Mr. Pak's Quiz For English(055)

Nick'sgranpa 2020.04.29 07:32 조회 수 : 81

Mr. Pak's Quiz For English(055)

-- 뇌는 쓸수록 건강해진다.

옳고 그름을 바로 보고 바로 판단하고 바로 옮길 수 있어야 한다.--

===================================================

===

<제 055 회> 만일 오늘이 월요일이면

                 / If today is Monday..

.

[Q] : 만일 오늘이 월요일이면,

             내일의

                전 날의

                    전 날의

                       다음 날은 무슨 요일인가?

 

      If today is / Monday,

          / what is the day

              / after the day

                    / before the day

                       / before tomorrow?

.

보기 :

가) 금요일 나) 토요일 다)일요일 마)월요일

.

[답] ( )요일

----------------------------------------* 정답은 다음 회에 있음.

==

<단어읽기> :

af.ter /ǽf.tər/[애^앟ㅍ ́.터(어)ㄹ]

be.fore /bi.fɔ́:r/[비.ㅎ포^어(어)ㄹ ́]

to.mor.row /tə.mɔ́:r.ou/[터.모^어 ́.(어)로우] or /tə.mɑ́:r.ou/[터.마아 ́.(어)로우]

==

[제 054 회 정답 및 해설]

정답 : 다) 11 번

해설 :

12(총 길이) ÷ 1(널 판지 하나의 길이) = 12

---> 그러나 한 번은 양쪽이 있기 때문에 필요 없으니 11 번이 된다.

.

[상식]

foot /fut/ n. (pl. feet) 발 (복사뼈에서 밑 부분을 말함).

1 foot = 0.30480 m, = 304.80 mm = 0.3333 yd = 12 in

==

<오늘의 명언>

Charity begins at home. / 자비는 집에서 시작된다.

--> 어떤 일에 대한 판단이 자신의 가족이나 친지에게 유리하게 된다는 말.

팔은 안으로 굽는다.

.

비불외곡(臂不外曲) : <臂 팔 비, 不 아닐 불, 外 바깥 외, 曲 굽을 곡>

是非(시비)를 떠나 자기와 가까운 사람에게 정이 쏠리게 마련이라는 말.

===

 

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
211 Mr. Pak's Quiz For English(061) 2020.06.02 Nick'sgranpa 5
210 Mr. Pak's Quiz For English(060) 2020.05.26 Nick'sgranpa 23
209 Mr. Pak's Quiz For English(059) 2020.05.20 Nick'sgranpa 27
208 Mr. Pak's Quiz For English(058) 2020.05.11 Nick'sgranpa 43
207 Mr. Pak's Quiz For English(057)  2020.05.06 Nick'sgranpa 46
206 Mr. Pak's Quiz For English(056) 2020.05.04 Nick'sgranpa 55
» Mr. Pak's Quiz For English(055) [1] 2020.04.29 Nick'sgranpa 81
204 Mr. Pak's Quiz For English(054) 2020.04.29 Nick'sgranpa 76
203 Mr. Pak's Quiz For English(053) [1] 2020.04.23 Nick'sgranpa 75
202 Mr. Pak's Quiz For English(052) [1] 2020.04.16 Nick'sgranpa 89
201 Mr. Pak's Quiz For English(050) 2020.04.08 Nick'sgranpa 81
200 Mr. Pak's Quiz For English(049) 2020.04.04 Nick'sgranpa 99
199 Mr. Pak's Quiz For English(048) 2020.03.23 Nick'sgranpa 75
198 Mr. Pak's Quiz For English(047) 2020.03.19 Nick'sgranpa 89
197 Mr. Pak's Quiz For English(046) 2020.03.12 Nick'sgranpa 77
196 Mr. Pak's Quiz For English(045) 2020.03.05 Nick'sgranpa 96
195 Mr. Pak's Quiz For English(044) 2020.02.24 Nick'sgranpa 131
194 Mr. Pak's Quiz For English(043) 2020.02.17 Nick'sgranpa 100
193 Mr. Pak's Quiz For English(042) [1] 2020.02.10 Nick'sgranpa 118
192 Mr. Pak's Quiz For English(041) 2020.01.19 Nick'sgranpa 148
191 Mr. Pak's Quiz For English(040) 2020.01.09 Nick'sgranpa 151
190 Mr. Pak's Quiz For English(039) 2019.12.29 Nick'sgranpa 165
189 Mr. Pak's Quiz For English(038) [1] 2019.12.18 Nick'sgranpa 179
188 Mr. Pak's Quiz For English(036) 2019.11.29 Nick'sgranpa 176
187 Mr. Pak's Quiz For English(035) 2019.11.22 Nick'sgranpa 194
186 Mr. Pak's Quiz For English(034) 2019.11.10 Nick'sgranpa 170
185 Mr. Pak's Quiz For English(033) 2019.10.21 Nick'sgranpa 204
184 Mr. Pak's Quiz For English(032) 2019.10.08 Nick'sgranpa 198
183 Mr. Pak's Quiz For English(031) 2019.09.11 Nick'sgranpa 238
182 Mr. Pak's Quiz For English(030) 2019.08.10 Nick'sgranpa 242
181 Mr. Pak's Quiz For English(029) 2019.07.22 Nick'sgranpa 983
180 Mr. Pak's Quiz For English(028) 2019.07.10 Nick'sgranpa 252
179 Mr. Pak's Quiz For English(027) 2019.06.28 Nick'sgranpa 232
178 Mr. Pak's Quiz For English(026) 2019.06.20 Nick'sgranpa 245
177 Mr. Pak's Quiz For English(025) 2019.06.09 Nick'sgranpa 197
176 Mr. Pak's Quiz For English(024) 2019.06.05 Nick'sgranpa 190
175 Mr. Pak's Quiz For English(023) 2019.05.26 Nick'sgranpa 185
174 Mr. Pak's Quiz For English(022) 2019.05.18 Nick'sgranpa 160
173 Mr. Pak's Quiz For English(021) 2019.05.10 Nick'sgranpa 169
172 Mr. Pak's Quiz For English(020) 2019.05.05 Nick'sgranpa 188
171 Mr. Pak's Quiz For English(019) 2019.04.21 Nick'sgranpa 163
170 Mr. Pak's Quiz For English(018) 2019.04.11 Nick'sgranpa 176
169 Mr. Pak's Quiz For English(017) 2019.03.28 Nick'sgranpa 182
168 Mr. Pak's Quiz For English(016) 2019.03.09 Nick'sgranpa 201
167 Mr. Pak's Quiz For English(015) 2019.02.24 Nick'sgranpa 214
166 Mr. Pak's Quiz For English(014) 2019.02.16 Nick'sgranpa 215
165 Mr. Pak's Quiz For English(013) 2019.02.08 Nick'sgranpa 185
164 Mr. Pak's Quiz For English(012) 2019.02.02 Nick'sgranpa 191
163 Mr. Pak's Quiz For English(011) 2019.01.30 Nick'sgranpa 202
162 Mr. Pak's Quiz for English(010) 2019.01.22 Nick'sgranpa 193