Mr. Pak's Quiz For English(061)

Nick'sgranpa 2020.06.02 11:04 조회 수 : 173

Mr. Pak's Quiz For English(061)

===

<제 061 회> 누가 끝에 들어왔는가?

                   / Who came in last?

.

[Q] : 한 마라톤 경주에서,

           샘이 잭보다 빨랐다.

       In a marathon race,

          / Sam was / faster than Jack.

.

            대니스는 짐에게는 이겼으나,

               그러나 잭에게는 졌다.

            Denise beat Jim,

                / but lost to Jack.

.

                       누가 끝에 들어왔는가?

                          Who came in last?

.

보기 :

가) Jack 나) Denise 다) Jim 라) Sam.

.

[답] ( )

----------------------------------------* 정답은 다음 회에 있음.

==

<단어읽기> :

beat/bi:t/[비잍(으)]

fast.er /fǽs.tər/[ㅎ패^아스 ́.터(어)ㄹ]

mar.a.thon /mǽr.ə.ɵɑ̀:n/[매^아 ́.(어)러.ㅅ다안 ̀]

==

[제 060 회 정답 및 해설]

정답 : 다) $10.50

해설 :

상품명 글자(letter) 하나에 $1.50을 매김.

He charges $1.50 per letter of each item.

b i c y c l e -- 7 x $ 1.50 = $10.50

==

<오늘의 명언>

Don't count your chickens before they hatch. / 병아리 부화 전에 미리 수를 세지 마라.

--> 떡 줄 놈은 생각도 않는데 김치 국부터 마신다.

.

언감생심(焉敢生心) : <焉 어찌 언, 敢 감히 감, 生 낳을 생, 心 마음 심)

•焉敢(언감): 어찌 감히. •生心(생심): 하려는 마음을 냄, 또는 그러한 마음.

===

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
253 Mr. Pak's Quiz For English(103) 2021.05.12 Nick'sgranpa 10
252 Mr. Pak's Quiz For English(102) 2021.05.05 Nick'sgranpa 20
251 Mr. Pak's Quiz For English(101) 2021.04.24 Nick'sgranpa 28
250 Mr. Pak's Quiz For English(100) 2021.04.18 Nick'sgranpa 38
249 Mr. Pak's Quiz For English(099) 2021.04.09 Nick'sgranpa 45
248 Mr. Pak's Quiz For English(098) 2021.04.02 Nick'sgranpa 55
247 Mr. Pak's Quiz For English(097) 2021.03.23 Nick'sgranpa 69
246 Mr. Pak's Quiz For English(096) 2021.03.17 Nick'sgranpa 79
245 Mr. Pak's Quiz For English(095) 2021.03.10 Nick'sgranpa 81
244 Mr. Pak's Quiz For English(094) 2021.02.26 Nick'sgranpa 77
243 Mr. Pak's Quiz For English(093) 2021.02.20 Nick'sgranpa 84
242 Mr. Pak's Quiz For English(092) 2021.02.11 Nick'sgranpa 108
241 Mr. Pak's Quiz For English(091) 2021.02.03 Nick'sgranpa 91
240 Mr. Pak's Quiz For English(090) 2021.01.31 Nick'sgranpa 85
239 Mr. Pak's Quiz For English(089) 2021.01.24 Nick'sgranpa 74
238 Mr. Pak's Quiz For English(088) 2021.01.17 Nick'sgranpa 88
237 Mr. Pak's Quiz For English(087) 2021.01.04 Nick'sgranpa 78
236 Mr. Pak's Quiz For English(086) 2020.12.30 Nick'sgranpa 84
235 Mr. Pak's Quiz For English(085) 2020.12.21 Nick'sgranpa 118
234 Mr. Pak's Quiz For English(084) 2020.12.11 Nick'sgranpa 101
233 Mr. Pak's Quiz For English(083) 2020.11.30 Nick'sgranpa 94
232 Mr. Pak's Quiz For English(082) 2020.11.21 Nick'sgranpa 114
231 Mr. Pak's Quiz For English(081) 2020.11.11 Nick'sgranpa 110
230 Mr. Pak's Quiz For English(080) [1] file 2020.11.01 Nick'sgranpa 112
229 Mr. Pak's Quiz For English(079) [1] file 2020.10.17 Nick'sgranpa 105
228 Mr. Pak's Quiz For English(078) [1] file 2020.10.10 Nick'sgranpa 119
227 Mr. Pak's Quiz For English(077) [1] file 2020.09.29 Nick'sgranpa 129
226 Mr. Pak's Quiz For English(076) 2020.09.19 Nick'sgranpa 123
225 Mr. Pak's Quiz For English(075) 2020.09.11 Nick'sgranpa 114
224 Mr. Pak's Quiz For English(074) 2020.09.03 Nick'sgranpa 130
223 Mr. Pak's Quiz For English(073) 2020.08.26 Nick'sgranpa 144
222 Mr. Pak's Quiz For English(072) 2020.08.20 Nick'sgranpa 129
221 Mr. Pak's Quiz For English(071) 2020.08.13 Nick'sgranpa 141
220 Mr. Pak's Quiz For English(070) 2020.08.11 Nick'sgranpa 108
219 Mr. Pak's Quiz For English(069) 2020.08.01 Nick'sgranpa 130
218 Mr. Pak's Quiz For English(068) 2020.07.23 Nick'sgranpa 198
217 Mr. Pak's Quiz For English(067) 2020.07.14 Nick'sgranpa 147
216 Mr. Pak's Quiz For English(066) 2020.07.08 Nick'sgranpa 135
215 Mr. Pak's Quiz For English(065) 2020.06.28 Nick'sgranpa 128
214 Mr. Pak's Quiz For English(064) 2020.06.24 Nick'sgranpa 174
213 Mr. Pak's Quiz For English(063) 2020.06.15 Nick'sgranpa 139
212 Mr. Pak's Quiz For English(062) 2020.06.09 Nick'sgranpa 150
» Mr. Pak's Quiz For English(061) 2020.06.02 Nick'sgranpa 173
210 Mr. Pak's Quiz For English(060) 2020.05.26 Nick'sgranpa 165
209 Mr. Pak's Quiz For English(059) 2020.05.20 Nick'sgranpa 163
208 Mr. Pak's Quiz For English(058) 2020.05.11 Nick'sgranpa 162
207 Mr. Pak's Quiz For English(057)  2020.05.06 Nick'sgranpa 175
206 Mr. Pak's Quiz For English(056) 2020.05.04 Nick'sgranpa 155
205 Mr. Pak's Quiz For English(055) [1] 2020.04.29 Nick'sgranpa 170
204 Mr. Pak's Quiz For English(054) 2020.04.29 Nick'sgranpa 141