Mr. Pak's Quiz For English(074)

Nick'sgranpa 2020.09.03 15:54 조회 수 : 37

Mr. Pak's Quiz For English(074)

====

<제 074 회> 28일이 있는 달들?

                 / The months have twenty-eight days ?

.

* 이 문제는 읽(듣)고 3초 내로 답이 나와야 한다.

.

[Q] :

일(1) 년에

얼마나 많은 달이

28일이 있나?

.

How many months have

/ twenty-eight days

/ in a year ?

.

One! Two! Three!

[답] ( )

----------------------------------------* 정답은 다음 회에 있음.

==

<단어일기> :

an.gels /éin.dʒəls/[애인 ́.절스]

fear /fiər/[ㅎ피어(어)ㄹ]

month /mʌnɵ/[머^안ㅅ드]

months /mʌnɵs/[머^안ㅅ드스]

rush /rʌʃ/[(어)러^아쒸]

tread /tred/[트(어)(으)]

twen.ty /twén.ti:/[트우앤 ́.티이]

==

[제 073 회 정답 및 해설]

처음 위에서 십자로 두 번 자른다. -- 2번

다음 옆에서 수평으로 가운데를 자른다. -- 1 번 --이러면 8등분이 얻어진다.

==

<오늘의 명언>

Fools rush in where angels fear to tread. / 바보는 천사도 발 디디기를 두려워하는 곳을 돌진한다.

--> 무식하면 용감하다.

.

무지자무외(无智者无畏) : < 无 없을 무, 智 알 지, 者 놈 자. 无 없을 무, 畏 꺼릴 외>

아는 게 없으면 언행에 꺼릴 게 없다.

====

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
227 Mr. Pak's Quiz For English(077) [1] file 2020.09.29 Nick'sgranpa 5
226 Mr. Pak's Quiz For English(076) 2020.09.19 Nick'sgranpa 26
225 Mr. Pak's Quiz For English(075) 2020.09.11 Nick'sgranpa 29
» Mr. Pak's Quiz For English(074) 2020.09.03 Nick'sgranpa 37
223 Mr. Pak's Quiz For English(073) 2020.08.26 Nick'sgranpa 52
222 Mr. Pak's Quiz For English(072) 2020.08.20 Nick'sgranpa 66
221 Mr. Pak's Quiz For English(071) 2020.08.13 Nick'sgranpa 73
220 Mr. Pak's Quiz For English(070) 2020.08.11 Nick'sgranpa 59
219 Mr. Pak's Quiz For English(069) 2020.08.01 Nick'sgranpa 78
218 Mr. Pak's Quiz For English(068) 2020.07.23 Nick'sgranpa 123
217 Mr. Pak's Quiz For English(067) 2020.07.14 Nick'sgranpa 93
216 Mr. Pak's Quiz For English(066) 2020.07.08 Nick'sgranpa 70
215 Mr. Pak's Quiz For English(065) 2020.06.28 Nick'sgranpa 77
214 Mr. Pak's Quiz For English(064) 2020.06.24 Nick'sgranpa 98
213 Mr. Pak's Quiz For English(063) 2020.06.15 Nick'sgranpa 92
212 Mr. Pak's Quiz For English(062) 2020.06.09 Nick'sgranpa 105
211 Mr. Pak's Quiz For English(061) 2020.06.02 Nick'sgranpa 119
210 Mr. Pak's Quiz For English(060) 2020.05.26 Nick'sgranpa 109
209 Mr. Pak's Quiz For English(059) 2020.05.20 Nick'sgranpa 100
208 Mr. Pak's Quiz For English(058) 2020.05.11 Nick'sgranpa 105
207 Mr. Pak's Quiz For English(057)  2020.05.06 Nick'sgranpa 104
206 Mr. Pak's Quiz For English(056) 2020.05.04 Nick'sgranpa 100
205 Mr. Pak's Quiz For English(055) [1] 2020.04.29 Nick'sgranpa 113
204 Mr. Pak's Quiz For English(054) 2020.04.29 Nick'sgranpa 102
203 Mr. Pak's Quiz For English(053) [1] 2020.04.23 Nick'sgranpa 96
202 Mr. Pak's Quiz For English(052) [1] 2020.04.16 Nick'sgranpa 109
201 Mr. Pak's Quiz For English(050) 2020.04.08 Nick'sgranpa 106
200 Mr. Pak's Quiz For English(049) 2020.04.04 Nick'sgranpa 126
199 Mr. Pak's Quiz For English(048) 2020.03.23 Nick'sgranpa 97
198 Mr. Pak's Quiz For English(047) 2020.03.19 Nick'sgranpa 108
197 Mr. Pak's Quiz For English(046) 2020.03.12 Nick'sgranpa 93
196 Mr. Pak's Quiz For English(045) 2020.03.05 Nick'sgranpa 120
195 Mr. Pak's Quiz For English(044) 2020.02.24 Nick'sgranpa 157
194 Mr. Pak's Quiz For English(043) 2020.02.17 Nick'sgranpa 117
193 Mr. Pak's Quiz For English(042) [1] 2020.02.10 Nick'sgranpa 134
192 Mr. Pak's Quiz For English(041) 2020.01.19 Nick'sgranpa 171
191 Mr. Pak's Quiz For English(040) 2020.01.09 Nick'sgranpa 179
190 Mr. Pak's Quiz For English(039) 2019.12.29 Nick'sgranpa 187
189 Mr. Pak's Quiz For English(038) [1] 2019.12.18 Nick'sgranpa 205
188 Mr. Pak's Quiz For English(036) 2019.11.29 Nick'sgranpa 198
187 Mr. Pak's Quiz For English(035) 2019.11.22 Nick'sgranpa 215
186 Mr. Pak's Quiz For English(034) 2019.11.10 Nick'sgranpa 194
185 Mr. Pak's Quiz For English(033) 2019.10.21 Nick'sgranpa 224
184 Mr. Pak's Quiz For English(032) 2019.10.08 Nick'sgranpa 213
183 Mr. Pak's Quiz For English(031) 2019.09.11 Nick'sgranpa 264
182 Mr. Pak's Quiz For English(030) 2019.08.10 Nick'sgranpa 263
181 Mr. Pak's Quiz For English(029) 2019.07.22 Nick'sgranpa 1002
180 Mr. Pak's Quiz For English(028) 2019.07.10 Nick'sgranpa 273
179 Mr. Pak's Quiz For English(027) 2019.06.28 Nick'sgranpa 257
178 Mr. Pak's Quiz For English(026) 2019.06.20 Nick'sgranpa 397