Mr. Pak's Quiz For English(060)

Nick'sgranpa 2020.05.26 06:37 조회 수 : 96

Mr. Pak's Quiz For English(060)

===

<제 060 회> 가격 매기기

                  / The pricing

.

[Q] : 한 장난감 가게가

           주인의 가격 정하는 방식 때문에

                 문을 곧 닫을지도 모른다.

       One toy shop

            / may go out of business soon

                 / because of the owner's idea of pricing.

.

               그는 인형(doll) 하나에 $6,

                      기차(train) 하나에 $7.50,

                             팽이(top) 하나에 $4.50,

                                     그리고 그림(picture) 하나에 $10.50 으로 가격을 매긴다.

               He charges / $6.00 for a 'doll',

                     / $7.50 for a 'train',

                           / $4.50 for a 'top',

                                       / and $10.50 for a 'picture'.

.

                               이러한 통례에 의하면 자전거(bicycle) 한 대는 얼마로 매길까요?

                                 By the same rules, / what does he charge / for a 'bicycle'?

.

보기 :

가) $10.00 나) $10.25 다) $10.50 라) $10.75

.

[답 ] ( )

----------------------------------------* 정답은 다음 회에 있음.

==

<단어읽기> :

busi.ness /bíz.nis/[비ㅅ즈 ́.니스]

charg.es /tʃɑ́:r.dʒis/[차아(어)ㄹ ́.쥐스]

doll /dɑ:l/[다알] [돌](x) [달](x)

i.de.a /ai.dí:.ə/[아이.디이 ́.어] [아이디어](x)

pric.ing /prɑ́i.siŋ/[프(어)라이 ́.싱] [프라이싱](x)

pic.ture /pík.tʃər/[핔 ́.처(어)]

shop /ʃa:p/[싸앞(으)] [썊](x) [쑢](x)

* top /ta:p/[타앞(으)](o) [톺](x) <==이런 것들도 콩글리쉬다.

==

[제 059 회 정답 및 해설]

그들은 세 쌍둥이 중의 둘 이었다.

They were two of triplets.

==

<오늘의 명언>

Don't bite off more than you can chew. / 씹을 수 있는 것보다 더 많이 베물지 말라.

--> 지나친 욕심을 부리지 마라.

.

포벽유죄(抱璧有罪) : <抱 안을 포, 璧 둥근옥 벽, 有 있을 유, 罪 허물 죄>

구슬을 가지고 있는 것이 죄가 된다는 뜻으로,

값비싼 보물을 가지고 있으면 죄가 없어도 화를 입게 된다는 말이다.

===

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
216 Mr. Pak's Quiz For English(066) 2020.07.08 Nick'sgranpa 10
215 Mr. Pak's Quiz For English(065) 2020.06.28 Nick'sgranpa 23
214 Mr. Pak's Quiz For English(064) 2020.06.24 Nick'sgranpa 43
213 Mr. Pak's Quiz For English(063) 2020.06.15 Nick'sgranpa 57
212 Mr. Pak's Quiz For English(062) 2020.06.09 Nick'sgranpa 61
211 Mr. Pak's Quiz For English(061) 2020.06.02 Nick'sgranpa 87
» Mr. Pak's Quiz For English(060) 2020.05.26 Nick'sgranpa 96
209 Mr. Pak's Quiz For English(059) 2020.05.20 Nick'sgranpa 86
208 Mr. Pak's Quiz For English(058) 2020.05.11 Nick'sgranpa 97
207 Mr. Pak's Quiz For English(057)  2020.05.06 Nick'sgranpa 96
206 Mr. Pak's Quiz For English(056) 2020.05.04 Nick'sgranpa 82
205 Mr. Pak's Quiz For English(055) [1] 2020.04.29 Nick'sgranpa 100
204 Mr. Pak's Quiz For English(054) 2020.04.29 Nick'sgranpa 87
203 Mr. Pak's Quiz For English(053) [1] 2020.04.23 Nick'sgranpa 83
202 Mr. Pak's Quiz For English(052) [1] 2020.04.16 Nick'sgranpa 100
201 Mr. Pak's Quiz For English(050) 2020.04.08 Nick'sgranpa 94
200 Mr. Pak's Quiz For English(049) 2020.04.04 Nick'sgranpa 113
199 Mr. Pak's Quiz For English(048) 2020.03.23 Nick'sgranpa 85
198 Mr. Pak's Quiz For English(047) 2020.03.19 Nick'sgranpa 96
197 Mr. Pak's Quiz For English(046) 2020.03.12 Nick'sgranpa 84
196 Mr. Pak's Quiz For English(045) 2020.03.05 Nick'sgranpa 107
195 Mr. Pak's Quiz For English(044) 2020.02.24 Nick'sgranpa 143
194 Mr. Pak's Quiz For English(043) 2020.02.17 Nick'sgranpa 108
193 Mr. Pak's Quiz For English(042) [1] 2020.02.10 Nick'sgranpa 124
192 Mr. Pak's Quiz For English(041) 2020.01.19 Nick'sgranpa 159
191 Mr. Pak's Quiz For English(040) 2020.01.09 Nick'sgranpa 161
190 Mr. Pak's Quiz For English(039) 2019.12.29 Nick'sgranpa 175
189 Mr. Pak's Quiz For English(038) [1] 2019.12.18 Nick'sgranpa 189
188 Mr. Pak's Quiz For English(036) 2019.11.29 Nick'sgranpa 186
187 Mr. Pak's Quiz For English(035) 2019.11.22 Nick'sgranpa 202
186 Mr. Pak's Quiz For English(034) 2019.11.10 Nick'sgranpa 180
185 Mr. Pak's Quiz For English(033) 2019.10.21 Nick'sgranpa 212
184 Mr. Pak's Quiz For English(032) 2019.10.08 Nick'sgranpa 205
183 Mr. Pak's Quiz For English(031) 2019.09.11 Nick'sgranpa 252
182 Mr. Pak's Quiz For English(030) 2019.08.10 Nick'sgranpa 248
181 Mr. Pak's Quiz For English(029) 2019.07.22 Nick'sgranpa 991
180 Mr. Pak's Quiz For English(028) 2019.07.10 Nick'sgranpa 259
179 Mr. Pak's Quiz For English(027) 2019.06.28 Nick'sgranpa 244
178 Mr. Pak's Quiz For English(026) 2019.06.20 Nick'sgranpa 318
177 Mr. Pak's Quiz For English(025) 2019.06.09 Nick'sgranpa 206
176 Mr. Pak's Quiz For English(024) 2019.06.05 Nick'sgranpa 197
175 Mr. Pak's Quiz For English(023) 2019.05.26 Nick'sgranpa 193
174 Mr. Pak's Quiz For English(022) 2019.05.18 Nick'sgranpa 169
173 Mr. Pak's Quiz For English(021) 2019.05.10 Nick'sgranpa 176
172 Mr. Pak's Quiz For English(020) 2019.05.05 Nick'sgranpa 199
171 Mr. Pak's Quiz For English(019) 2019.04.21 Nick'sgranpa 169
170 Mr. Pak's Quiz For English(018) 2019.04.11 Nick'sgranpa 186
169 Mr. Pak's Quiz For English(017) 2019.03.28 Nick'sgranpa 189
168 Mr. Pak's Quiz For English(016) 2019.03.09 Nick'sgranpa 208
167 Mr. Pak's Quiz For English(015) 2019.02.24 Nick'sgranpa 222