Mr. Pak's Quiz For English(057) 

Nick'sgranpa 2020.05.06 09:15 조회 수 : 46

 Mr. Pak's Quiz For English(057)  ==========================

===

<제 057 회> 어떻게 사과 9개를 평등하게 나누나..?

                  / How would you divide nine apples equally..?

.

[문] : 어떻게 사과 9개를

             10사람에게 평등하게 나눌 수 있을까요?

.

        How would you divide

             / nine apples equally / among ten persons?

.

[답] ___________

----------------------------------------* 정답은 다음 회에 있음.

==

<단어읽기> :

a.mong /ə.mʌ́ŋ/[어.머^앙 ́]

di.vide /di.váid/[디.ㅎ바읻(으) ́]

e.qual.ly /í:.kwəl.i:/[이이 ́.크우얼.이이]

per.sons /pə́:r.sənz/[퍼(어)ㄹ ́.선ㅅ즈] or /pə́:r.səns/[퍼(어)ㄹ ́.선스] (ok)

==

[제 056 회 정답 및 해설]

정답 : 다) 5¢

해설 :

1) 1.10 -1.00 = 10

2) 10 ÷ 2 = 5

Good : $1.00, Cheap : 5¢

==

<오늘의 명언>

Cut off your nose to spite your face. / 얼굴을 저주하기 위해 코를 자른다.

남을 해치려다 도리어 제가 불이익을 받다. 누워 침 뱉기

.

숙호충비(宿虎衝鼻) : <宿 잘 숙, 虎 범 호, 衝 찌를 충, 鼻 코 비>

가만 두면 무사할 것을 공연히 잘못 건드려서 일을 저질러 화(禍)를 초래한다는 뜻.

===

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
211 Mr. Pak's Quiz For English(061) 2020.06.02 Nick'sgranpa 5
210 Mr. Pak's Quiz For English(060) 2020.05.26 Nick'sgranpa 23
209 Mr. Pak's Quiz For English(059) 2020.05.20 Nick'sgranpa 27
208 Mr. Pak's Quiz For English(058) 2020.05.11 Nick'sgranpa 43
» Mr. Pak's Quiz For English(057)  2020.05.06 Nick'sgranpa 46
206 Mr. Pak's Quiz For English(056) 2020.05.04 Nick'sgranpa 55
205 Mr. Pak's Quiz For English(055) [1] 2020.04.29 Nick'sgranpa 81
204 Mr. Pak's Quiz For English(054) 2020.04.29 Nick'sgranpa 76
203 Mr. Pak's Quiz For English(053) [1] 2020.04.23 Nick'sgranpa 75
202 Mr. Pak's Quiz For English(052) [1] 2020.04.16 Nick'sgranpa 89
201 Mr. Pak's Quiz For English(050) 2020.04.08 Nick'sgranpa 81
200 Mr. Pak's Quiz For English(049) 2020.04.04 Nick'sgranpa 99
199 Mr. Pak's Quiz For English(048) 2020.03.23 Nick'sgranpa 75
198 Mr. Pak's Quiz For English(047) 2020.03.19 Nick'sgranpa 89
197 Mr. Pak's Quiz For English(046) 2020.03.12 Nick'sgranpa 77
196 Mr. Pak's Quiz For English(045) 2020.03.05 Nick'sgranpa 96
195 Mr. Pak's Quiz For English(044) 2020.02.24 Nick'sgranpa 131
194 Mr. Pak's Quiz For English(043) 2020.02.17 Nick'sgranpa 100
193 Mr. Pak's Quiz For English(042) [1] 2020.02.10 Nick'sgranpa 118
192 Mr. Pak's Quiz For English(041) 2020.01.19 Nick'sgranpa 148
191 Mr. Pak's Quiz For English(040) 2020.01.09 Nick'sgranpa 151
190 Mr. Pak's Quiz For English(039) 2019.12.29 Nick'sgranpa 165
189 Mr. Pak's Quiz For English(038) [1] 2019.12.18 Nick'sgranpa 179
188 Mr. Pak's Quiz For English(036) 2019.11.29 Nick'sgranpa 176
187 Mr. Pak's Quiz For English(035) 2019.11.22 Nick'sgranpa 194
186 Mr. Pak's Quiz For English(034) 2019.11.10 Nick'sgranpa 170
185 Mr. Pak's Quiz For English(033) 2019.10.21 Nick'sgranpa 204
184 Mr. Pak's Quiz For English(032) 2019.10.08 Nick'sgranpa 198
183 Mr. Pak's Quiz For English(031) 2019.09.11 Nick'sgranpa 238
182 Mr. Pak's Quiz For English(030) 2019.08.10 Nick'sgranpa 242
181 Mr. Pak's Quiz For English(029) 2019.07.22 Nick'sgranpa 983
180 Mr. Pak's Quiz For English(028) 2019.07.10 Nick'sgranpa 252
179 Mr. Pak's Quiz For English(027) 2019.06.28 Nick'sgranpa 232
178 Mr. Pak's Quiz For English(026) 2019.06.20 Nick'sgranpa 245
177 Mr. Pak's Quiz For English(025) 2019.06.09 Nick'sgranpa 197
176 Mr. Pak's Quiz For English(024) 2019.06.05 Nick'sgranpa 190
175 Mr. Pak's Quiz For English(023) 2019.05.26 Nick'sgranpa 185
174 Mr. Pak's Quiz For English(022) 2019.05.18 Nick'sgranpa 160
173 Mr. Pak's Quiz For English(021) 2019.05.10 Nick'sgranpa 169
172 Mr. Pak's Quiz For English(020) 2019.05.05 Nick'sgranpa 188
171 Mr. Pak's Quiz For English(019) 2019.04.21 Nick'sgranpa 163
170 Mr. Pak's Quiz For English(018) 2019.04.11 Nick'sgranpa 176
169 Mr. Pak's Quiz For English(017) 2019.03.28 Nick'sgranpa 182
168 Mr. Pak's Quiz For English(016) 2019.03.09 Nick'sgranpa 201
167 Mr. Pak's Quiz For English(015) 2019.02.24 Nick'sgranpa 214
166 Mr. Pak's Quiz For English(014) 2019.02.16 Nick'sgranpa 215
165 Mr. Pak's Quiz For English(013) 2019.02.08 Nick'sgranpa 185
164 Mr. Pak's Quiz For English(012) 2019.02.02 Nick'sgranpa 191
163 Mr. Pak's Quiz For English(011) 2019.01.30 Nick'sgranpa 202
162 Mr. Pak's Quiz for English(010) 2019.01.22 Nick'sgranpa 193