Mr. Pak's Quiz For English(052)

Nick'sgranpa 2020.04.16 07:38 조회 수 : 160

Mr. Pak's Quiz For English(052)

-- 뇌는 쓸수록 건강해진다.

옳고 그름을 바로 보고 바로 판단하고 바로 옮길 수 있어야 한다.--

===============================

===

<제 052 회> 그는 몇 시에 떠나야 하나?

                    / At what time must he leave..?

.

[Q] : 어떤 남자가 시간당 2 마일의 속도로

               친구의 집으로 걸어서 간다.

       A man walks / to his friend's house

                / at 2 miles per hour.

.

               그는 점심을 먹는데 한 시간을 보내고,

                He spends / an hour / eating lunch,

.

                    그리고는 친구의 자전거를 타고 집으로 오는데,

                    / and then rides home / on his friend's bicycle,

.

                         걷는 것보다 다섯 배가 빠르다.

                          / five times faster than he walks.

.

                                그의 친구의 집까지 거리는 10 마일이다.

                                 The distance / to his friend's house / is 10 miles.

.

                                       그가 왕복여정을 완전히 마치고

                                              오후 4시까지 집에 돌아오려면

                                                    몇 시에 반드시 집을 떠나야 하는가?

                                       At what time / must he leave home

                                              / in order to complete the round trip

                                                    / and return by 4 p.m.?

.

보기 :

가) 8 a.m. 나) 9 a.m. 다) 10 a.m. 라) 11 a.m.

.

[답] ( )

----------------------------------------* 정답은 다음 회에 있음.

==

<단어읽기> :

bi.cy.cle /bái.sik.l/[바이 ́.싴.을]

com.plete /kəm.plí:t/[.프을이잍(으) ́]

dis.tance /dís.təns/[디스 ́.턴스]

eat.ing /í;t.iŋ/[이잍 ́.]

or.der /ɔ́:r.dər/[오^어 ́.더(어)ㄹ]

rides /raidz/[(어)라읻ㅅ즈]

spends /spendz/[스팬드ㅅ즈]

walks /wɔ:ks/[우오^어엌스] * “ l ” = 묵음

==

[제 051 회 정답 및 해설]

그 의사는 여자이고, 그리고 그 아이의 엄마이다.

The doctor is a woman, and the child's mother.

==

<오늘의 명언>

Our greatest weakness lies in Giving up.

     The most certain way succeed is always to try just one more time.

우리의 가장 큰 약점은 포기한다는 것에 있다.

    성공하기 위한 가장 확실한 방법은 한번만 더 시도해보는 것이다

                             토머스 앨바 에디슨(Thomas Alva Edison) 미국 발명가

===

 

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
249 Mr. Pak's Quiz For English(099) 2021.04.09 Nick'sgranpa 12
248 Mr. Pak's Quiz For English(098) 2021.04.02 Nick'sgranpa 24
247 Mr. Pak's Quiz For English(097) 2021.03.23 Nick'sgranpa 44
246 Mr. Pak's Quiz For English(096) 2021.03.17 Nick'sgranpa 54
245 Mr. Pak's Quiz For English(095) 2021.03.10 Nick'sgranpa 62
244 Mr. Pak's Quiz For English(094) 2021.02.26 Nick'sgranpa 65
243 Mr. Pak's Quiz For English(093) 2021.02.20 Nick'sgranpa 74
242 Mr. Pak's Quiz For English(092) 2021.02.11 Nick'sgranpa 102
241 Mr. Pak's Quiz For English(091) 2021.02.03 Nick'sgranpa 85
240 Mr. Pak's Quiz For English(090) 2021.01.31 Nick'sgranpa 80
239 Mr. Pak's Quiz For English(089) 2021.01.24 Nick'sgranpa 71
238 Mr. Pak's Quiz For English(088) 2021.01.17 Nick'sgranpa 84
237 Mr. Pak's Quiz For English(087) 2021.01.04 Nick'sgranpa 72
236 Mr. Pak's Quiz For English(086) 2020.12.30 Nick'sgranpa 84
235 Mr. Pak's Quiz For English(085) 2020.12.21 Nick'sgranpa 109
234 Mr. Pak's Quiz For English(084) 2020.12.11 Nick'sgranpa 91
233 Mr. Pak's Quiz For English(083) 2020.11.30 Nick'sgranpa 91
232 Mr. Pak's Quiz For English(082) 2020.11.21 Nick'sgranpa 108
231 Mr. Pak's Quiz For English(081) 2020.11.11 Nick'sgranpa 105
230 Mr. Pak's Quiz For English(080) [1] file 2020.11.01 Nick'sgranpa 110
229 Mr. Pak's Quiz For English(079) [1] file 2020.10.17 Nick'sgranpa 103
228 Mr. Pak's Quiz For English(078) [1] file 2020.10.10 Nick'sgranpa 110
227 Mr. Pak's Quiz For English(077) [1] file 2020.09.29 Nick'sgranpa 125
226 Mr. Pak's Quiz For English(076) 2020.09.19 Nick'sgranpa 120
225 Mr. Pak's Quiz For English(075) 2020.09.11 Nick'sgranpa 113
224 Mr. Pak's Quiz For English(074) 2020.09.03 Nick'sgranpa 125
223 Mr. Pak's Quiz For English(073) 2020.08.26 Nick'sgranpa 137
222 Mr. Pak's Quiz For English(072) 2020.08.20 Nick'sgranpa 128
221 Mr. Pak's Quiz For English(071) 2020.08.13 Nick'sgranpa 137
220 Mr. Pak's Quiz For English(070) 2020.08.11 Nick'sgranpa 102
219 Mr. Pak's Quiz For English(069) 2020.08.01 Nick'sgranpa 126
218 Mr. Pak's Quiz For English(068) 2020.07.23 Nick'sgranpa 192
217 Mr. Pak's Quiz For English(067) 2020.07.14 Nick'sgranpa 143
216 Mr. Pak's Quiz For English(066) 2020.07.08 Nick'sgranpa 126
215 Mr. Pak's Quiz For English(065) 2020.06.28 Nick'sgranpa 125
214 Mr. Pak's Quiz For English(064) 2020.06.24 Nick'sgranpa 168
213 Mr. Pak's Quiz For English(063) 2020.06.15 Nick'sgranpa 135
212 Mr. Pak's Quiz For English(062) 2020.06.09 Nick'sgranpa 147
211 Mr. Pak's Quiz For English(061) 2020.06.02 Nick'sgranpa 171
210 Mr. Pak's Quiz For English(060) 2020.05.26 Nick'sgranpa 153
209 Mr. Pak's Quiz For English(059) 2020.05.20 Nick'sgranpa 156
208 Mr. Pak's Quiz For English(058) 2020.05.11 Nick'sgranpa 159
207 Mr. Pak's Quiz For English(057)  2020.05.06 Nick'sgranpa 172
206 Mr. Pak's Quiz For English(056) 2020.05.04 Nick'sgranpa 146
205 Mr. Pak's Quiz For English(055) [1] 2020.04.29 Nick'sgranpa 164
204 Mr. Pak's Quiz For English(054) 2020.04.29 Nick'sgranpa 141
203 Mr. Pak's Quiz For English(053) [1] 2020.04.23 Nick'sgranpa 143
» Mr. Pak's Quiz For English(052) [1] 2020.04.16 Nick'sgranpa 160
201 Mr. Pak's Quiz For English(050) 2020.04.08 Nick'sgranpa 156
200 Mr. Pak's Quiz For English(049) 2020.04.04 Nick'sgranpa 187