Mr. Pak's Quiz For English(077)

Nick'sgranpa 2020.09.29 07:53 조회 수 : 47

Mr. Pak's Quiz For English(077)

==

<제 077 회> 한 농부와 세 가지 짐들

             / A farmer and three things

.

[Q] :

한 농부가 보트로 강을 건너야 한다.

A farmer / has to cross / a river in a boat.

.

그는 닭 한 마리, 여우 한 마리,

그리고 곡식 한 가방을 가지고 있다.

He has a chicken, / a fox,

/ and a bag of grain with him.

.

그 보트는 한번에는 세 개중 하나만

같이 건네야 할 만큼의 크기 이다.

The boat is / only big enough for him

/ to take one of the three across / at a time.

.

닭이 그 곡식을 먹어버릴 것이기에,

곡식을 닭과 함께 둘 수 가없다.

He cannot leave / the grain / and the chicken alone together,

/ since the chicken will eat the grain.

.

그리고 여우가 닭을 잡아먹어버릴 것이기에,

여우를 닭과 같이 내버려 둘 수 없다.

And he cannot leave / the fox / and chicken alone together,

/ since the fox will eat the chicken.

.

어떻게 그가 모든 것을 안전하게 그 강을 건너게 할 수 있을까?

How does he get / everything safely / across the river?

.

[답] ?

방법이 있다면, 옮기는 방법? _________________

----------------------------------------* 정답은 다음 회에 있음.

==

<단어읽기> :

a.cross /ə.krɔ́:s/[어.크(어)로^어어스 ́]

cross /krɔ:s/[크(어)로^어어스] [크로스](x)

e.nough /i.nʌ́f/[이.너^앟ㅍ(으) ́] [인앞](x)

farm.er /fɑ́:r.mər/[ㅎ파아(어)ㄹ ́.머(어)ㄹ]

fox /fa:ks/[ㅎ파앜스] [팤스](x)

grain /grein/[그(어)래인]

safe.ly /séif.li:/[새잏ㅍ.́(을)리이]

steal /sti:l/[스티일]

*still /stil/[스틸]과 구별이 되게 하자.

==

[제 076 회 정답 및 해설]

정답 : 1 2 6 4 3

해설 :

앞 숫자에서 뒤로 a.b,c,d,e로 하여 주어진 조건대로 하면,

1) b=2a, c=3b, d=4a , e=a+1/2a --로 된다.

2) 만일 a=1로 해서 대입 해보면,

a=1, b=2, c=6, d=4, e=3 이 된다.

==

<오늘의 명언>

He that will steal a pin steal an ox. / 핀 하나 훔친 사람이 소를 훔치게 된다.

--> 바늘 도둑이 소 도둑 된다.

.

근묵자흑(近墨者黑) : <近 가까울 근, 墨 먹 묵, 者 놈 자, 黑 검을 흑>

검은 것을 곁에 두면 검게 변한다. 나쁜 것을 계속 보고 들으면 나빠질 수 있다.

