Mr. Pak's Quiz For English(080)

Nick'sgranpa 2020.11.01 07:05 조회 수 : 112

Mr. Pak's Quiz For English(080)

====

<제 080 회> 숫자로 빈칸 채우기

/ Filling the blanks with numbers

.

[Q] :

다음의 사각형에서 0, 4, 8,그리고 12의 숫자들을 사용해서,

수직이나, 수평이나, 대각선으로 합하였을 때

24가 되게 그것을 완성하라.

.

Using the numbers 0, 4, 8, and 12 in the following square,

 you can complete it so that total is 24 when added horizontally,

 vertically, and diagonally.

.

[보기]

이 사각형은 같은 크기의 작은 정사각형이 가로로 넷, 세로로 넷 도합 16개로

되어있다.

0

(a)

12

0

(b)

(c)

(d)

(e)

4

(f)

(g)

(h)

(i)

(j)

(k)

12

.

[답]

a ( ), b ( ), c ( ), d ( ), e ( ), f ( ), g ( )

h ( ), i ( ), j ( ), k ( )

----------------------------------------* 정답은 다음 회에 있음.

==

<단어읽기> :

add.ed /ǽd.id/[애^앋 ́.읻(으)]

di.ag.o.nal.ly /dai.ǽg.ə.nəl.i:/[다이.애^악 ́.어.널.이이]

fol.low.ing /fɑ́l.ou.iŋ/[ㅎ팔 ́.오우.잉]

hor.i.zon.tal.ly /hɔ̀:r.ə.zɑ́n.tl.i:/[호^어 ̀.(어)러.ㅅ잔 ́.트을.이이]

ver.ti.cal.ly /və́:r.ti.kəl.i:/[ㅎ버(어)ㄹ ́.티.컬.이이]

==

[제 079 회 정답 및 해설]

정답 : 라)

해설 :

그는 키가 작아 18 층 버턴에 (손이) 닿을 수 가 없어서다.

그러나 비 오는 날은 늘 우산을 가지고 다닌다.

He was short and couldn't reach the 18th floor button.

      But rainy days always carry an umbrella.

==

<오늘의 명언>

Each of us visits that Earth involuntarily and without an invitation.

     For me, it is enough to wonder at its secrets.

우리는 모두 본의 아니게 초대장도 없이 지구를 방문 중이다.

   나에게는 이것도 놀라운 불가사의이다.

         --- 앨버트 아인스타인(Albert Einstein) 독일계 미국 이론 물리학자

==

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
253 Mr. Pak's Quiz For English(103) 2021.05.12 Nick'sgranpa 10
252 Mr. Pak's Quiz For English(102) 2021.05.05 Nick'sgranpa 20
251 Mr. Pak's Quiz For English(101) 2021.04.24 Nick'sgranpa 28
250 Mr. Pak's Quiz For English(100) 2021.04.18 Nick'sgranpa 38
249 Mr. Pak's Quiz For English(099) 2021.04.09 Nick'sgranpa 45
248 Mr. Pak's Quiz For English(098) 2021.04.02 Nick'sgranpa 55
247 Mr. Pak's Quiz For English(097) 2021.03.23 Nick'sgranpa 68
246 Mr. Pak's Quiz For English(096) 2021.03.17 Nick'sgranpa 79
245 Mr. Pak's Quiz For English(095) 2021.03.10 Nick'sgranpa 81
244 Mr. Pak's Quiz For English(094) 2021.02.26 Nick'sgranpa 77
243 Mr. Pak's Quiz For English(093) 2021.02.20 Nick'sgranpa 84
242 Mr. Pak's Quiz For English(092) 2021.02.11 Nick'sgranpa 108
241 Mr. Pak's Quiz For English(091) 2021.02.03 Nick'sgranpa 91
240 Mr. Pak's Quiz For English(090) 2021.01.31 Nick'sgranpa 85
239 Mr. Pak's Quiz For English(089) 2021.01.24 Nick'sgranpa 74
238 Mr. Pak's Quiz For English(088) 2021.01.17 Nick'sgranpa 88
237 Mr. Pak's Quiz For English(087) 2021.01.04 Nick'sgranpa 78
236 Mr. Pak's Quiz For English(086) 2020.12.30 Nick'sgranpa 84
235 Mr. Pak's Quiz For English(085) 2020.12.21 Nick'sgranpa 118
234 Mr. Pak's Quiz For English(084) 2020.12.11 Nick'sgranpa 101
233 Mr. Pak's Quiz For English(083) 2020.11.30 Nick'sgranpa 94
232 Mr. Pak's Quiz For English(082) 2020.11.21 Nick'sgranpa 114
231 Mr. Pak's Quiz For English(081) 2020.11.11 Nick'sgranpa 110
» Mr. Pak's Quiz For English(080) [1] file 2020.11.01 Nick'sgranpa 112
229 Mr. Pak's Quiz For English(079) [1] file 2020.10.17 Nick'sgranpa 105
228 Mr. Pak's Quiz For English(078) [1] file 2020.10.10 Nick'sgranpa 119
227 Mr. Pak's Quiz For English(077) [1] file 2020.09.29 Nick'sgranpa 129
226 Mr. Pak's Quiz For English(076) 2020.09.19 Nick'sgranpa 123
225 Mr. Pak's Quiz For English(075) 2020.09.11 Nick'sgranpa 114
224 Mr. Pak's Quiz For English(074) 2020.09.03 Nick'sgranpa 130
223 Mr. Pak's Quiz For English(073) 2020.08.26 Nick'sgranpa 144
222 Mr. Pak's Quiz For English(072) 2020.08.20 Nick'sgranpa 129
221 Mr. Pak's Quiz For English(071) 2020.08.13 Nick'sgranpa 141
220 Mr. Pak's Quiz For English(070) 2020.08.11 Nick'sgranpa 108
219 Mr. Pak's Quiz For English(069) 2020.08.01 Nick'sgranpa 130
218 Mr. Pak's Quiz For English(068) 2020.07.23 Nick'sgranpa 198
217 Mr. Pak's Quiz For English(067) 2020.07.14 Nick'sgranpa 147
216 Mr. Pak's Quiz For English(066) 2020.07.08 Nick'sgranpa 135
215 Mr. Pak's Quiz For English(065) 2020.06.28 Nick'sgranpa 128
214 Mr. Pak's Quiz For English(064) 2020.06.24 Nick'sgranpa 174
213 Mr. Pak's Quiz For English(063) 2020.06.15 Nick'sgranpa 139
212 Mr. Pak's Quiz For English(062) 2020.06.09 Nick'sgranpa 150
211 Mr. Pak's Quiz For English(061) 2020.06.02 Nick'sgranpa 173
210 Mr. Pak's Quiz For English(060) 2020.05.26 Nick'sgranpa 165
209 Mr. Pak's Quiz For English(059) 2020.05.20 Nick'sgranpa 163
208 Mr. Pak's Quiz For English(058) 2020.05.11 Nick'sgranpa 162
207 Mr. Pak's Quiz For English(057)  2020.05.06 Nick'sgranpa 175
206 Mr. Pak's Quiz For English(056) 2020.05.04 Nick'sgranpa 155
205 Mr. Pak's Quiz For English(055) [1] 2020.04.29 Nick'sgranpa 170
204 Mr. Pak's Quiz For English(054) 2020.04.29 Nick'sgranpa 141