home / on his friend's bicycle,

.

                         걷는 것보다 다섯 배가 빠르다.

                          / five times faster than he walks.

.

                                그의 친구의 집까지 거리는 10 마일이다.

                                 The distance / to his friend's house / is 10 miles.

.

                                       그가 왕복여정을 완전히 마치고

                                              오후 4시까지 집에 돌아오려면

                                                    몇 시에 반드시 집을 떠나야 하는가?

                                       At what time / must he leave home

                                              / in order to complete the round trip

                                                    / and return by 4 p.m.?

.

보기 :

가) 8 a.m. 나) 9 a.m. 다) 10 a.m. 라) 11 a.m.

.

[답] ( )

----------------------------------------* 정답은 다음 회에 있음.

==

<단어읽기> :

bi.cy.cle /bái.sik.l/[바이 ́.싴.을]

com.plete /kəm.plí:t/[.프을이잍(으) ́]

dis.tance /dís.təns/[디스 ́.턴스]

eat.ing /í;t.iŋ/[이잍 ́.]

or.der /ɔ́:r.dər/[오^어 ́.더(어)ㄹ]

rides /raidz/[(어)라읻ㅅ즈]

spends /spendz/[스팬드ㅅ즈]

walks /wɔ:ks/[우오^어엌스] * “ l ” = 묵음

==

[제 051 회 정답 및 해설]

그 의사는 여자이고, 그리고 그 아이의 엄마이다.

The doctor is a woman, and the child's mother.

==

<오늘의 명언>

Our greatest weakness lies in Giving up.

     The most certain way succeed is always to try just one more time.

우리의 가장 큰 약점은 포기한다는 것에 있다.

    성공하기 위한 가장 확실한 방법은 한번만 더 시도해보는 것이다

                             토머스 앨바 에디슨(Thomas Alva Edison) 미국 발명가

===

 

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
217 Mr. Pak's Quiz For English(067) 2020.07.14 Nick'sgranpa 1
216 Mr. Pak's Quiz For English(066) 2020.07.08 Nick'sgranpa 21
215 Mr. Pak's Quiz For English(065) 2020.06.28 Nick'sgranpa 30
214 Mr. Pak's Quiz For English(064) 2020.06.24 Nick'sgranpa 48
213 Mr. Pak's Quiz For English(063) 2020.06.15 Nick'sgranpa 63
212 Mr. Pak's Quiz For English(062) 2020.06.09 Nick'sgranpa 67
211 Mr. Pak's Quiz For English(061) 2020.06.02 Nick'sgranpa 91
210 Mr. Pak's Quiz For English(060) 2020.05.26 Nick'sgranpa 100
209 Mr. Pak's Quiz For English(059) 2020.05.20 Nick'sgranpa 86
208 Mr. Pak's Quiz For English(058) 2020.05.11 Nick'sgranpa 97
207 Mr. Pak's Quiz For English(057)  2020.05.06 Nick'sgranpa 96
206 Mr. Pak's Quiz For English(056) 2020.05.04 Nick'sgranpa 82
205 Mr. Pak's Quiz For English(055) [1] 2020.04.29 Nick'sgranpa 101
204 Mr. Pak's Quiz For English(054) 2020.04.29 Nick'sgranpa 88
203 Mr. Pak's Quiz For English(053) [1] 2020.04.23 Nick'sgranpa 83
» Mr. Pak's Quiz For English(052) [1] 2020.04.16 Nick'sgranpa 101
201 Mr. Pak's Quiz For English(050) 2020.04.08 Nick'sgranpa 94
200 Mr. Pak's Quiz For English(049) 2020.04.04 Nick'sgranpa 114
199 Mr. Pak's Quiz For English(048) 2020.03.23 Nick'sgranpa 85
198 Mr. Pak's Quiz For English(047) 2020.03.19 Nick'sgranpa 97
197 Mr. Pak's Quiz For English(046) 2020.03.12 Nick'sgranpa 84
196 Mr. Pak's Quiz For English(045) 2020.03.05 Nick'sgranpa 107
195 Mr. Pak's Quiz For English(044) 2020.02.24 Nick'sgranpa 145
194 Mr. Pak's Quiz For English(043) 2020.02.17 Nick'sgranpa 108
193 Mr. Pak's Quiz For English(042) [1] 2020.02.10 Nick'sgranpa 124
192 Mr. Pak's Quiz For English(041) 2020.01.19 Nick'sgranpa 159
191 Mr. Pak's Quiz For English(040) 2020.01.09 Nick'sgranpa 162
190 Mr. Pak's Quiz For English(039) 2019.12.29 Nick'sgranpa 177
189 Mr. Pak's Quiz For English(038) [1] 2019.12.18 Nick'sgranpa 190
188 Mr. Pak's Quiz For English(036) 2019.11.29 Nick'sgranpa 186
187 Mr. Pak's Quiz For English(035) 2019.11.22 Nick'sgranpa 202
186 Mr. Pak's Quiz For English(034) 2019.11.10 Nick'sgranpa 180
185 Mr. Pak's Quiz For English(033) 2019.10.21 Nick'sgranpa 213
184 Mr. Pak's Quiz For English(032) 2019.10.08 Nick'sgranpa 205
183 Mr. Pak's Quiz For English(031) 2019.09.11 Nick'sgranpa 252
182 Mr. Pak's Quiz For English(030) 2019.08.10 Nick'sgranpa 248
181 Mr. Pak's Quiz For English(029) 2019.07.22 Nick'sgranpa 991
180 Mr. Pak's Quiz For English(028) 2019.07.10 Nick'sgranpa 259
179 Mr. Pak's Quiz For English(027) 2019.06.28 Nick'sgranpa 244
178 Mr. Pak's Quiz For English(026) 2019.06.20 Nick'sgranpa 319
177 Mr. Pak's Quiz For English(025) 2019.06.09 Nick'sgranpa 206
176 Mr. Pak's Quiz For English(024) 2019.06.05 Nick'sgranpa 198
175 Mr. Pak's Quiz For English(023) 2019.05.26 Nick'sgranpa 194
174 Mr. Pak's Quiz For English(022) 2019.05.18 Nick'sgranpa 169
173 Mr. Pak's Quiz For English(021) 2019.05.10 Nick'sgranpa 177
172 Mr. Pak's Quiz For English(020) 2019.05.05 Nick'sgranpa 201
171 Mr. Pak's Quiz For English(019) 2019.04.21 Nick'sgranpa 170
170 Mr. Pak's Quiz For English(018) 2019.04.11 Nick'sgranpa 187
169 Mr. Pak's Quiz For English(017) 2019.03.28 Nick'sgranpa 189
168 Mr. Pak's Quiz For English(016) 2019.03.09 Nick'sgranpa 209