Mr. Pak's Quiz For English(079)

Nick'sgranpa 2020.10.17 09:08 조회 수 : 7

Mr. Pak's Quiz For English(079)

===

<제 079 회> 왜 그는 걸을까요?

               / Why does he walk?

.

[Q] :

Sam Jones는

한 아파트 빌딩의

18층에 산다.

Sam Jones lives

/ on the eighteenth floor

/ of an apartment building.

.

매일 아침 그가 일을 갈 때는,

Every morning / when he goes to work,

.

승강기를 타고선,

1층 단추를 누르고, 타고 내려간다.

/ he gets on the elevator,

/ presses the ground floor button, / and rides down.

.

매일 밤 그가 집으로 돌아오는 때는,

Every night / when he comes home,

.

만일 그가 승강기 안에 혼자일 때는,

/ if he is the only one in the car,

.

그는 6층에서 내려

나머지 길은 걸어서 올라가는데,

/ he gets off at the sixth floor

/ and walks up the rest of the way,

.

그러나 비 오는 날은 18층 버튼을 누르고,

타고 올라가서, 그리곤 18층에서 내린다.

/ but he presses the eighteen floor button on the rainy days,

/ and rides up, / then he gets off at the eighteen floor.

.

왜 그는 걸을까요?

Why does he walk?

.

보기 :

가) 6층에 사랑하는 여자 친구가 있다.

나) 비 오는 날엔 몸이 젖어 친구를 찾기 곤란하다.

다) 위 두 가지가 다 맞다.

라) 다른 사정이 있다.

.

[답] ( ) 만일에 라)를 택한다면 설명?_______________

----------------------------------------* 정답은 다음 회에 있음.

==

<단어읽기> :

a.part.ment /ə.pɑ́:rt.mənt/[어.파아(어)ㄹ트.́먼트]

buil.ding /bíl.diŋ/[빌 ́.딩]

but.ton /bʌ́t.ən/[버^앝 ́.언]

el.e.va.tor /él.ə.vèit.ər/[앨 ́.어.ㅎ배잍 ̀.어(어)ㄹ]

ground /graund/[그(어)라운드]

press.es /prés.is/[프(어)랫 ́.이스]

rain.y /réi.ni:/[(어)래인 ́.이이]

work /wə:rk/[우어(어)ㄹ크]

==

[제 078 정답 및 해설]

정답 : 나) 44개

해설 :

크기 : A 16(1x?x?), B 형 : 8(2x?x?), C 형 16(1x1x?), D 형 4(2x2x?)

==

A 형 : 작은 사각형(1x1)을 대각으로 하여 네 개의 삼각형으로 나눈 것임.

B 형 : 작은 사각형 두 개를 길이대로 하여 밑변(길이:2)이 되고 양변은 작은

사각형(1x1)의 대각선이 됨.

C 형 : 작은 사각형(1x1)을 대각으로 하여 두 개의 삼각형으로 나눈 것임.

D 형 : 큰 사각형(2x2)을 대각으로 하여 두 개의 삼각형으로 나눈 것임.

.

보기 :

 

==

<오늘의 명언>

I never made one of my discoveries through the process of rational thinking

   내 발견들 중에 이성적인 사고를 거쳐서 만들어진 것은 하나도 없다.

       --- 앨버트 아인스타인(Albert Einstein) 독일계 미국 이론 물리학자

==

 

