Mr. Pak's Quiz For English(079)

Nick'sgranpa 2020.10.17 09:08 조회 수 : 103

Mr. Pak's Quiz For English(079)

===

<제 079 회> 왜 그는 걸을까요?

               / Why does he walk?

.

[Q] :

Sam Jones는

한 아파트 빌딩의

18층에 산다.

Sam Jones lives

/ on the eighteenth floor

/ of an apartment building.

.

매일 아침 그가 일을 갈 때는,

Every morning / when he goes to work,

.

승강기를 타고선,

1층 단추를 누르고, 타고 내려간다.

/ he gets on the elevator,

/ presses the ground floor button, / and rides down.

.

매일 밤 그가 집으로 돌아오는 때는,

Every night / when he comes home,

.

만일 그가 승강기 안에 혼자일 때는,

/ if he is the only one in the car,

.

그는 6층에서 내려

나머지 길은 걸어서 올라가는데,

/ he gets off at the sixth floor

/ and walks up the rest of the way,

.

그러나 비 오는 날은 18층 버튼을 누르고,

타고 올라가서, 그리곤 18층에서 내린다.

/ but he presses the eighteen floor button on the rainy days,

/ and rides up, / then he gets off at the eighteen floor.

.

왜 그는 걸을까요?

Why does he walk?

.

보기 :

가) 6층에 사랑하는 여자 친구가 있다.

나) 비 오는 날엔 몸이 젖어 친구를 찾기 곤란하다.

다) 위 두 가지가 다 맞다.

라) 다른 사정이 있다.

.

[답] ( ) 만일에 라)를 택한다면 설명?_______________

----------------------------------------* 정답은 다음 회에 있음.

==

<단어읽기> :

a.part.ment /ə.pɑ́:rt.mənt/[어.파아(어)ㄹ트.́먼트]

buil.ding /bíl.diŋ/[빌 ́.딩]

but.ton /bʌ́t.ən/[버^앝 ́.언]

el.e.va.tor /él.ə.vèit.ər/[앨 ́.어.ㅎ배잍 ̀.어(어)ㄹ]

ground /graund/[그(어)라운드]

press.es /prés.is/[프(어)랫 ́.이스]

rain.y /réi.ni:/[(어)래인 ́.이이]

work /wə:rk/[우어(어)ㄹ크]

==

[제 078 정답 및 해설]

정답 : 나) 44개

해설 :

크기 : A 16(1x?x?), B 형 : 8(2x?x?), C 형 16(1x1x?), D 형 4(2x2x?)

==

A 형 : 작은 사각형(1x1)을 대각으로 하여 네 개의 삼각형으로 나눈 것임.

B 형 : 작은 사각형 두 개를 길이대로 하여 밑변(길이:2)이 되고 양변은 작은

사각형(1x1)의 대각선이 됨.

C 형 : 작은 사각형(1x1)을 대각으로 하여 두 개의 삼각형으로 나눈 것임.

D 형 : 큰 사각형(2x2)을 대각으로 하여 두 개의 삼각형으로 나눈 것임.

.

보기 :

 

==

<오늘의 명언>

I never made one of my discoveries through the process of rational thinking

   내 발견들 중에 이성적인 사고를 거쳐서 만들어진 것은 하나도 없다.

       --- 앨버트 아인스타인(Albert Einstein) 독일계 미국 이론 물리학자

==

 

