Mr. Pak's Quiz For English(084)

Nick'sgranpa 2020.12.11 08:37 조회 수 : 156

Mr. Pak's Quiz For English(084)

==

<제 084 회> 누가 더 멀리 있었나..?

                / Who was farther ..?

.

[Q] :

점심을 하기위해 뉴 해븐(New Haven)에서 만나기로 하여,

나의 동생은 보스턴에서 출발하였고,

그리고 나는 뉴욕(New York)에서 출발하였다.

My brother started out from Boston,

 and I started out from New York,

 to meet in New Haven for lunch.

.

우리가 New Haven에서 만났을 때,

우리들 중 누가 보스턴(Boston)에서 더 멀리 있었는가?

When we met in New Haven,

 which of us was farther from Boston?

.

보기 :

가) 형 나) 동생

다) 둘 다 같다. 라) 오는 사람의 속도에 따라 다르다.

.

[답] ( )

----------------------------------------* 정답은 다음 회에 있음.

==

<단어읽기> :

Bos.ton /bɔ́:s.tən/[보^어어스 ́.턴]

far.ther /fɑ́:r.ðər/[ㅎ파아(어)ㄹ ́.ㅎ더(어)ㄹ]

Ha.ven /héi.vən/[해이 ́.ㅎ번]

New York

/nju:/[니우우] /jɔ:rk/[이오^어(어)ㄹ크]

a) 뉴욕 시(=Néw Yòrk Cíty)(略: N.Y.C.).

b) 뉴욕 주(=Nèw Yórk Státe)(略: N.Y., NY)

==

[제 083 회 정답 및 해설]

정답 : 나) 붕괴 되지 않는다.

해설 :

왜? 이미 절반을 달렸다.

-- 그 트럭 전체 무게에서 이미 쓰인 개스(Gas) 무게를 빼야한다.

==

<오늘의 명언>

If it were a snake, it would bite you. / 그것이 뱀이라면 너를 물을 텐데.

--> 아주 가까이 놓고 못 찾다. = 업은 아이 3년 찾는다.

.

기마조마(骑马找马) : <骑 말탈 기, 马 말 마, 找 찾을 조, 马 말 마 >

말을 타고 말을 찾는다.

[비유] 이미 일자리가 있으면서 더 마음에 드는 일자리를 찾다.

==

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
275 Gag 로 배우는 생활영어(017) 2021.12.05 Nick'sgranpa 11
274 Gag 로 배우는 생활영어(016) 2021.11.24 Nick'sgranpa 26
273 Gag 로 배우는 생활영어(015) 2021.11.13 Nick'sgranpa 41
272 Gag 로 배우는 생활영어(014) 2021.11.04 Nick'sgranpa 44
271 Gag 로 배우는 생활영어(013) 2021.10.26 Nick'sgranpa 63
270 Gag 로 배우는 생활영어(012) 2021.10.16 Nick'sgranpa 67
269 Gag 로 배우는 생활영어(011) 2021.10.12 Nick'sgranpa 63
268 Gag 로 배우는 생활영어(010) 2021.09.30 Nick'sgranpa 82
267 Gag 로 배우는 생활영어(009) 2021.09.25 Nick'sgranpa 77
266 Gag 로 배우는 생활영어(008) 2021.09.19 Nick'sgranpa 65
265 Gag 로 배우는 생활영어(007) 2021.09.14 Nick'sgranpa 68
264 Gag 로 배우는 생활영어(006) 2021.09.06 Nick'sgranpa 74
263 Gag 로 배우는 생활영어(005) 2021.08.23 Nick'sgranpa 75
262 Gag 로 배우는 생활영어(004) 2021.08.09 Nick'sgranpa 81
261 Gag 로 배우는 생활영어(003) 2021.08.03 Nick'sgranpa 81
260 Gag 로 배우는 생활영어(002) 2021.07.28 Nick'sgranpa 88
259 Gag 로 배우는 생활영어(001) [2] 2021.07.11 Nick'sgranpa 99
258 Mr. Pak's Quiz For English(108) 2021.06.29 Nick'sgranpa 126
257 Mr. Pak's Quiz For English(107) 2021.06.22 Nick'sgranpa 123
256 Mr. Pak's Quiz For English(106) 2021.06.13 Nick'sgranpa 130
255 Mr. Pak's Quiz For English(105) 2021.06.01 yu41pak 113
254 Mr. Pak's Quiz For English(104) [1] 2021.05.23 Nick'sgranpa 122
253 Mr. Pak's Quiz For English(103) 2021.05.12 Nick'sgranpa 126
252 Mr. Pak's Quiz For English(102) 2021.05.05 Nick'sgranpa 112
251 Mr. Pak's Quiz For English(101) 2021.04.24 Nick'sgranpa 108
250 Mr. Pak's Quiz For English(100) 2021.04.18 Nick'sgranpa 120
249 Mr. Pak's Quiz For English(099) 2021.04.09 Nick'sgranpa 119
248 Mr. Pak's Quiz For English(098) 2021.04.02 Nick'sgranpa 113
247 Mr. Pak's Quiz For English(097) 2021.03.23 Nick'sgranpa 129
246 Mr. Pak's Quiz For English(096) 2021.03.17 Nick'sgranpa 136
245 Mr. Pak's Quiz For English(095) 2021.03.10 Nick'sgranpa 135
244 Mr. Pak's Quiz For English(094) 2021.02.26 Nick'sgranpa 134
243 Mr. Pak's Quiz For English(093) 2021.02.20 Nick'sgranpa 143
242 Mr. Pak's Quiz For English(092) 2021.02.11 Nick'sgranpa 174
241 Mr. Pak's Quiz For English(091) 2021.02.03 Nick'sgranpa 159
240 Mr. Pak's Quiz For English(090) 2021.01.31 Nick'sgranpa 137
239 Mr. Pak's Quiz For English(089) 2021.01.24 Nick'sgranpa 134
238 Mr. Pak's Quiz For English(088) 2021.01.17 Nick'sgranpa 140
237 Mr. Pak's Quiz For English(087) 2021.01.04 Nick'sgranpa 132
236 Mr. Pak's Quiz For English(086) 2020.12.30 Nick'sgranpa 136
235 Mr. Pak's Quiz For English(085) 2020.12.21 Nick'sgranpa 186
» Mr. Pak's Quiz For English(084) 2020.12.11 Nick'sgranpa 156
233 Mr. Pak's Quiz For English(083) 2020.11.30 Nick'sgranpa 157
232 Mr. Pak's Quiz For English(082) 2020.11.21 Nick'sgranpa 166
231 Mr. Pak's Quiz For English(081) 2020.11.11 Nick'sgranpa 170
230 Mr. Pak's Quiz For English(080) [1] file 2020.11.01 Nick'sgranpa 163
229 Mr. Pak's Quiz For English(079) [1] file 2020.10.17 Nick'sgranpa 160
228 Mr. Pak's Quiz For English(078) [1] file 2020.10.10 Nick'sgranpa 175
227 Mr. Pak's Quiz For English(077) [1] file 2020.09.29 Nick'sgranpa 181
226 Mr. Pak's Quiz For English(076) 2020.09.19 Nick'sgranpa 178