Mr. Pak's Quiz For English(055)

Nick'sgranpa 2020.04.29 07:32 조회 수 : 171

Mr. Pak's Quiz For English(055)

-- 뇌는 쓸수록 건강해진다.

옳고 그름을 바로 보고 바로 판단하고 바로 옮길 수 있어야 한다.--

===================================================

===

<제 055 회> 만일 오늘이 월요일이면

                 / If today is Monday..

.

[Q] : 만일 오늘이 월요일이면,

             내일의

                전 날의

                    전 날의

                       다음 날은 무슨 요일인가?

 

      If today is / Monday,

          / what is the day

              / after the day

                    / before the day

                       / before tomorrow?

.

보기 :

가) 금요일 나) 토요일 다)일요일 마)월요일

.

[답] ( )요일

----------------------------------------* 정답은 다음 회에 있음.

==

<단어읽기> :

af.ter /ǽf.tər/[애^앟ㅍ ́.터(어)ㄹ]

be.fore /bi.fɔ́:r/[비.ㅎ포^어(어)ㄹ ́]

to.mor.row /tə.mɔ́:r.ou/[터.모^어 ́.(어)로우] or /tə.mɑ́:r.ou/[터.마아 ́.(어)로우]

==

[제 054 회 정답 및 해설]

정답 : 다) 11 번

해설 :

12(총 길이) ÷ 1(널 판지 하나의 길이) = 12

---> 그러나 한 번은 양쪽이 있기 때문에 필요 없으니 11 번이 된다.

.

[상식]

foot /fut/ n. (pl. feet) 발 (복사뼈에서 밑 부분을 말함).

1 foot = 0.30480 m, = 304.80 mm = 0.3333 yd = 12 in

==

<오늘의 명언>

Charity begins at home. / 자비는 집에서 시작된다.

--> 어떤 일에 대한 판단이 자신의 가족이나 친지에게 유리하게 된다는 말.

팔은 안으로 굽는다.

.

비불외곡(臂不外曲) : <臂 팔 비, 不 아닐 불, 外 바깥 외, 曲 굽을 곡>

是非(시비)를 떠나 자기와 가까운 사람에게 정이 쏠리게 마련이라는 말.

===

 

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
260 Gag 로 배우는 생활영어(002) 2021.07.28 Nick'sgranpa 9
259 Gag 로 배우는 생활영어(001) [1] 2021.07.11 Nick'sgranpa 25
258 Mr. Pak's Quiz For English(108) 2021.06.29 Nick'sgranpa 40
257 Mr. Pak's Quiz For English(107) 2021.06.22 Nick'sgranpa 54
256 Mr. Pak's Quiz For English(106) 2021.06.13 Nick'sgranpa 64
255 Mr. Pak's Quiz For English(105) 2021.06.01 yu41pak 63
254 Mr. Pak's Quiz For English(104) [1] 2021.05.23 Nick'sgranpa 76
253 Mr. Pak's Quiz For English(103) 2021.05.12 Nick'sgranpa 85
252 Mr. Pak's Quiz For English(102) 2021.05.05 Nick'sgranpa 72
251 Mr. Pak's Quiz For English(101) 2021.04.24 Nick'sgranpa 65
250 Mr. Pak's Quiz For English(100) 2021.04.18 Nick'sgranpa 78
249 Mr. Pak's Quiz For English(099) 2021.04.09 Nick'sgranpa 82
248 Mr. Pak's Quiz For English(098) 2021.04.02 Nick'sgranpa 75
247 Mr. Pak's Quiz For English(097) 2021.03.23 Nick'sgranpa 90
246 Mr. Pak's Quiz For English(096) 2021.03.17 Nick'sgranpa 96
245 Mr. Pak's Quiz For English(095) 2021.03.10 Nick'sgranpa 96
244 Mr. Pak's Quiz For English(094) 2021.02.26 Nick'sgranpa 93
243 Mr. Pak's Quiz For English(093) 2021.02.20 Nick'sgranpa 102
242 Mr. Pak's Quiz For English(092) 2021.02.11 Nick'sgranpa 135
241 Mr. Pak's Quiz For English(091) 2021.02.03 Nick'sgranpa 113
240 Mr. Pak's Quiz For English(090) 2021.01.31 Nick'sgranpa 101
239 Mr. Pak's Quiz For English(089) 2021.01.24 Nick'sgranpa 95
238 Mr. Pak's Quiz For English(088) 2021.01.17 Nick'sgranpa 100
237 Mr. Pak's Quiz For English(087) 2021.01.04 Nick'sgranpa 93
236 Mr. Pak's Quiz For English(086) 2020.12.30 Nick'sgranpa 96
235 Mr. Pak's Quiz For English(085) 2020.12.21 Nick'sgranpa 134
234 Mr. Pak's Quiz For English(084) 2020.12.11 Nick'sgranpa 116
233 Mr. Pak's Quiz For English(083) 2020.11.30 Nick'sgranpa 114
232 Mr. Pak's Quiz For English(082) 2020.11.21 Nick'sgranpa 129
231 Mr. Pak's Quiz For English(081) 2020.11.11 Nick'sgranpa 129
230 Mr. Pak's Quiz For English(080) [1] file 2020.11.01 Nick'sgranpa 127
229 Mr. Pak's Quiz For English(079) [1] file 2020.10.17 Nick'sgranpa 118
228 Mr. Pak's Quiz For English(078) [1] file 2020.10.10 Nick'sgranpa 132
227 Mr. Pak's Quiz For English(077) [1] file 2020.09.29 Nick'sgranpa 143
226 Mr. Pak's Quiz For English(076) 2020.09.19 Nick'sgranpa 138
225 Mr. Pak's Quiz For English(075) 2020.09.11 Nick'sgranpa 128
224 Mr. Pak's Quiz For English(074) 2020.09.03 Nick'sgranpa 150
223 Mr. Pak's Quiz For English(073) 2020.08.26 Nick'sgranpa 170
222 Mr. Pak's Quiz For English(072) 2020.08.20 Nick'sgranpa 143
221 Mr. Pak's Quiz For English(071) 2020.08.13 Nick'sgranpa 155
220 Mr. Pak's Quiz For English(070) 2020.08.11 Nick'sgranpa 121
219 Mr. Pak's Quiz For English(069) 2020.08.01 Nick'sgranpa 145
218 Mr. Pak's Quiz For English(068) 2020.07.23 Nick'sgranpa 215
217 Mr. Pak's Quiz For English(067) 2020.07.14 Nick'sgranpa 161
216 Mr. Pak's Quiz For English(066) 2020.07.08 Nick'sgranpa 161
215 Mr. Pak's Quiz For English(065) 2020.06.28 Nick'sgranpa 141
214 Mr. Pak's Quiz For English(064) 2020.06.24 Nick'sgranpa 190
213 Mr. Pak's Quiz For English(063) 2020.06.15 Nick'sgranpa 153
212 Mr. Pak's Quiz For English(062) 2020.06.09 Nick'sgranpa 167
211 Mr. Pak's Quiz For English(061) 2020.06.02 Nick'sgranpa 187