Mr. Pak's Quiz For English(075)

Nick'sgranpa 2020.09.11 10:53 조회 수 : 55

Mr. Pak's Quiz For English(075)

====

<제 075 회> 누가 학교에 더 가깝게 있었을까?

               / Who was closer to the school?

.

[Q] :

제니퍼와 조우스는

그들 동네의 다른 구역에 살고 있어나

같은 학교에 다닌다.

Jennifer and Jose live

/ in different sections of their town

/ but go to the same school.

.

제니퍼가 조우스가 떠나기

10분 전에 학교로 떠나

공원에서 둘은 만났다.

Jennifer left for school

/ ten minutes before Jose

/ and they met in the park.

.

그들이 만났을 때,

누가 학교에 더 가깝게 있었을까?

When they met,

/ who was closer / to the school?

.

보기 :

가) 둘은 무엇을 타고 갔는지를 우선 알아야 한다.

나) 둘이 다 걸어갔다면 한 사람은 뛰어 갔는지를 알아야 한다.

다) 조우스는 지름길로 갈 수도 있다. 이것도 알아보아야 한다.

라) 위의 모든 것을 알아야 답이 나온다.

마) 여긴 정답을 찾을 수가 없다.

.

[답] ( ) 만일 마)를 택한다면 설명?______________

----------------------------------------* 정답은 다음 회에 있음.

==

<단어읽기> :

close /klous/ 와 /klouz/가 있음.

clo.ser /klóu.sər/[크을오우 ́.서(어)ㄹ]

clo.ser /klóu.zər/[크을오우 ́.ㅅ저(어)ㄹ] 는 다른 것임.

e.qui.dis.tant /ì:.kwi.dís.tənt/[이이 ̀.크우이.디스 ́.턴트]

park /pɑ:rk/[파아(어)ㄹ크]

since /sins/[신스]

their /ðɛər/[ㅎ대어(어)ㄹ],

==

[제 074 회 정답 및 해설]

정답 : 12달

해설 :

매달(每月)이 28일이 있다 ; 대부분의 달이 더 이상이 있다.

Every month has twenty-eight days ; most of them have more.

 

이유 :

28일 만 있는 달을 묻는 것이 아니다.

It doesn't ask for months that have only 28 days.

==

<오늘의 명언>

It is not that I'm so smart.

But I stay with the questions much longer.

내가 머리가 아주 좋았기 때문이 아니다.

다만 내가 문제를 더 오랫동안 붙잡고 있었을 뿐이다.

앨버트 아인스타인(Albert Einstein) 독일계 미국 이론 물리학자

====

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
229 Mr. Pak's Quiz For English(079) [1] file 2020.10.17 Nick'sgranpa 13
228 Mr. Pak's Quiz For English(078) [1] file 2020.10.10 Nick'sgranpa 27
227 Mr. Pak's Quiz For English(077) [1] file 2020.09.29 Nick'sgranpa 43
226 Mr. Pak's Quiz For English(076) 2020.09.19 Nick'sgranpa 58
» Mr. Pak's Quiz For English(075) 2020.09.11 Nick'sgranpa 55
224 Mr. Pak's Quiz For English(074) 2020.09.03 Nick'sgranpa 71
223 Mr. Pak's Quiz For English(073) 2020.08.26 Nick'sgranpa 86
222 Mr. Pak's Quiz For English(072) 2020.08.20 Nick'sgranpa 83
221 Mr. Pak's Quiz For English(071) 2020.08.13 Nick'sgranpa 91
220 Mr. Pak's Quiz For English(070) 2020.08.11 Nick'sgranpa 64
219 Mr. Pak's Quiz For English(069) 2020.08.01 Nick'sgranpa 82
218 Mr. Pak's Quiz For English(068) 2020.07.23 Nick'sgranpa 133
217 Mr. Pak's Quiz For English(067) 2020.07.14 Nick'sgranpa 98
216 Mr. Pak's Quiz For English(066) 2020.07.08 Nick'sgranpa 77
215 Mr. Pak's Quiz For English(065) 2020.06.28 Nick'sgranpa 80
214 Mr. Pak's Quiz For English(064) 2020.06.24 Nick'sgranpa 104
213 Mr. Pak's Quiz For English(063) 2020.06.15 Nick'sgranpa 95
212 Mr. Pak's Quiz For English(062) 2020.06.09 Nick'sgranpa 107
211 Mr. Pak's Quiz For English(061) 2020.06.02 Nick'sgranpa 126
210 Mr. Pak's Quiz For English(060) 2020.05.26 Nick'sgranpa 111
209 Mr. Pak's Quiz For English(059) 2020.05.20 Nick'sgranpa 105
208 Mr. Pak's Quiz For English(058) 2020.05.11 Nick'sgranpa 111
207 Mr. Pak's Quiz For English(057)  2020.05.06 Nick'sgranpa 106
206 Mr. Pak's Quiz For English(056) 2020.05.04 Nick'sgranpa 105
205 Mr. Pak's Quiz For English(055) [1] 2020.04.29 Nick'sgranpa 118
204 Mr. Pak's Quiz For English(054) 2020.04.29 Nick'sgranpa 106
203 Mr. Pak's Quiz For English(053) [1] 2020.04.23 Nick'sgranpa 102
202 Mr. Pak's Quiz For English(052) [1] 2020.04.16 Nick'sgranpa 112
201 Mr. Pak's Quiz For English(050) 2020.04.08 Nick'sgranpa 113
200 Mr. Pak's Quiz For English(049) 2020.04.04 Nick'sgranpa 130
199 Mr. Pak's Quiz For English(048) 2020.03.23 Nick'sgranpa 101
198 Mr. Pak's Quiz For English(047) 2020.03.19 Nick'sgranpa 114
197 Mr. Pak's Quiz For English(046) 2020.03.12 Nick'sgranpa 98
196 Mr. Pak's Quiz For English(045) 2020.03.05 Nick'sgranpa 125
195 Mr. Pak's Quiz For English(044) 2020.02.24 Nick'sgranpa 161
194 Mr. Pak's Quiz For English(043) 2020.02.17 Nick'sgranpa 119
193 Mr. Pak's Quiz For English(042) [1] 2020.02.10 Nick'sgranpa 138
192 Mr. Pak's Quiz For English(041) 2020.01.19 Nick'sgranpa 172
191 Mr. Pak's Quiz For English(040) 2020.01.09 Nick'sgranpa 184
190 Mr. Pak's Quiz For English(039) 2019.12.29 Nick'sgranpa 192
189 Mr. Pak's Quiz For English(038) [1] 2019.12.18 Nick'sgranpa 214
188 Mr. Pak's Quiz For English(036) 2019.11.29 Nick'sgranpa 201
187 Mr. Pak's Quiz For English(035) 2019.11.22 Nick'sgranpa 221
186 Mr. Pak's Quiz For English(034) 2019.11.10 Nick'sgranpa 198
185 Mr. Pak's Quiz For English(033) 2019.10.21 Nick'sgranpa 228
184 Mr. Pak's Quiz For English(032) 2019.10.08 Nick'sgranpa 217
183 Mr. Pak's Quiz For English(031) 2019.09.11 Nick'sgranpa 266
182 Mr. Pak's Quiz For English(030) 2019.08.10 Nick'sgranpa 264
181 Mr. Pak's Quiz For English(029) 2019.07.22 Nick'sgranpa 1005
180 Mr. Pak's Quiz For English(028) 2019.07.10 Nick'sgranpa 277