Mr. Pak's Quiz For English(072)

Nick'sgranpa 2020.08.20 06:41 조회 수 : 168

Mr. Pak's Quiz For English(072)

===

<제 072 회> 다섯 숫자 번호?(4)

               / a five-digit number

.

[Q] :

다섯 숫자로 된 하나의 번호가 있는데,

영은 안 되고,

There is / a five-digit number,

/ no zeroes,

.

둘째 숫자는

첫째의 세(3) 배이고,

/ in which / the second digit is

/ three times the first,

.

셋째 숫자는

둘째보다 하나(1)가 더 많고,

/ the third is

/ one more than the second,

.

넷째 숫자는

첫째의 네(4) 배이며,

/ the fourth is

/ four times the first,

.

그리고 끝 숫자는

둘째에 절반이(1/2) 더 많다.

/ and the last is

/ one-half more than the second.

.

무엇이 그 다섯 숫자 번호일까?

What is the five-digit number?

.

 

[답] ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

----------------------------------------* 정답은 다음 회에 있음.

==

<단어읽기> :

first /fə:rst/[ㅎ퍼(어)ㄹ스트]

fourth /fɔ:rɵ/[ㅎ포^어(어)ㄹㅅ드]

sec.ond /sék.ənd/[샠 ́.언드]

third /ɵə:rd/[ㅅ더(어)ㄹ드]

==

[제 071 회 정답 및 해설]

정답 : 라)

해설 :

상상을 멈추어라! / Stop imagining!

==

<오늘의 명언>

A coward is incapable of exhibiting love;

it is the prerogative of the brave.

겁쟁이는 사랑을 드러낼 능력이 없다.

사랑은 용기 있는 자의 특권이다.

마하트마 간디(Mahatma Gandhi) 인도 정치적 지도자

====

====

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
271 Gag 로 배우는 생활영어(013) 2021.10.26 Nick'sgranpa 7
270 Gag 로 배우는 생활영어(012) 2021.10.16 Nick'sgranpa 21
269 Gag 로 배우는 생활영어(011) 2021.10.12 Nick'sgranpa 22
268 Gag 로 배우는 생활영어(010) 2021.09.30 Nick'sgranpa 42
267 Gag 로 배우는 생활영어(009) 2021.09.25 Nick'sgranpa 39
266 Gag 로 배우는 생활영어(008) 2021.09.19 Nick'sgranpa 42
265 Gag 로 배우는 생활영어(007) 2021.09.14 Nick'sgranpa 50
264 Gag 로 배우는 생활영어(006) 2021.09.06 Nick'sgranpa 59
263 Gag 로 배우는 생활영어(005) 2021.08.23 Nick'sgranpa 61
262 Gag 로 배우는 생활영어(004) 2021.08.09 Nick'sgranpa 68
261 Gag 로 배우는 생활영어(003) 2021.08.03 Nick'sgranpa 68
260 Gag 로 배우는 생활영어(002) 2021.07.28 Nick'sgranpa 75
259 Gag 로 배우는 생활영어(001) [2] 2021.07.11 Nick'sgranpa 83
258 Mr. Pak's Quiz For English(108) 2021.06.29 Nick'sgranpa 112
257 Mr. Pak's Quiz For English(107) 2021.06.22 Nick'sgranpa 110
256 Mr. Pak's Quiz For English(106) 2021.06.13 Nick'sgranpa 118
255 Mr. Pak's Quiz For English(105) 2021.06.01 yu41pak 101
254 Mr. Pak's Quiz For English(104) [1] 2021.05.23 Nick'sgranpa 109
253 Mr. Pak's Quiz For English(103) 2021.05.12 Nick'sgranpa 114
252 Mr. Pak's Quiz For English(102) 2021.05.05 Nick'sgranpa 100
251 Mr. Pak's Quiz For English(101) 2021.04.24 Nick'sgranpa 96
250 Mr. Pak's Quiz For English(100) 2021.04.18 Nick'sgranpa 107
249 Mr. Pak's Quiz For English(099) 2021.04.09 Nick'sgranpa 107
248 Mr. Pak's Quiz For English(098) 2021.04.02 Nick'sgranpa 101
247 Mr. Pak's Quiz For English(097) 2021.03.23 Nick'sgranpa 117
246 Mr. Pak's Quiz For English(096) 2021.03.17 Nick'sgranpa 124
245 Mr. Pak's Quiz For English(095) 2021.03.10 Nick'sgranpa 123
244 Mr. Pak's Quiz For English(094) 2021.02.26 Nick'sgranpa 122
243 Mr. Pak's Quiz For English(093) 2021.02.20 Nick'sgranpa 130
242 Mr. Pak's Quiz For English(092) 2021.02.11 Nick'sgranpa 162
241 Mr. Pak's Quiz For English(091) 2021.02.03 Nick'sgranpa 144
240 Mr. Pak's Quiz For English(090) 2021.01.31 Nick'sgranpa 125
239 Mr. Pak's Quiz For English(089) 2021.01.24 Nick'sgranpa 122
238 Mr. Pak's Quiz For English(088) 2021.01.17 Nick'sgranpa 128
237 Mr. Pak's Quiz For English(087) 2021.01.04 Nick'sgranpa 120
236 Mr. Pak's Quiz For English(086) 2020.12.30 Nick'sgranpa 124
235 Mr. Pak's Quiz For English(085) 2020.12.21 Nick'sgranpa 172
234 Mr. Pak's Quiz For English(084) 2020.12.11 Nick'sgranpa 144
233 Mr. Pak's Quiz For English(083) 2020.11.30 Nick'sgranpa 145
232 Mr. Pak's Quiz For English(082) 2020.11.21 Nick'sgranpa 154
231 Mr. Pak's Quiz For English(081) 2020.11.11 Nick'sgranpa 158
230 Mr. Pak's Quiz For English(080) [1] file 2020.11.01 Nick'sgranpa 151
229 Mr. Pak's Quiz For English(079) [1] file 2020.10.17 Nick'sgranpa 148
228 Mr. Pak's Quiz For English(078) [1] file 2020.10.10 Nick'sgranpa 163
227 Mr. Pak's Quiz For English(077) [1] file 2020.09.29 Nick'sgranpa 169
226 Mr. Pak's Quiz For English(076) 2020.09.19 Nick'sgranpa 166
225 Mr. Pak's Quiz For English(075) 2020.09.11 Nick'sgranpa 156
224 Mr. Pak's Quiz For English(074) 2020.09.03 Nick'sgranpa 175
223 Mr. Pak's Quiz For English(073) 2020.08.26 Nick'sgranpa 201
» Mr. Pak's Quiz For English(072) 2020.08.20 Nick'sgranpa 168