Mr. Pak's Quiz For English(084)

Nick'sgranpa 2020.12.11 08:37 조회 수 : 41

Mr. Pak's Quiz For English(084)

==

<제 084 회> 누가 더 멀리 있었나..?

                / Who was farther ..?

.

[Q] :

점심을 하기위해 뉴 해븐(New Haven)에서 만나기로 하여,

나의 동생은 보스턴에서 출발하였고,

그리고 나는 뉴욕(New York)에서 출발하였다.

My brother started out from Boston,

 and I started out from New York,

 to meet in New Haven for lunch.

.

우리가 New Haven에서 만났을 때,

우리들 중 누가 보스턴(Boston)에서 더 멀리 있었는가?

When we met in New Haven,

 which of us was farther from Boston?

.

보기 :

가) 형 나) 동생

다) 둘 다 같다. 라) 오는 사람의 속도에 따라 다르다.

.

[답] ( )

----------------------------------------* 정답은 다음 회에 있음.

==

<단어읽기> :

Bos.ton /bɔ́:s.tən/[보^어어스 ́.턴]

far.ther /fɑ́:r.ðər/[ㅎ파아(어)ㄹ ́.ㅎ더(어)ㄹ]

Ha.ven /héi.vən/[해이 ́.ㅎ번]

New York

/nju:/[니우우] /jɔ:rk/[이오^어(어)ㄹ크]

a) 뉴욕 시(=Néw Yòrk Cíty)(略: N.Y.C.).

b) 뉴욕 주(=Nèw Yórk Státe)(略: N.Y., NY)

==

[제 083 회 정답 및 해설]

정답 : 나) 붕괴 되지 않는다.

해설 :

왜? 이미 절반을 달렸다.

-- 그 트럭 전체 무게에서 이미 쓰인 개스(Gas) 무게를 빼야한다.

==

<오늘의 명언>

If it were a snake, it would bite you. / 그것이 뱀이라면 너를 물을 텐데.

--> 아주 가까이 놓고 못 찾다. = 업은 아이 3년 찾는다.

.

기마조마(骑马找马) : <骑 말탈 기, 马 말 마, 找 찾을 조, 马 말 마 >

말을 타고 말을 찾는다.

[비유] 이미 일자리가 있으면서 더 마음에 드는 일자리를 찾다.

==

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
238 Mr. Pak's Quiz For English(088) 2021.01.17 Nick'sgranpa 5
237 Mr. Pak's Quiz For English(087) 2021.01.04 Nick'sgranpa 18
236 Mr. Pak's Quiz For English(086) 2020.12.30 Nick'sgranpa 28
235 Mr. Pak's Quiz For English(085) 2020.12.21 Nick'sgranpa 42
» Mr. Pak's Quiz For English(084) 2020.12.11 Nick'sgranpa 41
233 Mr. Pak's Quiz For English(083) 2020.11.30 Nick'sgranpa 47
232 Mr. Pak's Quiz For English(082) 2020.11.21 Nick'sgranpa 69
231 Mr. Pak's Quiz For English(081) 2020.11.11 Nick'sgranpa 67
230 Mr. Pak's Quiz For English(080) [1] file 2020.11.01 Nick'sgranpa 68
229 Mr. Pak's Quiz For English(079) [1] file 2020.10.17 Nick'sgranpa 68
228 Mr. Pak's Quiz For English(078) [1] file 2020.10.10 Nick'sgranpa 74
227 Mr. Pak's Quiz For English(077) [1] file 2020.09.29 Nick'sgranpa 89
226 Mr. Pak's Quiz For English(076) 2020.09.19 Nick'sgranpa 86
225 Mr. Pak's Quiz For English(075) 2020.09.11 Nick'sgranpa 82
224 Mr. Pak's Quiz For English(074) 2020.09.03 Nick'sgranpa 90
223 Mr. Pak's Quiz For English(073) 2020.08.26 Nick'sgranpa 103
222 Mr. Pak's Quiz For English(072) 2020.08.20 Nick'sgranpa 91
221 Mr. Pak's Quiz For English(071) 2020.08.13 Nick'sgranpa 103
220 Mr. Pak's Quiz For English(070) 2020.08.11 Nick'sgranpa 71
219 Mr. Pak's Quiz For English(069) 2020.08.01 Nick'sgranpa 90
218 Mr. Pak's Quiz For English(068) 2020.07.23 Nick'sgranpa 149
217 Mr. Pak's Quiz For English(067) 2020.07.14 Nick'sgranpa 109
216 Mr. Pak's Quiz For English(066) 2020.07.08 Nick'sgranpa 92
215 Mr. Pak's Quiz For English(065) 2020.06.28 Nick'sgranpa 90
214 Mr. Pak's Quiz For English(064) 2020.06.24 Nick'sgranpa 120
213 Mr. Pak's Quiz For English(063) 2020.06.15 Nick'sgranpa 99
212 Mr. Pak's Quiz For English(062) 2020.06.09 Nick'sgranpa 117
211 Mr. Pak's Quiz For English(061) 2020.06.02 Nick'sgranpa 132
210 Mr. Pak's Quiz For English(060) 2020.05.26 Nick'sgranpa 121
209 Mr. Pak's Quiz For English(059) 2020.05.20 Nick'sgranpa 120
208 Mr. Pak's Quiz For English(058) 2020.05.11 Nick'sgranpa 123
207 Mr. Pak's Quiz For English(057)  2020.05.06 Nick'sgranpa 123
206 Mr. Pak's Quiz For English(056) 2020.05.04 Nick'sgranpa 113
205 Mr. Pak's Quiz For English(055) [1] 2020.04.29 Nick'sgranpa 126
204 Mr. Pak's Quiz For English(054) 2020.04.29 Nick'sgranpa 110
203 Mr. Pak's Quiz For English(053) [1] 2020.04.23 Nick'sgranpa 108
202 Mr. Pak's Quiz For English(052) [1] 2020.04.16 Nick'sgranpa 126
201 Mr. Pak's Quiz For English(050) 2020.04.08 Nick'sgranpa 122
200 Mr. Pak's Quiz For English(049) 2020.04.04 Nick'sgranpa 144
199 Mr. Pak's Quiz For English(048) 2020.03.23 Nick'sgranpa 110
198 Mr. Pak's Quiz For English(047) 2020.03.19 Nick'sgranpa 123
197 Mr. Pak's Quiz For English(046) 2020.03.12 Nick'sgranpa 108
196 Mr. Pak's Quiz For English(045) 2020.03.05 Nick'sgranpa 139
195 Mr. Pak's Quiz For English(044) 2020.02.24 Nick'sgranpa 174
194 Mr. Pak's Quiz For English(043) 2020.02.17 Nick'sgranpa 127
193 Mr. Pak's Quiz For English(042) [1] 2020.02.10 Nick'sgranpa 146
192 Mr. Pak's Quiz For English(041) 2020.01.19 Nick'sgranpa 179
191 Mr. Pak's Quiz For English(040) 2020.01.09 Nick'sgranpa 194
190 Mr. Pak's Quiz For English(039) 2019.12.29 Nick'sgranpa 210
189 Mr. Pak's Quiz For English(038) [1] 2019.12.18 Nick'sgranpa 234