Mr. Pak's Quiz For English(078)

Nick'sgranpa 2020.10.10 07:40 조회 수 : 119

Mr. Pak's Quiz For English(078)

==

<제 078 회> 삼각형이 몇 개인가?

                / How many triangles ?

.

[Q] :

아래 도형에서 보이는 것처럼,

As shown / in the illustration below,

.

네 개의 작은 사각형(1x1)이 들어있는

큰 사각형 하나가 있고,

/ there is a big square(2x2)

/ which contains 4 small squares(1x1),

.

각기의 작은 사각형엔

네 개의 2등변 직삼각형((1x0.71x0.71)들이 들어있다.

/ and each small square contains

/ 4 isosceles right triangles(1x0.71x0.71).

.

아래의 도형에서 어떤 크기든

얼마나 많은 삼각형을 찾을 수 있을까요?

How many triangles of any size

/ can you find / in the illustration below?

.

 

.

보기 :

가) 42개 나) 44개 다) 46개 라) 48개

 

[답] ( )

----------------------------------------* 정답은 다음 회에 있음.

==

<단어읽기> :

con.tains /kən.téinz/[컨.태인ㅅ즈 ́]

il.lus.tra.tion /ìl.ə.stréi.ʃən/[일 ̀.어.스트(어)래이 ́.썬]

i.sos.ce.les /ai.sɑ́s.ə.lì:z/.[아이.사스 ́.어.(을)리이ㅅ즈 ̀]

shown /ʃoun/[쏘운]

tri.an.gles /trái.æ̀ŋ.gls/[트(어)라이 ́.앵 ̀.그을스]

==

[제 077 회 정답 및 해설]

정답 : [답] 처음(닭) 마지막(닭)

해설 :

1) 닭 ---> 강 건너에 옮겨 둠

(빈손으로 강을 도로 건너온다.)

2) 여우 ---> 강 건너에 옮겨 둠

(돌아오는 길에 닭을 싣고 와서 제 자리에 둠)

3) 곡식 ---> 강 건너에 옮겨 둠

(빈손으로 강을 도로 건너온다.)

4) 닭 ---> 강 건너로 옮겨 감

==

<오늘의 명언>

Who is starting the game is not as crucial as

who is going to finish it.

누가 게임을 시작하느냐는

누가 게임을 끝내느냐 만큼 중요하지 않다.

== 의천 도사록 ==

==

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
253 Mr. Pak's Quiz For English(103) 2021.05.12 Nick'sgranpa 10
252 Mr. Pak's Quiz For English(102) 2021.05.05 Nick'sgranpa 20
251 Mr. Pak's Quiz For English(101) 2021.04.24 Nick'sgranpa 28
250 Mr. Pak's Quiz For English(100) 2021.04.18 Nick'sgranpa 38
249 Mr. Pak's Quiz For English(099) 2021.04.09 Nick'sgranpa 45
248 Mr. Pak's Quiz For English(098) 2021.04.02 Nick'sgranpa 55
247 Mr. Pak's Quiz For English(097) 2021.03.23 Nick'sgranpa 68
246 Mr. Pak's Quiz For English(096) 2021.03.17 Nick'sgranpa 79
245 Mr. Pak's Quiz For English(095) 2021.03.10 Nick'sgranpa 81
244 Mr. Pak's Quiz For English(094) 2021.02.26 Nick'sgranpa 77
243 Mr. Pak's Quiz For English(093) 2021.02.20 Nick'sgranpa 84
242 Mr. Pak's Quiz For English(092) 2021.02.11 Nick'sgranpa 108
241 Mr. Pak's Quiz For English(091) 2021.02.03 Nick'sgranpa 91
240 Mr. Pak's Quiz For English(090) 2021.01.31 Nick'sgranpa 85
239 Mr. Pak's Quiz For English(089) 2021.01.24 Nick'sgranpa 74
238 Mr. Pak's Quiz For English(088) 2021.01.17 Nick'sgranpa 88
237 Mr. Pak's Quiz For English(087) 2021.01.04 Nick'sgranpa 78
236 Mr. Pak's Quiz For English(086) 2020.12.30 Nick'sgranpa 84
235 Mr. Pak's Quiz For English(085) 2020.12.21 Nick'sgranpa 118
234 Mr. Pak's Quiz For English(084) 2020.12.11 Nick'sgranpa 101
233 Mr. Pak's Quiz For English(083) 2020.11.30 Nick'sgranpa 94
232 Mr. Pak's Quiz For English(082) 2020.11.21 Nick'sgranpa 114
231 Mr. Pak's Quiz For English(081) 2020.11.11 Nick'sgranpa 110
230 Mr. Pak's Quiz For English(080) [1] file 2020.11.01 Nick'sgranpa 112
229 Mr. Pak's Quiz For English(079) [1] file 2020.10.17 Nick'sgranpa 105
» Mr. Pak's Quiz For English(078) [1] file 2020.10.10 Nick'sgranpa 119
227 Mr. Pak's Quiz For English(077) [1] file 2020.09.29 Nick'sgranpa 129
226 Mr. Pak's Quiz For English(076) 2020.09.19 Nick'sgranpa 123
225 Mr. Pak's Quiz For English(075) 2020.09.11 Nick'sgranpa 114
224 Mr. Pak's Quiz For English(074) 2020.09.03 Nick'sgranpa 130
223 Mr. Pak's Quiz For English(073) 2020.08.26 Nick'sgranpa 144
222 Mr. Pak's Quiz For English(072) 2020.08.20 Nick'sgranpa 129
221 Mr. Pak's Quiz For English(071) 2020.08.13 Nick'sgranpa 141
220 Mr. Pak's Quiz For English(070) 2020.08.11 Nick'sgranpa 108
219 Mr. Pak's Quiz For English(069) 2020.08.01 Nick'sgranpa 130
218 Mr. Pak's Quiz For English(068) 2020.07.23 Nick'sgranpa 198
217 Mr. Pak's Quiz For English(067) 2020.07.14 Nick'sgranpa 147
216 Mr. Pak's Quiz For English(066) 2020.07.08 Nick'sgranpa 135
215 Mr. Pak's Quiz For English(065) 2020.06.28 Nick'sgranpa 128
214 Mr. Pak's Quiz For English(064) 2020.06.24 Nick'sgranpa 174
213 Mr. Pak's Quiz For English(063) 2020.06.15 Nick'sgranpa 139
212 Mr. Pak's Quiz For English(062) 2020.06.09 Nick'sgranpa 150
211 Mr. Pak's Quiz For English(061) 2020.06.02 Nick'sgranpa 173
210 Mr. Pak's Quiz For English(060) 2020.05.26 Nick'sgranpa 165
209 Mr. Pak's Quiz For English(059) 2020.05.20 Nick'sgranpa 163
208 Mr. Pak's Quiz For English(058) 2020.05.11 Nick'sgranpa 162
207 Mr. Pak's Quiz For English(057)  2020.05.06 Nick'sgranpa 175
206 Mr. Pak's Quiz For English(056) 2020.05.04 Nick'sgranpa 155
205 Mr. Pak's Quiz For English(055) [1] 2020.04.29 Nick'sgranpa 170
204 Mr. Pak's Quiz For English(054) 2020.04.29 Nick'sgranpa 141