Mr. Pak's Quiz For English(056)

Nick'sgranpa 2020.05.04 06:26 조회 수 : 82

===

Mr. Pak's Quiz For English(056)

-- 뇌는 쓸수록 건강해진다.

옳고 그름을 바로 보고 바로 판단하고 바로 옮길 수 있어야 한다.--

===================================================

===

<제 056 회> 연필 두 개

                  / Two pencils

.

* 이 문제는 듣(읽)고 1분 내로 답이 나와야 한다.

.

[Q] : 탐(Tom)은 두 개의 연필을 가지고 있다,

                 좋은 것 하나와 싼 것 하나이다.

       Tom has / two pencils,

                 / a good one / and a cheap one.

.

              좋은 것은 가격이 싼 것보다 $1이 더 비싸다.

              The good one / cost $1.00 / more than the cheap one.

.

              Tom은 두 개에 $1.10이 들었다.

              Tom spent $1.10 for both.

.

                              싼 것은 비용이 얼마나 들었나?

                              How much / did / the cheap one cost?

.

보기 :

가) 3¢ 나) 4¢ 다) 5¢ 라) 10¢

 

[답] ( )

----------------------------------------* 정답은 다음 회에 있음.

==

<단어읽기> :

cheap /tʃi:p/[치잎(으)]

pen.cils /pén.səls/[팬 ́.설스]

==

[제 055 회 정답 및 해설]

정답 : 마) 월요일

해설 :

today=Monday를 10 일로 보면,

-is the day(10) after the day(9) before the day(10) before tomorrow(11)

==

<오늘의 명언>

◾A gift in season

      is a double favor to the needy.

◾필요할 때 주는 것은

      필요한 자에게 두 배의 은혜가 된다.

===

 

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
217 Mr. Pak's Quiz For English(067) 2020.07.14 Nick'sgranpa 1
216 Mr. Pak's Quiz For English(066) 2020.07.08 Nick'sgranpa 21
215 Mr. Pak's Quiz For English(065) 2020.06.28 Nick'sgranpa 30
214 Mr. Pak's Quiz For English(064) 2020.06.24 Nick'sgranpa 48
213 Mr. Pak's Quiz For English(063) 2020.06.15 Nick'sgranpa 63
212 Mr. Pak's Quiz For English(062) 2020.06.09 Nick'sgranpa 67
211 Mr. Pak's Quiz For English(061) 2020.06.02 Nick'sgranpa 91
210 Mr. Pak's Quiz For English(060) 2020.05.26 Nick'sgranpa 100
209 Mr. Pak's Quiz For English(059) 2020.05.20 Nick'sgranpa 86
208 Mr. Pak's Quiz For English(058) 2020.05.11 Nick'sgranpa 97
207 Mr. Pak's Quiz For English(057)  2020.05.06 Nick'sgranpa 96
» Mr. Pak's Quiz For English(056) 2020.05.04 Nick'sgranpa 82
205 Mr. Pak's Quiz For English(055) [1] 2020.04.29 Nick'sgranpa 101
204 Mr. Pak's Quiz For English(054) 2020.04.29 Nick'sgranpa 88
203 Mr. Pak's Quiz For English(053) [1] 2020.04.23 Nick'sgranpa 83
202 Mr. Pak's Quiz For English(052) [1] 2020.04.16 Nick'sgranpa 101
201 Mr. Pak's Quiz For English(050) 2020.04.08 Nick'sgranpa 94
200 Mr. Pak's Quiz For English(049) 2020.04.04 Nick'sgranpa 114
199 Mr. Pak's Quiz For English(048) 2020.03.23 Nick'sgranpa 85
198 Mr. Pak's Quiz For English(047) 2020.03.19 Nick'sgranpa 97
197 Mr. Pak's Quiz For English(046) 2020.03.12 Nick'sgranpa 84
196 Mr. Pak's Quiz For English(045) 2020.03.05 Nick'sgranpa 107
195 Mr. Pak's Quiz For English(044) 2020.02.24 Nick'sgranpa 145
194 Mr. Pak's Quiz For English(043) 2020.02.17 Nick'sgranpa 108
193 Mr. Pak's Quiz For English(042) [1] 2020.02.10 Nick'sgranpa 124
192 Mr. Pak's Quiz For English(041) 2020.01.19 Nick'sgranpa 159
191 Mr. Pak's Quiz For English(040) 2020.01.09 Nick'sgranpa 162
190 Mr. Pak's Quiz For English(039) 2019.12.29 Nick'sgranpa 177
189 Mr. Pak's Quiz For English(038) [1] 2019.12.18 Nick'sgranpa 190
188 Mr. Pak's Quiz For English(036) 2019.11.29 Nick'sgranpa 186
187 Mr. Pak's Quiz For English(035) 2019.11.22 Nick'sgranpa 202
186 Mr. Pak's Quiz For English(034) 2019.11.10 Nick'sgranpa 180
185 Mr. Pak's Quiz For English(033) 2019.10.21 Nick'sgranpa 213
184 Mr. Pak's Quiz For English(032) 2019.10.08 Nick'sgranpa 205
183 Mr. Pak's Quiz For English(031) 2019.09.11 Nick'sgranpa 252
182 Mr. Pak's Quiz For English(030) 2019.08.10 Nick'sgranpa 248
181 Mr. Pak's Quiz For English(029) 2019.07.22 Nick'sgranpa 991
180 Mr. Pak's Quiz For English(028) 2019.07.10 Nick'sgranpa 259
179 Mr. Pak's Quiz For English(027) 2019.06.28 Nick'sgranpa 244
178 Mr. Pak's Quiz For English(026) 2019.06.20 Nick'sgranpa 319
177 Mr. Pak's Quiz For English(025) 2019.06.09 Nick'sgranpa 206
176 Mr. Pak's Quiz For English(024) 2019.06.05 Nick'sgranpa 198
175 Mr. Pak's Quiz For English(023) 2019.05.26 Nick'sgranpa 194
174 Mr. Pak's Quiz For English(022) 2019.05.18 Nick'sgranpa 169
173 Mr. Pak's Quiz For English(021) 2019.05.10 Nick'sgranpa 177
172 Mr. Pak's Quiz For English(020) 2019.05.05 Nick'sgranpa 201
171 Mr. Pak's Quiz For English(019) 2019.04.21 Nick'sgranpa 170
170 Mr. Pak's Quiz For English(018) 2019.04.11 Nick'sgranpa 187
169 Mr. Pak's Quiz For English(017) 2019.03.28 Nick'sgranpa 189
168 Mr. Pak's Quiz For English(016) 2019.03.09 Nick'sgranpa 209