Mr. Pak's Quiz For English(073)

Nick'sgranpa 2020.08.26 07:26 조회 수 : 170

Mr. Pak's Quiz For English(073)

===

<제 073 회> 어떻게 이것을 할 것인가?

                / How will do this?

.

[Q] :

당신은 꼭 같은 8조각으로 잘라야 할

케이크 하나를 가지고 있다.

You have a cake

/ which you must cut / into 8 equal pieces.

.

당신은 세 번만 자를 수 있다.

You may make / only / 3 cuts.

.

어떻게 이것을 할 것인가?

How will do this?

.

* Note : 자르고 난 뒤에 아무도 크기 때문에 불평이 없어야 한다!

.

[답] _______________

----------------------------------------* 정답은 다음 회에 있음.

==

<단어읽기> :

cake /keik/[캐잌(으)]

cut /kʌt/[커^앝(으)]

must /mʌst/[머^아스트],

on.ly /óun.li:/[오운 ́.(을)리이]

==

[제 072 회 정답 및 해설]

정답 : 2 6 7 8 9

해설 :

다섯 숫자를 차례대로 a,b,c,d,e로 하여 주어진 조건대로 하면

1) a=1/3b, b=3a, c=b+1, d=4a, e=b+1/2b

2) 만일 b=3 이면, a=1, d=4, e=3+1/2x3 --> e가 정수가 아니다.

3) 만일 b=4 이면 a 가 정수가 안 된다.

4) 만일 B=6이면, a=2, c=7, d=8, e=9 가 된다.

==

<오늘의 명언>

Fight heals all wounds. / 싸움이 상처를 치료한다.

--> 싸우면 더 많은 상처를 입는 것이 당연하지만 오히려 상처를 치료한다는 의미로

      오히려 맞받아치는 것이 낫다는 의미.

.

이열치열(以熱治熱) : <以 써 이, 熱 더울 열, 治 다스릴 치, 熱 더울 열>

열은 열로써 다스림. 곧 열이 날 때에 땀을 낸다든지, 더위를 뜨거운 차를 마셔서 이긴다든지,

힘은 힘으로 물리친다는 따위를 이를 때에 흔히 쓰는 말.

어떠한 작용에 대하여 그것과 같은 수단으로 대응한다는 것을 비유한 말이다.

====

 

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
260 Gag 로 배우는 생활영어(002) 2021.07.28 Nick'sgranpa 9
259 Gag 로 배우는 생활영어(001) [1] 2021.07.11 Nick'sgranpa 25
258 Mr. Pak's Quiz For English(108) 2021.06.29 Nick'sgranpa 40
257 Mr. Pak's Quiz For English(107) 2021.06.22 Nick'sgranpa 54
256 Mr. Pak's Quiz For English(106) 2021.06.13 Nick'sgranpa 64
255 Mr. Pak's Quiz For English(105) 2021.06.01 yu41pak 63
254 Mr. Pak's Quiz For English(104) [1] 2021.05.23 Nick'sgranpa 76
253 Mr. Pak's Quiz For English(103) 2021.05.12 Nick'sgranpa 85
252 Mr. Pak's Quiz For English(102) 2021.05.05 Nick'sgranpa 72
251 Mr. Pak's Quiz For English(101) 2021.04.24 Nick'sgranpa 65
250 Mr. Pak's Quiz For English(100) 2021.04.18 Nick'sgranpa 78
249 Mr. Pak's Quiz For English(099) 2021.04.09 Nick'sgranpa 82
248 Mr. Pak's Quiz For English(098) 2021.04.02 Nick'sgranpa 75
247 Mr. Pak's Quiz For English(097) 2021.03.23 Nick'sgranpa 90
246 Mr. Pak's Quiz For English(096) 2021.03.17 Nick'sgranpa 96
245 Mr. Pak's Quiz For English(095) 2021.03.10 Nick'sgranpa 96
244 Mr. Pak's Quiz For English(094) 2021.02.26 Nick'sgranpa 93
243 Mr. Pak's Quiz For English(093) 2021.02.20 Nick'sgranpa 102
242 Mr. Pak's Quiz For English(092) 2021.02.11 Nick'sgranpa 135
241 Mr. Pak's Quiz For English(091) 2021.02.03 Nick'sgranpa 113
240 Mr. Pak's Quiz For English(090) 2021.01.31 Nick'sgranpa 101
239 Mr. Pak's Quiz For English(089) 2021.01.24 Nick'sgranpa 95
238 Mr. Pak's Quiz For English(088) 2021.01.17 Nick'sgranpa 100
237 Mr. Pak's Quiz For English(087) 2021.01.04 Nick'sgranpa 93
236 Mr. Pak's Quiz For English(086) 2020.12.30 Nick'sgranpa 96
235 Mr. Pak's Quiz For English(085) 2020.12.21 Nick'sgranpa 134
234 Mr. Pak's Quiz For English(084) 2020.12.11 Nick'sgranpa 116
233 Mr. Pak's Quiz For English(083) 2020.11.30 Nick'sgranpa 114
232 Mr. Pak's Quiz For English(082) 2020.11.21 Nick'sgranpa 129
231 Mr. Pak's Quiz For English(081) 2020.11.11 Nick'sgranpa 129
230 Mr. Pak's Quiz For English(080) [1] file 2020.11.01 Nick'sgranpa 127
229 Mr. Pak's Quiz For English(079) [1] file 2020.10.17 Nick'sgranpa 118
228 Mr. Pak's Quiz For English(078) [1] file 2020.10.10 Nick'sgranpa 132
227 Mr. Pak's Quiz For English(077) [1] file 2020.09.29 Nick'sgranpa 143
226 Mr. Pak's Quiz For English(076) 2020.09.19 Nick'sgranpa 138
225 Mr. Pak's Quiz For English(075) 2020.09.11 Nick'sgranpa 128
224 Mr. Pak's Quiz For English(074) 2020.09.03 Nick'sgranpa 150
» Mr. Pak's Quiz For English(073) 2020.08.26 Nick'sgranpa 170
222 Mr. Pak's Quiz For English(072) 2020.08.20 Nick'sgranpa 143
221 Mr. Pak's Quiz For English(071) 2020.08.13 Nick'sgranpa 155
220 Mr. Pak's Quiz For English(070) 2020.08.11 Nick'sgranpa 121
219 Mr. Pak's Quiz For English(069) 2020.08.01 Nick'sgranpa 145
218 Mr. Pak's Quiz For English(068) 2020.07.23 Nick'sgranpa 215
217 Mr. Pak's Quiz For English(067) 2020.07.14 Nick'sgranpa 161
216 Mr. Pak's Quiz For English(066) 2020.07.08 Nick'sgranpa 161
215 Mr. Pak's Quiz For English(065) 2020.06.28 Nick'sgranpa 141
214 Mr. Pak's Quiz For English(064) 2020.06.24 Nick'sgranpa 190
213 Mr. Pak's Quiz For English(063) 2020.06.15 Nick'sgranpa 153
212 Mr. Pak's Quiz For English(062) 2020.06.09 Nick'sgranpa 167
211 Mr. Pak's Quiz For English(061) 2020.06.02 Nick'sgranpa 187