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
249 Mr. Pak's Quiz For English(099) 2021.04.09 Nick'sgranpa 14
248 Mr. Pak's Quiz For English(098) 2021.04.02 Nick'sgranpa 27
247 Mr. Pak's Quiz For English(097) 2021.03.23 Nick'sgranpa 48
246 Mr. Pak's Quiz For English(096) 2021.03.17 Nick'sgranpa 58
245 Mr. Pak's Quiz For English(095) 2021.03.10 Nick'sgranpa 66
244 Mr. Pak's Quiz For English(094) 2021.02.26 Nick'sgranpa 68
243 Mr. Pak's Quiz For English(093) 2021.02.20 Nick'sgranpa 77
242 Mr. Pak's Quiz For English(092) 2021.02.11 Nick'sgranpa 103
241 Mr. Pak's Quiz For English(091) 2021.02.03 Nick'sgranpa 85
240 Mr. Pak's Quiz For English(090) 2021.01.31 Nick'sgranpa 82
239 Mr. Pak's Quiz For English(089) 2021.01.24 Nick'sgranpa 71
238 Mr. Pak's Quiz For English(088) 2021.01.17 Nick'sgranpa 84
237 Mr. Pak's Quiz For English(087) 2021.01.04 Nick'sgranpa 72
236 Mr. Pak's Quiz For English(086) 2020.12.30 Nick'sgranpa 84
235 Mr. Pak's Quiz For English(085) 2020.12.21 Nick'sgranpa 110
234 Mr. Pak's Quiz For English(084) 2020.12.11 Nick'sgranpa 91
233 Mr. Pak's Quiz For English(083) 2020.11.30 Nick'sgranpa 91
232 Mr. Pak's Quiz For English(082) 2020.11.21 Nick'sgranpa 108
231 Mr. Pak's Quiz For English(081) 2020.11.11 Nick'sgranpa 106
230 Mr. Pak's Quiz For English(080) [1] file 2020.11.01 Nick'sgranpa 111
» Mr. Pak's Quiz For English(079) [1] file 2020.10.17 Nick'sgranpa 103
228 Mr. Pak's Quiz For English(078) [1] file 2020.10.10 Nick'sgranpa 111
227 Mr. Pak's Quiz For English(077) [1] file 2020.09.29 Nick'sgranpa 125
226 Mr. Pak's Quiz For English(076) 2020.09.19 Nick'sgranpa 120
225 Mr. Pak's Quiz For English(075) 2020.09.11 Nick'sgranpa 113
224 Mr. Pak's Quiz For English(074) 2020.09.03 Nick'sgranpa 125
223 Mr. Pak's Quiz For English(073) 2020.08.26 Nick'sgranpa 137
222 Mr. Pak's Quiz For English(072) 2020.08.20 Nick'sgranpa 128
221 Mr. Pak's Quiz For English(071) 2020.08.13 Nick'sgranpa 137
220 Mr. Pak's Quiz For English(070) 2020.08.11 Nick'sgranpa 102
219 Mr. Pak's Quiz For English(069) 2020.08.01 Nick'sgranpa 127
218 Mr. Pak's Quiz For English(068) 2020.07.23 Nick'sgranpa 192
217 Mr. Pak's Quiz For English(067) 2020.07.14 Nick'sgranpa 143
216 Mr. Pak's Quiz For English(066) 2020.07.08 Nick'sgranpa 126
215 Mr. Pak's Quiz For English(065) 2020.06.28 Nick'sgranpa 127
214 Mr. Pak's Quiz For English(064) 2020.06.24 Nick'sgranpa 168
213 Mr. Pak's Quiz For English(063) 2020.06.15 Nick'sgranpa 135
212 Mr. Pak's Quiz For English(062) 2020.06.09 Nick'sgranpa 147
211 Mr. Pak's Quiz For English(061) 2020.06.02 Nick'sgranpa 171
210 Mr. Pak's Quiz For English(060) 2020.05.26 Nick'sgranpa 153
209 Mr. Pak's Quiz For English(059) 2020.05.20 Nick'sgranpa 156
208 Mr. Pak's Quiz For English(058) 2020.05.11 Nick'sgranpa 159
207 Mr. Pak's Quiz For English(057)  2020.05.06 Nick'sgranpa 172
206 Mr. Pak's Quiz For English(056) 2020.05.04 Nick'sgranpa 146
205 Mr. Pak's Quiz For English(055) [1] 2020.04.29 Nick'sgranpa 164
204 Mr. Pak's Quiz For English(054) 2020.04.29 Nick'sgranpa 141
203 Mr. Pak's Quiz For English(053) [1] 2020.04.23 Nick'sgranpa 144
202 Mr. Pak's Quiz For English(052) [1] 2020.04.16 Nick'sgranpa 160
201 Mr. Pak's Quiz For English(050) 2020.04.08 Nick'sgranpa 156
200 Mr. Pak's Quiz For English(049) 2020.04.04 Nick'sgranpa 187