Mr. Pak's Quiz For English(075)

Nick'sgranpa 2020.09.11 10:53 조회 수 : 29

Mr. Pak's Quiz For English(075)

====

<제 075 회> 누가 학교에 더 가깝게 있었을까?

               / Who was closer to the school?

.

[Q] :

제니퍼와 조우스는

그들 동네의 다른 구역에 살고 있어나

같은 학교에 다닌다.

Jennifer and Jose live

/ in different sections of their town

/ but go to the same school.

.

제니퍼가 조우스가 떠나기

10분 전에 학교로 떠나

공원에서 둘은 만났다.

Jennifer left for school

/ ten minutes before Jose

/ and they met in the park.

.

그들이 만났을 때,

누가 학교에 더 가깝게 있었을까?

When they met,

/ who was closer / to the school?

.

보기 :

가) 둘은 무엇을 타고 갔는지를 우선 알아야 한다.

나) 둘이 다 걸어갔다면 한 사람은 뛰어 갔는지를 알아야 한다.

다) 조우스는 지름길로 갈 수도 있다. 이것도 알아보아야 한다.

라) 위의 모든 것을 알아야 답이 나온다.

마) 여긴 정답을 찾을 수가 없다.

.

[답] ( ) 만일 마)를 택한다면 설명?______________

----------------------------------------* 정답은 다음 회에 있음.

==

<단어읽기> :

close /klous/ 와 /klouz/가 있음.

clo.ser /klóu.sər/[크을오우 ́.서(어)ㄹ]

clo.ser /klóu.zər/[크을오우 ́.ㅅ저(어)ㄹ] 는 다른 것임.

e.qui.dis.tant /ì:.kwi.dís.tənt/[이이 ̀.크우이.디스 ́.턴트]

park /pɑ:rk/[파아(어)ㄹ크]

since /sins/[신스]

their /ðɛər/[ㅎ대어(어)ㄹ],

==

[제 074 회 정답 및 해설]

정답 : 12달

해설 :

매달(每月)이 28일이 있다 ; 대부분의 달이 더 이상이 있다.

Every month has twenty-eight days ; most of them have more.

 

이유 :

28일 만 있는 달을 묻는 것이 아니다.

It doesn't ask for months that have only 28 days.

==

<오늘의 명언>

It is not that I'm so smart.

But I stay with the questions much longer.

내가 머리가 아주 좋았기 때문이 아니다.

다만 내가 문제를 더 오랫동안 붙잡고 있었을 뿐이다.

앨버트 아인스타인(Albert Einstein) 독일계 미국 이론 물리학자

====

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
227 Mr. Pak's Quiz For English(077) [1] file 2020.09.29 Nick'sgranpa 5
226 Mr. Pak's Quiz For English(076) 2020.09.19 Nick'sgranpa 26
» Mr. Pak's Quiz For English(075) 2020.09.11 Nick'sgranpa 29
224 Mr. Pak's Quiz For English(074) 2020.09.03 Nick'sgranpa 37
223 Mr. Pak's Quiz For English(073) 2020.08.26 Nick'sgranpa 52
222 Mr. Pak's Quiz For English(072) 2020.08.20 Nick'sgranpa 66
221 Mr. Pak's Quiz For English(071) 2020.08.13 Nick'sgranpa 73
220 Mr. Pak's Quiz For English(070) 2020.08.11 Nick'sgranpa 59
219 Mr. Pak's Quiz For English(069) 2020.08.01 Nick'sgranpa 78
218 Mr. Pak's Quiz For English(068) 2020.07.23 Nick'sgranpa 123
217 Mr. Pak's Quiz For English(067) 2020.07.14 Nick'sgranpa 93
216 Mr. Pak's Quiz For English(066) 2020.07.08 Nick'sgranpa 70
215 Mr. Pak's Quiz For English(065) 2020.06.28 Nick'sgranpa 77
214 Mr. Pak's Quiz For English(064) 2020.06.24 Nick'sgranpa 98
213 Mr. Pak's Quiz For English(063) 2020.06.15 Nick'sgranpa 92
212 Mr. Pak's Quiz For English(062) 2020.06.09 Nick'sgranpa 105
211 Mr. Pak's Quiz For English(061) 2020.06.02 Nick'sgranpa 119
210 Mr. Pak's Quiz For English(060) 2020.05.26 Nick'sgranpa 109
209 Mr. Pak's Quiz For English(059) 2020.05.20 Nick'sgranpa 100
208 Mr. Pak's Quiz For English(058) 2020.05.11 Nick'sgranpa 105
207 Mr. Pak's Quiz For English(057)  2020.05.06 Nick'sgranpa 104
206 Mr. Pak's Quiz For English(056) 2020.05.04 Nick'sgranpa 100
205 Mr. Pak's Quiz For English(055) [1] 2020.04.29 Nick'sgranpa 113
204 Mr. Pak's Quiz For English(054) 2020.04.29 Nick'sgranpa 102
203 Mr. Pak's Quiz For English(053) [1] 2020.04.23 Nick'sgranpa 96
202 Mr. Pak's Quiz For English(052) [1] 2020.04.16 Nick'sgranpa 109
201 Mr. Pak's Quiz For English(050) 2020.04.08 Nick'sgranpa 106
200 Mr. Pak's Quiz For English(049) 2020.04.04 Nick'sgranpa 126
199 Mr. Pak's Quiz For English(048) 2020.03.23 Nick'sgranpa 97
198 Mr. Pak's Quiz For English(047) 2020.03.19 Nick'sgranpa 108
197 Mr. Pak's Quiz For English(046) 2020.03.12 Nick'sgranpa 93
196 Mr. Pak's Quiz For English(045) 2020.03.05 Nick'sgranpa 120
195 Mr. Pak's Quiz For English(044) 2020.02.24 Nick'sgranpa 157
194 Mr. Pak's Quiz For English(043) 2020.02.17 Nick'sgranpa 117
193 Mr. Pak's Quiz For English(042) [1] 2020.02.10 Nick'sgranpa 134
192 Mr. Pak's Quiz For English(041) 2020.01.19 Nick'sgranpa 171
191 Mr. Pak's Quiz For English(040) 2020.01.09 Nick'sgranpa 179
190 Mr. Pak's Quiz For English(039) 2019.12.29 Nick'sgranpa 187
189 Mr. Pak's Quiz For English(038) [1] 2019.12.18 Nick'sgranpa 205
188 Mr. Pak's Quiz For English(036) 2019.11.29 Nick'sgranpa 198
187 Mr. Pak's Quiz For English(035) 2019.11.22 Nick'sgranpa 215
186 Mr. Pak's Quiz For English(034) 2019.11.10 Nick'sgranpa 194
185 Mr. Pak's Quiz For English(033) 2019.10.21 Nick'sgranpa 224
184 Mr. Pak's Quiz For English(032) 2019.10.08 Nick'sgranpa 213
183 Mr. Pak's Quiz For English(031) 2019.09.11 Nick'sgranpa 264
182 Mr. Pak's Quiz For English(030) 2019.08.10 Nick'sgranpa 263
181 Mr. Pak's Quiz For English(029) 2019.07.22 Nick'sgranpa 1002
180 Mr. Pak's Quiz For English(028) 2019.07.10 Nick'sgranpa 273
179 Mr. Pak's Quiz For English(027) 2019.06.28 Nick'sgranpa 257
178 Mr. Pak's Quiz For English(026) 2019.06.20 Nick'sgranpa 397