Mr. Pak's Quiz For English(071)

Nick'sgranpa 2020.08.13 11:35 조회 수 : 137

Mr. Pak's Quiz For English(071)

===

<제 071 회> 당신은 어떻게 해야 할까요?

                 / what do you do?

.

[Q] :

당신은 어떤 숲 속에서

호랑이들로 둘러싸여

당신 자신을 방어할 아무 것도 없는 상태에 있다고

상상 해보면

당신은 어떻게 해야 할까요?

.

Imagine

/ you are in the middle of a forest

/ surrounded by tigers

/ you have nothing to defend yourself

/ what do you do?

.

보기 :

가) 불을 붙일 성냥, 라이터 등이 휴대 하고 있는지 찾는다.

나) 가만히 누워 죽은 척 한다.

다) 기어서 뒤로 도망간다.

라) 정답이 없다.

.

[답] ( ) 만일 라)를 택하면 설명? ___________________________

----------------------------------------* 정답은 다음 회에 있음.

==

<단어읽기> :

de.fend /di.fénd/[.ㅎ팬드 ́]

for.est /fɔ́:r.ist/[ㅎ포^어 ́.(어)리스트]

i.mag.ine /i.mǽdʒ.in/[.매^앚 ́.]

mid.dle /míd.l/[믿 ́.을]

sur.round /sə.ráund/[서.(어)라운드 ́]

sur.round.ed /sə.ráun.did/[서.(어)라운 ́.딛(으)]

==

[제 070 회 정답 및 해설]

정답 : 1 6 9 4

해설 :

네 숫자를 차례대로 a,b,c,d로 해서 주어진 데로 하면

1) a=1/4d, b=6a, c=b+3, d=4a

2) 만일 a=1 로 하면, b=6, c=9, d=4

==

<오늘의 명언>

Whether you think you can,

     or you think you can't--you're right.

당신은 할 수 있다고 생각하면 할 수 있고,

     할 수 없다고 생각하면 당신은 할 수 없다.

                            헨리 포드(Henry Ford) 미국 사업가

===

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
249 Mr. Pak's Quiz For English(099) 2021.04.09 Nick'sgranpa 14
248 Mr. Pak's Quiz For English(098) 2021.04.02 Nick'sgranpa 27
247 Mr. Pak's Quiz For English(097) 2021.03.23 Nick'sgranpa 48
246 Mr. Pak's Quiz For English(096) 2021.03.17 Nick'sgranpa 58
245 Mr. Pak's Quiz For English(095) 2021.03.10 Nick'sgranpa 66
244 Mr. Pak's Quiz For English(094) 2021.02.26 Nick'sgranpa 68
243 Mr. Pak's Quiz For English(093) 2021.02.20 Nick'sgranpa 77
242 Mr. Pak's Quiz For English(092) 2021.02.11 Nick'sgranpa 103
241 Mr. Pak's Quiz For English(091) 2021.02.03 Nick'sgranpa 85
240 Mr. Pak's Quiz For English(090) 2021.01.31 Nick'sgranpa 82
239 Mr. Pak's Quiz For English(089) 2021.01.24 Nick'sgranpa 71
238 Mr. Pak's Quiz For English(088) 2021.01.17 Nick'sgranpa 84
237 Mr. Pak's Quiz For English(087) 2021.01.04 Nick'sgranpa 72
236 Mr. Pak's Quiz For English(086) 2020.12.30 Nick'sgranpa 84
235 Mr. Pak's Quiz For English(085) 2020.12.21 Nick'sgranpa 110
234 Mr. Pak's Quiz For English(084) 2020.12.11 Nick'sgranpa 91
233 Mr. Pak's Quiz For English(083) 2020.11.30 Nick'sgranpa 91
232 Mr. Pak's Quiz For English(082) 2020.11.21 Nick'sgranpa 108
231 Mr. Pak's Quiz For English(081) 2020.11.11 Nick'sgranpa 106
230 Mr. Pak's Quiz For English(080) [1] file 2020.11.01 Nick'sgranpa 111
229 Mr. Pak's Quiz For English(079) [1] file 2020.10.17 Nick'sgranpa 103
228 Mr. Pak's Quiz For English(078) [1] file 2020.10.10 Nick'sgranpa 111
227 Mr. Pak's Quiz For English(077) [1] file 2020.09.29 Nick'sgranpa 125
226 Mr. Pak's Quiz For English(076) 2020.09.19 Nick'sgranpa 120
225 Mr. Pak's Quiz For English(075) 2020.09.11 Nick'sgranpa 113
224 Mr. Pak's Quiz For English(074) 2020.09.03 Nick'sgranpa 125
223 Mr. Pak's Quiz For English(073) 2020.08.26 Nick'sgranpa 137
222 Mr. Pak's Quiz For English(072) 2020.08.20 Nick'sgranpa 128
» Mr. Pak's Quiz For English(071) 2020.08.13 Nick'sgranpa 137
220 Mr. Pak's Quiz For English(070) 2020.08.11 Nick'sgranpa 102
219 Mr. Pak's Quiz For English(069) 2020.08.01 Nick'sgranpa 127
218 Mr. Pak's Quiz For English(068) 2020.07.23 Nick'sgranpa 192
217 Mr. Pak's Quiz For English(067) 2020.07.14 Nick'sgranpa 143
216 Mr. Pak's Quiz For English(066) 2020.07.08 Nick'sgranpa 126
215 Mr. Pak's Quiz For English(065) 2020.06.28 Nick'sgranpa 127
214 Mr. Pak's Quiz For English(064) 2020.06.24 Nick'sgranpa 168
213 Mr. Pak's Quiz For English(063) 2020.06.15 Nick'sgranpa 135
212 Mr. Pak's Quiz For English(062) 2020.06.09 Nick'sgranpa 147
211 Mr. Pak's Quiz For English(061) 2020.06.02 Nick'sgranpa 171
210 Mr. Pak's Quiz For English(060) 2020.05.26 Nick'sgranpa 153
209 Mr. Pak's Quiz For English(059) 2020.05.20 Nick'sgranpa 156
208 Mr. Pak's Quiz For English(058) 2020.05.11 Nick'sgranpa 159
207 Mr. Pak's Quiz For English(057)  2020.05.06 Nick'sgranpa 172
206 Mr. Pak's Quiz For English(056) 2020.05.04 Nick'sgranpa 146
205 Mr. Pak's Quiz For English(055) [1] 2020.04.29 Nick'sgranpa 164
204 Mr. Pak's Quiz For English(054) 2020.04.29 Nick'sgranpa 141
203 Mr. Pak's Quiz For English(053) [1] 2020.04.23 Nick'sgranpa 144
202 Mr. Pak's Quiz For English(052) [1] 2020.04.16 Nick'sgranpa 160
201 Mr. Pak's Quiz For English(050) 2020.04.08 Nick'sgranpa 156
200 Mr. Pak's Quiz For English(049) 2020.04.04 Nick'sgranpa 187