Mr. Pak's Quiz For English(070)

Nick'sgranpa 2020.08.11 07:33 조회 수 : 58

Mr. Pak's Quiz For English(070)

===

<제 070 회> 넷 숫자 번호?(3)

                 / a four-digit number

.

[Q] : 넷 숫자로 된 하나의 번호가 있는데,

There is a four-digit number,

.

첫째 숫자는

마지막 숫자의 사분의 일(1/4)이고,

/ in which / the first digit is

/ one-fourth of the last digit,

.

둘째 것은

첫째의 여섯(6) 배이고,

/ the second digit is

/ 6 times the first digit,

.

그리고 셋째는

둘째에 셋(3)을 더한 값이다.

/ and the third digit is

/ the second digit plus 3.

.

무엇이 그 넷 숫자 번호인가?

What is the four-digit number?

.

[답] ( ) ( ) ( ) ( )

----------------------------------------* 정답은 다음 회에 있음.

==

<단어읽기> :

fail.ures /féil.jərs/[ㅎ패일 ́.이어(어)ㄹ스]

peo.ple /pí:.pl/[피이 ́.프을]

re.al.ize /rí:.ə.làiz/[(어)리이 ́.어.(을)라이ㅅ즈 ̀] [(어)리이 ́.(을)라이ㅅ즈 ̀] (ok)

suc.cess /sək.sés/[.새스 ́]

==

[제 069 회 정답 및 해설]

정답 : 라)

해설 :

태양은 결코 하루의 같은 시각에 뜨지도 지지도 않는다.

The sun never rises and sets at the same time of day.

( 태양은 결코 뜨는 일도 지는 일도 없다.

/ The sun never rises and sets. )

==

<오늘의 명언>

Many of life's failures are people who did not realize

    how close they were to success when they gave up.

실패한 많은 사람들은

   성공에 얼마나 다가갔는지 깨닫지 못하고 포기해버린다.

                     === 토머스 앨바 에디슨(Thomas Alva Edison) 미국 발명가

==

 

 

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
226 Mr. Pak's Quiz For English(076) 2020.09.19 Nick'sgranpa 16
225 Mr. Pak's Quiz For English(075) 2020.09.11 Nick'sgranpa 22
224 Mr. Pak's Quiz For English(074) 2020.09.03 Nick'sgranpa 32
223 Mr. Pak's Quiz For English(073) 2020.08.26 Nick'sgranpa 48
222 Mr. Pak's Quiz For English(072) 2020.08.20 Nick'sgranpa 61
221 Mr. Pak's Quiz For English(071) 2020.08.13 Nick'sgranpa 69
» Mr. Pak's Quiz For English(070) 2020.08.11 Nick'sgranpa 58
219 Mr. Pak's Quiz For English(069) 2020.08.01 Nick'sgranpa 78
218 Mr. Pak's Quiz For English(068) 2020.07.23 Nick'sgranpa 118
217 Mr. Pak's Quiz For English(067) 2020.07.14 Nick'sgranpa 91
216 Mr. Pak's Quiz For English(066) 2020.07.08 Nick'sgranpa 69
215 Mr. Pak's Quiz For English(065) 2020.06.28 Nick'sgranpa 77
214 Mr. Pak's Quiz For English(064) 2020.06.24 Nick'sgranpa 97
213 Mr. Pak's Quiz For English(063) 2020.06.15 Nick'sgranpa 92
212 Mr. Pak's Quiz For English(062) 2020.06.09 Nick'sgranpa 105
211 Mr. Pak's Quiz For English(061) 2020.06.02 Nick'sgranpa 118
210 Mr. Pak's Quiz For English(060) 2020.05.26 Nick'sgranpa 108
209 Mr. Pak's Quiz For English(059) 2020.05.20 Nick'sgranpa 99
208 Mr. Pak's Quiz For English(058) 2020.05.11 Nick'sgranpa 105
207 Mr. Pak's Quiz For English(057)  2020.05.06 Nick'sgranpa 104
206 Mr. Pak's Quiz For English(056) 2020.05.04 Nick'sgranpa 100
205 Mr. Pak's Quiz For English(055) [1] 2020.04.29 Nick'sgranpa 112
204 Mr. Pak's Quiz For English(054) 2020.04.29 Nick'sgranpa 102
203 Mr. Pak's Quiz For English(053) [1] 2020.04.23 Nick'sgranpa 96
202 Mr. Pak's Quiz For English(052) [1] 2020.04.16 Nick'sgranpa 109
201 Mr. Pak's Quiz For English(050) 2020.04.08 Nick'sgranpa 106
200 Mr. Pak's Quiz For English(049) 2020.04.04 Nick'sgranpa 126
199 Mr. Pak's Quiz For English(048) 2020.03.23 Nick'sgranpa 97
198 Mr. Pak's Quiz For English(047) 2020.03.19 Nick'sgranpa 107
197 Mr. Pak's Quiz For English(046) 2020.03.12 Nick'sgranpa 92
196 Mr. Pak's Quiz For English(045) 2020.03.05 Nick'sgranpa 120
195 Mr. Pak's Quiz For English(044) 2020.02.24 Nick'sgranpa 157
194 Mr. Pak's Quiz For English(043) 2020.02.17 Nick'sgranpa 116
193 Mr. Pak's Quiz For English(042) [1] 2020.02.10 Nick'sgranpa 134
192 Mr. Pak's Quiz For English(041) 2020.01.19 Nick'sgranpa 169
191 Mr. Pak's Quiz For English(040) 2020.01.09 Nick'sgranpa 179
190 Mr. Pak's Quiz For English(039) 2019.12.29 Nick'sgranpa 187
189 Mr. Pak's Quiz For English(038) [1] 2019.12.18 Nick'sgranpa 203
188 Mr. Pak's Quiz For English(036) 2019.11.29 Nick'sgranpa 198
187 Mr. Pak's Quiz For English(035) 2019.11.22 Nick'sgranpa 214
186 Mr. Pak's Quiz For English(034) 2019.11.10 Nick'sgranpa 192
185 Mr. Pak's Quiz For English(033) 2019.10.21 Nick'sgranpa 223
184 Mr. Pak's Quiz For English(032) 2019.10.08 Nick'sgranpa 213
183 Mr. Pak's Quiz For English(031) 2019.09.11 Nick'sgranpa 263
182 Mr. Pak's Quiz For English(030) 2019.08.10 Nick'sgranpa 261
181 Mr. Pak's Quiz For English(029) 2019.07.22 Nick'sgranpa 1001
180 Mr. Pak's Quiz For English(028) 2019.07.10 Nick'sgranpa 272
179 Mr. Pak's Quiz For English(027) 2019.06.28 Nick'sgranpa 256
178 Mr. Pak's Quiz For English(026) 2019.06.20 Nick'sgranpa 386
177 Mr. Pak's Quiz For English(025) 2019.06.09 Nick'sgranpa 218