Mr. Pak's Quiz For English(071)

Nick'sgranpa 2020.08.13 11:35 조회 수 : 186

Mr. Pak's Quiz For English(071)

===

<제 071 회> 당신은 어떻게 해야 할까요?

                 / what do you do?

.

[Q] :

당신은 어떤 숲 속에서

호랑이들로 둘러싸여

당신 자신을 방어할 아무 것도 없는 상태에 있다고

상상 해보면

당신은 어떻게 해야 할까요?

.

Imagine

/ you are in the middle of a forest

/ surrounded by tigers

/ you have nothing to defend yourself

/ what do you do?

.

보기 :

가) 불을 붙일 성냥, 라이터 등이 휴대 하고 있는지 찾는다.

나) 가만히 누워 죽은 척 한다.

다) 기어서 뒤로 도망간다.

라) 정답이 없다.

.

[답] ( ) 만일 라)를 택하면 설명? ___________________________

----------------------------------------* 정답은 다음 회에 있음.

==

<단어읽기> :

de.fend /di.fénd/[.ㅎ팬드 ́]

for.est /fɔ́:r.ist/[ㅎ포^어 ́.(어)리스트]

i.mag.ine /i.mǽdʒ.in/[.매^앚 ́.]

mid.dle /míd.l/[믿 ́.을]

sur.round /sə.ráund/[서.(어)라운드 ́]

sur.round.ed /sə.ráun.did/[서.(어)라운 ́.딛(으)]

==

[제 070 회 정답 및 해설]

정답 : 1 6 9 4

해설 :

네 숫자를 차례대로 a,b,c,d로 해서 주어진 데로 하면

1) a=1/4d, b=6a, c=b+3, d=4a

2) 만일 a=1 로 하면, b=6, c=9, d=4

==

<오늘의 명언>

Whether you think you can,

     or you think you can't--you're right.

당신은 할 수 있다고 생각하면 할 수 있고,

     할 수 없다고 생각하면 당신은 할 수 없다.

                            헨리 포드(Henry Ford) 미국 사업가

===

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
271 Gag 로 배우는 생활영어(013) 2021.10.26 Nick'sgranpa 7
270 Gag 로 배우는 생활영어(012) 2021.10.16 Nick'sgranpa 21
269 Gag 로 배우는 생활영어(011) 2021.10.12 Nick'sgranpa 22
268 Gag 로 배우는 생활영어(010) 2021.09.30 Nick'sgranpa 42
267 Gag 로 배우는 생활영어(009) 2021.09.25 Nick'sgranpa 39
266 Gag 로 배우는 생활영어(008) 2021.09.19 Nick'sgranpa 42
265 Gag 로 배우는 생활영어(007) 2021.09.14 Nick'sgranpa 50
264 Gag 로 배우는 생활영어(006) 2021.09.06 Nick'sgranpa 59
263 Gag 로 배우는 생활영어(005) 2021.08.23 Nick'sgranpa 61
262 Gag 로 배우는 생활영어(004) 2021.08.09 Nick'sgranpa 68
261 Gag 로 배우는 생활영어(003) 2021.08.03 Nick'sgranpa 68
260 Gag 로 배우는 생활영어(002) 2021.07.28 Nick'sgranpa 75
259 Gag 로 배우는 생활영어(001) [2] 2021.07.11 Nick'sgranpa 83
258 Mr. Pak's Quiz For English(108) 2021.06.29 Nick'sgranpa 112
257 Mr. Pak's Quiz For English(107) 2021.06.22 Nick'sgranpa 110
256 Mr. Pak's Quiz For English(106) 2021.06.13 Nick'sgranpa 118
255 Mr. Pak's Quiz For English(105) 2021.06.01 yu41pak 101
254 Mr. Pak's Quiz For English(104) [1] 2021.05.23 Nick'sgranpa 109
253 Mr. Pak's Quiz For English(103) 2021.05.12 Nick'sgranpa 114
252 Mr. Pak's Quiz For English(102) 2021.05.05 Nick'sgranpa 100
251 Mr. Pak's Quiz For English(101) 2021.04.24 Nick'sgranpa 96
250 Mr. Pak's Quiz For English(100) 2021.04.18 Nick'sgranpa 107
249 Mr. Pak's Quiz For English(099) 2021.04.09 Nick'sgranpa 107
248 Mr. Pak's Quiz For English(098) 2021.04.02 Nick'sgranpa 101
247 Mr. Pak's Quiz For English(097) 2021.03.23 Nick'sgranpa 117
246 Mr. Pak's Quiz For English(096) 2021.03.17 Nick'sgranpa 124
245 Mr. Pak's Quiz For English(095) 2021.03.10 Nick'sgranpa 123
244 Mr. Pak's Quiz For English(094) 2021.02.26 Nick'sgranpa 122
243 Mr. Pak's Quiz For English(093) 2021.02.20 Nick'sgranpa 130
242 Mr. Pak's Quiz For English(092) 2021.02.11 Nick'sgranpa 162
241 Mr. Pak's Quiz For English(091) 2021.02.03 Nick'sgranpa 144
240 Mr. Pak's Quiz For English(090) 2021.01.31 Nick'sgranpa 125
239 Mr. Pak's Quiz For English(089) 2021.01.24 Nick'sgranpa 122
238 Mr. Pak's Quiz For English(088) 2021.01.17 Nick'sgranpa 128
237 Mr. Pak's Quiz For English(087) 2021.01.04 Nick'sgranpa 120
236 Mr. Pak's Quiz For English(086) 2020.12.30 Nick'sgranpa 124
235 Mr. Pak's Quiz For English(085) 2020.12.21 Nick'sgranpa 172
234 Mr. Pak's Quiz For English(084) 2020.12.11 Nick'sgranpa 144
233 Mr. Pak's Quiz For English(083) 2020.11.30 Nick'sgranpa 145
232 Mr. Pak's Quiz For English(082) 2020.11.21 Nick'sgranpa 154
231 Mr. Pak's Quiz For English(081) 2020.11.11 Nick'sgranpa 158
230 Mr. Pak's Quiz For English(080) [1] file 2020.11.01 Nick'sgranpa 151
229 Mr. Pak's Quiz For English(079) [1] file 2020.10.17 Nick'sgranpa 148
228 Mr. Pak's Quiz For English(078) [1] file 2020.10.10 Nick'sgranpa 163
227 Mr. Pak's Quiz For English(077) [1] file 2020.09.29 Nick'sgranpa 169
226 Mr. Pak's Quiz For English(076) 2020.09.19 Nick'sgranpa 166
225 Mr. Pak's Quiz For English(075) 2020.09.11 Nick'sgranpa 156
224 Mr. Pak's Quiz For English(074) 2020.09.03 Nick'sgranpa 175
223 Mr. Pak's Quiz For English(073) 2020.08.26 Nick'sgranpa 201
222 Mr. Pak's Quiz For English(072) 2020.08.20 Nick'sgranpa 168