Mr. Pak's Quiz For English(055)

Nick'sgranpa 2020.04.29 07:32 조회 수 : 118

Mr. Pak's Quiz For English(055)

-- 뇌는 쓸수록 건강해진다.

옳고 그름을 바로 보고 바로 판단하고 바로 옮길 수 있어야 한다.--

===================================================

===

<제 055 회> 만일 오늘이 월요일이면

                 / If today is Monday..

.

[Q] : 만일 오늘이 월요일이면,

             내일의

                전 날의

                    전 날의

                       다음 날은 무슨 요일인가?

 

      If today is / Monday,

          / what is the day

              / after the day

                    / before the day

                       / before tomorrow?

.

보기 :

가) 금요일 나) 토요일 다)일요일 마)월요일

.

[답] ( )요일

----------------------------------------* 정답은 다음 회에 있음.

==

<단어읽기> :

af.ter /ǽf.tər/[애^앟ㅍ ́.터(어)ㄹ]

be.fore /bi.fɔ́:r/[비.ㅎ포^어(어)ㄹ ́]

to.mor.row /tə.mɔ́:r.ou/[터.모^어 ́.(어)로우] or /tə.mɑ́:r.ou/[터.마아 ́.(어)로우]

==

[제 054 회 정답 및 해설]

정답 : 다) 11 번

해설 :

12(총 길이) ÷ 1(널 판지 하나의 길이) = 12

---> 그러나 한 번은 양쪽이 있기 때문에 필요 없으니 11 번이 된다.

.

[상식]

foot /fut/ n. (pl. feet) 발 (복사뼈에서 밑 부분을 말함).

1 foot = 0.30480 m, = 304.80 mm = 0.3333 yd = 12 in

==

<오늘의 명언>

Charity begins at home. / 자비는 집에서 시작된다.

--> 어떤 일에 대한 판단이 자신의 가족이나 친지에게 유리하게 된다는 말.

팔은 안으로 굽는다.

.

비불외곡(臂不外曲) : <臂 팔 비, 不 아닐 불, 外 바깥 외, 曲 굽을 곡>

是非(시비)를 떠나 자기와 가까운 사람에게 정이 쏠리게 마련이라는 말.

===

 

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
229 Mr. Pak's Quiz For English(079) [1] file 2020.10.17 Nick'sgranpa 13
228 Mr. Pak's Quiz For English(078) [1] file 2020.10.10 Nick'sgranpa 27
227 Mr. Pak's Quiz For English(077) [1] file 2020.09.29 Nick'sgranpa 44
226 Mr. Pak's Quiz For English(076) 2020.09.19 Nick'sgranpa 58
225 Mr. Pak's Quiz For English(075) 2020.09.11 Nick'sgranpa 55
224 Mr. Pak's Quiz For English(074) 2020.09.03 Nick'sgranpa 71
223 Mr. Pak's Quiz For English(073) 2020.08.26 Nick'sgranpa 86
222 Mr. Pak's Quiz For English(072) 2020.08.20 Nick'sgranpa 83
221 Mr. Pak's Quiz For English(071) 2020.08.13 Nick'sgranpa 91
220 Mr. Pak's Quiz For English(070) 2020.08.11 Nick'sgranpa 64
219 Mr. Pak's Quiz For English(069) 2020.08.01 Nick'sgranpa 82
218 Mr. Pak's Quiz For English(068) 2020.07.23 Nick'sgranpa 133
217 Mr. Pak's Quiz For English(067) 2020.07.14 Nick'sgranpa 98
216 Mr. Pak's Quiz For English(066) 2020.07.08 Nick'sgranpa 77
215 Mr. Pak's Quiz For English(065) 2020.06.28 Nick'sgranpa 80
214 Mr. Pak's Quiz For English(064) 2020.06.24 Nick'sgranpa 104
213 Mr. Pak's Quiz For English(063) 2020.06.15 Nick'sgranpa 95
212 Mr. Pak's Quiz For English(062) 2020.06.09 Nick'sgranpa 107
211 Mr. Pak's Quiz For English(061) 2020.06.02 Nick'sgranpa 126
210 Mr. Pak's Quiz For English(060) 2020.05.26 Nick'sgranpa 111
209 Mr. Pak's Quiz For English(059) 2020.05.20 Nick'sgranpa 105
208 Mr. Pak's Quiz For English(058) 2020.05.11 Nick'sgranpa 111
207 Mr. Pak's Quiz For English(057)  2020.05.06 Nick'sgranpa 106
206 Mr. Pak's Quiz For English(056) 2020.05.04 Nick'sgranpa 105
» Mr. Pak's Quiz For English(055) [1] 2020.04.29 Nick'sgranpa 118
204 Mr. Pak's Quiz For English(054) 2020.04.29 Nick'sgranpa 106
203 Mr. Pak's Quiz For English(053) [1] 2020.04.23 Nick'sgranpa 102
202 Mr. Pak's Quiz For English(052) [1] 2020.04.16 Nick'sgranpa 112
201 Mr. Pak's Quiz For English(050) 2020.04.08 Nick'sgranpa 113
200 Mr. Pak's Quiz For English(049) 2020.04.04 Nick'sgranpa 130
199 Mr. Pak's Quiz For English(048) 2020.03.23 Nick'sgranpa 101
198 Mr. Pak's Quiz For English(047) 2020.03.19 Nick'sgranpa 114
197 Mr. Pak's Quiz For English(046) 2020.03.12 Nick'sgranpa 98
196 Mr. Pak's Quiz For English(045) 2020.03.05 Nick'sgranpa 125
195 Mr. Pak's Quiz For English(044) 2020.02.24 Nick'sgranpa 161
194 Mr. Pak's Quiz For English(043) 2020.02.17 Nick'sgranpa 119
193 Mr. Pak's Quiz For English(042) [1] 2020.02.10 Nick'sgranpa 138
192 Mr. Pak's Quiz For English(041) 2020.01.19 Nick'sgranpa 172
191 Mr. Pak's Quiz For English(040) 2020.01.09 Nick'sgranpa 184
190 Mr. Pak's Quiz For English(039) 2019.12.29 Nick'sgranpa 192
189 Mr. Pak's Quiz For English(038) [1] 2019.12.18 Nick'sgranpa 214
188 Mr. Pak's Quiz For English(036) 2019.11.29 Nick'sgranpa 201
187 Mr. Pak's Quiz For English(035) 2019.11.22 Nick'sgranpa 221
186 Mr. Pak's Quiz For English(034) 2019.11.10 Nick'sgranpa 198
185 Mr. Pak's Quiz For English(033) 2019.10.21 Nick'sgranpa 228
184 Mr. Pak's Quiz For English(032) 2019.10.08 Nick'sgranpa 217
183 Mr. Pak's Quiz For English(031) 2019.09.11 Nick'sgranpa 266
182 Mr. Pak's Quiz For English(030) 2019.08.10 Nick'sgranpa 264
181 Mr. Pak's Quiz For English(029) 2019.07.22 Nick'sgranpa 1005
180 Mr. Pak's Quiz For English(028) 2019.07.10 Nick'sgranpa 277