Mr. Pak's Quiz For English(057) 

Nick'sgranpa 2020.05.06 09:15 조회 수 : 96

 Mr. Pak's Quiz For English(057)  ==========================

===

<제 057 회> 어떻게 사과 9개를 평등하게 나누나..?

                  / How would you divide nine apples equally..?

.

[문] : 어떻게 사과 9개를

             10사람에게 평등하게 나눌 수 있을까요?

.

        How would you divide

             / nine apples equally / among ten persons?

.

[답] ___________

----------------------------------------* 정답은 다음 회에 있음.

==

<단어읽기> :

a.mong /ə.mʌ́ŋ/[어.머^앙 ́]

di.vide /di.váid/[디.ㅎ바읻(으) ́]

e.qual.ly /í:.kwəl.i:/[이이 ́.크우얼.이이]

per.sons /pə́:r.sənz/[퍼(어)ㄹ ́.선ㅅ즈] or /pə́:r.səns/[퍼(어)ㄹ ́.선스] (ok)

==

[제 056 회 정답 및 해설]

정답 : 다) 5¢

해설 :

1) 1.10 -1.00 = 10

2) 10 ÷ 2 = 5

Good : $1.00, Cheap : 5¢

==

<오늘의 명언>

Cut off your nose to spite your face. / 얼굴을 저주하기 위해 코를 자른다.

남을 해치려다 도리어 제가 불이익을 받다. 누워 침 뱉기

.

숙호충비(宿虎衝鼻) : <宿 잘 숙, 虎 범 호, 衝 찌를 충, 鼻 코 비>

가만 두면 무사할 것을 공연히 잘못 건드려서 일을 저질러 화(禍)를 초래한다는 뜻.

===

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
217 Mr. Pak's Quiz For English(067) 2020.07.14 Nick'sgranpa 1
216 Mr. Pak's Quiz For English(066) 2020.07.08 Nick'sgranpa 21
215 Mr. Pak's Quiz For English(065) 2020.06.28 Nick'sgranpa 30
214 Mr. Pak's Quiz For English(064) 2020.06.24 Nick'sgranpa 48
213 Mr. Pak's Quiz For English(063) 2020.06.15 Nick'sgranpa 63
212 Mr. Pak's Quiz For English(062) 2020.06.09 Nick'sgranpa 67
211 Mr. Pak's Quiz For English(061) 2020.06.02 Nick'sgranpa 91
210 Mr. Pak's Quiz For English(060) 2020.05.26 Nick'sgranpa 100
209 Mr. Pak's Quiz For English(059) 2020.05.20 Nick'sgranpa 86
208 Mr. Pak's Quiz For English(058) 2020.05.11 Nick'sgranpa 97
» Mr. Pak's Quiz For English(057)  2020.05.06 Nick'sgranpa 96
206 Mr. Pak's Quiz For English(056) 2020.05.04 Nick'sgranpa 82
205 Mr. Pak's Quiz For English(055) [1] 2020.04.29 Nick'sgranpa 101
204 Mr. Pak's Quiz For English(054) 2020.04.29 Nick'sgranpa 88
203 Mr. Pak's Quiz For English(053) [1] 2020.04.23 Nick'sgranpa 83
202 Mr. Pak's Quiz For English(052) [1] 2020.04.16 Nick'sgranpa 101
201 Mr. Pak's Quiz For English(050) 2020.04.08 Nick'sgranpa 94
200 Mr. Pak's Quiz For English(049) 2020.04.04 Nick'sgranpa 114
199 Mr. Pak's Quiz For English(048) 2020.03.23 Nick'sgranpa 85
198 Mr. Pak's Quiz For English(047) 2020.03.19 Nick'sgranpa 97
197 Mr. Pak's Quiz For English(046) 2020.03.12 Nick'sgranpa 84
196 Mr. Pak's Quiz For English(045) 2020.03.05 Nick'sgranpa 107
195 Mr. Pak's Quiz For English(044) 2020.02.24 Nick'sgranpa 145
194 Mr. Pak's Quiz For English(043) 2020.02.17 Nick'sgranpa 108
193 Mr. Pak's Quiz For English(042) [1] 2020.02.10 Nick'sgranpa 124
192 Mr. Pak's Quiz For English(041) 2020.01.19 Nick'sgranpa 159
191 Mr. Pak's Quiz For English(040) 2020.01.09 Nick'sgranpa 162
190 Mr. Pak's Quiz For English(039) 2019.12.29 Nick'sgranpa 177
189 Mr. Pak's Quiz For English(038) [1] 2019.12.18 Nick'sgranpa 190
188 Mr. Pak's Quiz For English(036) 2019.11.29 Nick'sgranpa 186
187 Mr. Pak's Quiz For English(035) 2019.11.22 Nick'sgranpa 202
186 Mr. Pak's Quiz For English(034) 2019.11.10 Nick'sgranpa 180
185 Mr. Pak's Quiz For English(033) 2019.10.21 Nick'sgranpa 213
184 Mr. Pak's Quiz For English(032) 2019.10.08 Nick'sgranpa 205
183 Mr. Pak's Quiz For English(031) 2019.09.11 Nick'sgranpa 252
182 Mr. Pak's Quiz For English(030) 2019.08.10 Nick'sgranpa 248
181 Mr. Pak's Quiz For English(029) 2019.07.22 Nick'sgranpa 991
180 Mr. Pak's Quiz For English(028) 2019.07.10 Nick'sgranpa 259
179 Mr. Pak's Quiz For English(027) 2019.06.28 Nick'sgranpa 244
178 Mr. Pak's Quiz For English(026) 2019.06.20 Nick'sgranpa 319
177 Mr. Pak's Quiz For English(025) 2019.06.09 Nick'sgranpa 206
176 Mr. Pak's Quiz For English(024) 2019.06.05 Nick'sgranpa 198
175 Mr. Pak's Quiz For English(023) 2019.05.26 Nick'sgranpa 194
174 Mr. Pak's Quiz For English(022) 2019.05.18 Nick'sgranpa 169
173 Mr. Pak's Quiz For English(021) 2019.05.10 Nick'sgranpa 177
172 Mr. Pak's Quiz For English(020) 2019.05.05 Nick'sgranpa 201
171 Mr. Pak's Quiz For English(019) 2019.04.21 Nick'sgranpa 170
170 Mr. Pak's Quiz For English(018) 2019.04.11 Nick'sgranpa 187
169 Mr. Pak's Quiz For English(017) 2019.03.28 Nick'sgranpa 189
168 Mr. Pak's Quiz For English(016) 2019.03.09 Nick'sgranpa 209