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
» Mr. Pak's Quiz For English(079) [1] file 2020.10.17 Nick'sgranpa 7
228 Mr. Pak's Quiz For English(078) [1] file 2020.10.10 Nick'sgranpa 21
227 Mr. Pak's Quiz For English(077) [1] file 2020.09.29 Nick'sgranpa 35
226 Mr. Pak's Quiz For English(076) 2020.09.19 Nick'sgranpa 54
225 Mr. Pak's Quiz For English(075) 2020.09.11 Nick'sgranpa 52
224 Mr. Pak's Quiz For English(074) 2020.09.03 Nick'sgranpa 65
223 Mr. Pak's Quiz For English(073) 2020.08.26 Nick'sgranpa 77
222 Mr. Pak's Quiz For English(072) 2020.08.20 Nick'sgranpa 82
221 Mr. Pak's Quiz For English(071) 2020.08.13 Nick'sgranpa 90
220 Mr. Pak's Quiz For English(070) 2020.08.11 Nick'sgranpa 63
219 Mr. Pak's Quiz For English(069) 2020.08.01 Nick'sgranpa 79
218 Mr. Pak's Quiz For English(068) 2020.07.23 Nick'sgranpa 132
217 Mr. Pak's Quiz For English(067) 2020.07.14 Nick'sgranpa 98
216 Mr. Pak's Quiz For English(066) 2020.07.08 Nick'sgranpa 74
215 Mr. Pak's Quiz For English(065) 2020.06.28 Nick'sgranpa 80
214 Mr. Pak's Quiz For English(064) 2020.06.24 Nick'sgranpa 103
213 Mr. Pak's Quiz For English(063) 2020.06.15 Nick'sgranpa 94
212 Mr. Pak's Quiz For English(062) 2020.06.09 Nick'sgranpa 107
211 Mr. Pak's Quiz For English(061) 2020.06.02 Nick'sgranpa 126
210 Mr. Pak's Quiz For English(060) 2020.05.26 Nick'sgranpa 110
209 Mr. Pak's Quiz For English(059) 2020.05.20 Nick'sgranpa 103
208 Mr. Pak's Quiz For English(058) 2020.05.11 Nick'sgranpa 111
207 Mr. Pak's Quiz For English(057)  2020.05.06 Nick'sgranpa 106
206 Mr. Pak's Quiz For English(056) 2020.05.04 Nick'sgranpa 103
205 Mr. Pak's Quiz For English(055) [1] 2020.04.29 Nick'sgranpa 116
204 Mr. Pak's Quiz For English(054) 2020.04.29 Nick'sgranpa 103
203 Mr. Pak's Quiz For English(053) [1] 2020.04.23 Nick'sgranpa 99
202 Mr. Pak's Quiz For English(052) [1] 2020.04.16 Nick'sgranpa 112
201 Mr. Pak's Quiz For English(050) 2020.04.08 Nick'sgranpa 111
200 Mr. Pak's Quiz For English(049) 2020.04.04 Nick'sgranpa 128
199 Mr. Pak's Quiz For English(048) 2020.03.23 Nick'sgranpa 98
198 Mr. Pak's Quiz For English(047) 2020.03.19 Nick'sgranpa 112
197 Mr. Pak's Quiz For English(046) 2020.03.12 Nick'sgranpa 97
196 Mr. Pak's Quiz For English(045) 2020.03.05 Nick'sgranpa 125
195 Mr. Pak's Quiz For English(044) 2020.02.24 Nick'sgranpa 159
194 Mr. Pak's Quiz For English(043) 2020.02.17 Nick'sgranpa 119
193 Mr. Pak's Quiz For English(042) [1] 2020.02.10 Nick'sgranpa 137
192 Mr. Pak's Quiz For English(041) 2020.01.19 Nick'sgranpa 172
191 Mr. Pak's Quiz For English(040) 2020.01.09 Nick'sgranpa 182
190 Mr. Pak's Quiz For English(039) 2019.12.29 Nick'sgranpa 191
189 Mr. Pak's Quiz For English(038) [1] 2019.12.18 Nick'sgranpa 211
188 Mr. Pak's Quiz For English(036) 2019.11.29 Nick'sgranpa 201
187 Mr. Pak's Quiz For English(035) 2019.11.22 Nick'sgranpa 218
186 Mr. Pak's Quiz For English(034) 2019.11.10 Nick'sgranpa 196
185 Mr. Pak's Quiz For English(033) 2019.10.21 Nick'sgranpa 225
184 Mr. Pak's Quiz For English(032) 2019.10.08 Nick'sgranpa 215
183 Mr. Pak's Quiz For English(031) 2019.09.11 Nick'sgranpa 265
182 Mr. Pak's Quiz For English(030) 2019.08.10 Nick'sgranpa 263
181 Mr. Pak's Quiz For English(029) 2019.07.22 Nick'sgranpa 1005
180 Mr. Pak's Quiz For English(028) 2019.07.10 Nick'sgranpa 277