Mr. Pak's Quiz For English(063)

Nick'sgranpa 2020.06.15 06:45 조회 수 : 139

Mr. Pak's Quiz For English(063)

===

<제 063 회> 무슨 질문 ?

               / What question ?

.

* 이 문제는 듣(읽)고 1분 내에 답이 나와야 한다.

.

[Q] :

당신은 무슨 질문에

결코 “예스”라는 정직한 답을 못 하는가?

.

What question

/ can you never honestly answer / yes to?

.

보기 :

가) 당신 지금 거기 있어요?

나) 당신 사람을 상하게 했어요?

다) 당신 지금 죽으려고 해요?

라) 위엔 정답 없음

.

[답] ( ) 만일 라)를 택하면 두 가지 이상의 예를 들어 설명 하세요.

1)_________________ 2)____________________

----------------------------------------* 정답은 다음 회에 있음.

==

<단어읽기> :

hon.est /ɑ́n.ist/[안 ́.이스트]

hon.est.ly /ɑ́n.ist.li:/[안 ́.이스트.(을)리이]

nev.er /név.ər/[냏ㅂ ́.어(어)ㄹ]

ques.tion /kwés.tʃən/[크우애스 ́.천] [퀘션](x)

==

[제 062 회 정답 및 해설]

정답 : 라) 410

해설 :

a) 200 ÷ 0.5 = 400

b) 400 + 10 = 410

.

만일 어떤 수를 소수점 이하의 수로 나누면, 그 숫자는 늘어난다.

If you divide a certain number by a decimal, the number increases.

.

반면 만일 어떤 수를 소수점 이하의 수로 곱하면, 그 숫자는 줄어든다.

While if you multiply it by a decimal number, it decreases.

==

<오늘의 명언>

To climb steep hills requires slow pace at first.

험준한 산을 오르기 위해선 먼저 천천히 걸어야 한다.

윌리엄 셰익스피어 (William Shakespeare) 영국의 극작가

===

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
253 Mr. Pak's Quiz For English(103) 2021.05.12 Nick'sgranpa 10
252 Mr. Pak's Quiz For English(102) 2021.05.05 Nick'sgranpa 20
251 Mr. Pak's Quiz For English(101) 2021.04.24 Nick'sgranpa 28
250 Mr. Pak's Quiz For English(100) 2021.04.18 Nick'sgranpa 38
249 Mr. Pak's Quiz For English(099) 2021.04.09 Nick'sgranpa 45
248 Mr. Pak's Quiz For English(098) 2021.04.02 Nick'sgranpa 55
247 Mr. Pak's Quiz For English(097) 2021.03.23 Nick'sgranpa 69
246 Mr. Pak's Quiz For English(096) 2021.03.17 Nick'sgranpa 79
245 Mr. Pak's Quiz For English(095) 2021.03.10 Nick'sgranpa 81
244 Mr. Pak's Quiz For English(094) 2021.02.26 Nick'sgranpa 77
243 Mr. Pak's Quiz For English(093) 2021.02.20 Nick'sgranpa 84
242 Mr. Pak's Quiz For English(092) 2021.02.11 Nick'sgranpa 108
241 Mr. Pak's Quiz For English(091) 2021.02.03 Nick'sgranpa 91
240 Mr. Pak's Quiz For English(090) 2021.01.31 Nick'sgranpa 85
239 Mr. Pak's Quiz For English(089) 2021.01.24 Nick'sgranpa 74
238 Mr. Pak's Quiz For English(088) 2021.01.17 Nick'sgranpa 88
237 Mr. Pak's Quiz For English(087) 2021.01.04 Nick'sgranpa 78
236 Mr. Pak's Quiz For English(086) 2020.12.30 Nick'sgranpa 84
235 Mr. Pak's Quiz For English(085) 2020.12.21 Nick'sgranpa 118
234 Mr. Pak's Quiz For English(084) 2020.12.11 Nick'sgranpa 101
233 Mr. Pak's Quiz For English(083) 2020.11.30 Nick'sgranpa 94
232 Mr. Pak's Quiz For English(082) 2020.11.21 Nick'sgranpa 114
231 Mr. Pak's Quiz For English(081) 2020.11.11 Nick'sgranpa 110
230 Mr. Pak's Quiz For English(080) [1] file 2020.11.01 Nick'sgranpa 112
229 Mr. Pak's Quiz For English(079) [1] file 2020.10.17 Nick'sgranpa 105
228 Mr. Pak's Quiz For English(078) [1] file 2020.10.10 Nick'sgranpa 119
227 Mr. Pak's Quiz For English(077) [1] file 2020.09.29 Nick'sgranpa 129
226 Mr. Pak's Quiz For English(076) 2020.09.19 Nick'sgranpa 123
225 Mr. Pak's Quiz For English(075) 2020.09.11 Nick'sgranpa 114
224 Mr. Pak's Quiz For English(074) 2020.09.03 Nick'sgranpa 130
223 Mr. Pak's Quiz For English(073) 2020.08.26 Nick'sgranpa 144
222 Mr. Pak's Quiz For English(072) 2020.08.20 Nick'sgranpa 129
221 Mr. Pak's Quiz For English(071) 2020.08.13 Nick'sgranpa 141
220 Mr. Pak's Quiz For English(070) 2020.08.11 Nick'sgranpa 108
219 Mr. Pak's Quiz For English(069) 2020.08.01 Nick'sgranpa 130
218 Mr. Pak's Quiz For English(068) 2020.07.23 Nick'sgranpa 198
217 Mr. Pak's Quiz For English(067) 2020.07.14 Nick'sgranpa 147
216 Mr. Pak's Quiz For English(066) 2020.07.08 Nick'sgranpa 135
215 Mr. Pak's Quiz For English(065) 2020.06.28 Nick'sgranpa 128
214 Mr. Pak's Quiz For English(064) 2020.06.24 Nick'sgranpa 174
» Mr. Pak's Quiz For English(063) 2020.06.15 Nick'sgranpa 139
212 Mr. Pak's Quiz For English(062) 2020.06.09 Nick'sgranpa 150
211 Mr. Pak's Quiz For English(061) 2020.06.02 Nick'sgranpa 173
210 Mr. Pak's Quiz For English(060) 2020.05.26 Nick'sgranpa 165
209 Mr. Pak's Quiz For English(059) 2020.05.20 Nick'sgranpa 163
208 Mr. Pak's Quiz For English(058) 2020.05.11 Nick'sgranpa 162
207 Mr. Pak's Quiz For English(057)  2020.05.06 Nick'sgranpa 175
206 Mr. Pak's Quiz For English(056) 2020.05.04 Nick'sgranpa 155
205 Mr. Pak's Quiz For English(055) [1] 2020.04.29 Nick'sgranpa 170
204 Mr. Pak's Quiz For English(054) 2020.04.29 Nick'sgranpa 141