Mr. Pak's Quiz For English(078)

Nick'sgranpa 2020.10.10 07:40 조회 수 : 31

Mr. Pak's Quiz For English(078)

==

<제 078 회> 삼각형이 몇 개인가?

                / How many triangles ?

.

[Q] :

아래 도형에서 보이는 것처럼,

As shown / in the illustration below,

.

네 개의 작은 사각형(1x1)이 들어있는

큰 사각형 하나가 있고,

/ there is a big square(2x2)

/ which contains 4 small squares(1x1),

.

각기의 작은 사각형엔

네 개의 2등변 직삼각형((1x0.71x0.71)들이 들어있다.

/ and each small square contains

/ 4 isosceles right triangles(1x0.71x0.71).

.

아래의 도형에서 어떤 크기든

얼마나 많은 삼각형을 찾을 수 있을까요?

How many triangles of any size

/ can you find / in the illustration below?

.

 

.

보기 :

가) 42개 나) 44개 다) 46개 라) 48개

 

[답] ( )

----------------------------------------* 정답은 다음 회에 있음.

==

<단어읽기> :

con.tains /kən.téinz/[컨.태인ㅅ즈 ́]

il.lus.tra.tion /ìl.ə.stréi.ʃən/[일 ̀.어.스트(어)래이 ́.썬]

i.sos.ce.les /ai.sɑ́s.ə.lì:z/.[아이.사스 ́.어.(을)리이ㅅ즈 ̀]

shown /ʃoun/[쏘운]

tri.an.gles /trái.æ̀ŋ.gls/[트(어)라이 ́.앵 ̀.그을스]

==

[제 077 회 정답 및 해설]

정답 : [답] 처음(닭) 마지막(닭)

해설 :

1) 닭 ---> 강 건너에 옮겨 둠

(빈손으로 강을 도로 건너온다.)

2) 여우 ---> 강 건너에 옮겨 둠

(돌아오는 길에 닭을 싣고 와서 제 자리에 둠)

3) 곡식 ---> 강 건너에 옮겨 둠

(빈손으로 강을 도로 건너온다.)

4) 닭 ---> 강 건너로 옮겨 감

==

<오늘의 명언>

Who is starting the game is not as crucial as

who is going to finish it.

누가 게임을 시작하느냐는

누가 게임을 끝내느냐 만큼 중요하지 않다.

== 의천 도사록 ==

==

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
229 Mr. Pak's Quiz For English(079) [1] file 2020.10.17 Nick'sgranpa 16
» Mr. Pak's Quiz For English(078) [1] file 2020.10.10 Nick'sgranpa 31
227 Mr. Pak's Quiz For English(077) [1] file 2020.09.29 Nick'sgranpa 47
226 Mr. Pak's Quiz For English(076) 2020.09.19 Nick'sgranpa 59
225 Mr. Pak's Quiz For English(075) 2020.09.11 Nick'sgranpa 55
224 Mr. Pak's Quiz For English(074) 2020.09.03 Nick'sgranpa 72
223 Mr. Pak's Quiz For English(073) 2020.08.26 Nick'sgranpa 89
222 Mr. Pak's Quiz For English(072) 2020.08.20 Nick'sgranpa 84
221 Mr. Pak's Quiz For English(071) 2020.08.13 Nick'sgranpa 92
220 Mr. Pak's Quiz For English(070) 2020.08.11 Nick'sgranpa 65
219 Mr. Pak's Quiz For English(069) 2020.08.01 Nick'sgranpa 84
218 Mr. Pak's Quiz For English(068) 2020.07.23 Nick'sgranpa 134
217 Mr. Pak's Quiz For English(067) 2020.07.14 Nick'sgranpa 99
216 Mr. Pak's Quiz For English(066) 2020.07.08 Nick'sgranpa 78
215 Mr. Pak's Quiz For English(065) 2020.06.28 Nick'sgranpa 82
214 Mr. Pak's Quiz For English(064) 2020.06.24 Nick'sgranpa 105
213 Mr. Pak's Quiz For English(063) 2020.06.15 Nick'sgranpa 95
212 Mr. Pak's Quiz For English(062) 2020.06.09 Nick'sgranpa 107
211 Mr. Pak's Quiz For English(061) 2020.06.02 Nick'sgranpa 126
210 Mr. Pak's Quiz For English(060) 2020.05.26 Nick'sgranpa 111
209 Mr. Pak's Quiz For English(059) 2020.05.20 Nick'sgranpa 105
208 Mr. Pak's Quiz For English(058) 2020.05.11 Nick'sgranpa 112
207 Mr. Pak's Quiz For English(057)  2020.05.06 Nick'sgranpa 108
206 Mr. Pak's Quiz For English(056) 2020.05.04 Nick'sgranpa 106
205 Mr. Pak's Quiz For English(055) [1] 2020.04.29 Nick'sgranpa 118
204 Mr. Pak's Quiz For English(054) 2020.04.29 Nick'sgranpa 107
203 Mr. Pak's Quiz For English(053) [1] 2020.04.23 Nick'sgranpa 103
202 Mr. Pak's Quiz For English(052) [1] 2020.04.16 Nick'sgranpa 112
201 Mr. Pak's Quiz For English(050) 2020.04.08 Nick'sgranpa 113
200 Mr. Pak's Quiz For English(049) 2020.04.04 Nick'sgranpa 130
199 Mr. Pak's Quiz For English(048) 2020.03.23 Nick'sgranpa 102
198 Mr. Pak's Quiz For English(047) 2020.03.19 Nick'sgranpa 114
197 Mr. Pak's Quiz For English(046) 2020.03.12 Nick'sgranpa 99
196 Mr. Pak's Quiz For English(045) 2020.03.05 Nick'sgranpa 126
195 Mr. Pak's Quiz For English(044) 2020.02.24 Nick'sgranpa 163
194 Mr. Pak's Quiz For English(043) 2020.02.17 Nick'sgranpa 120
193 Mr. Pak's Quiz For English(042) [1] 2020.02.10 Nick'sgranpa 138
192 Mr. Pak's Quiz For English(041) 2020.01.19 Nick'sgranpa 173
191 Mr. Pak's Quiz For English(040) 2020.01.09 Nick'sgranpa 184
190 Mr. Pak's Quiz For English(039) 2019.12.29 Nick'sgranpa 192
189 Mr. Pak's Quiz For English(038) [1] 2019.12.18 Nick'sgranpa 215
188 Mr. Pak's Quiz For English(036) 2019.11.29 Nick'sgranpa 201
187 Mr. Pak's Quiz For English(035) 2019.11.22 Nick'sgranpa 221
186 Mr. Pak's Quiz For English(034) 2019.11.10 Nick'sgranpa 198
185 Mr. Pak's Quiz For English(033) 2019.10.21 Nick'sgranpa 229
184 Mr. Pak's Quiz For English(032) 2019.10.08 Nick'sgranpa 217
183 Mr. Pak's Quiz For English(031) 2019.09.11 Nick'sgranpa 266
182 Mr. Pak's Quiz For English(030) 2019.08.10 Nick'sgranpa 265
181 Mr. Pak's Quiz For English(029) 2019.07.22 Nick'sgranpa 1005
180 Mr. Pak's Quiz For English(028) 2019.07.10 Nick'sgranpa 277