Mr. Pak's Quiz For English(083)

Nick'sgranpa 2020.11.30 12:03 조회 수 : 46

Mr. Pak's Quiz For English(083)

==

<제 083 회> 그 다리는 붕괴될까요?

/ Does the bridge collapse?

.

[Q] :

큰 트럭 한 대가 1마일 길이의 다리를 건너고 있다.

A large truck is crossing a bridge 1 mile long.

.

그 다리는 정확히

그 트럭의 무게인 14000 파운드만 지탱할 수 있다.

The bridge can only hold 14000 lbs,

  which is the exact weight of the truck.

.

그 트럭이 그 다리의 절반을 건너고는 멈춘다.

The truck makes it half way across the bridge and stops.

.

새 한 마리가 그 트럭위에 앉는다.

A bird lands on the truck.

.

그 다리는 붕괴될까요?

Does the bridge collapse?

.

보기 :

가) 붕괴 된다. 나) 붕괴 되지 않는다.

.

[답] ( ) 만일에 나)를 택한다면 왜?__________

----------------------------------------* 정답은 다음 회에 있음.

==

<단어읽기> :

bridge /bridʒ/[브(어)리쥐]

col.lapse /kə.lǽps/[커.(을)래^앞스 ́]

cross.ing /krɔ́:s.iŋ/크(어)로^어엇 ́.잉]

hold /hould/[호울드]

lands /lændz/[(을)래^안드ㅅ즈]

lbs = pounds /paundz/[파운드ㅅ즈]

truck /trʌk/[트(어)러^앜(으)]

weight /weit/[우애잍(으)]

==

[제 082 회 정답 및 해설]

정답 : 나) 6 개월

해설 :

Sam의 나이를 S, 딸의 나이를 D로 하자.

1) S + D = 31

2) S = D + 30

3) 2)을 1)에 대입해보면, D + 30 + D =31, 2D=1(year), D=6Months.

Sam은 30년 6개월이 된 사람이다. / Sam is thirty and a half years old.

==

<오늘의 명언>

If at first you don't succeed, try, try again. / 처음에 성공하지 못한다면

다시 시도 하고 또 다시 시도하라!

--> 아무리 실패를 거듭해도 절망하거나 체념치 않고 끝까지 분투노력하라는 것.

.

칠전팔기(七顚八起) : <七 일곱 칠, 顚 기울어질 전, 八 여덟 팔, 起 일어날 기>

일곱 번 넘어지고 여덟 번 일어난다는 뜻이다.

==

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
237 Mr. Pak's Quiz For English(087) 2021.01.04 Nick'sgranpa 16
236 Mr. Pak's Quiz For English(086) 2020.12.30 Nick'sgranpa 25
235 Mr. Pak's Quiz For English(085) 2020.12.21 Nick'sgranpa 41
234 Mr. Pak's Quiz For English(084) 2020.12.11 Nick'sgranpa 40
» Mr. Pak's Quiz For English(083) 2020.11.30 Nick'sgranpa 46
232 Mr. Pak's Quiz For English(082) 2020.11.21 Nick'sgranpa 68
231 Mr. Pak's Quiz For English(081) 2020.11.11 Nick'sgranpa 67
230 Mr. Pak's Quiz For English(080) [1] file 2020.11.01 Nick'sgranpa 68
229 Mr. Pak's Quiz For English(079) [1] file 2020.10.17 Nick'sgranpa 68
228 Mr. Pak's Quiz For English(078) [1] file 2020.10.10 Nick'sgranpa 74
227 Mr. Pak's Quiz For English(077) [1] file 2020.09.29 Nick'sgranpa 89
226 Mr. Pak's Quiz For English(076) 2020.09.19 Nick'sgranpa 86
225 Mr. Pak's Quiz For English(075) 2020.09.11 Nick'sgranpa 81
224 Mr. Pak's Quiz For English(074) 2020.09.03 Nick'sgranpa 90
223 Mr. Pak's Quiz For English(073) 2020.08.26 Nick'sgranpa 103
222 Mr. Pak's Quiz For English(072) 2020.08.20 Nick'sgranpa 91
221 Mr. Pak's Quiz For English(071) 2020.08.13 Nick'sgranpa 103
220 Mr. Pak's Quiz For English(070) 2020.08.11 Nick'sgranpa 71
219 Mr. Pak's Quiz For English(069) 2020.08.01 Nick'sgranpa 90
218 Mr. Pak's Quiz For English(068) 2020.07.23 Nick'sgranpa 149
217 Mr. Pak's Quiz For English(067) 2020.07.14 Nick'sgranpa 108
216 Mr. Pak's Quiz For English(066) 2020.07.08 Nick'sgranpa 92
215 Mr. Pak's Quiz For English(065) 2020.06.28 Nick'sgranpa 90
214 Mr. Pak's Quiz For English(064) 2020.06.24 Nick'sgranpa 120
213 Mr. Pak's Quiz For English(063) 2020.06.15 Nick'sgranpa 99
212 Mr. Pak's Quiz For English(062) 2020.06.09 Nick'sgranpa 117
211 Mr. Pak's Quiz For English(061) 2020.06.02 Nick'sgranpa 132
210 Mr. Pak's Quiz For English(060) 2020.05.26 Nick'sgranpa 121
209 Mr. Pak's Quiz For English(059) 2020.05.20 Nick'sgranpa 120
208 Mr. Pak's Quiz For English(058) 2020.05.11 Nick'sgranpa 123
207 Mr. Pak's Quiz For English(057)  2020.05.06 Nick'sgranpa 123
206 Mr. Pak's Quiz For English(056) 2020.05.04 Nick'sgranpa 113
205 Mr. Pak's Quiz For English(055) [1] 2020.04.29 Nick'sgranpa 126
204 Mr. Pak's Quiz For English(054) 2020.04.29 Nick'sgranpa 109
203 Mr. Pak's Quiz For English(053) [1] 2020.04.23 Nick'sgranpa 108
202 Mr. Pak's Quiz For English(052) [1] 2020.04.16 Nick'sgranpa 126
201 Mr. Pak's Quiz For English(050) 2020.04.08 Nick'sgranpa 122
200 Mr. Pak's Quiz For English(049) 2020.04.04 Nick'sgranpa 144
199 Mr. Pak's Quiz For English(048) 2020.03.23 Nick'sgranpa 110
198 Mr. Pak's Quiz For English(047) 2020.03.19 Nick'sgranpa 123
197 Mr. Pak's Quiz For English(046) 2020.03.12 Nick'sgranpa 108
196 Mr. Pak's Quiz For English(045) 2020.03.05 Nick'sgranpa 139
195 Mr. Pak's Quiz For English(044) 2020.02.24 Nick'sgranpa 174
194 Mr. Pak's Quiz For English(043) 2020.02.17 Nick'sgranpa 127
193 Mr. Pak's Quiz For English(042) [1] 2020.02.10 Nick'sgranpa 146
192 Mr. Pak's Quiz For English(041) 2020.01.19 Nick'sgranpa 179
191 Mr. Pak's Quiz For English(040) 2020.01.09 Nick'sgranpa 194
190 Mr. Pak's Quiz For English(039) 2019.12.29 Nick'sgranpa 210
189 Mr. Pak's Quiz For English(038) [1] 2019.12.18 Nick'sgranpa 234
188 Mr. Pak's Quiz For English(036) 2019.11.29 Nick'sgranpa 213