Mr. Pak's Quiz For English(060)

Nick'sgranpa 2020.05.26 06:37 조회 수 : 184

Mr. Pak's Quiz For English(060)

===

<제 060 회> 가격 매기기

                  / The pricing

.

[Q] : 한 장난감 가게가

           주인의 가격 정하는 방식 때문에

                 문을 곧 닫을지도 모른다.

       One toy shop

            / may go out of business soon

                 / because of the owner's idea of pricing.

.

               그는 인형(doll) 하나에 $6,

                      기차(train) 하나에 $7.50,

                             팽이(top) 하나에 $4.50,

                                     그리고 그림(picture) 하나에 $10.50 으로 가격을 매긴다.

               He charges / $6.00 for a 'doll',

                     / $7.50 for a 'train',

                           / $4.50 for a 'top',

                                       / and $10.50 for a 'picture'.

.

                               이러한 통례에 의하면 자전거(bicycle) 한 대는 얼마로 매길까요?

                                 By the same rules, / what does he charge / for a 'bicycle'?

.

보기 :

가) $10.00 나) $10.25 다) $10.50 라) $10.75

.

[답 ] ( )

----------------------------------------* 정답은 다음 회에 있음.

==

<단어읽기> :

busi.ness /bíz.nis/[비ㅅ즈 ́.니스]

charg.es /tʃɑ́:r.dʒis/[차아(어)ㄹ ́.쥐스]

doll /dɑ:l/[다알] [돌](x) [달](x)

i.de.a /ai.dí:.ə/[아이.디이 ́.어] [아이디어](x)

pric.ing /prɑ́i.siŋ/[프(어)라이 ́.싱] [프라이싱](x)

pic.ture /pík.tʃər/[핔 ́.처(어)]

shop /ʃa:p/[싸앞(으)] [썊](x) [쑢](x)

* top /ta:p/[타앞(으)](o) [톺](x) <==이런 것들도 콩글리쉬다.

==

[제 059 회 정답 및 해설]

그들은 세 쌍둥이 중의 둘 이었다.

They were two of triplets.

==

<오늘의 명언>

Don't bite off more than you can chew. / 씹을 수 있는 것보다 더 많이 베물지 말라.

--> 지나친 욕심을 부리지 마라.

.

포벽유죄(抱璧有罪) : <抱 안을 포, 璧 둥근옥 벽, 有 있을 유, 罪 허물 죄>

구슬을 가지고 있는 것이 죄가 된다는 뜻으로,

값비싼 보물을 가지고 있으면 죄가 없어도 화를 입게 된다는 말이다.

===

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
260 Gag 로 배우는 생활영어(002) 2021.07.28 Nick'sgranpa 9
259 Gag 로 배우는 생활영어(001) [1] 2021.07.11 Nick'sgranpa 25
258 Mr. Pak's Quiz For English(108) 2021.06.29 Nick'sgranpa 40
257 Mr. Pak's Quiz For English(107) 2021.06.22 Nick'sgranpa 54
256 Mr. Pak's Quiz For English(106) 2021.06.13 Nick'sgranpa 64
255 Mr. Pak's Quiz For English(105) 2021.06.01 yu41pak 63
254 Mr. Pak's Quiz For English(104) [1] 2021.05.23 Nick'sgranpa 76
253 Mr. Pak's Quiz For English(103) 2021.05.12 Nick'sgranpa 85
252 Mr. Pak's Quiz For English(102) 2021.05.05 Nick'sgranpa 72
251 Mr. Pak's Quiz For English(101) 2021.04.24 Nick'sgranpa 65
250 Mr. Pak's Quiz For English(100) 2021.04.18 Nick'sgranpa 78
249 Mr. Pak's Quiz For English(099) 2021.04.09 Nick'sgranpa 82
248 Mr. Pak's Quiz For English(098) 2021.04.02 Nick'sgranpa 75
247 Mr. Pak's Quiz For English(097) 2021.03.23 Nick'sgranpa 90
246 Mr. Pak's Quiz For English(096) 2021.03.17 Nick'sgranpa 96
245 Mr. Pak's Quiz For English(095) 2021.03.10 Nick'sgranpa 96
244 Mr. Pak's Quiz For English(094) 2021.02.26 Nick'sgranpa 93
243 Mr. Pak's Quiz For English(093) 2021.02.20 Nick'sgranpa 102
242 Mr. Pak's Quiz For English(092) 2021.02.11 Nick'sgranpa 135
241 Mr. Pak's Quiz For English(091) 2021.02.03 Nick'sgranpa 113
240 Mr. Pak's Quiz For English(090) 2021.01.31 Nick'sgranpa 101
239 Mr. Pak's Quiz For English(089) 2021.01.24 Nick'sgranpa 95
238 Mr. Pak's Quiz For English(088) 2021.01.17 Nick'sgranpa 100
237 Mr. Pak's Quiz For English(087) 2021.01.04 Nick'sgranpa 93
236 Mr. Pak's Quiz For English(086) 2020.12.30 Nick'sgranpa 96
235 Mr. Pak's Quiz For English(085) 2020.12.21 Nick'sgranpa 134
234 Mr. Pak's Quiz For English(084) 2020.12.11 Nick'sgranpa 116
233 Mr. Pak's Quiz For English(083) 2020.11.30 Nick'sgranpa 114
232 Mr. Pak's Quiz For English(082) 2020.11.21 Nick'sgranpa 129
231 Mr. Pak's Quiz For English(081) 2020.11.11 Nick'sgranpa 129
230 Mr. Pak's Quiz For English(080) [1] file 2020.11.01 Nick'sgranpa 127
229 Mr. Pak's Quiz For English(079) [1] file 2020.10.17 Nick'sgranpa 118
228 Mr. Pak's Quiz For English(078) [1] file 2020.10.10 Nick'sgranpa 132
227 Mr. Pak's Quiz For English(077) [1] file 2020.09.29 Nick'sgranpa 143
226 Mr. Pak's Quiz For English(076) 2020.09.19 Nick'sgranpa 138
225 Mr. Pak's Quiz For English(075) 2020.09.11 Nick'sgranpa 128
224 Mr. Pak's Quiz For English(074) 2020.09.03 Nick'sgranpa 150
223 Mr. Pak's Quiz For English(073) 2020.08.26 Nick'sgranpa 170
222 Mr. Pak's Quiz For English(072) 2020.08.20 Nick'sgranpa 143
221 Mr. Pak's Quiz For English(071) 2020.08.13 Nick'sgranpa 155
220 Mr. Pak's Quiz For English(070) 2020.08.11 Nick'sgranpa 121
219 Mr. Pak's Quiz For English(069) 2020.08.01 Nick'sgranpa 145
218 Mr. Pak's Quiz For English(068) 2020.07.23 Nick'sgranpa 215
217 Mr. Pak's Quiz For English(067) 2020.07.14 Nick'sgranpa 161
216 Mr. Pak's Quiz For English(066) 2020.07.08 Nick'sgranpa 161
215 Mr. Pak's Quiz For English(065) 2020.06.28 Nick'sgranpa 141
214 Mr. Pak's Quiz For English(064) 2020.06.24 Nick'sgranpa 190
213 Mr. Pak's Quiz For English(063) 2020.06.15 Nick'sgranpa 153
212 Mr. Pak's Quiz For English(062) 2020.06.09 Nick'sgranpa 167
211 Mr. Pak's Quiz For English(061) 2020.06.02 Nick'sgranpa 187