Mr. Pak's Quiz For English(071)

Nick'sgranpa 2020.08.13 11:35 조회 수 : 69

Mr. Pak's Quiz For English(071)

===

<제 071 회> 당신은 어떻게 해야 할까요?

                 / what do you do?

.

[Q] :

당신은 어떤 숲 속에서

호랑이들로 둘러싸여

당신 자신을 방어할 아무 것도 없는 상태에 있다고

상상 해보면

당신은 어떻게 해야 할까요?

.

Imagine

/ you are in the middle of a forest

/ surrounded by tigers

/ you have nothing to defend yourself

/ what do you do?

.

보기 :

가) 불을 붙일 성냥, 라이터 등이 휴대 하고 있는지 찾는다.

나) 가만히 누워 죽은 척 한다.

다) 기어서 뒤로 도망간다.

라) 정답이 없다.

.

[답] ( ) 만일 라)를 택하면 설명? ___________________________

----------------------------------------* 정답은 다음 회에 있음.

==

<단어읽기> :

de.fend /di.fénd/[.ㅎ팬드 ́]

for.est /fɔ́:r.ist/[ㅎ포^어 ́.(어)리스트]

i.mag.ine /i.mǽdʒ.in/[.매^앚 ́.]

mid.dle /míd.l/[믿 ́.을]

sur.round /sə.ráund/[서.(어)라운드 ́]

sur.round.ed /sə.ráun.did/[서.(어)라운 ́.딛(으)]

==

[제 070 회 정답 및 해설]

정답 : 1 6 9 4

해설 :

네 숫자를 차례대로 a,b,c,d로 해서 주어진 데로 하면

1) a=1/4d, b=6a, c=b+3, d=4a

2) 만일 a=1 로 하면, b=6, c=9, d=4

==

<오늘의 명언>

Whether you think you can,

     or you think you can't--you're right.

당신은 할 수 있다고 생각하면 할 수 있고,

     할 수 없다고 생각하면 당신은 할 수 없다.

                            헨리 포드(Henry Ford) 미국 사업가

===

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
226 Mr. Pak's Quiz For English(076) 2020.09.19 Nick'sgranpa 16
225 Mr. Pak's Quiz For English(075) 2020.09.11 Nick'sgranpa 22
224 Mr. Pak's Quiz For English(074) 2020.09.03 Nick'sgranpa 32
223 Mr. Pak's Quiz For English(073) 2020.08.26 Nick'sgranpa 48
222 Mr. Pak's Quiz For English(072) 2020.08.20 Nick'sgranpa 61
» Mr. Pak's Quiz For English(071) 2020.08.13 Nick'sgranpa 69
220 Mr. Pak's Quiz For English(070) 2020.08.11 Nick'sgranpa 58
219 Mr. Pak's Quiz For English(069) 2020.08.01 Nick'sgranpa 78
218 Mr. Pak's Quiz For English(068) 2020.07.23 Nick'sgranpa 118
217 Mr. Pak's Quiz For English(067) 2020.07.14 Nick'sgranpa 91
216 Mr. Pak's Quiz For English(066) 2020.07.08 Nick'sgranpa 69
215 Mr. Pak's Quiz For English(065) 2020.06.28 Nick'sgranpa 77
214 Mr. Pak's Quiz For English(064) 2020.06.24 Nick'sgranpa 97
213 Mr. Pak's Quiz For English(063) 2020.06.15 Nick'sgranpa 92
212 Mr. Pak's Quiz For English(062) 2020.06.09 Nick'sgranpa 105
211 Mr. Pak's Quiz For English(061) 2020.06.02 Nick'sgranpa 118
210 Mr. Pak's Quiz For English(060) 2020.05.26 Nick'sgranpa 108
209 Mr. Pak's Quiz For English(059) 2020.05.20 Nick'sgranpa 99
208 Mr. Pak's Quiz For English(058) 2020.05.11 Nick'sgranpa 105
207 Mr. Pak's Quiz For English(057)  2020.05.06 Nick'sgranpa 104
206 Mr. Pak's Quiz For English(056) 2020.05.04 Nick'sgranpa 100
205 Mr. Pak's Quiz For English(055) [1] 2020.04.29 Nick'sgranpa 112
204 Mr. Pak's Quiz For English(054) 2020.04.29 Nick'sgranpa 102
203 Mr. Pak's Quiz For English(053) [1] 2020.04.23 Nick'sgranpa 96
202 Mr. Pak's Quiz For English(052) [1] 2020.04.16 Nick'sgranpa 109
201 Mr. Pak's Quiz For English(050) 2020.04.08 Nick'sgranpa 106
200 Mr. Pak's Quiz For English(049) 2020.04.04 Nick'sgranpa 126
199 Mr. Pak's Quiz For English(048) 2020.03.23 Nick'sgranpa 97
198 Mr. Pak's Quiz For English(047) 2020.03.19 Nick'sgranpa 107
197 Mr. Pak's Quiz For English(046) 2020.03.12 Nick'sgranpa 92
196 Mr. Pak's Quiz For English(045) 2020.03.05 Nick'sgranpa 120
195 Mr. Pak's Quiz For English(044) 2020.02.24 Nick'sgranpa 157
194 Mr. Pak's Quiz For English(043) 2020.02.17 Nick'sgranpa 116
193 Mr. Pak's Quiz For English(042) [1] 2020.02.10 Nick'sgranpa 134
192 Mr. Pak's Quiz For English(041) 2020.01.19 Nick'sgranpa 169
191 Mr. Pak's Quiz For English(040) 2020.01.09 Nick'sgranpa 179
190 Mr. Pak's Quiz For English(039) 2019.12.29 Nick'sgranpa 187
189 Mr. Pak's Quiz For English(038) [1] 2019.12.18 Nick'sgranpa 203
188 Mr. Pak's Quiz For English(036) 2019.11.29 Nick'sgranpa 198
187 Mr. Pak's Quiz For English(035) 2019.11.22 Nick'sgranpa 214
186 Mr. Pak's Quiz For English(034) 2019.11.10 Nick'sgranpa 192
185 Mr. Pak's Quiz For English(033) 2019.10.21 Nick'sgranpa 223
184 Mr. Pak's Quiz For English(032) 2019.10.08 Nick'sgranpa 213
183 Mr. Pak's Quiz For English(031) 2019.09.11 Nick'sgranpa 263
182 Mr. Pak's Quiz For English(030) 2019.08.10 Nick'sgranpa 261
181 Mr. Pak's Quiz For English(029) 2019.07.22 Nick'sgranpa 1001
180 Mr. Pak's Quiz For English(028) 2019.07.10 Nick'sgranpa 272
179 Mr. Pak's Quiz For English(027) 2019.06.28 Nick'sgranpa 256
178 Mr. Pak's Quiz For English(026) 2019.06.20 Nick'sgranpa 386
177 Mr. Pak's Quiz For English(025) 2019.06.09 Nick'sgranpa 218