Mr. Pak's Quiz For English(073)

Nick'sgranpa 2020.08.26 07:26 조회 수 : 48

Mr. Pak's Quiz For English(073)

===

<제 073 회> 어떻게 이것을 할 것인가?

                / How will do this?

.

[Q] :

당신은 꼭 같은 8조각으로 잘라야 할

케이크 하나를 가지고 있다.

You have a cake

/ which you must cut / into 8 equal pieces.

.

당신은 세 번만 자를 수 있다.

You may make / only / 3 cuts.

.

어떻게 이것을 할 것인가?

How will do this?

.

* Note : 자르고 난 뒤에 아무도 크기 때문에 불평이 없어야 한다!

.

[답] _______________

----------------------------------------* 정답은 다음 회에 있음.

==

<단어읽기> :

cake /keik/[캐잌(으)]

cut /kʌt/[커^앝(으)]

must /mʌst/[머^아스트],

on.ly /óun.li:/[오운 ́.(을)리이]

==

[제 072 회 정답 및 해설]

정답 : 2 6 7 8 9

해설 :

다섯 숫자를 차례대로 a,b,c,d,e로 하여 주어진 조건대로 하면

1) a=1/3b, b=3a, c=b+1, d=4a, e=b+1/2b

2) 만일 b=3 이면, a=1, d=4, e=3+1/2x3 --> e가 정수가 아니다.

3) 만일 b=4 이면 a 가 정수가 안 된다.

4) 만일 B=6이면, a=2, c=7, d=8, e=9 가 된다.

==

<오늘의 명언>

Fight heals all wounds. / 싸움이 상처를 치료한다.

--> 싸우면 더 많은 상처를 입는 것이 당연하지만 오히려 상처를 치료한다는 의미로

      오히려 맞받아치는 것이 낫다는 의미.

.

이열치열(以熱治熱) : <以 써 이, 熱 더울 열, 治 다스릴 치, 熱 더울 열>

열은 열로써 다스림. 곧 열이 날 때에 땀을 낸다든지, 더위를 뜨거운 차를 마셔서 이긴다든지,

힘은 힘으로 물리친다는 따위를 이를 때에 흔히 쓰는 말.

어떠한 작용에 대하여 그것과 같은 수단으로 대응한다는 것을 비유한 말이다.

====

 

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
226 Mr. Pak's Quiz For English(076) 2020.09.19 Nick'sgranpa 16
225 Mr. Pak's Quiz For English(075) 2020.09.11 Nick'sgranpa 22
224 Mr. Pak's Quiz For English(074) 2020.09.03 Nick'sgranpa 32
» Mr. Pak's Quiz For English(073) 2020.08.26 Nick'sgranpa 48
222 Mr. Pak's Quiz For English(072) 2020.08.20 Nick'sgranpa 61
221 Mr. Pak's Quiz For English(071) 2020.08.13 Nick'sgranpa 69
220 Mr. Pak's Quiz For English(070) 2020.08.11 Nick'sgranpa 58
219 Mr. Pak's Quiz For English(069) 2020.08.01 Nick'sgranpa 78
218 Mr. Pak's Quiz For English(068) 2020.07.23 Nick'sgranpa 118
217 Mr. Pak's Quiz For English(067) 2020.07.14 Nick'sgranpa 91
216 Mr. Pak's Quiz For English(066) 2020.07.08 Nick'sgranpa 69
215 Mr. Pak's Quiz For English(065) 2020.06.28 Nick'sgranpa 77
214 Mr. Pak's Quiz For English(064) 2020.06.24 Nick'sgranpa 97
213 Mr. Pak's Quiz For English(063) 2020.06.15 Nick'sgranpa 92
212 Mr. Pak's Quiz For English(062) 2020.06.09 Nick'sgranpa 105
211 Mr. Pak's Quiz For English(061) 2020.06.02 Nick'sgranpa 118
210 Mr. Pak's Quiz For English(060) 2020.05.26 Nick'sgranpa 108
209 Mr. Pak's Quiz For English(059) 2020.05.20 Nick'sgranpa 99
208 Mr. Pak's Quiz For English(058) 2020.05.11 Nick'sgranpa 105
207 Mr. Pak's Quiz For English(057)  2020.05.06 Nick'sgranpa 104
206 Mr. Pak's Quiz For English(056) 2020.05.04 Nick'sgranpa 100
205 Mr. Pak's Quiz For English(055) [1] 2020.04.29 Nick'sgranpa 112
204 Mr. Pak's Quiz For English(054) 2020.04.29 Nick'sgranpa 102
203 Mr. Pak's Quiz For English(053) [1] 2020.04.23 Nick'sgranpa 96
202 Mr. Pak's Quiz For English(052) [1] 2020.04.16 Nick'sgranpa 109
201 Mr. Pak's Quiz For English(050) 2020.04.08 Nick'sgranpa 106
200 Mr. Pak's Quiz For English(049) 2020.04.04 Nick'sgranpa 126
199 Mr. Pak's Quiz For English(048) 2020.03.23 Nick'sgranpa 97
198 Mr. Pak's Quiz For English(047) 2020.03.19 Nick'sgranpa 107
197 Mr. Pak's Quiz For English(046) 2020.03.12 Nick'sgranpa 92
196 Mr. Pak's Quiz For English(045) 2020.03.05 Nick'sgranpa 120
195 Mr. Pak's Quiz For English(044) 2020.02.24 Nick'sgranpa 157
194 Mr. Pak's Quiz For English(043) 2020.02.17 Nick'sgranpa 116
193 Mr. Pak's Quiz For English(042) [1] 2020.02.10 Nick'sgranpa 134
192 Mr. Pak's Quiz For English(041) 2020.01.19 Nick'sgranpa 169
191 Mr. Pak's Quiz For English(040) 2020.01.09 Nick'sgranpa 179
190 Mr. Pak's Quiz For English(039) 2019.12.29 Nick'sgranpa 187
189 Mr. Pak's Quiz For English(038) [1] 2019.12.18 Nick'sgranpa 203
188 Mr. Pak's Quiz For English(036) 2019.11.29 Nick'sgranpa 198
187 Mr. Pak's Quiz For English(035) 2019.11.22 Nick'sgranpa 214
186 Mr. Pak's Quiz For English(034) 2019.11.10 Nick'sgranpa 192
185 Mr. Pak's Quiz For English(033) 2019.10.21 Nick'sgranpa 223
184 Mr. Pak's Quiz For English(032) 2019.10.08 Nick'sgranpa 213
183 Mr. Pak's Quiz For English(031) 2019.09.11 Nick'sgranpa 263
182 Mr. Pak's Quiz For English(030) 2019.08.10 Nick'sgranpa 261
181 Mr. Pak's Quiz For English(029) 2019.07.22 Nick'sgranpa 1001
180 Mr. Pak's Quiz For English(028) 2019.07.10 Nick'sgranpa 272
179 Mr. Pak's Quiz For English(027) 2019.06.28 Nick'sgranpa 256
178 Mr. Pak's Quiz For English(026) 2019.06.20 Nick'sgranpa 386
177 Mr. Pak's Quiz For English(025) 2019.06.09 Nick'sgranpa 218