Mr. Pak's Quiz For English(063)

Nick'sgranpa 2020.06.15 06:45 조회 수 : 48

Mr. Pak's Quiz For English(063)

===

<제 063 회> 무슨 질문 ?

               / What question ?

.

* 이 문제는 듣(읽)고 1분 내에 답이 나와야 한다.

.

[Q] :

당신은 무슨 질문에

결코 “예스”라는 정직한 답을 못 하는가?

.

What question

/ can you never honestly answer / yes to?

.

보기 :

가) 당신 지금 거기 있어요?

나) 당신 사람을 상하게 했어요?

다) 당신 지금 죽으려고 해요?

라) 위엔 정답 없음

.

[답] ( ) 만일 라)를 택하면 두 가지 이상의 예를 들어 설명 하세요.

1)_________________ 2)____________________

----------------------------------------* 정답은 다음 회에 있음.

==

<단어읽기> :

hon.est /ɑ́n.ist/[안 ́.이스트]

hon.est.ly /ɑ́n.ist.li:/[안 ́.이스트.(을)리이]

nev.er /név.ər/[냏ㅂ ́.어(어)ㄹ]

ques.tion /kwés.tʃən/[크우애스 ́.천] [퀘션](x)

==

[제 062 회 정답 및 해설]

정답 : 라) 410

해설 :

a) 200 ÷ 0.5 = 400

b) 400 + 10 = 410

.

만일 어떤 수를 소수점 이하의 수로 나누면, 그 숫자는 늘어난다.

If you divide a certain number by a decimal, the number increases.

.

반면 만일 어떤 수를 소수점 이하의 수로 곱하면, 그 숫자는 줄어든다.

While if you multiply it by a decimal number, it decreases.

==

<오늘의 명언>

To climb steep hills requires slow pace at first.

험준한 산을 오르기 위해선 먼저 천천히 걸어야 한다.

윌리엄 셰익스피어 (William Shakespeare) 영국의 극작가

===

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
215 Mr. Pak's Quiz For English(065) 2020.06.28 Nick'sgranpa 17
214 Mr. Pak's Quiz For English(064) 2020.06.24 Nick'sgranpa 30
» Mr. Pak's Quiz For English(063) 2020.06.15 Nick'sgranpa 48
212 Mr. Pak's Quiz For English(062) 2020.06.09 Nick'sgranpa 55
211 Mr. Pak's Quiz For English(061) 2020.06.02 Nick'sgranpa 79
210 Mr. Pak's Quiz For English(060) 2020.05.26 Nick'sgranpa 85
209 Mr. Pak's Quiz For English(059) 2020.05.20 Nick'sgranpa 84
208 Mr. Pak's Quiz For English(058) 2020.05.11 Nick'sgranpa 94
207 Mr. Pak's Quiz For English(057)  2020.05.06 Nick'sgranpa 96
206 Mr. Pak's Quiz For English(056) 2020.05.04 Nick'sgranpa 81
205 Mr. Pak's Quiz For English(055) [1] 2020.04.29 Nick'sgranpa 100
204 Mr. Pak's Quiz For English(054) 2020.04.29 Nick'sgranpa 87
203 Mr. Pak's Quiz For English(053) [1] 2020.04.23 Nick'sgranpa 83
202 Mr. Pak's Quiz For English(052) [1] 2020.04.16 Nick'sgranpa 100
201 Mr. Pak's Quiz For English(050) 2020.04.08 Nick'sgranpa 94
200 Mr. Pak's Quiz For English(049) 2020.04.04 Nick'sgranpa 112
199 Mr. Pak's Quiz For English(048) 2020.03.23 Nick'sgranpa 83
198 Mr. Pak's Quiz For English(047) 2020.03.19 Nick'sgranpa 96
197 Mr. Pak's Quiz For English(046) 2020.03.12 Nick'sgranpa 82
196 Mr. Pak's Quiz For English(045) 2020.03.05 Nick'sgranpa 106
195 Mr. Pak's Quiz For English(044) 2020.02.24 Nick'sgranpa 141
194 Mr. Pak's Quiz For English(043) 2020.02.17 Nick'sgranpa 108
193 Mr. Pak's Quiz For English(042) [1] 2020.02.10 Nick'sgranpa 123
192 Mr. Pak's Quiz For English(041) 2020.01.19 Nick'sgranpa 156
191 Mr. Pak's Quiz For English(040) 2020.01.09 Nick'sgranpa 161
190 Mr. Pak's Quiz For English(039) 2019.12.29 Nick'sgranpa 172
189 Mr. Pak's Quiz For English(038) [1] 2019.12.18 Nick'sgranpa 188
188 Mr. Pak's Quiz For English(036) 2019.11.29 Nick'sgranpa 184
187 Mr. Pak's Quiz For English(035) 2019.11.22 Nick'sgranpa 200
186 Mr. Pak's Quiz For English(034) 2019.11.10 Nick'sgranpa 178
185 Mr. Pak's Quiz For English(033) 2019.10.21 Nick'sgranpa 211
184 Mr. Pak's Quiz For English(032) 2019.10.08 Nick'sgranpa 204
183 Mr. Pak's Quiz For English(031) 2019.09.11 Nick'sgranpa 245
182 Mr. Pak's Quiz For English(030) 2019.08.10 Nick'sgranpa 248
181 Mr. Pak's Quiz For English(029) 2019.07.22 Nick'sgranpa 991
180 Mr. Pak's Quiz For English(028) 2019.07.10 Nick'sgranpa 258
179 Mr. Pak's Quiz For English(027) 2019.06.28 Nick'sgranpa 244
178 Mr. Pak's Quiz For English(026) 2019.06.20 Nick'sgranpa 316
177 Mr. Pak's Quiz For English(025) 2019.06.09 Nick'sgranpa 205
176 Mr. Pak's Quiz For English(024) 2019.06.05 Nick'sgranpa 196
175 Mr. Pak's Quiz For English(023) 2019.05.26 Nick'sgranpa 192
174 Mr. Pak's Quiz For English(022) 2019.05.18 Nick'sgranpa 167
173 Mr. Pak's Quiz For English(021) 2019.05.10 Nick'sgranpa 176
172 Mr. Pak's Quiz For English(020) 2019.05.05 Nick'sgranpa 195
171 Mr. Pak's Quiz For English(019) 2019.04.21 Nick'sgranpa 168
170 Mr. Pak's Quiz For English(018) 2019.04.11 Nick'sgranpa 184
169 Mr. Pak's Quiz For English(017) 2019.03.28 Nick'sgranpa 189
168 Mr. Pak's Quiz For English(016) 2019.03.09 Nick'sgranpa 208
167 Mr. Pak's Quiz For English(015) 2019.02.24 Nick'sgranpa 221
166 Mr. Pak's Quiz For English(014) 2019.02.16 Nick'sgranpa 225