Mr. Pak's Quiz For English(077)

Nick'sgranpa 2020.09.29 07:53 조회 수 : 125

Mr. Pak's Quiz For English(077)

==

<제 077 회> 한 농부와 세 가지 짐들

             / A farmer and three things

.

[Q] :

한 농부가 보트로 강을 건너야 한다.

A farmer / has to cross / a river in a boat.

.

그는 닭 한 마리, 여우 한 마리,

그리고 곡식 한 가방을 가지고 있다.

He has a chicken, / a fox,

/ and a bag of grain with him.

.

그 보트는 한번에는 세 개중 하나만

같이 건네야 할 만큼의 크기 이다.

The boat is / only big enough for him

/ to take one of the three across / at a time.

.

닭이 그 곡식을 먹어버릴 것이기에,

곡식을 닭과 함께 둘 수 가없다.

He cannot leave / the grain / and the chicken alone together,

/ since the chicken will eat the grain.

.

그리고 여우가 닭을 잡아먹어버릴 것이기에,

여우를 닭과 같이 내버려 둘 수 없다.

And he cannot leave / the fox / and chicken alone together,

/ since the fox will eat the chicken.

.

어떻게 그가 모든 것을 안전하게 그 강을 건너게 할 수 있을까?

How does he get / everything safely / across the river?

.

[답] ?

방법이 있다면, 옮기는 방법? _________________

----------------------------------------* 정답은 다음 회에 있음.

==

<단어읽기> :

a.cross /ə.krɔ́:s/[어.크(어)로^어어스 ́]

cross /krɔ:s/[크(어)로^어어스] [크로스](x)

e.nough /i.nʌ́f/[이.너^앟ㅍ(으) ́] [인앞](x)

farm.er /fɑ́:r.mər/[ㅎ파아(어)ㄹ ́.머(어)ㄹ]

fox /fa:ks/[ㅎ파앜스] [팤스](x)

grain /grein/[그(어)래인]

safe.ly /séif.li:/[새잏ㅍ.́(을)리이]

steal /sti:l/[스티일]

*still /stil/[스틸]과 구별이 되게 하자.

==

[제 076 회 정답 및 해설]

정답 : 1 2 6 4 3

해설 :

앞 숫자에서 뒤로 a.b,c,d,e로 하여 주어진 조건대로 하면,

1) b=2a, c=3b, d=4a , e=a+1/2a --로 된다.

2) 만일 a=1로 해서 대입 해보면,

a=1, b=2, c=6, d=4, e=3 이 된다.

==

<오늘의 명언>

He that will steal a pin steal an ox. / 핀 하나 훔친 사람이 소를 훔치게 된다.

--> 바늘 도둑이 소 도둑 된다.

.

근묵자흑(近墨者黑) : <近 가까울 근, 墨 먹 묵, 者 놈 자, 黑 검을 흑>

검은 것을 곁에 두면 검게 변한다. 나쁜 것을 계속 보고 들으면 나빠질 수 있다.

