Mr. Pak's Quiz For English(063)

Nick'sgranpa 2020.06.15 06:45 조회 수 : 166

Mr. Pak's Quiz For English(063)

===

<제 063 회> 무슨 질문 ?

               / What question ?

.

* 이 문제는 듣(읽)고 1분 내에 답이 나와야 한다.

.

[Q] :

당신은 무슨 질문에

결코 “예스”라는 정직한 답을 못 하는가?

.

What question

/ can you never honestly answer / yes to?

.

보기 :

가) 당신 지금 거기 있어요?

나) 당신 사람을 상하게 했어요?

다) 당신 지금 죽으려고 해요?

라) 위엔 정답 없음

.

[답] ( ) 만일 라)를 택하면 두 가지 이상의 예를 들어 설명 하세요.

1)_________________ 2)____________________

----------------------------------------* 정답은 다음 회에 있음.

==

<단어읽기> :

hon.est /ɑ́n.ist/[안 ́.이스트]

hon.est.ly /ɑ́n.ist.li:/[안 ́.이스트.(을)리이]

nev.er /név.ər/[냏ㅂ ́.어(어)ㄹ]

ques.tion /kwés.tʃən/[크우애스 ́.천] [퀘션](x)

==

[제 062 회 정답 및 해설]

정답 : 라) 410

해설 :

a) 200 ÷ 0.5 = 400

b) 400 + 10 = 410

.

만일 어떤 수를 소수점 이하의 수로 나누면, 그 숫자는 늘어난다.

If you divide a certain number by a decimal, the number increases.

.

반면 만일 어떤 수를 소수점 이하의 수로 곱하면, 그 숫자는 줄어든다.

While if you multiply it by a decimal number, it decreases.

==

<오늘의 명언>

To climb steep hills requires slow pace at first.

험준한 산을 오르기 위해선 먼저 천천히 걸어야 한다.

윌리엄 셰익스피어 (William Shakespeare) 영국의 극작가

===

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
266 Gag 로 배우는 생활영어(008) 2021.09.19 Nick'sgranpa 4
265 Gag 로 배우는 생활영어(007) 2021.09.14 Nick'sgranpa 19
264 Gag 로 배우는 생활영어(006) 2021.09.06 Nick'sgranpa 30
263 Gag 로 배우는 생활영어(005) 2021.08.23 Nick'sgranpa 35
262 Gag 로 배우는 생활영어(004) 2021.08.09 Nick'sgranpa 49
261 Gag 로 배우는 생활영어(003) 2021.08.03 Nick'sgranpa 51
260 Gag 로 배우는 생활영어(002) 2021.07.28 Nick'sgranpa 62
259 Gag 로 배우는 생활영어(001) [2] 2021.07.11 Nick'sgranpa 73
258 Mr. Pak's Quiz For English(108) 2021.06.29 Nick'sgranpa 102
257 Mr. Pak's Quiz For English(107) 2021.06.22 Nick'sgranpa 100
256 Mr. Pak's Quiz For English(106) 2021.06.13 Nick'sgranpa 108
255 Mr. Pak's Quiz For English(105) 2021.06.01 yu41pak 93
254 Mr. Pak's Quiz For English(104) [1] 2021.05.23 Nick'sgranpa 101
253 Mr. Pak's Quiz For English(103) 2021.05.12 Nick'sgranpa 106
252 Mr. Pak's Quiz For English(102) 2021.05.05 Nick'sgranpa 92
251 Mr. Pak's Quiz For English(101) 2021.04.24 Nick'sgranpa 87
250 Mr. Pak's Quiz For English(100) 2021.04.18 Nick'sgranpa 99
249 Mr. Pak's Quiz For English(099) 2021.04.09 Nick'sgranpa 99
248 Mr. Pak's Quiz For English(098) 2021.04.02 Nick'sgranpa 93
247 Mr. Pak's Quiz For English(097) 2021.03.23 Nick'sgranpa 109
246 Mr. Pak's Quiz For English(096) 2021.03.17 Nick'sgranpa 116
245 Mr. Pak's Quiz For English(095) 2021.03.10 Nick'sgranpa 115
244 Mr. Pak's Quiz For English(094) 2021.02.26 Nick'sgranpa 114
243 Mr. Pak's Quiz For English(093) 2021.02.20 Nick'sgranpa 122
242 Mr. Pak's Quiz For English(092) 2021.02.11 Nick'sgranpa 154
241 Mr. Pak's Quiz For English(091) 2021.02.03 Nick'sgranpa 135
240 Mr. Pak's Quiz For English(090) 2021.01.31 Nick'sgranpa 117
239 Mr. Pak's Quiz For English(089) 2021.01.24 Nick'sgranpa 114
238 Mr. Pak's Quiz For English(088) 2021.01.17 Nick'sgranpa 120
237 Mr. Pak's Quiz For English(087) 2021.01.04 Nick'sgranpa 111
236 Mr. Pak's Quiz For English(086) 2020.12.30 Nick'sgranpa 116
235 Mr. Pak's Quiz For English(085) 2020.12.21 Nick'sgranpa 162
234 Mr. Pak's Quiz For English(084) 2020.12.11 Nick'sgranpa 136
233 Mr. Pak's Quiz For English(083) 2020.11.30 Nick'sgranpa 136
232 Mr. Pak's Quiz For English(082) 2020.11.21 Nick'sgranpa 146
231 Mr. Pak's Quiz For English(081) 2020.11.11 Nick'sgranpa 150
230 Mr. Pak's Quiz For English(080) [1] file 2020.11.01 Nick'sgranpa 143
229 Mr. Pak's Quiz For English(079) [1] file 2020.10.17 Nick'sgranpa 139
228 Mr. Pak's Quiz For English(078) [1] file 2020.10.10 Nick'sgranpa 155
227 Mr. Pak's Quiz For English(077) [1] file 2020.09.29 Nick'sgranpa 161
226 Mr. Pak's Quiz For English(076) 2020.09.19 Nick'sgranpa 158
225 Mr. Pak's Quiz For English(075) 2020.09.11 Nick'sgranpa 148
224 Mr. Pak's Quiz For English(074) 2020.09.03 Nick'sgranpa 167
223 Mr. Pak's Quiz For English(073) 2020.08.26 Nick'sgranpa 193
222 Mr. Pak's Quiz For English(072) 2020.08.20 Nick'sgranpa 160
221 Mr. Pak's Quiz For English(071) 2020.08.13 Nick'sgranpa 177
220 Mr. Pak's Quiz For English(070) 2020.08.11 Nick'sgranpa 139
219 Mr. Pak's Quiz For English(069) 2020.08.01 Nick'sgranpa 166
218 Mr. Pak's Quiz For English(068) 2020.07.23 Nick'sgranpa 244
217 Mr. Pak's Quiz For English(067) 2020.07.14 Nick'sgranpa 178