Mr. Pak's Quiz For English(083)

Nick'sgranpa 2020.11.30 12:03 조회 수 : 91

Mr. Pak's Quiz For English(083)

==

<제 083 회> 그 다리는 붕괴될까요?

/ Does the bridge collapse?

.

[Q] :

큰 트럭 한 대가 1마일 길이의 다리를 건너고 있다.

A large truck is crossing a bridge 1 mile long.

.

그 다리는 정확히

그 트럭의 무게인 14000 파운드만 지탱할 수 있다.

The bridge can only hold 14000 lbs,

  which is the exact weight of the truck.

.

그 트럭이 그 다리의 절반을 건너고는 멈춘다.

The truck makes it half way across the bridge and stops.

.

새 한 마리가 그 트럭위에 앉는다.

A bird lands on the truck.

.

그 다리는 붕괴될까요?

Does the bridge collapse?

.

보기 :

가) 붕괴 된다. 나) 붕괴 되지 않는다.

.

[답] ( ) 만일에 나)를 택한다면 왜?__________

----------------------------------------* 정답은 다음 회에 있음.

==

<단어읽기> :

bridge /bridʒ/[브(어)리쥐]

col.lapse /kə.lǽps/[커.(을)래^앞스 ́]

cross.ing /krɔ́:s.iŋ/크(어)로^어엇 ́.잉]

hold /hould/[호울드]

lands /lændz/[(을)래^안드ㅅ즈]

lbs = pounds /paundz/[파운드ㅅ즈]

truck /trʌk/[트(어)러^앜(으)]

weight /weit/[우애잍(으)]

==

[제 082 회 정답 및 해설]

정답 : 나) 6 개월

해설 :

Sam의 나이를 S, 딸의 나이를 D로 하자.

1) S + D = 31

2) S = D + 30

3) 2)을 1)에 대입해보면, D + 30 + D =31, 2D=1(year), D=6Months.

Sam은 30년 6개월이 된 사람이다. / Sam is thirty and a half years old.

==

<오늘의 명언>

If at first you don't succeed, try, try again. / 처음에 성공하지 못한다면

다시 시도 하고 또 다시 시도하라!

--> 아무리 실패를 거듭해도 절망하거나 체념치 않고 끝까지 분투노력하라는 것.

.

칠전팔기(七顚八起) : <七 일곱 칠, 顚 기울어질 전, 八 여덟 팔, 起 일어날 기>

일곱 번 넘어지고 여덟 번 일어난다는 뜻이다.

==

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
249 Mr. Pak's Quiz For English(099) 2021.04.09 Nick'sgranpa 14
248 Mr. Pak's Quiz For English(098) 2021.04.02 Nick'sgranpa 27
247 Mr. Pak's Quiz For English(097) 2021.03.23 Nick'sgranpa 48
246 Mr. Pak's Quiz For English(096) 2021.03.17 Nick'sgranpa 58
245 Mr. Pak's Quiz For English(095) 2021.03.10 Nick'sgranpa 66
244 Mr. Pak's Quiz For English(094) 2021.02.26 Nick'sgranpa 68
243 Mr. Pak's Quiz For English(093) 2021.02.20 Nick'sgranpa 77
242 Mr. Pak's Quiz For English(092) 2021.02.11 Nick'sgranpa 103
241 Mr. Pak's Quiz For English(091) 2021.02.03 Nick'sgranpa 85
240 Mr. Pak's Quiz For English(090) 2021.01.31 Nick'sgranpa 82
239 Mr. Pak's Quiz For English(089) 2021.01.24 Nick'sgranpa 71
238 Mr. Pak's Quiz For English(088) 2021.01.17 Nick'sgranpa 84
237 Mr. Pak's Quiz For English(087) 2021.01.04 Nick'sgranpa 72
236 Mr. Pak's Quiz For English(086) 2020.12.30 Nick'sgranpa 84
235 Mr. Pak's Quiz For English(085) 2020.12.21 Nick'sgranpa 110
234 Mr. Pak's Quiz For English(084) 2020.12.11 Nick'sgranpa 91
» Mr. Pak's Quiz For English(083) 2020.11.30 Nick'sgranpa 91
232 Mr. Pak's Quiz For English(082) 2020.11.21 Nick'sgranpa 108
231 Mr. Pak's Quiz For English(081) 2020.11.11 Nick'sgranpa 106
230 Mr. Pak's Quiz For English(080) [1] file 2020.11.01 Nick'sgranpa 111
229 Mr. Pak's Quiz For English(079) [1] file 2020.10.17 Nick'sgranpa 103
228 Mr. Pak's Quiz For English(078) [1] file 2020.10.10 Nick'sgranpa 111
227 Mr. Pak's Quiz For English(077) [1] file 2020.09.29 Nick'sgranpa 125
226 Mr. Pak's Quiz For English(076) 2020.09.19 Nick'sgranpa 120
225 Mr. Pak's Quiz For English(075) 2020.09.11 Nick'sgranpa 113
224 Mr. Pak's Quiz For English(074) 2020.09.03 Nick'sgranpa 125
223 Mr. Pak's Quiz For English(073) 2020.08.26 Nick'sgranpa 137
222 Mr. Pak's Quiz For English(072) 2020.08.20 Nick'sgranpa 128
221 Mr. Pak's Quiz For English(071) 2020.08.13 Nick'sgranpa 137
220 Mr. Pak's Quiz For English(070) 2020.08.11 Nick'sgranpa 102
219 Mr. Pak's Quiz For English(069) 2020.08.01 Nick'sgranpa 127
218 Mr. Pak's Quiz For English(068) 2020.07.23 Nick'sgranpa 192
217 Mr. Pak's Quiz For English(067) 2020.07.14 Nick'sgranpa 143
216 Mr. Pak's Quiz For English(066) 2020.07.08 Nick'sgranpa 126
215 Mr. Pak's Quiz For English(065) 2020.06.28 Nick'sgranpa 127
214 Mr. Pak's Quiz For English(064) 2020.06.24 Nick'sgranpa 168
213 Mr. Pak's Quiz For English(063) 2020.06.15 Nick'sgranpa 135
212 Mr. Pak's Quiz For English(062) 2020.06.09 Nick'sgranpa 147
211 Mr. Pak's Quiz For English(061) 2020.06.02 Nick'sgranpa 171
210 Mr. Pak's Quiz For English(060) 2020.05.26 Nick'sgranpa 153
209 Mr. Pak's Quiz For English(059) 2020.05.20 Nick'sgranpa 156
208 Mr. Pak's Quiz For English(058) 2020.05.11 Nick'sgranpa 159
207 Mr. Pak's Quiz For English(057)  2020.05.06 Nick'sgranpa 172
206 Mr. Pak's Quiz For English(056) 2020.05.04 Nick'sgranpa 146
205 Mr. Pak's Quiz For English(055) [1] 2020.04.29 Nick'sgranpa 164
204 Mr. Pak's Quiz For English(054) 2020.04.29 Nick'sgranpa 141
203 Mr. Pak's Quiz For English(053) [1] 2020.04.23 Nick'sgranpa 144
202 Mr. Pak's Quiz For English(052) [1] 2020.04.16 Nick'sgranpa 160
201 Mr. Pak's Quiz For English(050) 2020.04.08 Nick'sgranpa 156
200 Mr. Pak's Quiz For English(049) 2020.04.04 Nick'sgranpa 187