Mr. Pak's Quiz For English(075)

Nick'sgranpa 2020.09.11 10:53 조회 수 : 113

Mr. Pak's Quiz For English(075)

====

<제 075 회> 누가 학교에 더 가깝게 있었을까?

               / Who was closer to the school?

.

[Q] :

제니퍼와 조우스는

그들 동네의 다른 구역에 살고 있어나

같은 학교에 다닌다.

Jennifer and Jose live

/ in different sections of their town

/ but go to the same school.

.

제니퍼가 조우스가 떠나기

10분 전에 학교로 떠나

공원에서 둘은 만났다.

Jennifer left for school

/ ten minutes before Jose

/ and they met in the park.

.

그들이 만났을 때,

누가 학교에 더 가깝게 있었을까?

When they met,

/ who was closer / to the school?

.

보기 :

가) 둘은 무엇을 타고 갔는지를 우선 알아야 한다.

나) 둘이 다 걸어갔다면 한 사람은 뛰어 갔는지를 알아야 한다.

다) 조우스는 지름길로 갈 수도 있다. 이것도 알아보아야 한다.

라) 위의 모든 것을 알아야 답이 나온다.

마) 여긴 정답을 찾을 수가 없다.

.

[답] ( ) 만일 마)를 택한다면 설명?______________

----------------------------------------* 정답은 다음 회에 있음.

==

<단어읽기> :

close /klous/ 와 /klouz/가 있음.

clo.ser /klóu.sər/[크을오우 ́.서(어)ㄹ]

clo.ser /klóu.zər/[크을오우 ́.ㅅ저(어)ㄹ] 는 다른 것임.

e.qui.dis.tant /ì:.kwi.dís.tənt/[이이 ̀.크우이.디스 ́.턴트]

park /pɑ:rk/[파아(어)ㄹ크]

since /sins/[신스]

their /ðɛər/[ㅎ대어(어)ㄹ],

==

[제 074 회 정답 및 해설]

정답 : 12달

해설 :

매달(每月)이 28일이 있다 ; 대부분의 달이 더 이상이 있다.

Every month has twenty-eight days ; most of them have more.

 

이유 :

28일 만 있는 달을 묻는 것이 아니다.

It doesn't ask for months that have only 28 days.

==

<오늘의 명언>

It is not that I'm so smart.

But I stay with the questions much longer.

내가 머리가 아주 좋았기 때문이 아니다.

다만 내가 문제를 더 오랫동안 붙잡고 있었을 뿐이다.

앨버트 아인스타인(Albert Einstein) 독일계 미국 이론 물리학자

====

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
249 Mr. Pak's Quiz For English(099) 2021.04.09 Nick'sgranpa 12
248 Mr. Pak's Quiz For English(098) 2021.04.02 Nick'sgranpa 24
247 Mr. Pak's Quiz For English(097) 2021.03.23 Nick'sgranpa 44
246 Mr. Pak's Quiz For English(096) 2021.03.17 Nick'sgranpa 54
245 Mr. Pak's Quiz For English(095) 2021.03.10 Nick'sgranpa 62
244 Mr. Pak's Quiz For English(094) 2021.02.26 Nick'sgranpa 65
243 Mr. Pak's Quiz For English(093) 2021.02.20 Nick'sgranpa 74
242 Mr. Pak's Quiz For English(092) 2021.02.11 Nick'sgranpa 102
241 Mr. Pak's Quiz For English(091) 2021.02.03 Nick'sgranpa 85
240 Mr. Pak's Quiz For English(090) 2021.01.31 Nick'sgranpa 80
239 Mr. Pak's Quiz For English(089) 2021.01.24 Nick'sgranpa 71
238 Mr. Pak's Quiz For English(088) 2021.01.17 Nick'sgranpa 84
237 Mr. Pak's Quiz For English(087) 2021.01.04 Nick'sgranpa 72
236 Mr. Pak's Quiz For English(086) 2020.12.30 Nick'sgranpa 84
235 Mr. Pak's Quiz For English(085) 2020.12.21 Nick'sgranpa 109
234 Mr. Pak's Quiz For English(084) 2020.12.11 Nick'sgranpa 91
233 Mr. Pak's Quiz For English(083) 2020.11.30 Nick'sgranpa 91
232 Mr. Pak's Quiz For English(082) 2020.11.21 Nick'sgranpa 108
231 Mr. Pak's Quiz For English(081) 2020.11.11 Nick'sgranpa 105
230 Mr. Pak's Quiz For English(080) [1] file 2020.11.01 Nick'sgranpa 110
229 Mr. Pak's Quiz For English(079) [1] file 2020.10.17 Nick'sgranpa 103
228 Mr. Pak's Quiz For English(078) [1] file 2020.10.10 Nick'sgranpa 110
227 Mr. Pak's Quiz For English(077) [1] file 2020.09.29 Nick'sgranpa 125
226 Mr. Pak's Quiz For English(076) 2020.09.19 Nick'sgranpa 120
» Mr. Pak's Quiz For English(075) 2020.09.11 Nick'sgranpa 113
224 Mr. Pak's Quiz For English(074) 2020.09.03 Nick'sgranpa 125
223 Mr. Pak's Quiz For English(073) 2020.08.26 Nick'sgranpa 137
222 Mr. Pak's Quiz For English(072) 2020.08.20 Nick'sgranpa 128
221 Mr. Pak's Quiz For English(071) 2020.08.13 Nick'sgranpa 137
220 Mr. Pak's Quiz For English(070) 2020.08.11 Nick'sgranpa 102
219 Mr. Pak's Quiz For English(069) 2020.08.01 Nick'sgranpa 126
218 Mr. Pak's Quiz For English(068) 2020.07.23 Nick'sgranpa 192
217 Mr. Pak's Quiz For English(067) 2020.07.14 Nick'sgranpa 143
216 Mr. Pak's Quiz For English(066) 2020.07.08 Nick'sgranpa 126
215 Mr. Pak's Quiz For English(065) 2020.06.28 Nick'sgranpa 125
214 Mr. Pak's Quiz For English(064) 2020.06.24 Nick'sgranpa 168
213 Mr. Pak's Quiz For English(063) 2020.06.15 Nick'sgranpa 135
212 Mr. Pak's Quiz For English(062) 2020.06.09 Nick'sgranpa 147
211 Mr. Pak's Quiz For English(061) 2020.06.02 Nick'sgranpa 171
210 Mr. Pak's Quiz For English(060) 2020.05.26 Nick'sgranpa 153
209 Mr. Pak's Quiz For English(059) 2020.05.20 Nick'sgranpa 156
208 Mr. Pak's Quiz For English(058) 2020.05.11 Nick'sgranpa 159
207 Mr. Pak's Quiz For English(057)  2020.05.06 Nick'sgranpa 172
206 Mr. Pak's Quiz For English(056) 2020.05.04 Nick'sgranpa 146
205 Mr. Pak's Quiz For English(055) [1] 2020.04.29 Nick'sgranpa 164
204 Mr. Pak's Quiz For English(054) 2020.04.29 Nick'sgranpa 141
203 Mr. Pak's Quiz For English(053) [1] 2020.04.23 Nick'sgranpa 143
202 Mr. Pak's Quiz For English(052) [1] 2020.04.16 Nick'sgranpa 160
201 Mr. Pak's Quiz For English(050) 2020.04.08 Nick'sgranpa 156
200 Mr. Pak's Quiz For English(049) 2020.04.04 Nick'sgranpa 187