Mr. Pak's Quiz For English(060)

Nick'sgranpa 2020.05.26 06:37 조회 수 : 153

Mr. Pak's Quiz For English(060)

===

<제 060 회> 가격 매기기

                  / The pricing

.

[Q] : 한 장난감 가게가

           주인의 가격 정하는 방식 때문에

                 문을 곧 닫을지도 모른다.

       One toy shop

            / may go out of business soon

                 / because of the owner's idea of pricing.

.

               그는 인형(doll) 하나에 $6,

                      기차(train) 하나에 $7.50,

                             팽이(top) 하나에 $4.50,

                                     그리고 그림(picture) 하나에 $10.50 으로 가격을 매긴다.

               He charges / $6.00 for a 'doll',

                     / $7.50 for a 'train',

                           / $4.50 for a 'top',

                                       / and $10.50 for a 'picture'.

.

                               이러한 통례에 의하면 자전거(bicycle) 한 대는 얼마로 매길까요?

                                 By the same rules, / what does he charge / for a 'bicycle'?

.

보기 :

가) $10.00 나) $10.25 다) $10.50 라) $10.75

.

[답 ] ( )

----------------------------------------* 정답은 다음 회에 있음.

==

<단어읽기> :

busi.ness /bíz.nis/[비ㅅ즈 ́.니스]

charg.es /tʃɑ́:r.dʒis/[차아(어)ㄹ ́.쥐스]

doll /dɑ:l/[다알] [돌](x) [달](x)

i.de.a /ai.dí:.ə/[아이.디이 ́.어] [아이디어](x)

pric.ing /prɑ́i.siŋ/[프(어)라이 ́.싱] [프라이싱](x)

pic.ture /pík.tʃər/[핔 ́.처(어)]

shop /ʃa:p/[싸앞(으)] [썊](x) [쑢](x)

* top /ta:p/[타앞(으)](o) [톺](x) <==이런 것들도 콩글리쉬다.

==

[제 059 회 정답 및 해설]

그들은 세 쌍둥이 중의 둘 이었다.

They were two of triplets.

==

<오늘의 명언>

Don't bite off more than you can chew. / 씹을 수 있는 것보다 더 많이 베물지 말라.

--> 지나친 욕심을 부리지 마라.

.

포벽유죄(抱璧有罪) : <抱 안을 포, 璧 둥근옥 벽, 有 있을 유, 罪 허물 죄>

구슬을 가지고 있는 것이 죄가 된다는 뜻으로,

값비싼 보물을 가지고 있으면 죄가 없어도 화를 입게 된다는 말이다.

===

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
249 Mr. Pak's Quiz For English(099) 2021.04.09 Nick'sgranpa 14
248 Mr. Pak's Quiz For English(098) 2021.04.02 Nick'sgranpa 27
247 Mr. Pak's Quiz For English(097) 2021.03.23 Nick'sgranpa 48
246 Mr. Pak's Quiz For English(096) 2021.03.17 Nick'sgranpa 58
245 Mr. Pak's Quiz For English(095) 2021.03.10 Nick'sgranpa 66
244 Mr. Pak's Quiz For English(094) 2021.02.26 Nick'sgranpa 68
243 Mr. Pak's Quiz For English(093) 2021.02.20 Nick'sgranpa 77
242 Mr. Pak's Quiz For English(092) 2021.02.11 Nick'sgranpa 103
241 Mr. Pak's Quiz For English(091) 2021.02.03 Nick'sgranpa 85
240 Mr. Pak's Quiz For English(090) 2021.01.31 Nick'sgranpa 82
239 Mr. Pak's Quiz For English(089) 2021.01.24 Nick'sgranpa 71
238 Mr. Pak's Quiz For English(088) 2021.01.17 Nick'sgranpa 84
237 Mr. Pak's Quiz For English(087) 2021.01.04 Nick'sgranpa 72
236 Mr. Pak's Quiz For English(086) 2020.12.30 Nick'sgranpa 84
235 Mr. Pak's Quiz For English(085) 2020.12.21 Nick'sgranpa 110
234 Mr. Pak's Quiz For English(084) 2020.12.11 Nick'sgranpa 91
233 Mr. Pak's Quiz For English(083) 2020.11.30 Nick'sgranpa 91
232 Mr. Pak's Quiz For English(082) 2020.11.21 Nick'sgranpa 108
231 Mr. Pak's Quiz For English(081) 2020.11.11 Nick'sgranpa 106
230 Mr. Pak's Quiz For English(080) [1] file 2020.11.01 Nick'sgranpa 111
229 Mr. Pak's Quiz For English(079) [1] file 2020.10.17 Nick'sgranpa 103
228 Mr. Pak's Quiz For English(078) [1] file 2020.10.10 Nick'sgranpa 111
227 Mr. Pak's Quiz For English(077) [1] file 2020.09.29 Nick'sgranpa 125
226 Mr. Pak's Quiz For English(076) 2020.09.19 Nick'sgranpa 120
225 Mr. Pak's Quiz For English(075) 2020.09.11 Nick'sgranpa 113
224 Mr. Pak's Quiz For English(074) 2020.09.03 Nick'sgranpa 125
223 Mr. Pak's Quiz For English(073) 2020.08.26 Nick'sgranpa 137
222 Mr. Pak's Quiz For English(072) 2020.08.20 Nick'sgranpa 128
221 Mr. Pak's Quiz For English(071) 2020.08.13 Nick'sgranpa 137
220 Mr. Pak's Quiz For English(070) 2020.08.11 Nick'sgranpa 102
219 Mr. Pak's Quiz For English(069) 2020.08.01 Nick'sgranpa 127
218 Mr. Pak's Quiz For English(068) 2020.07.23 Nick'sgranpa 192
217 Mr. Pak's Quiz For English(067) 2020.07.14 Nick'sgranpa 143
216 Mr. Pak's Quiz For English(066) 2020.07.08 Nick'sgranpa 126
215 Mr. Pak's Quiz For English(065) 2020.06.28 Nick'sgranpa 127
214 Mr. Pak's Quiz For English(064) 2020.06.24 Nick'sgranpa 168
213 Mr. Pak's Quiz For English(063) 2020.06.15 Nick'sgranpa 135
212 Mr. Pak's Quiz For English(062) 2020.06.09 Nick'sgranpa 147
211 Mr. Pak's Quiz For English(061) 2020.06.02 Nick'sgranpa 171
» Mr. Pak's Quiz For English(060) 2020.05.26 Nick'sgranpa 153
209 Mr. Pak's Quiz For English(059) 2020.05.20 Nick'sgranpa 156
208 Mr. Pak's Quiz For English(058) 2020.05.11 Nick'sgranpa 159
207 Mr. Pak's Quiz For English(057)  2020.05.06 Nick'sgranpa 172
206 Mr. Pak's Quiz For English(056) 2020.05.04 Nick'sgranpa 146
205 Mr. Pak's Quiz For English(055) [1] 2020.04.29 Nick'sgranpa 164
204 Mr. Pak's Quiz For English(054) 2020.04.29 Nick'sgranpa 141
203 Mr. Pak's Quiz For English(053) [1] 2020.04.23 Nick'sgranpa 144
202 Mr. Pak's Quiz For English(052) [1] 2020.04.16 Nick'sgranpa 160
201 Mr. Pak's Quiz For English(050) 2020.04.08 Nick'sgranpa 156
200 Mr. Pak's Quiz For English(049) 2020.04.04 Nick'sgranpa 187