Mr. Pak's Quiz For English(080)

Nick'sgranpa 2020.11.01 07:05 조회 수 : 143

Mr. Pak's Quiz For English(080)

====

<제 080 회> 숫자로 빈칸 채우기

/ Filling the blanks with numbers

.

[Q] :

다음의 사각형에서 0, 4, 8,그리고 12의 숫자들을 사용해서,

수직이나, 수평이나, 대각선으로 합하였을 때

24가 되게 그것을 완성하라.

.

Using the numbers 0, 4, 8, and 12 in the following square,

 you can complete it so that total is 24 when added horizontally,

 vertically, and diagonally.

.

[보기]

이 사각형은 같은 크기의 작은 정사각형이 가로로 넷, 세로로 넷 도합 16개로

되어있다.

0

(a)

12

0

(b)

(c)

(d)

(e)

4

(f)

(g)

(h)

(i)

(j)

(k)

12

.

[답]

a ( ), b ( ), c ( ), d ( ), e ( ), f ( ), g ( )

h ( ), i ( ), j ( ), k ( )

----------------------------------------* 정답은 다음 회에 있음.

==

<단어읽기> :

add.ed /ǽd.id/[애^앋 ́.읻(으)]

di.ag.o.nal.ly /dai.ǽg.ə.nəl.i:/[다이.애^악 ́.어.널.이이]

fol.low.ing /fɑ́l.ou.iŋ/[ㅎ팔 ́.오우.잉]

hor.i.zon.tal.ly /hɔ̀:r.ə.zɑ́n.tl.i:/[호^어 ̀.(어)러.ㅅ잔 ́.트을.이이]

ver.ti.cal.ly /və́:r.ti.kəl.i:/[ㅎ버(어)ㄹ ́.티.컬.이이]

==

[제 079 회 정답 및 해설]

정답 : 라)

해설 :

그는 키가 작아 18 층 버턴에 (손이) 닿을 수 가 없어서다.

그러나 비 오는 날은 늘 우산을 가지고 다닌다.

He was short and couldn't reach the 18th floor button.

      But rainy days always carry an umbrella.

==

<오늘의 명언>

Each of us visits that Earth involuntarily and without an invitation.

     For me, it is enough to wonder at its secrets.

우리는 모두 본의 아니게 초대장도 없이 지구를 방문 중이다.

   나에게는 이것도 놀라운 불가사의이다.

         --- 앨버트 아인스타인(Albert Einstein) 독일계 미국 이론 물리학자

==

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
266 Gag 로 배우는 생활영어(008) 2021.09.19 Nick'sgranpa 4
265 Gag 로 배우는 생활영어(007) 2021.09.14 Nick'sgranpa 19
264 Gag 로 배우는 생활영어(006) 2021.09.06 Nick'sgranpa 30
263 Gag 로 배우는 생활영어(005) 2021.08.23 Nick'sgranpa 35
262 Gag 로 배우는 생활영어(004) 2021.08.09 Nick'sgranpa 49
261 Gag 로 배우는 생활영어(003) 2021.08.03 Nick'sgranpa 51
260 Gag 로 배우는 생활영어(002) 2021.07.28 Nick'sgranpa 62
259 Gag 로 배우는 생활영어(001) [2] 2021.07.11 Nick'sgranpa 73
258 Mr. Pak's Quiz For English(108) 2021.06.29 Nick'sgranpa 102
257 Mr. Pak's Quiz For English(107) 2021.06.22 Nick'sgranpa 100
256 Mr. Pak's Quiz For English(106) 2021.06.13 Nick'sgranpa 108
255 Mr. Pak's Quiz For English(105) 2021.06.01 yu41pak 93
254 Mr. Pak's Quiz For English(104) [1] 2021.05.23 Nick'sgranpa 101
253 Mr. Pak's Quiz For English(103) 2021.05.12 Nick'sgranpa 106
252 Mr. Pak's Quiz For English(102) 2021.05.05 Nick'sgranpa 92
251 Mr. Pak's Quiz For English(101) 2021.04.24 Nick'sgranpa 87
250 Mr. Pak's Quiz For English(100) 2021.04.18 Nick'sgranpa 99
249 Mr. Pak's Quiz For English(099) 2021.04.09 Nick'sgranpa 99
248 Mr. Pak's Quiz For English(098) 2021.04.02 Nick'sgranpa 93
247 Mr. Pak's Quiz For English(097) 2021.03.23 Nick'sgranpa 109
246 Mr. Pak's Quiz For English(096) 2021.03.17 Nick'sgranpa 116
245 Mr. Pak's Quiz For English(095) 2021.03.10 Nick'sgranpa 115
244 Mr. Pak's Quiz For English(094) 2021.02.26 Nick'sgranpa 114
243 Mr. Pak's Quiz For English(093) 2021.02.20 Nick'sgranpa 122
242 Mr. Pak's Quiz For English(092) 2021.02.11 Nick'sgranpa 154
241 Mr. Pak's Quiz For English(091) 2021.02.03 Nick'sgranpa 135
240 Mr. Pak's Quiz For English(090) 2021.01.31 Nick'sgranpa 117
239 Mr. Pak's Quiz For English(089) 2021.01.24 Nick'sgranpa 114
238 Mr. Pak's Quiz For English(088) 2021.01.17 Nick'sgranpa 120
237 Mr. Pak's Quiz For English(087) 2021.01.04 Nick'sgranpa 111
236 Mr. Pak's Quiz For English(086) 2020.12.30 Nick'sgranpa 116
235 Mr. Pak's Quiz For English(085) 2020.12.21 Nick'sgranpa 162
234 Mr. Pak's Quiz For English(084) 2020.12.11 Nick'sgranpa 136
233 Mr. Pak's Quiz For English(083) 2020.11.30 Nick'sgranpa 136
232 Mr. Pak's Quiz For English(082) 2020.11.21 Nick'sgranpa 146
231 Mr. Pak's Quiz For English(081) 2020.11.11 Nick'sgranpa 150
» Mr. Pak's Quiz For English(080) [1] file 2020.11.01 Nick'sgranpa 143
229 Mr. Pak's Quiz For English(079) [1] file 2020.10.17 Nick'sgranpa 139
228 Mr. Pak's Quiz For English(078) [1] file 2020.10.10 Nick'sgranpa 155
227 Mr. Pak's Quiz For English(077) [1] file 2020.09.29 Nick'sgranpa 161
226 Mr. Pak's Quiz For English(076) 2020.09.19 Nick'sgranpa 158
225 Mr. Pak's Quiz For English(075) 2020.09.11 Nick'sgranpa 148
224 Mr. Pak's Quiz For English(074) 2020.09.03 Nick'sgranpa 167
223 Mr. Pak's Quiz For English(073) 2020.08.26 Nick'sgranpa 193
222 Mr. Pak's Quiz For English(072) 2020.08.20 Nick'sgranpa 160
221 Mr. Pak's Quiz For English(071) 2020.08.13 Nick'sgranpa 177
220 Mr. Pak's Quiz For English(070) 2020.08.11 Nick'sgranpa 139
219 Mr. Pak's Quiz For English(069) 2020.08.01 Nick'sgranpa 166
218 Mr. Pak's Quiz For English(068) 2020.07.23 Nick'sgranpa 244
217 Mr. Pak's Quiz For English(067) 2020.07.14 Nick'sgranpa 178