Mr. Pak's Quiz For English(056)

Nick'sgranpa 2020.05.04 06:26 조회 수 : 55

===

Mr. Pak's Quiz For English(056)

-- 뇌는 쓸수록 건강해진다.

옳고 그름을 바로 보고 바로 판단하고 바로 옮길 수 있어야 한다.--

===================================================

===

<제 056 회> 연필 두 개

                  / Two pencils

.

* 이 문제는 듣(읽)고 1분 내로 답이 나와야 한다.

.

[Q] : 탐(Tom)은 두 개의 연필을 가지고 있다,

                 좋은 것 하나와 싼 것 하나이다.

       Tom has / two pencils,

                 / a good one / and a cheap one.

.

              좋은 것은 가격이 싼 것보다 $1이 더 비싸다.

              The good one / cost $1.00 / more than the cheap one.

.

              Tom은 두 개에 $1.10이 들었다.

              Tom spent $1.10 for both.

.

                              싼 것은 비용이 얼마나 들었나?

                              How much / did / the cheap one cost?

.

보기 :

가) 3¢ 나) 4¢ 다) 5¢ 라) 10¢

 

[답] ( )

----------------------------------------* 정답은 다음 회에 있음.

==

<단어읽기> :

cheap /tʃi:p/[치잎(으)]

pen.cils /pén.səls/[팬 ́.설스]

==

[제 055 회 정답 및 해설]

정답 : 마) 월요일

해설 :

today=Monday를 10 일로 보면,

-is the day(10) after the day(9) before the day(10) before tomorrow(11)

==

<오늘의 명언>

◾A gift in season

      is a double favor to the needy.

◾필요할 때 주는 것은

      필요한 자에게 두 배의 은혜가 된다.

===

 

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
211 Mr. Pak's Quiz For English(061) 2020.06.02 Nick'sgranpa 5
210 Mr. Pak's Quiz For English(060) 2020.05.26 Nick'sgranpa 23
209 Mr. Pak's Quiz For English(059) 2020.05.20 Nick'sgranpa 27
208 Mr. Pak's Quiz For English(058) 2020.05.11 Nick'sgranpa 43
207 Mr. Pak's Quiz For English(057)  2020.05.06 Nick'sgranpa 46
» Mr. Pak's Quiz For English(056) 2020.05.04 Nick'sgranpa 55
205 Mr. Pak's Quiz For English(055) [1] 2020.04.29 Nick'sgranpa 81
204 Mr. Pak's Quiz For English(054) 2020.04.29 Nick'sgranpa 76
203 Mr. Pak's Quiz For English(053) [1] 2020.04.23 Nick'sgranpa 75
202 Mr. Pak's Quiz For English(052) [1] 2020.04.16 Nick'sgranpa 89
201 Mr. Pak's Quiz For English(050) 2020.04.08 Nick'sgranpa 81
200 Mr. Pak's Quiz For English(049) 2020.04.04 Nick'sgranpa 99
199 Mr. Pak's Quiz For English(048) 2020.03.23 Nick'sgranpa 75
198 Mr. Pak's Quiz For English(047) 2020.03.19 Nick'sgranpa 89
197 Mr. Pak's Quiz For English(046) 2020.03.12 Nick'sgranpa 77
196 Mr. Pak's Quiz For English(045) 2020.03.05 Nick'sgranpa 96
195 Mr. Pak's Quiz For English(044) 2020.02.24 Nick'sgranpa 131
194 Mr. Pak's Quiz For English(043) 2020.02.17 Nick'sgranpa 100
193 Mr. Pak's Quiz For English(042) [1] 2020.02.10 Nick'sgranpa 118
192 Mr. Pak's Quiz For English(041) 2020.01.19 Nick'sgranpa 148
191 Mr. Pak's Quiz For English(040) 2020.01.09 Nick'sgranpa 151
190 Mr. Pak's Quiz For English(039) 2019.12.29 Nick'sgranpa 165
189 Mr. Pak's Quiz For English(038) [1] 2019.12.18 Nick'sgranpa 179
188 Mr. Pak's Quiz For English(036) 2019.11.29 Nick'sgranpa 176
187 Mr. Pak's Quiz For English(035) 2019.11.22 Nick'sgranpa 194
186 Mr. Pak's Quiz For English(034) 2019.11.10 Nick'sgranpa 170
185 Mr. Pak's Quiz For English(033) 2019.10.21 Nick'sgranpa 204
184 Mr. Pak's Quiz For English(032) 2019.10.08 Nick'sgranpa 198
183 Mr. Pak's Quiz For English(031) 2019.09.11 Nick'sgranpa 238
182 Mr. Pak's Quiz For English(030) 2019.08.10 Nick'sgranpa 242
181 Mr. Pak's Quiz For English(029) 2019.07.22 Nick'sgranpa 983
180 Mr. Pak's Quiz For English(028) 2019.07.10 Nick'sgranpa 252
179 Mr. Pak's Quiz For English(027) 2019.06.28 Nick'sgranpa 232
178 Mr. Pak's Quiz For English(026) 2019.06.20 Nick'sgranpa 245
177 Mr. Pak's Quiz For English(025) 2019.06.09 Nick'sgranpa 197
176 Mr. Pak's Quiz For English(024) 2019.06.05 Nick'sgranpa 190
175 Mr. Pak's Quiz For English(023) 2019.05.26 Nick'sgranpa 185
174 Mr. Pak's Quiz For English(022) 2019.05.18 Nick'sgranpa 160
173 Mr. Pak's Quiz For English(021) 2019.05.10 Nick'sgranpa 169
172 Mr. Pak's Quiz For English(020) 2019.05.05 Nick'sgranpa 188
171 Mr. Pak's Quiz For English(019) 2019.04.21 Nick'sgranpa 163
170 Mr. Pak's Quiz For English(018) 2019.04.11 Nick'sgranpa 176
169 Mr. Pak's Quiz For English(017) 2019.03.28 Nick'sgranpa 182
168 Mr. Pak's Quiz For English(016) 2019.03.09 Nick'sgranpa 201
167 Mr. Pak's Quiz For English(015) 2019.02.24 Nick'sgranpa 214
166 Mr. Pak's Quiz For English(014) 2019.02.16 Nick'sgranpa 215
165 Mr. Pak's Quiz For English(013) 2019.02.08 Nick'sgranpa 185
164 Mr. Pak's Quiz For English(012) 2019.02.02 Nick'sgranpa 191
163 Mr. Pak's Quiz For English(011) 2019.01.30 Nick'sgranpa 202
162 Mr. Pak's Quiz for English(010) 2019.01.22 Nick'sgranpa 193