Mr. Pak's Quiz For English(080)

Nick'sgranpa 2020.11.01 07:05 조회 수 : 33

Mr. Pak's Quiz For English(080)

====

<제 080 회> 숫자로 빈칸 채우기

/ Filling the blanks with numbers

.

[Q] :

다음의 사각형에서 0, 4, 8,그리고 12의 숫자들을 사용해서,

수직이나, 수평이나, 대각선으로 합하였을 때

24가 되게 그것을 완성하라.

.

Using the numbers 0, 4, 8, and 12 in the following square,

 you can complete it so that total is 24 when added horizontally,

 vertically, and diagonally.

.

[보기]

이 사각형은 같은 크기의 작은 정사각형이 가로로 넷, 세로로 넷 도합 16개로

되어있다.

0

(a)

12

0

(b)

(c)

(d)

(e)

4

(f)

(g)

(h)

(i)

(j)

(k)

12

.

[답]

a ( ), b ( ), c ( ), d ( ), e ( ), f ( ), g ( )

h ( ), i ( ), j ( ), k ( )

----------------------------------------* 정답은 다음 회에 있음.

==

<단어읽기> :

add.ed /ǽd.id/[애^앋 ́.읻(으)]

di.ag.o.nal.ly /dai.ǽg.ə.nəl.i:/[다이.애^악 ́.어.널.이이]

fol.low.ing /fɑ́l.ou.iŋ/[ㅎ팔 ́.오우.잉]

hor.i.zon.tal.ly /hɔ̀:r.ə.zɑ́n.tl.i:/[호^어 ̀.(어)러.ㅅ잔 ́.트을.이이]

ver.ti.cal.ly /və́:r.ti.kəl.i:/[ㅎ버(어)ㄹ ́.티.컬.이이]

==

[제 079 회 정답 및 해설]

정답 : 라)

해설 :

그는 키가 작아 18 층 버턴에 (손이) 닿을 수 가 없어서다.

그러나 비 오는 날은 늘 우산을 가지고 다닌다.

He was short and couldn't reach the 18th floor button.

      But rainy days always carry an umbrella.

==

<오늘의 명언>

Each of us visits that Earth involuntarily and without an invitation.

     For me, it is enough to wonder at its secrets.

우리는 모두 본의 아니게 초대장도 없이 지구를 방문 중이다.

   나에게는 이것도 놀라운 불가사의이다.

         --- 앨버트 아인스타인(Albert Einstein) 독일계 미국 이론 물리학자

==

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
233 Mr. Pak's Quiz For English(083) 2020.11.30 Nick'sgranpa 3
232 Mr. Pak's Quiz For English(082) 2020.11.21 Nick'sgranpa 21
231 Mr. Pak's Quiz For English(081) 2020.11.11 Nick'sgranpa 27
» Mr. Pak's Quiz For English(080) [1] file 2020.11.01 Nick'sgranpa 33
229 Mr. Pak's Quiz For English(079) [1] file 2020.10.17 Nick'sgranpa 47
228 Mr. Pak's Quiz For English(078) [1] file 2020.10.10 Nick'sgranpa 51
227 Mr. Pak's Quiz For English(077) [1] file 2020.09.29 Nick'sgranpa 73
226 Mr. Pak's Quiz For English(076) 2020.09.19 Nick'sgranpa 82
225 Mr. Pak's Quiz For English(075) 2020.09.11 Nick'sgranpa 74
224 Mr. Pak's Quiz For English(074) 2020.09.03 Nick'sgranpa 84
223 Mr. Pak's Quiz For English(073) 2020.08.26 Nick'sgranpa 96
222 Mr. Pak's Quiz For English(072) 2020.08.20 Nick'sgranpa 88
221 Mr. Pak's Quiz For English(071) 2020.08.13 Nick'sgranpa 101
220 Mr. Pak's Quiz For English(070) 2020.08.11 Nick'sgranpa 65
219 Mr. Pak's Quiz For English(069) 2020.08.01 Nick'sgranpa 85
218 Mr. Pak's Quiz For English(068) 2020.07.23 Nick'sgranpa 141
217 Mr. Pak's Quiz For English(067) 2020.07.14 Nick'sgranpa 103
216 Mr. Pak's Quiz For English(066) 2020.07.08 Nick'sgranpa 82
215 Mr. Pak's Quiz For English(065) 2020.06.28 Nick'sgranpa 86
214 Mr. Pak's Quiz For English(064) 2020.06.24 Nick'sgranpa 108
213 Mr. Pak's Quiz For English(063) 2020.06.15 Nick'sgranpa 96
212 Mr. Pak's Quiz For English(062) 2020.06.09 Nick'sgranpa 110
211 Mr. Pak's Quiz For English(061) 2020.06.02 Nick'sgranpa 129
210 Mr. Pak's Quiz For English(060) 2020.05.26 Nick'sgranpa 115
209 Mr. Pak's Quiz For English(059) 2020.05.20 Nick'sgranpa 113
208 Mr. Pak's Quiz For English(058) 2020.05.11 Nick'sgranpa 116
207 Mr. Pak's Quiz For English(057)  2020.05.06 Nick'sgranpa 113
206 Mr. Pak's Quiz For English(056) 2020.05.04 Nick'sgranpa 109
205 Mr. Pak's Quiz For English(055) [1] 2020.04.29 Nick'sgranpa 119
204 Mr. Pak's Quiz For English(054) 2020.04.29 Nick'sgranpa 108
203 Mr. Pak's Quiz For English(053) [1] 2020.04.23 Nick'sgranpa 106
202 Mr. Pak's Quiz For English(052) [1] 2020.04.16 Nick'sgranpa 116
201 Mr. Pak's Quiz For English(050) 2020.04.08 Nick'sgranpa 117
200 Mr. Pak's Quiz For English(049) 2020.04.04 Nick'sgranpa 135
199 Mr. Pak's Quiz For English(048) 2020.03.23 Nick'sgranpa 103
198 Mr. Pak's Quiz For English(047) 2020.03.19 Nick'sgranpa 119
197 Mr. Pak's Quiz For English(046) 2020.03.12 Nick'sgranpa 103
196 Mr. Pak's Quiz For English(045) 2020.03.05 Nick'sgranpa 134
195 Mr. Pak's Quiz For English(044) 2020.02.24 Nick'sgranpa 169
194 Mr. Pak's Quiz For English(043) 2020.02.17 Nick'sgranpa 121
193 Mr. Pak's Quiz For English(042) [1] 2020.02.10 Nick'sgranpa 141
192 Mr. Pak's Quiz For English(041) 2020.01.19 Nick'sgranpa 176
191 Mr. Pak's Quiz For English(040) 2020.01.09 Nick'sgranpa 188
190 Mr. Pak's Quiz For English(039) 2019.12.29 Nick'sgranpa 200
189 Mr. Pak's Quiz For English(038) [1] 2019.12.18 Nick'sgranpa 221
188 Mr. Pak's Quiz For English(036) 2019.11.29 Nick'sgranpa 204
187 Mr. Pak's Quiz For English(035) 2019.11.22 Nick'sgranpa 224
186 Mr. Pak's Quiz For English(034) 2019.11.10 Nick'sgranpa 203
185 Mr. Pak's Quiz For English(033) 2019.10.21 Nick'sgranpa 238
184 Mr. Pak's Quiz For English(032) 2019.10.08 Nick'sgranpa 220