주위 환경이 중요하다는 것을 이르는 말,

==

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
249 Mr. Pak's Quiz For English(099) 2021.04.09 Nick'sgranpa 14
248 Mr. Pak's Quiz For English(098) 2021.04.02 Nick'sgranpa 27
247 Mr. Pak's Quiz For English(097) 2021.03.23 Nick'sgranpa 48
246 Mr. Pak's Quiz For English(096) 2021.03.17 Nick'sgranpa 58
245 Mr. Pak's Quiz For English(095) 2021.03.10 Nick'sgranpa 66
244 Mr. Pak's Quiz For English(094) 2021.02.26 Nick'sgranpa 68
243 Mr. Pak's Quiz For English(093) 2021.02.20 Nick'sgranpa 77
242 Mr. Pak's Quiz For English(092) 2021.02.11 Nick'sgranpa 103
241 Mr. Pak's Quiz For English(091) 2021.02.03 Nick'sgranpa 85
240 Mr. Pak's Quiz For English(090) 2021.01.31 Nick'sgranpa 82
239 Mr. Pak's Quiz For English(089) 2021.01.24 Nick'sgranpa 71
238 Mr. Pak's Quiz For English(088) 2021.01.17 Nick'sgranpa 84
237 Mr. Pak's Quiz For English(087) 2021.01.04 Nick'sgranpa 72
236 Mr. Pak's Quiz For English(086) 2020.12.30 Nick'sgranpa 84
235 Mr. Pak's Quiz For English(085) 2020.12.21 Nick'sgranpa 110
234 Mr. Pak's Quiz For English(084) 2020.12.11 Nick'sgranpa 91
233 Mr. Pak's Quiz For English(083) 2020.11.30 Nick'sgranpa 91
232 Mr. Pak's Quiz For English(082) 2020.11.21 Nick'sgranpa 108
231 Mr. Pak's Quiz For English(081) 2020.11.11 Nick'sgranpa 106
230 Mr. Pak's Quiz For English(080) [1] file 2020.11.01 Nick'sgranpa 111
229 Mr. Pak's Quiz For English(079) [1] file 2020.10.17 Nick'sgranpa 103
228 Mr. Pak's Quiz For English(078) [1] file 2020.10.10 Nick'sgranpa 111
» Mr. Pak's Quiz For English(077) [1] file 2020.09.29 Nick'sgranpa 125
226 Mr. Pak's Quiz For English(076) 2020.09.19 Nick'sgranpa 120
225 Mr. Pak's Quiz For English(075) 2020.09.11 Nick'sgranpa 113
224 Mr. Pak's Quiz For English(074) 2020.09.03 Nick'sgranpa 125
223 Mr. Pak's Quiz For English(073) 2020.08.26 Nick'sgranpa 137
222 Mr. Pak's Quiz For English(072) 2020.08.20 Nick'sgranpa 128
221 Mr. Pak's Quiz For English(071) 2020.08.13 Nick'sgranpa 137
220 Mr. Pak's Quiz For English(070) 2020.08.11 Nick'sgranpa 102
219 Mr. Pak's Quiz For English(069) 2020.08.01 Nick'sgranpa 127
218 Mr. Pak's Quiz For English(068) 2020.07.23 Nick'sgranpa 192
217 Mr. Pak's Quiz For English(067) 2020.07.14 Nick'sgranpa 143
216 Mr. Pak's Quiz For English(066) 2020.07.08 Nick'sgranpa 126
215 Mr. Pak's Quiz For English(065) 2020.06.28 Nick'sgranpa 127
214 Mr. Pak's Quiz For English(064) 2020.06.24 Nick'sgranpa 168
213 Mr. Pak's Quiz For English(063) 2020.06.15 Nick'sgranpa 135
212 Mr. Pak's Quiz For English(062) 2020.06.09 Nick'sgranpa 147
211 Mr. Pak's Quiz For English(061) 2020.06.02 Nick'sgranpa 171
210 Mr. Pak's Quiz For English(060) 2020.05.26 Nick'sgranpa 153
209 Mr. Pak's Quiz For English(059) 2020.05.20 Nick'sgranpa 156
208 Mr. Pak's Quiz For English(058) 2020.05.11 Nick'sgranpa 159
207 Mr. Pak's Quiz For English(057)  2020.05.06 Nick'sgranpa 172
206 Mr. Pak's Quiz For English(056) 2020.05.04 Nick'sgranpa 146
205 Mr. Pak's Quiz For English(055) [1] 2020.04.29 Nick'sgranpa 164
204 Mr. Pak's Quiz For English(054) 2020.04.29 Nick'sgranpa 141
203 Mr. Pak's Quiz For English(053) [1] 2020.04.23 Nick'sgranpa 144
202 Mr. Pak's Quiz For English(052) [1] 2020.04.16 Nick'sgranpa 160
201 Mr. Pak's Quiz For English(050) 2020.04.08 Nick'sgranpa 156
200 Mr. Pak's Quiz For English(049) 2020.04.04 Nick'sgranpa 187