주위 환경이 중요하다는 것을 이르는 말,

==

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
229 Mr. Pak's Quiz For English(079) [1] file 2020.10.17 Nick'sgranpa 16
228 Mr. Pak's Quiz For English(078) [1] file 2020.10.10 Nick'sgranpa 31
» Mr. Pak's Quiz For English(077) [1] file 2020.09.29 Nick'sgranpa 47
226 Mr. Pak's Quiz For English(076) 2020.09.19 Nick'sgranpa 59
225 Mr. Pak's Quiz For English(075) 2020.09.11 Nick'sgranpa 55
224 Mr. Pak's Quiz For English(074) 2020.09.03 Nick'sgranpa 72
223 Mr. Pak's Quiz For English(073) 2020.08.26 Nick'sgranpa 89
222 Mr. Pak's Quiz For English(072) 2020.08.20 Nick'sgranpa 84
221 Mr. Pak's Quiz For English(071) 2020.08.13 Nick'sgranpa 92
220 Mr. Pak's Quiz For English(070) 2020.08.11 Nick'sgranpa 65
219 Mr. Pak's Quiz For English(069) 2020.08.01 Nick'sgranpa 84
218 Mr. Pak's Quiz For English(068) 2020.07.23 Nick'sgranpa 134
217 Mr. Pak's Quiz For English(067) 2020.07.14 Nick'sgranpa 99
216 Mr. Pak's Quiz For English(066) 2020.07.08 Nick'sgranpa 78
215 Mr. Pak's Quiz For English(065) 2020.06.28 Nick'sgranpa 82
214 Mr. Pak's Quiz For English(064) 2020.06.24 Nick'sgranpa 105
213 Mr. Pak's Quiz For English(063) 2020.06.15 Nick'sgranpa 95
212 Mr. Pak's Quiz For English(062) 2020.06.09 Nick'sgranpa 107
211 Mr. Pak's Quiz For English(061) 2020.06.02 Nick'sgranpa 126
210 Mr. Pak's Quiz For English(060) 2020.05.26 Nick'sgranpa 111
209 Mr. Pak's Quiz For English(059) 2020.05.20 Nick'sgranpa 105
208 Mr. Pak's Quiz For English(058) 2020.05.11 Nick'sgranpa 112
207 Mr. Pak's Quiz For English(057)  2020.05.06 Nick'sgranpa 108
206 Mr. Pak's Quiz For English(056) 2020.05.04 Nick'sgranpa 106
205 Mr. Pak's Quiz For English(055) [1] 2020.04.29 Nick'sgranpa 118
204 Mr. Pak's Quiz For English(054) 2020.04.29 Nick'sgranpa 107
203 Mr. Pak's Quiz For English(053) [1] 2020.04.23 Nick'sgranpa 103
202 Mr. Pak's Quiz For English(052) [1] 2020.04.16 Nick'sgranpa 112
201 Mr. Pak's Quiz For English(050) 2020.04.08 Nick'sgranpa 113
200 Mr. Pak's Quiz For English(049) 2020.04.04 Nick'sgranpa 130
199 Mr. Pak's Quiz For English(048) 2020.03.23 Nick'sgranpa 102
198 Mr. Pak's Quiz For English(047) 2020.03.19 Nick'sgranpa 114
197 Mr. Pak's Quiz For English(046) 2020.03.12 Nick'sgranpa 99
196 Mr. Pak's Quiz For English(045) 2020.03.05 Nick'sgranpa 126
195 Mr. Pak's Quiz For English(044) 2020.02.24 Nick'sgranpa 163
194 Mr. Pak's Quiz For English(043) 2020.02.17 Nick'sgranpa 120
193 Mr. Pak's Quiz For English(042) [1] 2020.02.10 Nick'sgranpa 138
192 Mr. Pak's Quiz For English(041) 2020.01.19 Nick'sgranpa 173
191 Mr. Pak's Quiz For English(040) 2020.01.09 Nick'sgranpa 184
190 Mr. Pak's Quiz For English(039) 2019.12.29 Nick'sgranpa 192
189 Mr. Pak's Quiz For English(038) [1] 2019.12.18 Nick'sgranpa 215
188 Mr. Pak's Quiz For English(036) 2019.11.29 Nick'sgranpa 201
187 Mr. Pak's Quiz For English(035) 2019.11.22 Nick'sgranpa 221
186 Mr. Pak's Quiz For English(034) 2019.11.10 Nick'sgranpa 198
185 Mr. Pak's Quiz For English(033) 2019.10.21 Nick'sgranpa 229
184 Mr. Pak's Quiz For English(032) 2019.10.08 Nick'sgranpa 217
183 Mr. Pak's Quiz For English(031) 2019.09.11 Nick'sgranpa 266
182 Mr. Pak's Quiz For English(030) 2019.08.10 Nick'sgranpa 265
181 Mr. Pak's Quiz For English(029) 2019.07.22 Nick'sgranpa 1005
180 Mr. Pak's Quiz For English(028) 2019.07.10 Nick'sgranpa 277