Mr. Pak's Quiz For English(055)

Nick'sgranpa 2020.04.29 07:32 조회 수 : 164

Mr. Pak's Quiz For English(055)

-- 뇌는 쓸수록 건강해진다.

옳고 그름을 바로 보고 바로 판단하고 바로 옮길 수 있어야 한다.--

===================================================

===

<제 055 회> 만일 오늘이 월요일이면

                 / If today is Monday..

.

[Q] : 만일 오늘이 월요일이면,

             내일의

                전 날의

                    전 날의

                       다음 날은 무슨 요일인가?

 

      If today is / Monday,

          / what is the day

              / after the day

                    / before the day

                       / before tomorrow?

.

보기 :

가) 금요일 나) 토요일 다)일요일 마)월요일

.

[답] ( )요일

----------------------------------------* 정답은 다음 회에 있음.

==

<단어읽기> :

af.ter /ǽf.tər/[애^앟ㅍ ́.터(어)ㄹ]

be.fore /bi.fɔ́:r/[비.ㅎ포^어(어)ㄹ ́]

to.mor.row /tə.mɔ́:r.ou/[터.모^어 ́.(어)로우] or /tə.mɑ́:r.ou/[터.마아 ́.(어)로우]

==

[제 054 회 정답 및 해설]

정답 : 다) 11 번

해설 :

12(총 길이) ÷ 1(널 판지 하나의 길이) = 12

---> 그러나 한 번은 양쪽이 있기 때문에 필요 없으니 11 번이 된다.

.

[상식]

foot /fut/ n. (pl. feet) 발 (복사뼈에서 밑 부분을 말함).

1 foot = 0.30480 m, = 304.80 mm = 0.3333 yd = 12 in

==

<오늘의 명언>

Charity begins at home. / 자비는 집에서 시작된다.

--> 어떤 일에 대한 판단이 자신의 가족이나 친지에게 유리하게 된다는 말.

팔은 안으로 굽는다.

.

비불외곡(臂不外曲) : <臂 팔 비, 不 아닐 불, 外 바깥 외, 曲 굽을 곡>

是非(시비)를 떠나 자기와 가까운 사람에게 정이 쏠리게 마련이라는 말.

===

 

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
249 Mr. Pak's Quiz For English(099) 2021.04.09 Nick'sgranpa 12
248 Mr. Pak's Quiz For English(098) 2021.04.02 Nick'sgranpa 24
247 Mr. Pak's Quiz For English(097) 2021.03.23 Nick'sgranpa 44
246 Mr. Pak's Quiz For English(096) 2021.03.17 Nick'sgranpa 54
245 Mr. Pak's Quiz For English(095) 2021.03.10 Nick'sgranpa 62
244 Mr. Pak's Quiz For English(094) 2021.02.26 Nick'sgranpa 65
243 Mr. Pak's Quiz For English(093) 2021.02.20 Nick'sgranpa 74
242 Mr. Pak's Quiz For English(092) 2021.02.11 Nick'sgranpa 102
241 Mr. Pak's Quiz For English(091) 2021.02.03 Nick'sgranpa 85
240 Mr. Pak's Quiz For English(090) 2021.01.31 Nick'sgranpa 80
239 Mr. Pak's Quiz For English(089) 2021.01.24 Nick'sgranpa 71
238 Mr. Pak's Quiz For English(088) 2021.01.17 Nick'sgranpa 84
237 Mr. Pak's Quiz For English(087) 2021.01.04 Nick'sgranpa 72
236 Mr. Pak's Quiz For English(086) 2020.12.30 Nick'sgranpa 84
235 Mr. Pak's Quiz For English(085) 2020.12.21 Nick'sgranpa 109
234 Mr. Pak's Quiz For English(084) 2020.12.11 Nick'sgranpa 91
233 Mr. Pak's Quiz For English(083) 2020.11.30 Nick'sgranpa 91
232 Mr. Pak's Quiz For English(082) 2020.11.21 Nick'sgranpa 108
231 Mr. Pak's Quiz For English(081) 2020.11.11 Nick'sgranpa 105
230 Mr. Pak's Quiz For English(080) [1] file 2020.11.01 Nick'sgranpa 110
229 Mr. Pak's Quiz For English(079) [1] file 2020.10.17 Nick'sgranpa 103
228 Mr. Pak's Quiz For English(078) [1] file 2020.10.10 Nick'sgranpa 110
227 Mr. Pak's Quiz For English(077) [1] file 2020.09.29 Nick'sgranpa 125
226 Mr. Pak's Quiz For English(076) 2020.09.19 Nick'sgranpa 120
225 Mr. Pak's Quiz For English(075) 2020.09.11 Nick'sgranpa 113
224 Mr. Pak's Quiz For English(074) 2020.09.03 Nick'sgranpa 125
223 Mr. Pak's Quiz For English(073) 2020.08.26 Nick'sgranpa 137
222 Mr. Pak's Quiz For English(072) 2020.08.20 Nick'sgranpa 128
221 Mr. Pak's Quiz For English(071) 2020.08.13 Nick'sgranpa 137
220 Mr. Pak's Quiz For English(070) 2020.08.11 Nick'sgranpa 102
219 Mr. Pak's Quiz For English(069) 2020.08.01 Nick'sgranpa 126
218 Mr. Pak's Quiz For English(068) 2020.07.23 Nick'sgranpa 192
217 Mr. Pak's Quiz For English(067) 2020.07.14 Nick'sgranpa 143
216 Mr. Pak's Quiz For English(066) 2020.07.08 Nick'sgranpa 126
215 Mr. Pak's Quiz For English(065) 2020.06.28 Nick'sgranpa 125
214 Mr. Pak's Quiz For English(064) 2020.06.24 Nick'sgranpa 168
213 Mr. Pak's Quiz For English(063) 2020.06.15 Nick'sgranpa 135
212 Mr. Pak's Quiz For English(062) 2020.06.09 Nick'sgranpa 147
211 Mr. Pak's Quiz For English(061) 2020.06.02 Nick'sgranpa 171
210 Mr. Pak's Quiz For English(060) 2020.05.26 Nick'sgranpa 153
209 Mr. Pak's Quiz For English(059) 2020.05.20 Nick'sgranpa 156
208 Mr. Pak's Quiz For English(058) 2020.05.11 Nick'sgranpa 159
207 Mr. Pak's Quiz For English(057)  2020.05.06 Nick'sgranpa 172
206 Mr. Pak's Quiz For English(056) 2020.05.04 Nick'sgranpa 146
» Mr. Pak's Quiz For English(055) [1] 2020.04.29 Nick'sgranpa 164
204 Mr. Pak's Quiz For English(054) 2020.04.29 Nick'sgranpa 141
203 Mr. Pak's Quiz For English(053) [1] 2020.04.23 Nick'sgranpa 143
202 Mr. Pak's Quiz For English(052) [1] 2020.04.16 Nick'sgranpa 160
201 Mr. Pak's Quiz For English(050) 2020.04.08 Nick'sgranpa 156
200 Mr. Pak's Quiz For English(049) 2020.04.04 Nick'sgranpa 187