Mr. Pak's Quiz For English(083)

Nick'sgranpa 2020.11.30 12:03 조회 수 : 157

Mr. Pak's Quiz For English(083)

==

<제 083 회> 그 다리는 붕괴될까요?

/ Does the bridge collapse?

.

[Q] :

큰 트럭 한 대가 1마일 길이의 다리를 건너고 있다.

A large truck is crossing a bridge 1 mile long.

.

그 다리는 정확히

그 트럭의 무게인 14000 파운드만 지탱할 수 있다.

The bridge can only hold 14000 lbs,

  which is the exact weight of the truck.

.

그 트럭이 그 다리의 절반을 건너고는 멈춘다.

The truck makes it half way across the bridge and stops.

.

새 한 마리가 그 트럭위에 앉는다.

A bird lands on the truck.

.

그 다리는 붕괴될까요?

Does the bridge collapse?

.

보기 :

가) 붕괴 된다. 나) 붕괴 되지 않는다.

.

[답] ( ) 만일에 나)를 택한다면 왜?__________

----------------------------------------* 정답은 다음 회에 있음.

==

<단어읽기> :

bridge /bridʒ/[브(어)리쥐]

col.lapse /kə.lǽps/[커.(을)래^앞스 ́]

cross.ing /krɔ́:s.iŋ/크(어)로^어엇 ́.잉]

hold /hould/[호울드]

lands /lændz/[(을)래^안드ㅅ즈]

lbs = pounds /paundz/[파운드ㅅ즈]

truck /trʌk/[트(어)러^앜(으)]

weight /weit/[우애잍(으)]

==

[제 082 회 정답 및 해설]

정답 : 나) 6 개월

해설 :

Sam의 나이를 S, 딸의 나이를 D로 하자.

1) S + D = 31

2) S = D + 30

3) 2)을 1)에 대입해보면, D + 30 + D =31, 2D=1(year), D=6Months.

Sam은 30년 6개월이 된 사람이다. / Sam is thirty and a half years old.

==

<오늘의 명언>

If at first you don't succeed, try, try again. / 처음에 성공하지 못한다면

다시 시도 하고 또 다시 시도하라!

--> 아무리 실패를 거듭해도 절망하거나 체념치 않고 끝까지 분투노력하라는 것.

.

칠전팔기(七顚八起) : <七 일곱 칠, 顚 기울어질 전, 八 여덟 팔, 起 일어날 기>

일곱 번 넘어지고 여덟 번 일어난다는 뜻이다.

==

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
275 Gag 로 배우는 생활영어(017) 2021.12.05 Nick'sgranpa 11
274 Gag 로 배우는 생활영어(016) 2021.11.24 Nick'sgranpa 26
273 Gag 로 배우는 생활영어(015) 2021.11.13 Nick'sgranpa 41
272 Gag 로 배우는 생활영어(014) 2021.11.04 Nick'sgranpa 44
271 Gag 로 배우는 생활영어(013) 2021.10.26 Nick'sgranpa 63
270 Gag 로 배우는 생활영어(012) 2021.10.16 Nick'sgranpa 67
269 Gag 로 배우는 생활영어(011) 2021.10.12 Nick'sgranpa 63
268 Gag 로 배우는 생활영어(010) 2021.09.30 Nick'sgranpa 82
267 Gag 로 배우는 생활영어(009) 2021.09.25 Nick'sgranpa 77
266 Gag 로 배우는 생활영어(008) 2021.09.19 Nick'sgranpa 65
265 Gag 로 배우는 생활영어(007) 2021.09.14 Nick'sgranpa 68
264 Gag 로 배우는 생활영어(006) 2021.09.06 Nick'sgranpa 74
263 Gag 로 배우는 생활영어(005) 2021.08.23 Nick'sgranpa 75
262 Gag 로 배우는 생활영어(004) 2021.08.09 Nick'sgranpa 81
261 Gag 로 배우는 생활영어(003) 2021.08.03 Nick'sgranpa 81
260 Gag 로 배우는 생활영어(002) 2021.07.28 Nick'sgranpa 88
259 Gag 로 배우는 생활영어(001) [2] 2021.07.11 Nick'sgranpa 99
258 Mr. Pak's Quiz For English(108) 2021.06.29 Nick'sgranpa 126
257 Mr. Pak's Quiz For English(107) 2021.06.22 Nick'sgranpa 123
256 Mr. Pak's Quiz For English(106) 2021.06.13 Nick'sgranpa 130
255 Mr. Pak's Quiz For English(105) 2021.06.01 yu41pak 113
254 Mr. Pak's Quiz For English(104) [1] 2021.05.23 Nick'sgranpa 122
253 Mr. Pak's Quiz For English(103) 2021.05.12 Nick'sgranpa 126
252 Mr. Pak's Quiz For English(102) 2021.05.05 Nick'sgranpa 112
251 Mr. Pak's Quiz For English(101) 2021.04.24 Nick'sgranpa 108
250 Mr. Pak's Quiz For English(100) 2021.04.18 Nick'sgranpa 120
249 Mr. Pak's Quiz For English(099) 2021.04.09 Nick'sgranpa 119
248 Mr. Pak's Quiz For English(098) 2021.04.02 Nick'sgranpa 113
247 Mr. Pak's Quiz For English(097) 2021.03.23 Nick'sgranpa 129
246 Mr. Pak's Quiz For English(096) 2021.03.17 Nick'sgranpa 136
245 Mr. Pak's Quiz For English(095) 2021.03.10 Nick'sgranpa 135
244 Mr. Pak's Quiz For English(094) 2021.02.26 Nick'sgranpa 134
243 Mr. Pak's Quiz For English(093) 2021.02.20 Nick'sgranpa 143
242 Mr. Pak's Quiz For English(092) 2021.02.11 Nick'sgranpa 174
241 Mr. Pak's Quiz For English(091) 2021.02.03 Nick'sgranpa 159
240 Mr. Pak's Quiz For English(090) 2021.01.31 Nick'sgranpa 137
239 Mr. Pak's Quiz For English(089) 2021.01.24 Nick'sgranpa 134
238 Mr. Pak's Quiz For English(088) 2021.01.17 Nick'sgranpa 140
237 Mr. Pak's Quiz For English(087) 2021.01.04 Nick'sgranpa 132
236 Mr. Pak's Quiz For English(086) 2020.12.30 Nick'sgranpa 136
235 Mr. Pak's Quiz For English(085) 2020.12.21 Nick'sgranpa 186
234 Mr. Pak's Quiz For English(084) 2020.12.11 Nick'sgranpa 156
» Mr. Pak's Quiz For English(083) 2020.11.30 Nick'sgranpa 157
232 Mr. Pak's Quiz For English(082) 2020.11.21 Nick'sgranpa 166
231 Mr. Pak's Quiz For English(081) 2020.11.11 Nick'sgranpa 170
230 Mr. Pak's Quiz For English(080) [1] file 2020.11.01 Nick'sgranpa 163
229 Mr. Pak's Quiz For English(079) [1] file 2020.10.17 Nick'sgranpa 160
228 Mr. Pak's Quiz For English(078) [1] file 2020.10.10 Nick'sgranpa 175
227 Mr. Pak's Quiz For English(077) [1] file 2020.09.29 Nick'sgranpa 181
226 Mr. Pak's Quiz For English(076) 2020.09.19 Nick'sgranpa 178