Mr. Pak's Quiz For English(078)

Nick'sgranpa 2020.10.10 07:40 조회 수 : 163

Mr. Pak's Quiz For English(078)

==

<제 078 회> 삼각형이 몇 개인가?

                / How many triangles ?

.

[Q] :

아래 도형에서 보이는 것처럼,

As shown / in the illustration below,

.

네 개의 작은 사각형(1x1)이 들어있는

큰 사각형 하나가 있고,

/ there is a big square(2x2)

/ which contains 4 small squares(1x1),

.

각기의 작은 사각형엔

네 개의 2등변 직삼각형((1x0.71x0.71)들이 들어있다.

/ and each small square contains

/ 4 isosceles right triangles(1x0.71x0.71).

.

아래의 도형에서 어떤 크기든

얼마나 많은 삼각형을 찾을 수 있을까요?

How many triangles of any size

/ can you find / in the illustration below?

.

 

.

보기 :

가) 42개 나) 44개 다) 46개 라) 48개

 

[답] ( )

----------------------------------------* 정답은 다음 회에 있음.

==

<단어읽기> :

con.tains /kən.téinz/[컨.태인ㅅ즈 ́]

il.lus.tra.tion /ìl.ə.stréi.ʃən/[일 ̀.어.스트(어)래이 ́.썬]

i.sos.ce.les /ai.sɑ́s.ə.lì:z/.[아이.사스 ́.어.(을)리이ㅅ즈 ̀]

shown /ʃoun/[쏘운]

tri.an.gles /trái.æ̀ŋ.gls/[트(어)라이 ́.앵 ̀.그을스]

==

[제 077 회 정답 및 해설]

정답 : [답] 처음(닭) 마지막(닭)

해설 :

1) 닭 ---> 강 건너에 옮겨 둠

(빈손으로 강을 도로 건너온다.)

2) 여우 ---> 강 건너에 옮겨 둠

(돌아오는 길에 닭을 싣고 와서 제 자리에 둠)

3) 곡식 ---> 강 건너에 옮겨 둠

(빈손으로 강을 도로 건너온다.)

4) 닭 ---> 강 건너로 옮겨 감

==

<오늘의 명언>

Who is starting the game is not as crucial as

who is going to finish it.

누가 게임을 시작하느냐는

누가 게임을 끝내느냐 만큼 중요하지 않다.

== 의천 도사록 ==

==

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
271 Gag 로 배우는 생활영어(013) 2021.10.26 Nick'sgranpa 7
270 Gag 로 배우는 생활영어(012) 2021.10.16 Nick'sgranpa 21
269 Gag 로 배우는 생활영어(011) 2021.10.12 Nick'sgranpa 22
268 Gag 로 배우는 생활영어(010) 2021.09.30 Nick'sgranpa 42
267 Gag 로 배우는 생활영어(009) 2021.09.25 Nick'sgranpa 39
266 Gag 로 배우는 생활영어(008) 2021.09.19 Nick'sgranpa 42
265 Gag 로 배우는 생활영어(007) 2021.09.14 Nick'sgranpa 50
264 Gag 로 배우는 생활영어(006) 2021.09.06 Nick'sgranpa 59
263 Gag 로 배우는 생활영어(005) 2021.08.23 Nick'sgranpa 61
262 Gag 로 배우는 생활영어(004) 2021.08.09 Nick'sgranpa 68
261 Gag 로 배우는 생활영어(003) 2021.08.03 Nick'sgranpa 68
260 Gag 로 배우는 생활영어(002) 2021.07.28 Nick'sgranpa 75
259 Gag 로 배우는 생활영어(001) [2] 2021.07.11 Nick'sgranpa 83
258 Mr. Pak's Quiz For English(108) 2021.06.29 Nick'sgranpa 112
257 Mr. Pak's Quiz For English(107) 2021.06.22 Nick'sgranpa 110
256 Mr. Pak's Quiz For English(106) 2021.06.13 Nick'sgranpa 118
255 Mr. Pak's Quiz For English(105) 2021.06.01 yu41pak 101
254 Mr. Pak's Quiz For English(104) [1] 2021.05.23 Nick'sgranpa 109
253 Mr. Pak's Quiz For English(103) 2021.05.12 Nick'sgranpa 114
252 Mr. Pak's Quiz For English(102) 2021.05.05 Nick'sgranpa 100
251 Mr. Pak's Quiz For English(101) 2021.04.24 Nick'sgranpa 96
250 Mr. Pak's Quiz For English(100) 2021.04.18 Nick'sgranpa 107
249 Mr. Pak's Quiz For English(099) 2021.04.09 Nick'sgranpa 107
248 Mr. Pak's Quiz For English(098) 2021.04.02 Nick'sgranpa 101
247 Mr. Pak's Quiz For English(097) 2021.03.23 Nick'sgranpa 117
246 Mr. Pak's Quiz For English(096) 2021.03.17 Nick'sgranpa 124
245 Mr. Pak's Quiz For English(095) 2021.03.10 Nick'sgranpa 123
244 Mr. Pak's Quiz For English(094) 2021.02.26 Nick'sgranpa 122
243 Mr. Pak's Quiz For English(093) 2021.02.20 Nick'sgranpa 130
242 Mr. Pak's Quiz For English(092) 2021.02.11 Nick'sgranpa 162
241 Mr. Pak's Quiz For English(091) 2021.02.03 Nick'sgranpa 144
240 Mr. Pak's Quiz For English(090) 2021.01.31 Nick'sgranpa 125
239 Mr. Pak's Quiz For English(089) 2021.01.24 Nick'sgranpa 122
238 Mr. Pak's Quiz For English(088) 2021.01.17 Nick'sgranpa 128
237 Mr. Pak's Quiz For English(087) 2021.01.04 Nick'sgranpa 120
236 Mr. Pak's Quiz For English(086) 2020.12.30 Nick'sgranpa 124
235 Mr. Pak's Quiz For English(085) 2020.12.21 Nick'sgranpa 172
234 Mr. Pak's Quiz For English(084) 2020.12.11 Nick'sgranpa 144
233 Mr. Pak's Quiz For English(083) 2020.11.30 Nick'sgranpa 145
232 Mr. Pak's Quiz For English(082) 2020.11.21 Nick'sgranpa 154
231 Mr. Pak's Quiz For English(081) 2020.11.11 Nick'sgranpa 158
230 Mr. Pak's Quiz For English(080) [1] file 2020.11.01 Nick'sgranpa 151
229 Mr. Pak's Quiz For English(079) [1] file 2020.10.17 Nick'sgranpa 148
» Mr. Pak's Quiz For English(078) [1] file 2020.10.10 Nick'sgranpa 163
227 Mr. Pak's Quiz For English(077) [1] file 2020.09.29 Nick'sgranpa 169
226 Mr. Pak's Quiz For English(076) 2020.09.19 Nick'sgranpa 166
225 Mr. Pak's Quiz For English(075) 2020.09.11 Nick'sgranpa 156
224 Mr. Pak's Quiz For English(074) 2020.09.03 Nick'sgranpa 175
223 Mr. Pak's Quiz For English(073) 2020.08.26 Nick'sgranpa 201
222 Mr. Pak's Quiz For English(072) 2020.08.20 Nick'sgranpa 168