Mr. Pak's Quiz For English(071)

Nick'sgranpa 2020.08.13 11:35 조회 수 : 155

Mr. Pak's Quiz For English(071)

===

<제 071 회> 당신은 어떻게 해야 할까요?

                 / what do you do?

.

[Q] :

당신은 어떤 숲 속에서

호랑이들로 둘러싸여

당신 자신을 방어할 아무 것도 없는 상태에 있다고

상상 해보면

당신은 어떻게 해야 할까요?

.

Imagine

/ you are in the middle of a forest

/ surrounded by tigers

/ you have nothing to defend yourself

/ what do you do?

.

보기 :

가) 불을 붙일 성냥, 라이터 등이 휴대 하고 있는지 찾는다.

나) 가만히 누워 죽은 척 한다.

다) 기어서 뒤로 도망간다.

라) 정답이 없다.

.

[답] ( ) 만일 라)를 택하면 설명? ___________________________

----------------------------------------* 정답은 다음 회에 있음.

==

<단어읽기> :

de.fend /di.fénd/[.ㅎ팬드 ́]

for.est /fɔ́:r.ist/[ㅎ포^어 ́.(어)리스트]

i.mag.ine /i.mǽdʒ.in/[.매^앚 ́.]

mid.dle /míd.l/[믿 ́.을]

sur.round /sə.ráund/[서.(어)라운드 ́]

sur.round.ed /sə.ráun.did/[서.(어)라운 ́.딛(으)]

==

[제 070 회 정답 및 해설]

정답 : 1 6 9 4

해설 :

네 숫자를 차례대로 a,b,c,d로 해서 주어진 데로 하면

1) a=1/4d, b=6a, c=b+3, d=4a

2) 만일 a=1 로 하면, b=6, c=9, d=4

==

<오늘의 명언>

Whether you think you can,

     or you think you can't--you're right.

당신은 할 수 있다고 생각하면 할 수 있고,

     할 수 없다고 생각하면 당신은 할 수 없다.

                            헨리 포드(Henry Ford) 미국 사업가

===

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
260 Gag 로 배우는 생활영어(002) 2021.07.28 Nick'sgranpa 9
259 Gag 로 배우는 생활영어(001) [1] 2021.07.11 Nick'sgranpa 25
258 Mr. Pak's Quiz For English(108) 2021.06.29 Nick'sgranpa 40
257 Mr. Pak's Quiz For English(107) 2021.06.22 Nick'sgranpa 54
256 Mr. Pak's Quiz For English(106) 2021.06.13 Nick'sgranpa 64
255 Mr. Pak's Quiz For English(105) 2021.06.01 yu41pak 63
254 Mr. Pak's Quiz For English(104) [1] 2021.05.23 Nick'sgranpa 76
253 Mr. Pak's Quiz For English(103) 2021.05.12 Nick'sgranpa 85
252 Mr. Pak's Quiz For English(102) 2021.05.05 Nick'sgranpa 72
251 Mr. Pak's Quiz For English(101) 2021.04.24 Nick'sgranpa 65
250 Mr. Pak's Quiz For English(100) 2021.04.18 Nick'sgranpa 78
249 Mr. Pak's Quiz For English(099) 2021.04.09 Nick'sgranpa 82
248 Mr. Pak's Quiz For English(098) 2021.04.02 Nick'sgranpa 75
247 Mr. Pak's Quiz For English(097) 2021.03.23 Nick'sgranpa 90
246 Mr. Pak's Quiz For English(096) 2021.03.17 Nick'sgranpa 96
245 Mr. Pak's Quiz For English(095) 2021.03.10 Nick'sgranpa 96
244 Mr. Pak's Quiz For English(094) 2021.02.26 Nick'sgranpa 93
243 Mr. Pak's Quiz For English(093) 2021.02.20 Nick'sgranpa 102
242 Mr. Pak's Quiz For English(092) 2021.02.11 Nick'sgranpa 135
241 Mr. Pak's Quiz For English(091) 2021.02.03 Nick'sgranpa 113
240 Mr. Pak's Quiz For English(090) 2021.01.31 Nick'sgranpa 101
239 Mr. Pak's Quiz For English(089) 2021.01.24 Nick'sgranpa 95
238 Mr. Pak's Quiz For English(088) 2021.01.17 Nick'sgranpa 100
237 Mr. Pak's Quiz For English(087) 2021.01.04 Nick'sgranpa 93
236 Mr. Pak's Quiz For English(086) 2020.12.30 Nick'sgranpa 96
235 Mr. Pak's Quiz For English(085) 2020.12.21 Nick'sgranpa 134
234 Mr. Pak's Quiz For English(084) 2020.12.11 Nick'sgranpa 116
233 Mr. Pak's Quiz For English(083) 2020.11.30 Nick'sgranpa 114
232 Mr. Pak's Quiz For English(082) 2020.11.21 Nick'sgranpa 129
231 Mr. Pak's Quiz For English(081) 2020.11.11 Nick'sgranpa 129
230 Mr. Pak's Quiz For English(080) [1] file 2020.11.01 Nick'sgranpa 127
229 Mr. Pak's Quiz For English(079) [1] file 2020.10.17 Nick'sgranpa 118
228 Mr. Pak's Quiz For English(078) [1] file 2020.10.10 Nick'sgranpa 132
227 Mr. Pak's Quiz For English(077) [1] file 2020.09.29 Nick'sgranpa 143
226 Mr. Pak's Quiz For English(076) 2020.09.19 Nick'sgranpa 138
225 Mr. Pak's Quiz For English(075) 2020.09.11 Nick'sgranpa 128
224 Mr. Pak's Quiz For English(074) 2020.09.03 Nick'sgranpa 150
223 Mr. Pak's Quiz For English(073) 2020.08.26 Nick'sgranpa 170
222 Mr. Pak's Quiz For English(072) 2020.08.20 Nick'sgranpa 143
» Mr. Pak's Quiz For English(071) 2020.08.13 Nick'sgranpa 155
220 Mr. Pak's Quiz For English(070) 2020.08.11 Nick'sgranpa 121
219 Mr. Pak's Quiz For English(069) 2020.08.01 Nick'sgranpa 145
218 Mr. Pak's Quiz For English(068) 2020.07.23 Nick'sgranpa 215
217 Mr. Pak's Quiz For English(067) 2020.07.14 Nick'sgranpa 161
216 Mr. Pak's Quiz For English(066) 2020.07.08 Nick'sgranpa 161
215 Mr. Pak's Quiz For English(065) 2020.06.28 Nick'sgranpa 141
214 Mr. Pak's Quiz For English(064) 2020.06.24 Nick'sgranpa 190
213 Mr. Pak's Quiz For English(063) 2020.06.15 Nick'sgranpa 153
212 Mr. Pak's Quiz For English(062) 2020.06.09 Nick'sgranpa 167
211 Mr. Pak's Quiz For English(061) 2020.06.02 Nick'sgranpa 187