Mr. Pak's Quiz For English(061)

Nick'sgranpa 2020.06.02 11:04 조회 수 : 87

Mr. Pak's Quiz For English(061)

===

<제 061 회> 누가 끝에 들어왔는가?

                   / Who came in last?

.

[Q] : 한 마라톤 경주에서,

           샘이 잭보다 빨랐다.

       In a marathon race,

          / Sam was / faster than Jack.

.

            대니스는 짐에게는 이겼으나,

               그러나 잭에게는 졌다.

            Denise beat Jim,

                / but lost to Jack.

.

                       누가 끝에 들어왔는가?

                          Who came in last?

.

보기 :

가) Jack 나) Denise 다) Jim 라) Sam.

.

[답] ( )

----------------------------------------* 정답은 다음 회에 있음.

==

<단어읽기> :

beat/bi:t/[비잍(으)]

fast.er /fǽs.tər/[ㅎ패^아스 ́.터(어)ㄹ]

mar.a.thon /mǽr.ə.ɵɑ̀:n/[매^아 ́.(어)러.ㅅ다안 ̀]

==

[제 060 회 정답 및 해설]

정답 : 다) $10.50

해설 :

상품명 글자(letter) 하나에 $1.50을 매김.

He charges $1.50 per letter of each item.

b i c y c l e -- 7 x $ 1.50 = $10.50

==

<오늘의 명언>

Don't count your chickens before they hatch. / 병아리 부화 전에 미리 수를 세지 마라.

--> 떡 줄 놈은 생각도 않는데 김치 국부터 마신다.

.

언감생심(焉敢生心) : <焉 어찌 언, 敢 감히 감, 生 낳을 생, 心 마음 심)

•焉敢(언감): 어찌 감히. •生心(생심): 하려는 마음을 냄, 또는 그러한 마음.

===

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
216 Mr. Pak's Quiz For English(066) 2020.07.08 Nick'sgranpa 10
215 Mr. Pak's Quiz For English(065) 2020.06.28 Nick'sgranpa 23
214 Mr. Pak's Quiz For English(064) 2020.06.24 Nick'sgranpa 43
213 Mr. Pak's Quiz For English(063) 2020.06.15 Nick'sgranpa 57
212 Mr. Pak's Quiz For English(062) 2020.06.09 Nick'sgranpa 61
» Mr. Pak's Quiz For English(061) 2020.06.02 Nick'sgranpa 87
210 Mr. Pak's Quiz For English(060) 2020.05.26 Nick'sgranpa 96
209 Mr. Pak's Quiz For English(059) 2020.05.20 Nick'sgranpa 86
208 Mr. Pak's Quiz For English(058) 2020.05.11 Nick'sgranpa 97
207 Mr. Pak's Quiz For English(057)  2020.05.06 Nick'sgranpa 96
206 Mr. Pak's Quiz For English(056) 2020.05.04 Nick'sgranpa 82
205 Mr. Pak's Quiz For English(055) [1] 2020.04.29 Nick'sgranpa 100
204 Mr. Pak's Quiz For English(054) 2020.04.29 Nick'sgranpa 87
203 Mr. Pak's Quiz For English(053) [1] 2020.04.23 Nick'sgranpa 83
202 Mr. Pak's Quiz For English(052) [1] 2020.04.16 Nick'sgranpa 100
201 Mr. Pak's Quiz For English(050) 2020.04.08 Nick'sgranpa 94
200 Mr. Pak's Quiz For English(049) 2020.04.04 Nick'sgranpa 113
199 Mr. Pak's Quiz For English(048) 2020.03.23 Nick'sgranpa 85
198 Mr. Pak's Quiz For English(047) 2020.03.19 Nick'sgranpa 96
197 Mr. Pak's Quiz For English(046) 2020.03.12 Nick'sgranpa 84
196 Mr. Pak's Quiz For English(045) 2020.03.05 Nick'sgranpa 107
195 Mr. Pak's Quiz For English(044) 2020.02.24 Nick'sgranpa 143
194 Mr. Pak's Quiz For English(043) 2020.02.17 Nick'sgranpa 108
193 Mr. Pak's Quiz For English(042) [1] 2020.02.10 Nick'sgranpa 124
192 Mr. Pak's Quiz For English(041) 2020.01.19 Nick'sgranpa 159
191 Mr. Pak's Quiz For English(040) 2020.01.09 Nick'sgranpa 161
190 Mr. Pak's Quiz For English(039) 2019.12.29 Nick'sgranpa 175
189 Mr. Pak's Quiz For English(038) [1] 2019.12.18 Nick'sgranpa 189
188 Mr. Pak's Quiz For English(036) 2019.11.29 Nick'sgranpa 186
187 Mr. Pak's Quiz For English(035) 2019.11.22 Nick'sgranpa 202
186 Mr. Pak's Quiz For English(034) 2019.11.10 Nick'sgranpa 180
185 Mr. Pak's Quiz For English(033) 2019.10.21 Nick'sgranpa 212
184 Mr. Pak's Quiz For English(032) 2019.10.08 Nick'sgranpa 205
183 Mr. Pak's Quiz For English(031) 2019.09.11 Nick'sgranpa 252
182 Mr. Pak's Quiz For English(030) 2019.08.10 Nick'sgranpa 248
181 Mr. Pak's Quiz For English(029) 2019.07.22 Nick'sgranpa 991
180 Mr. Pak's Quiz For English(028) 2019.07.10 Nick'sgranpa 259
179 Mr. Pak's Quiz For English(027) 2019.06.28 Nick'sgranpa 244
178 Mr. Pak's Quiz For English(026) 2019.06.20 Nick'sgranpa 318
177 Mr. Pak's Quiz For English(025) 2019.06.09 Nick'sgranpa 206
176 Mr. Pak's Quiz For English(024) 2019.06.05 Nick'sgranpa 197
175 Mr. Pak's Quiz For English(023) 2019.05.26 Nick'sgranpa 193
174 Mr. Pak's Quiz For English(022) 2019.05.18 Nick'sgranpa 169
173 Mr. Pak's Quiz For English(021) 2019.05.10 Nick'sgranpa 176
172 Mr. Pak's Quiz For English(020) 2019.05.05 Nick'sgranpa 199
171 Mr. Pak's Quiz For English(019) 2019.04.21 Nick'sgranpa 169
170 Mr. Pak's Quiz For English(018) 2019.04.11 Nick'sgranpa 186
169 Mr. Pak's Quiz For English(017) 2019.03.28 Nick'sgranpa 189
168 Mr. Pak's Quiz For English(016) 2019.03.09 Nick'sgranpa 208
167 Mr. Pak's Quiz For English(015) 2019.02.24 Nick'sgranpa 222