Mr. Pak's Quiz For English(073)

Nick'sgranpa 2020.08.26 07:26 조회 수 : 201

Mr. Pak's Quiz For English(073)

===

<제 073 회> 어떻게 이것을 할 것인가?

                / How will do this?

.

[Q] :

당신은 꼭 같은 8조각으로 잘라야 할

케이크 하나를 가지고 있다.

You have a cake

/ which you must cut / into 8 equal pieces.

.

당신은 세 번만 자를 수 있다.

You may make / only / 3 cuts.

.

어떻게 이것을 할 것인가?

How will do this?

.

* Note : 자르고 난 뒤에 아무도 크기 때문에 불평이 없어야 한다!

.

[답] _______________

----------------------------------------* 정답은 다음 회에 있음.

==

<단어읽기> :

cake /keik/[캐잌(으)]

cut /kʌt/[커^앝(으)]

must /mʌst/[머^아스트],

on.ly /óun.li:/[오운 ́.(을)리이]

==

[제 072 회 정답 및 해설]

정답 : 2 6 7 8 9

해설 :

다섯 숫자를 차례대로 a,b,c,d,e로 하여 주어진 조건대로 하면

1) a=1/3b, b=3a, c=b+1, d=4a, e=b+1/2b

2) 만일 b=3 이면, a=1, d=4, e=3+1/2x3 --> e가 정수가 아니다.

3) 만일 b=4 이면 a 가 정수가 안 된다.

4) 만일 B=6이면, a=2, c=7, d=8, e=9 가 된다.

==

<오늘의 명언>

Fight heals all wounds. / 싸움이 상처를 치료한다.

--> 싸우면 더 많은 상처를 입는 것이 당연하지만 오히려 상처를 치료한다는 의미로

      오히려 맞받아치는 것이 낫다는 의미.

.

이열치열(以熱治熱) : <以 써 이, 熱 더울 열, 治 다스릴 치, 熱 더울 열>

열은 열로써 다스림. 곧 열이 날 때에 땀을 낸다든지, 더위를 뜨거운 차를 마셔서 이긴다든지,

힘은 힘으로 물리친다는 따위를 이를 때에 흔히 쓰는 말.

어떠한 작용에 대하여 그것과 같은 수단으로 대응한다는 것을 비유한 말이다.

====

 

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
271 Gag 로 배우는 생활영어(013) 2021.10.26 Nick'sgranpa 7
270 Gag 로 배우는 생활영어(012) 2021.10.16 Nick'sgranpa 21
269 Gag 로 배우는 생활영어(011) 2021.10.12 Nick'sgranpa 22
268 Gag 로 배우는 생활영어(010) 2021.09.30 Nick'sgranpa 42
267 Gag 로 배우는 생활영어(009) 2021.09.25 Nick'sgranpa 39
266 Gag 로 배우는 생활영어(008) 2021.09.19 Nick'sgranpa 42
265 Gag 로 배우는 생활영어(007) 2021.09.14 Nick'sgranpa 50
264 Gag 로 배우는 생활영어(006) 2021.09.06 Nick'sgranpa 59
263 Gag 로 배우는 생활영어(005) 2021.08.23 Nick'sgranpa 61
262 Gag 로 배우는 생활영어(004) 2021.08.09 Nick'sgranpa 68
261 Gag 로 배우는 생활영어(003) 2021.08.03 Nick'sgranpa 68
260 Gag 로 배우는 생활영어(002) 2021.07.28 Nick'sgranpa 75
259 Gag 로 배우는 생활영어(001) [2] 2021.07.11 Nick'sgranpa 83
258 Mr. Pak's Quiz For English(108) 2021.06.29 Nick'sgranpa 112
257 Mr. Pak's Quiz For English(107) 2021.06.22 Nick'sgranpa 110
256 Mr. Pak's Quiz For English(106) 2021.06.13 Nick'sgranpa 118
255 Mr. Pak's Quiz For English(105) 2021.06.01 yu41pak 101
254 Mr. Pak's Quiz For English(104) [1] 2021.05.23 Nick'sgranpa 109
253 Mr. Pak's Quiz For English(103) 2021.05.12 Nick'sgranpa 114
252 Mr. Pak's Quiz For English(102) 2021.05.05 Nick'sgranpa 100
251 Mr. Pak's Quiz For English(101) 2021.04.24 Nick'sgranpa 96
250 Mr. Pak's Quiz For English(100) 2021.04.18 Nick'sgranpa 107
249 Mr. Pak's Quiz For English(099) 2021.04.09 Nick'sgranpa 107
248 Mr. Pak's Quiz For English(098) 2021.04.02 Nick'sgranpa 101
247 Mr. Pak's Quiz For English(097) 2021.03.23 Nick'sgranpa 117
246 Mr. Pak's Quiz For English(096) 2021.03.17 Nick'sgranpa 124
245 Mr. Pak's Quiz For English(095) 2021.03.10 Nick'sgranpa 123
244 Mr. Pak's Quiz For English(094) 2021.02.26 Nick'sgranpa 122
243 Mr. Pak's Quiz For English(093) 2021.02.20 Nick'sgranpa 130
242 Mr. Pak's Quiz For English(092) 2021.02.11 Nick'sgranpa 162
241 Mr. Pak's Quiz For English(091) 2021.02.03 Nick'sgranpa 144
240 Mr. Pak's Quiz For English(090) 2021.01.31 Nick'sgranpa 125
239 Mr. Pak's Quiz For English(089) 2021.01.24 Nick'sgranpa 122
238 Mr. Pak's Quiz For English(088) 2021.01.17 Nick'sgranpa 128
237 Mr. Pak's Quiz For English(087) 2021.01.04 Nick'sgranpa 120
236 Mr. Pak's Quiz For English(086) 2020.12.30 Nick'sgranpa 124
235 Mr. Pak's Quiz For English(085) 2020.12.21 Nick'sgranpa 172
234 Mr. Pak's Quiz For English(084) 2020.12.11 Nick'sgranpa 144
233 Mr. Pak's Quiz For English(083) 2020.11.30 Nick'sgranpa 145
232 Mr. Pak's Quiz For English(082) 2020.11.21 Nick'sgranpa 154
231 Mr. Pak's Quiz For English(081) 2020.11.11 Nick'sgranpa 158
230 Mr. Pak's Quiz For English(080) [1] file 2020.11.01 Nick'sgranpa 151
229 Mr. Pak's Quiz For English(079) [1] file 2020.10.17 Nick'sgranpa 148
228 Mr. Pak's Quiz For English(078) [1] file 2020.10.10 Nick'sgranpa 163
227 Mr. Pak's Quiz For English(077) [1] file 2020.09.29 Nick'sgranpa 169
226 Mr. Pak's Quiz For English(076) 2020.09.19 Nick'sgranpa 166
225 Mr. Pak's Quiz For English(075) 2020.09.11 Nick'sgranpa 156
224 Mr. Pak's Quiz For English(074) 2020.09.03 Nick'sgranpa 175
» Mr. Pak's Quiz For English(073) 2020.08.26 Nick'sgranpa 201
222 Mr. Pak's Quiz For English(072) 2020.08.20 Nick'sgranpa 168